2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Azərbaycan DiliDiaqnostik Qiymətləndirmə

Azərbaycan Dili müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə C variantı

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
Bunlardan hansı defislə yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Vurğusu son hecaya düşməyən sözləri müəyyənləşdirin.1. birlik 3. kompleks 5. sonra 2. sanki 4. həvəskar 6. sonsuz
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Həm əsas, həm köməkçi nitq hissəsi kimi işlənə bilən sözü seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Biri quruluşuna görə fərqlidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Alınma sözlərə xas olan cəhətləri seçin.I. Ön şəkilçi qəbul edən sözlər

II. Bir və ikihecalı fellər

III. Şəxs əvəzlikləri

IV. k-y, q-ğ əvəzlənməsi baş verməyən sözlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Antonim sözlərin işlənmədiyi cümləni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: lüğəvi, ailəvi, dünyəvi, səmavi,….

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Hər ömürdə bir ulduza dönər o,Gah şimşəktək birdən çaxıb sönər o,Gizli gələr, fəqət aşkar dinər o,Canda nəfəs, damarda qan məhəbbət,Həm var olan, həm yox olan məhəbbət!Nümunədə bağlayıcının hansı növləri işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Nə biləydik bu sevginin sonu yox,Nə biləydik dünya belə dönəcək,Nə biləydik sevgi adlı bu qonaqİkimizin arasında öləcək…Nümunədə əvəzliyin hansı məna növləri işlənib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
İsmə aid bütün qrammatik şəkilçiləri qəbul etmiş say hansı nümunədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Morfoloji yolla düzəlmiş çoxaltma dərəcəsində olan sifət hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Düzəltmə yer zərfi işlənmiş cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. “..Ucaltdığın kiçiləndə görəsən,
Əriyərsən gözün görə-görə sən…”

Qalın şriftli fellər haqqında verilmiş fikirlərdən biri səhvdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçiləri artırdıqda ikinci saiti düşən sözləri seçib göstərin.

1. səbir 3. nəsil 5. burun 2. alın 4. xeyir 6. beyin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Söz sırasının pozulduğu sıranı göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı cümlədə həm sadə , həm də feli sifət tərkibi ilə ifadə olunmuş mürəkkəb təyin var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Tabesiz mürəkkəb cümlə hansı bənddədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
O, bir az fikirləşib sizi haradasa görmüşəm, Qori Müəllimlər Seminariyasında oxumamısınız deyə soruşdu – cümləsinin sxemi necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Xitabla bağlı fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Hansı bənddə “ilə” (-la²) bağlayıcı vəzifəsində işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Bu sənəd hər hansı bir şəxsin kimliyini təsdiq etmək məqsədi ilə bu və ya digər təşkilat tərəfindən verilir və burada bir və ya bir neçə şəxs haqqında da məlumat vermək mümkündür.

Bu fikir hansı işgüzar sənəd haqqındadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Cümlələrdən birində yaşa(maq) sözü ilə eyniköklü olan söz işlənməmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Hansı sıradakı mürəkkəb ad səhv yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Frazeoloji birləşmənin həm özü, həm də onun frazeoloji sinonimi və antonimi hansı sıradadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Uyğunsuzluğu seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
“Buna yüz faiz əmin idi ki,,…” baş cümləsinə hansı budaq cümlə qoşula bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Məchul fel işlənmiş cümlələri göstərin:1. Günəş üfüqdən boylandı, hər tərəf al nura boyandı.
2. Əkin sahələri iki gün əvvəl suvarıldı.
3. Yağış suyu həyətin ortasında gölləndi.
4. Əhməd Cavad “xalq düşməni” adı ilə damğalandı və sürgün edildi.
5. Bu qarışıq zamanda çoxları varlandı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Frazeoloji birləşmə işlənmiş cümləni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Həmcins üzvlü cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Cümlələrdən birində ara söz güman, şübhə bildirmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Qeyri-müəyyən şəxsli cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Verilənlər içərisində hansı üslubun xüsusiyyətləri yoxdur?1. Olduqca müxtəlif mövqe və maraqları əks etdirir.
2. Dialoji nitq bu üslubun səciyyəvi xüsusiyyətidir.
3. Modallıq bildirən söz və ifadələr çox işlənir.
4. Obrazlılıq və emosionallıq bu üslubun əsas xüsusiyyətidir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Hansı cümlədə “O” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Qoşmalar ismin hansı halında işlənən sözlərə qoşula bilmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Budaq cümlənin hansı növü baş cümlənin ümumi məzmunu ilə bağlı olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri, əsasən, hansı bağlayıcılarla bağlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Biri quruluşuna görə fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Verilənlərdən alt – standartın funksiyalarını seçin:1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

0 0 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

2 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın