2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Azərbaycan DiliDiaqnostik Qiymətləndirmə

Azərbaycan Dili müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə D variantı

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
Səhv yazılmış sözü müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Vurğusu II hecaya düşən sözlər hansıdır?1. Avropa 3. qaçarkən 5. məsləkdaş 2. qiraət 4. sapsarı 6. konvensiya
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
İsim və sifət kimi işlənən söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın:lüğəvi, ailəvi, dünyəvi, səmavi,….
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Əsl Azərbaycan sözlərinə aid olmayan xüsusiyyətləri seçin:I. Sonu “o”, “ö”, “e” saitləri ilə bitən sözlərII. Söz kökünün əsasən sabit olmasıIII. Sözün “r” hərfi ilə başlamasıIV. Sözdə ahəng qanununun gözlənilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Hansı cümlənin xəbəri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hansılara antonim qarşılıq tapmaq olar?1. cinayət 3. təvazökar 5. daimi 2. zərif 4. təmkin 6. fikir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. “Səncə, o da bizimlə gedəcəkmi?”cümləsində işlənmiş köməkçi nitq hissələrini ardıcıllıqla göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Cəm və hal şəkilçisi qəbul etmiş isimləşən say hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Sintaktik yolla düzəlmiş azaltma dərəcəsində olan sifət hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Mürəkkəb zaman zərfi işlənmiş cümləni müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. “O – sevdadır, hey dolanır başımda…”Altından xətt çəkilmiş söz haqqında verilmiş fikirlərdən biri səhvdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Yalnız mənsubiyyətə görə dəyişərkən söz kökündən II saiti düşən sözləri seçin:

1. ağıl 3. heyif 5. şəkil 2. zehin 4. ağız 6. ovuc
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Tabelilik əlaqəsinin hər üç növünün işləndiyi birləşmə hansı bənddədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Söz sırasının pozulduğu sıranı göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Baş üzvləri quruluşca mürəkkəb olan cümlə hansı bənddədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. O, sakitcə yaralı zabitə yaxınlaşıb Özünüzü necə hiss edirsiniz yaralarınız əziyyət vermir ki deyə soruşdu

– vasitəsiz nitqdə hansı durğu işarələri buraxılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

Bəlkə, ola bilsin ki, yəqin…
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Xitabla bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Bir az sonra isə bir-birinə düşmən kəsilmiş ailələr xəstəxananın həyətində yenidən üz-üzə gəlməli oldular” – cümləsinin sintaktik təhlili ilə bağlı doğru cavabı tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Xüsusiyyətlər hansı əməli yazı növünə aiddir?1. Kimə verilir. Onun adı, atasının adı, soyadı və vəzifəsi.2. Onu verən şəxs və ya təşkilat.3. Alınan əşyanın miqdarı, yaxud etibar ediləcək materialın məzmunu.4. Məsul olan şəxsin imzası.5. Verildiyi tarix.6. Məsuliyyət daşıyan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi, verilmə tarixi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Hansı mürəkkəb adın yazılışı səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Bu üslub üçün həm qəzəbli, həm sakit, təmkinli, həm təsviri, həm də analitik dil xarakterikdir. Söhbət hansı üslubdan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Eyniköklü sözlərə aid düzgün fikirləri müəyyən edin.1. Eyni bir sözdən əmələ gəlir.
2. Həm eyni, həm də müxtəlif nitq hissələrinə aid olur.
3. Üzgün, üzücü, üzgüçü eyniköklü sözlərdir.
4. Eyniköklü sözlər həm leksik, həm də qrammatik şəkilçilər vasitəsilə düzəlir.
5. Eyniköklü sözlər quruluşca düzəltmə olur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Onun hələ xəbəri yox idi ki” baş cümləsinə hansı budaq cümlə qoşula bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Hansı fellər təsirlidir?1. çıxmaq 3. razılaşmaq 5. geyinmək 2. başa salmaq 4. inandırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Frazeoloji birləşmənin həm özü, həm də onun frazeoloji sinonimi və antonimi hansı sıradadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Sən ellər toyusan, ellər bayramı – cümləsindəki həmcins üzvdə hansı şəkilçi ixtisar olunub?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Nitqin hissələri arasında əlaqəni bildirən ara sözü göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Qeyri-müəyyən şəxsli cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə “mürgüləmək” mənasını verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan söz hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Hansı cümlədə “ki” bağlayıcı kimi işlənməmişdir?
(Durğu işarələri işlənməyib)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Məişət üslubu üçün səciyyəvi deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri hansı yollarla bağlanır?

1. bağlayıcı sözlə  2. intonasiya ilə    3. tabesizlik bağlayıcıları ilə   4. –sa2 şəkilçisi və ədatla
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Bütün bunlar ona görədir ki, sən daha firavan yaşayasan mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

0 0 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

2 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın