2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Azərbaycan DiliDiaqnostik Qiymətləndirmə

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəllimləri üçün Diaqnostik Qiymətləndirmə D variantı

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən edən əvəzlikləri göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Hansı cümlədə şühudi keçmiş zamanda işlənən fel var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Vasitəsiz tamamlığın əsas xüsusiyyəti hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi var?

Yaşatmaq çətindir, unutmaq asan.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. ”Mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır”cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru cavabları göstərin.1. mənim-şəxs əvəzliyidir,mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.2. qapım-isimdir,mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.3. hər kəsin-təyini əvəzlikdir,yiyəlik haldadır.4. üzünə- isimdir,mənsubiyyət və hal şəkilçilərini qəbul etmişdir. 5. açıqdır-feldir,indiki zamandadır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Frazeoloji birləşməni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. -gil, -zadə, -daş şəkilçiləri ilə əmələ gələn düzəltmə isimlər hansı mənanı bildirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Feli sifətlərdən ibarət olan cərgəni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Hansı bənd ismi birləşmələrdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Tərkib hissələri yalnız intonasiya ilə bağlanmış tabeli mürəkkəb cümləni göstərin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. “Qış sərt gəldiyi üçün dağlarda qar çoxdur” cümləsini tabeli mürəkkəb cümləyə çevirsək, budaq cümlə hansı növdə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Bu dil tipində sözün kökü içəridən dəyişir, şəkilçi sözün müxtəlif yerlərində işlənə bilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
«Ürəyiaçıq» mürəkkəb sifətinin tərkib hissələrini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. «Gülər bizim gəzintimizin bitməsini istəmirdi» cümləsindəki tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Hansı tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlələr birinci işlənmişdir?1.O insan ki başqasına yaxşılıq arzulaya bilmir, o, özü xoşbəxt ola bilməz.2.Biz o zaman yuxudan oyandıq ki, gün çıxıb ətrafı işıqlandırmışdı.3.Biz içəri girmişdik ki, vağzalı çalındı.4.Kim ki vicdanı qarşısında təmizdir, o, xoşbəxtdir.5.İş ondadır ki, tikinti hələ başa çatmayıb
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Kosmos və oçerk sözlərinin fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.1. Hər ikisi ahəng qanuna tabedir.2. Hər iki sözün hecaları samitlə başlayıb, samitlə bitir.3. Hər iki sözdə vurğu ilk hecadadır.4. Hər ikisi yazılışı ilə tələffüzü fərqlənməyən sözdür.5. Hər ikisində qarşılığı olmayan bir cingiltili samit vardır.6. İkinci sözün vurğusunu dəyişməklə mənasını dəyişdirmək olar.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Modal sözlərlə bağlı səhv fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözü göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Hansı qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər cəmdə olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21.
“Qocalar” şeirinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
«Xeyir və Şər» hansı poemadandır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Anar bədii yaradıcılığa neçənci ildə başlamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Cərgələrin birində İ. Hüseynovun povestləri verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Kim “Dədə Qorqud” dastanlarının motivləri əsasında ssenari yazmış, geniş araşdırmalar aparmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Verilmiş nümunələrdən biri nağıldır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Birinci zəng” şeirinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
M.P.Vaqifin yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Yalnız əruz vəznində yazmışdır:

1. Q.Zakir  2. M.Füzuli  3. Ş.İ.Xətai  4. Saib Təbrizi  5.S.Ə.Şirvani  6.M.Ə.Sabir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Bunlardan biri  Cəfər Cabbarlının tərcümələri sırasında verilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Laylalar haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. C.Məmmədquluzadə «Poçt qutusu» hekayəsini hansı mətbuat orqanında nəşr etdirib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Dram janrı ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Aşağıdakılardan biri Q.Zakirin heca vəznində yazdığı əsərlərə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Sasani şahlarının paytaxtı olduğu dövrdə gözəlliyi, əzəməti ilə şöhrət qazanmış Mədain şəhərinin indi xarabaya çevrildiyini deyən bu sənətkar zəmanəsinin hökmdarlarını bundan ibrət almağa çağırır. Söhbət hansı sənətkardan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolunda hansı hadisə bədii müqəddiməyə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. B.Vahabzadənin əsərləri ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. M.Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” əsərinin formasına aid fikirləri seçin.

1. Lirik poemadır, vahid süjet xətti yoxdur.2. Əsərdə şairin uşaqlıq xatirələri dilə gəlir.3. Əsərdə üstüörtülü şəkildə xalqın azadlıq düşüncələri də öz əksini tapır.4.Beşlik şəklindədir, aaabb şəklində qafiyələnir.5. Heca vəznindədir, xalq dilindədir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.