2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Azərbaycan DiliDiaqnostik Qiymətləndirmə

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat -Diaqnostik Qiymətləndirmə C

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • METODİKA

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Nümunələrdən neçəsi frazeoloji birləşmədir? göz vurmaq, can qoymaq, söz salmaq, işə düşmək, kitabı qaytarmaq, dağdan enmək, söz götürmək, ağac əkmək, məzmununu danışmaq
A.
B.
C.
D.
E.
2.
Yalnız çıxışlıq hal tələb edən qoşmaların cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
3. Nümunədə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəriciləri vardır?

Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdir fələyin yayı
A.
B.
C.
D.
E.
4. Hansı durğu işarələri buraxılmışdır?Bu ehramlar qədim Misir şahlarının fironların məqbərələridir.
A.
B.
C.
D.
E.
5.
Söz birləşməsi ilə bağlı səhvi göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.
6.
Hansı sözün yazılışı düzgündür?
A.
B.
C.
D.
E.
7.
Düzəltmə isimlərdən ibarət cərgəni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.
8.
Feli sifət tərkibi işlənmiş cümləni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.
9. “Da”, “də”-nin bağlayıcı kimi işləndiyi cümlə hansıdır?1. Bu bir ayda o qocalmışdı.2. Qəzet almış Hacı Əhməd də…3. Bu kitabı bir oxu da, kimi gözləyirsən?4. Miri, bala, gəl çıx da…5. Mən də sizin kimi müəlliməm
A.
B.
C.
D.
E.
10.
Bunlardan yalnız birində uzlaşma əlaqəsi vardır:
A.
B.
C.
D.
E.
11.
Əmr cümləsini göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.
12. Bəndlərin birində tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümləni bağlayan bağlayıcı sözlər verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.
13. “Bir az da belə sürsəm, atı çatladaram”,- deyə cilovu dartdı. Cümlə hansı sxemə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.
14.
Müstəqil leksik mənası olmayan sözləri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.
15. Həm fel, həm də isim kimi işlənən sözləri seçin (Tam cavabı seçin).

1. gəlir 2. açar 3. qaçır 4. kəsir 5.qatır 6.bitir
A.
B.
C.
D.
E.
16.
Sözlərin birində vurğu son hecaya düşür?
A.
B.
C.
D.
E.
17. Barmaq buxağa dayandı,
Təbiət yaşıl donunu geyindi.

Fərqləndirilmiş fellərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvləri göstərin.1. Sadədir.
2. Düzəltmədir.
3. Məlum növdədir.
4. Şühudi keçmiş zamandadır.
5. Xəbər şəklindədir.
6. Feldən düzələn feldir
A.
B.
C.
D.
E.
18.
Biri zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A.
B.
C.
D.
E.
19. Hansı sözlər zərfdir?1. sağa-sola 2. sətirdən sətrə 3. gülə-gülə 4. yan-yana 5. uzaqdan-uzağa 6. çatar-çatmaz 7. arabir
A.
B.
C.
D.
E.
20.
Fikirlərdən biri səhvdir.
A.
B.
C.
D.
E.

ƏDƏBİYYAT

21.
Biri ibrətamiz hekayələrə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.
22. Məmməd Namazın “Hamının günəşi” əsərində oxunan şeirin (mahnının) müəllifi və adını göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.
23.
«İki od arasında» əsəri 1964 – cü ildə hansı adla çap olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.
24.
Dramatik əsərdə iki və daha artıq şəxs arasındakı söhbətə nə deyilir?
A.
B.
C.
D.
E.
25. « Lirik-psixoloji hekayələr onun yaradıcılıq uğurları sayılır». Söhbət hansı sənətkardan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.
26. 1012-ci ildə Təbriz yaxınlığında, Şadiabad kəndində anadan olmuş bu sənətkar həm Şəddadilər, həm də Rəvvadilər sarayında böyük nüfuz qazanmışdır.
A.
B.
C.
D.
E.
27. Süjet və kompozisiya ilə bağlı doğru fikirləri seçin.1. Kompozisiya süjetə daxildir.2. Epiloq və proloq süjetdən kənardır.3. Lirik şeirlərdə süjet olmur.4. Lirik ricət yer və məkanın təsviridir.5. Ekspozisiya bədii müqəddimədir.
A.
B.
C.
D.
E.
28. Ol pir bu xeyir işə qılıb cəhdMəcnuna mürəttəb etdi bir məhd.Aldı onu, azmi-rah qıldı,Əzmi-hərəmi-ilah qıldı.M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasından verilmiş bu nümunə haqqındakı doğru fikri göstərin
A.
B.
C.
D.
E.
29.
Ə.Kərimin ilk şeiri hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
30.
M.F.Axundzadənin «Aldanmış kəvakib» əsərinin ədəbiyyat tarixində yeri.

A.
B.
C.
D.
E.
31. Nizami Gəncəvi hansı poemasında atasının, dayısının və anasının həyatdan getdiklərini dərin kədərlə bildirir?
A.
B.
C.
D.
E.
32.
Dramatik növə aid verilmiş fikirlərdən biri səhvdir
A.
B.
C.
D.
E.
33. S.Ə.Şirvani ilə M.Ə.Sabir arasında ortaq cəhət:1. tipi öz dili ilə danışdırmaq2. dərslik tərtib etmək3. yalnız əruz vəznində yazmaq4. satirik üslubda yazmaq5. öz dövrünün mətbuat orqanlarında fəal iştirak etmək
A.
B.
C.
D.
E.
34. Süleyman Sani Axundovun «Qorxulu nağıllar» silsiləsinə aşağıdakı hekayələrdən hansılar daxildir?1.”Əhməd vəMəleykə” 2.”Əşrəf” 3.”Baş xiyabanda” 4.”Köç” 5.”Nurəddin” 6.”Ana ürəyi, dağ çiçəyi”
A.
B.
C.
D.
E.
35. Atalar sözü haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.
36.
Almas İldırım universitetin şərq fakültəsindən nə üçün xaric edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.
37. M.Şəhriyarın poema yaradıcılığı ilə bağlı düzgün fikirləri göstəin.1. “Gecənin əfsanəsi” tarixi-romantik poemadır.2. “Nişapurda günəş batarkən”, “Heydərbabaya salam” əsərlərində Xorasandakı sürgün illərindən danışır.3. “Səhəndiyyə”, “Heydərbabaya salam” poemaları Azərbaycan dilindədir.4. “Haqqın səsi” poeması tərcümeyi-hal poemasıdır.5. “Səhəndiyyə” Bulud Qaraçorlu Səhəndin məktubuna cavab olaraq yazılmışdır
A.
B.
C.
D.
38.
Rəməl sözünün mənası nə deməkdir?
A.
B.
C.
D.
E.
39.
B.Vahabzadənin «Azərbaycan» şeiri ilə bağlı səhv cavabı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
40.
Aşağıdakı fikirlərdən ancaq biri “Dədə Qorqud” eposuna aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

METODİKA

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.
43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.
45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.
46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.
47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.
48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.
49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.
50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.
51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.
53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.
55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.
56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.
57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.
58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

 

DİGƏR FƏNNLƏRƏ BAXMAQ İSTƏYİRƏM

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.