MİQ SERTİFİKASİYA imtahanlarına hazırlaşanlar bu teslərə baxmaqları məsləhətdir, sizə kömək olacağına inanırıq!

Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat- MİQ və Diaqnostik test (2019)

  • ƏDƏBİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • KURİKULUM
 

ƏDƏBİYYAT

1. Rəsul Rza “Qızılgül olmayaydı” poemasında Mikayıl Müşfiqlə hansı əsəri tərcümə etdikləri haqqında yazmışdır ?
A.
B.
C.
D.
E.
2. Rəsul Rza “Qızılgül olmayaydı” poemasında Hüseyn Cavidin hansı beytlərini ön plana çəkmişdir ?
A.
B.
C.
D.
E.
3. “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyunda Qazan xanın ova getmək təklifini ilk kim bəyənib alqışlayır ?
A.
B.
C.
D.
E.
4. “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyunda igidlərin ova çıxdığı Ala dağ harada yerləşir ?
A.
B.
C.
D.
E.
5. Hansı əsərlərdə Koroğlunun adı çəkilmişdir ?1. B.Vahabzadə – “Gülüstan” poeması
2. R.Rza – “Qızılgül olmayaydı” poeması
3. İ.Şıxlı – “Dəli Kür”romanı
4. S.Vurğun – “Vaqif” dramı
5. H.Cavid – “İblis” faciəsi
6. M.Şəhriyar – “Heydərbabaya salam” poeması
A.
B.
C.
D.
E.
6. “İsgəndərnamə” əsərində (N.Gəncəvi) İsgəndərin xəlvətə çəkildiyi yeddi alimin sırasında çəkilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.
7. Həm “Qızılgül olmayaydı” poemasında, həm də “Gülüstan” poemasında adı çəkilən sənətkarımız hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
8. B.Vahabzadə “Gülüstan” poemasında hansı ədiblərimizin adını çəkmişdir ?
1. Şəhriyar                4. Əliağa Vahid2. Mustafa Payan   5. Abbasqulu ağa Bakıxanov3. Tahir Söhrab      6. Səməd Vurğun
A.
B.
C.
D.
E.
9. Qaraçı qızın dilindən söylənilən bu parça hansı əsərdəndir?

“Məhzun könlüm, ey vah, ey vah, şad olacaqmış sanıyorsan,Va əsəfa, biçarə könlüm, ey vah, ey vah,  aldanıyorsan”.
A.
B.
C.
D.
E.
10.
H.Cavidin “İblis” faciəsində Arifin dilindən verilən parçalardan biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
11. M.F.Axundzadənin “Hekayəti-Müsyo Jordan …” komediyasında Məstəli şah hansı kənddən gətizdirilir?
A.
B.
C.
D.
E.
12. Şimali Azərbaycanda mətbuatın yaranmasından 100 il sonra yazılmış əsərləri seçin.
1. “Dağlar dilə gəldi” (M.Cəlal)2. “Min dörd yüz on səkkiz” (R.Rza)3. “Böyük dayaq” (M.İbrahimov)4. “Şəhid məzarları” (B.Vahabzadə)5. “Valehlə Sarıköynəyin nağılı” (İ.Əfəndiyev)
A.
B.
C.
D.
E.
13.
M.Şəfi Vazehin “Müsibətnamə” mənzuməsi hansı janrda yazılmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.
14. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə müraciətlə yazılan əsərlərin müəllifləri sırasında verilə bilməz:

1. Arif Ərdəbili           5. Hüseyn Cavid2. Səməd Vurğun      6. Mirzə İbrahimov3. Saib Təbrizi           7. S.Ə.Şirvani4. Mir Cəlal               8. B.Vahabzadə
A.
B.
C.
D.
E.
15.
“Koroğlu” dastanında Koroğlunun dəlilərə üz çevirib inanmaması, xalqa arxalanmaması motivi
hansı əsərdəki hadisələrlə səsləşir?

A.
B.
C.
D.
E.
16. M.F.Axundzadə haqqında ilk tədqiqat əsəri neçənci ildə və kim tərəfindən yazılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.
17.
Nəsrlə ilk hekayə mənzum hekayədən neçə il sonra yazılmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.
18. Müharibədə iştirak etmiş və bu mövzuda əsər qələmə almış ədiblərimiz hansılardır ?

1. M.F.Axundzadə        4. İlyas Əfəndiyev2. Qasım bəy Zakir      5. Rəsul Rza3. İ.Qutqaşınlı              6. İsmayıl Şıxlı
A.
B.
C.
D.
E.
19. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. İ.Şıxlının kitabı   2. İ.Əfəndiyevin pyesi   3. M.İbrahimovun hekayəsia) “Ayrılan yollar”        b) “Daim axtarışda”
c) “Tənha iydə ağacı”   d) “Söyüdlü arx”
e) “Xosrov Ruzbeh”      f) “İnsan ürəyi haqqında”
A.
B.
C.
D.
E.
20. Nümunədə hansı bədii və ifadə vasitələri verilmişdir?
Mənsiz qalacaqdır bu dünya bir gün,Kiminsə gözünə yaş gələcəkdir.Mənsiz qalacaqdır bu dünya bir gün,Bir daş qəmli-qəmli dikələcəkdir.1. metafor            3. təşbeh   5. inversiya2. metonimiya   4. epitet   6. mübaliğə
A.
B.
C.
D.
E.

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21. “Çimərlik”“Çəmənlik” sözlərinin fonetik təhlilinə aid olmayan fikir hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
22. Leksik mənası düzgün izah olunmayan sözləri göstərin:1. Təvazö – öz üstünlüklərini gözə çarpdırmama,
lovğalıqdan uzaq olma, sadəlik.
2. İstiqbal – azadlıq, suverenlik, müstəqillik.
3. Behişt – cənnət
4. Töhfə – bəxşiş, ərməğan
5. İstilah – işğal
A.
B.
C.
D.
E.
23.
Adlıq halda olan isimlərə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.
24.
Hansı cümlədə həm isimləşmiş sifət,həm də sifətləşmiş isim var?

A.
B.
C.
D.
E.
25.
İsimi xəbərə aid olan həmcins təyinlər hansı nümunədədir.

A.
B.
C.
D.
E.
26. “Kitabxananın kitab və jurnallarının siyahısı” birləşməsindəki altından xətt çəkilmiş sözün hansı halda olduğunu və buraxılmış şəkilçiləri müəyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.
27.
Söz sırasının pozulmadığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
28. Aşağıdakı cümlədə nöqtələrin yerinə hansı söz əlavə olunsa, cümlənin sintaktik təhlili  sxeminə uyğun olar?
…. şəhərdəki oğlu müəllimdir.
A.
B.
C.
D.
E.
29. Zərf haqqında hansı fikir səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.
30.
Cümlələrin birində mürəkkəb mübtəda əlavəli işlənmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.
31. Verilənlər içərisində cümlənin növlərindən hansı yoxdur?1. Qanı atasını görən kimi qaraldı.2. Yorğanına bax, ayağını uzat.3. Başının yanında çiçəklər, dərman şüşələr.4. Onları özbaşına buraxmazlar. Ümumi şəxsli cümlə
A.
B.
C.
D.
E.
32. “Həkim xəstənin alnını aramla ovuşdurdu” cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv fikirləri müəyyənləşdirin.
1. Həkim – adlıq halda olan isimdir.
2. xəstənin – yiyəlik halda olan isimdir, təkdədir.
3. alnını – mənsubiyyət və təsrilik hal şəkilçili isimdir.
4. aram – zərf, -la qoşmadır.
5. ovuşdururdu – qarşılıq-birgəlik növdə, indiki zamanda olan feildir, idi hissəciyi ilə.
A.
B.
C.
D.
E.
33.
A.
B.
C.
D.
E.
34.
Hansı cümlədə qeyri-təyini birləşmə var?

A.
B.
C.
D.
E.
35. “Ayın sonunda ezamiyyətə getməlisiniz”  cümləsinin məqsəd və intonasiyaya görə növünü təyin edin.
A.
B.
C.
D.
E.
36. “Yoldaşları onu yerdən yavaşca qaldırdı”. – cümləsində tabelilik əlaqəsinin növlərini göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.
37.
A.
B.
C.
D.
E.
38. Durğu işarəsindən düzgün istifadə edilməyən cümlələri müəyyən edin.1. Bu, nədir belə, lap dilənçi kökündəsən.
(M.İbrahimov)
2. Bu zalım fələk onların başına nə gətirdi, ana?
(M.İbrahimov)
3. Bu, mənim kitabımdır.
4. Bu, da bizim başımıza qənim kəsilib.
5. Bu, sanki, onun səsidir.
A.
B.
C.
D.
E.
39.
Bu mürəkkəb cümlələrdən birinin tərkib hissələri bərabərhüquqlu deyil:
A.
B.
C.
D.
E.
40.
Fel kökünə səhvən əvvəl vacib şəklinin, sonra isə məchul növün şəkilçisi artırılarsa, hansı norma pozulmuş sayılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

KURİKULUM

41.
“Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.
42.
“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
43.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.
44.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.
45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.
46. 4.1.1.  Əşyaların ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.
47. 3.3.1.  Dini inancların ümumi və fərqli cəhətlərini müəyyən edir.Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
48. Konqniti bacarıqlara aid etmək olmaz:
A.
B.
C.
D.
E.
49. Məzmun standartlarında nə əks olunub?
A.
B.
C.
D.
E.
50. 1.1.3.  Görkəmli Azərbaycan rəssəmlarını tanıyır. Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin,
A.
B.
C.
D.
E.
51. Biri sosial- psixoloji mühitə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.
52. Ana dili 1. 2. 4. ‘’ Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir’’Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş Alt standartın bilik və fəaliyyət kateqoriyalarını əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.
53. Psixomotor taksonomiyasına görə:Ceyhun yaradıcılıq mərhələsində
A.
B.
C.
D.
E.
54. Hərəkətlərin icrasından əvvəl öz imkanlarını müəyyənləşdirir. hissetmə mərhələsinin fəaliyyət xüsusiyyətidir:
A.
B.
C.
D.
E.
55. İnsanın orqanizmində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri prosesi və onun nəticəsidir. Ərəb
dilindən tərcümədə ''meydana çıxma'', ''açılma'' mənalarını ifadə edir:
A.
B.
C.
D.
E.
56. Taksonomiya haqqında düzgün olmayan fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
57. Tərbiyənin əsas qanunauyğunluqlarını tədqiq edir:
A.
B.
C.
D.
E.
58. Biri rubriklərin hazırlanmasının 4- cü addımına aid sualdır:
A.
B.
C.
D.
E.
59. Bəzən onu ‘’tələbatyönümlü model’’ adlandırırlar:
A.
B.
C.
D.
E.
60. Gerçək ol, doğru ol, sədaqətim ol,Həm vəfam, həm sevgim, sədaqətim ol,Get daha kədərin saçlarını yol,Üsyan et, fəryad et, coş xarıbülbül!Müəllif: Günel ƏLİYEVA
Elçin müəllim şagirdi İsmayılın yazdığı şeiri oxuyub, kövrəlir,
‘’Sənin yaxşı qələmin var, mən səni yazıçı kimi görürəm’’ deyir.

Müəllimin şagirdinin istedadını üzə çıxarması müasir təlimin hansı prinsipinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

 

3 1 vote
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

3 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
Qasim

Açar cavablarda sehvlikler var. Meselen 1şedebiyyatda 19cu sualda Soyudlu arx romanini İ efendiyevin pyesi kimi vermisiz

hörmətli müəllif 8, 14-cü testlərlə bağlı doğru fikirləri söyləyin

Salam. Ədəbiyyat müəllimləri, xahiş edirəm bilən varsa mənim sualımı cavablandırasız. Bildiyimiz kimi imtahanlarda Ədəbiyyat sualları yeni qaydaya əsasən orta məktəb dərsliklərindən düşür. 5 -ci sinif ədəbiyyat dərsliyi 2 nəşrdi. Həmin kitabların üz qabığı və içərisi biri-birindən tamamilə fərqlidi. Bilmək istəyirəm ki hazırlıq prosesində bu iki kitabdan hansını oxumalıyıq. Bu haqda hər hansı bir məlumat eşitmisizmi? Sualıma cavab versəz sevinərəm.