2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!

Abituriyent Sınaq İmtahanı – 1 QRUP

Abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuş birinci qrup üzrə PULSUZ online sınaq imtahanı.

  • RİYAZİYYAT
  • FİZİKA
  • KİMYA
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ENGLİSH
 

Sual 1 - 125

RİYAZİYYAT

1.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 125

Sual 2 - 125

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 125

Sual 3 - 125

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 125

Sual 4 - 125

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 125

Sual 5 - 125

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 125

Sual 6 - 125

6. Çevrənin xaricində götürülmüş M nöqtəsindən bu çevrəni A və B nöqtələrindəkəsən MB, C və D nöqtələrində kəsən MD kəsənləri çəkilmişdir. MB=16 sm,MA=6 sm və MD=24 sm olarsa, MC-ni tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 125

Sual 7 - 125

7. Yan səthinin sahəsi S-ə bərabər olan silindrin ox kəsiyinin sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 125

Sual 8 - 125

8. Qutuda 7 qırmızı, 2 sarı və 3 qara kürə var. Qutudan təsadüfən çıxarılan iki kürənin qırmızı olması ehtimalını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 125

Sual 9 - 125

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 125

Sual 10 - 125

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 125

Sual 11 - 125

11.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 125

Sual 12 - 125

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 125

Sual 13 - 125

13. Xamada 24%, kəsmikdə 16% yağlılıq var. 2 kq xamada olan qədər yağ almaq üçün
nə qədər kəsmik götürmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 125

Sual 14 - 125

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 125

Sual 15 - 125

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 125

Sual 16 - 125

16.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 125

Sual 17 - 125

17.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 125

Sual 18 - 125

18.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 125

Sual 19 - 125

19.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 125

Sual 20 - 125

20.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 125

Sual 21 - 125

21. Uzunluğu 8 olan AB parçası müstəvini O nöqtəsində kəsir. B nöqtəsindənmüstəviyə qədər olan məsafə 4 və OB=5 olarsa, A nöqtəsindən müstəviyə qədərolan məsafəni tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 125

Sual 22 - 125

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 125

Sual 23 - 125

23.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 125

Sual 24 - 125

24.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 125

Sual 25 - 125

25.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 125

Sual 26 - 125

FİZİKA

26.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 125

Sual 27 - 125

27.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 125

Sual 28 - 125

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 125

Sual 29 - 125

29.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 125

Sual 30 - 125

30.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 125

Sual 31 - 125

31. Cismin eyni yerdəyişmələrinə uyğun görülən işin hərəkət istiqamətində təsir edən qüvvədən asılılıq qrafiki hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 125

Sual 32 - 125

32. Uran preparatının kütləsi 2 dəfə azaldıqda uranın yarımparçalanma periodu necə dəyişər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 125

Sual 33 - 125

33.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 125

Sual 34 - 125

34.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 125

Sual 35 - 125

35.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 125

Sual 36 - 125

36.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 125

Sual 37 - 125

37.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 125

Sual 38 - 125

38.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 125

Sual 39 - 125

39. Psixrometr təyin edir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 125

Sual 40 - 125

40. Üç eyni lampanı dövrəyə əvvəlcə paralel, sonra ardıcıl qoşduqda dövrədə cərəyan şiddəti necə dəyişər (U=const)?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 125

Sual 41 - 125

41.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 125

Sual 42 - 125

42.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 125

Sual 43 - 125

43.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 125

Sual 44 - 125

44. Bircins maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş konturun sahəsini 4 dəfə artırdıqda ondan keçən maqnit seli 120 mVb artır. Maqnit selinin başlanğıc qiymətini hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 125

Sual 45 - 125

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 125

Sual 46 - 125

46. Riyazi rəqqasın periodunun (T) sapın uzunluğundan (l), qravitasiya sahəsinin
intensivliyindən (g) və rəqsin amplitudundan (A) asılılıq qrafiklərindən hansılar doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 125

Sual 47 - 125

47.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 125

Sual 48 - 125

48. Sarğacdan axan cərəyan şiddətini 0,4 A artırdıqda maqnit sahəsinin enerjisi 9 dəfə artdı. Sarğacdan axan cərəyan şiddətinin son qiymətini hesablayın (Amperlə).
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 125

Sual 49 - 125

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 125

Sual 50 - 125

50. Hansı aşqar atomu germanium (IV qrup) kristalında özünü akseptor kimi aparar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 125

Sual 51 - 125

KİMYA

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 125

Sual 52 - 125

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 125

Sual 53 - 125

53. 1. Hidrogen alınır
2. Aldehid alınır
3. Sadə efir alınır
4. Mürəkkəb efir alınır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 125

Sual 54 - 125

54. Su hansı metallarla qarşılıqlı təsirdə olmur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 125

Sual 55 - 125

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 125

Sual 56 - 125

56. Aminsirkə turşusu üçün hansı ifadə doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 125

Sual 57 - 125

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 125

Sual 58 - 125

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 125

Sual 59 - 125

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 125

Sual 60 - 125

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 125

Sual 61 - 125

61.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 125

Sual 62 - 125

62.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 125

Sual 63 - 125

63. Hansı sıradakı elementlərin hamısı sabit valentlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 125

Sual 64 - 125

64.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 125

Sual 65 - 125

65.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 125

Sual 66 - 125

66.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 125

Sual 67 - 125

67.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 125

Sual 68 - 125

68.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 125

Sual 69 - 125

69. 2Hg(m)+O2(q)=2HgO(b)+180 kCTermokimyəvi tənlik üçün hansı kəmiyyətlər bir-birinə bərabərdir?1. Civə (II) oksidin əmələgəlmə istiliyi2. Reaksiyanın istilik effekti3. Civənin yanma istiliyi4. Civə (II) oksidin parçalanma reaksiyasının istilik effekti
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 125

Sual 70 - 125

70.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 125

Sual 71 - 125

71. Hansı maddənin tərkibi yalnız karbon və silisiumdan ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 125

Sual 72 - 125

72.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 125

Sual 73 - 125

73.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 125

Sual 74 - 125

74. 0,1 mol gümüş (I) oksidi qlükoza ilə reduksiya etdikdə neçə qram gümüş alınar? Ar(Ag)=108.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 125

Sual 75 - 125

75.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 125

Sual 76 - 125

AZƏRBAYCAN-DİLİ

76. Hansı cümlələrdə qrammatik norma pozulmamışdır? 1. Görünür uzaqda kasıb daxmalar. 2. Uşağın sifəti qızarmışdı. 3. Uşaqların çoxu bu fikrə etiraz edirdilər. 4. Evə gəlib uşağı götürdülər. 5. Səninlə necə danışmalıyam? 6. Bir neçə illərdir ki, onu görmürəm.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 125

Sual 77 - 125

77. Biri səhv yazılıb:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 125

Sual 78 - 125

78. Uyğunluğu müəyyən edin.Cümlələrdəki işarələnmiş isimlər: 1. Adlıq haldadır. 2. Yiyəlik haldadır. 3. Təsirlik haldadır.a. Çörək ətri heç zaman azalmasın.b. El bir olsa, dağ oynadar yerindən. (A. Tufarqanlı)c. Babadağ ən uca dağdır.d. 17 Noyabr Milli Dirçəliş Günüdür.e. Səsin mənə çox tanışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 125

Sual 79 - 125

79. Nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.Nigar hələ də Zərifənin dediklərini unuda bilmir, olanları bir-bir yada salırdı.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 125

Sual 80 - 125

80. “İndi məlum olur, onun irəli getməsinə mane olan dost saydığı baş mühəndis imiş” cümləsi haqqında deyilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 125

Sual 81 - 125

81. -lıq(4) şəkilçisi ilə bağlı doğru fikir hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 125

Sual 82 - 125

82. Mətndə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəricisi vardır? (Tam cavabı müəyyənləşdirin)Sevgilim, məhəbbət qocalda bilməz,Sevgidən uzaqdır qocalıq, ölüm. (B. Vahabzadə)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 125

Sual 83 - 125

83.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 125

Sual 84 - 125

84. Hansı cümlələrdə həm isimləşmiş sifət, həm də sifətləşmiş isim işlənmişdir?

1. Qoca yorğun-yorğun ayağa qalxıb köhnə pencəyi çiyninə atdı və yoluna davam etdi. 2. O hadisədən sonra yaşlı adamlar cavanları bir yerə toplayıb onlara öyüd-nəsihət verdilər. 3. Yaralı döyüşçü yanındakıların köməyi ilə kabinəyə qalxdı, maşın torpaq yolda gözdən itdi. 4. Biz şüşə qabları ehtiyatla aşağı düşürdük, kağız bağlamaları onların yerinə yığdıq. 5. Kitab həvəskarları yazıçı Anarın başına toplaşıb onun maraqlı söhbətlərinə qulaq asırdılar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 125

Sual 85 - 125

85. İzahata aid olmayan xüsusiyyətləri seçin.

1. Rəsmi-işgüzar üslubun ən sərbəst formasıdır.2. Ərəb sözü olub “bir şey haqqında fikir, mülahizə, söz” mənasını verir.3. Yazılı və şifahi, sadə və müfəssəl olur.4. Ərəb sözü olub “bir məsələni, sözü ətraflı surətdə aydınlaşdırma, şərh etmə, bəyan etmə” mənalarını bildirir.5. Sonda onu yazan şəxsin adı, soyadı və imzası olur, yazıldığı tarix göstərilir.6. Formasına görə sadə və mürəkkəb olur, şəxsin həm özünün, həm də valideynlərinin həyatı, məşğuliyyəti haqqında məlumat verilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 125

Sual 86 - 125

86. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyənləşdirin.Bu halda Səməndər içəri girdiTahir kefini pozma dedi belə şey çox olar. (M. Hüseyn)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 125

Sual 87 - 125

87. Cərgələrin birindəki ədatlar digər köməkçi nitq hissələri ilə omonimlik təşkil edir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 125

Sual 88 - 125

88. Geniş adlıq cümlələri müəyyən edin.

1. Meşənin sərinliyi. Bulağın şırıltısı. Əsəblərin sakitləşməsi.2. Tərtərçayın sahilindəki kənd. Mərkəzdə ucaldılmış idman kompleksi.3. Xan şadlıq sarayı. Musiqinin oynaq sədaları.4. Enli və dərin Xan arxı. İbrahimxəlil xandan qalan yadigar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 125

Sual 89 - 125

89. “Gah yağış yağır, gah külək əsir, gah da şimşək çaxırdı” bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləsində bağlayıcını ixtisar etsək, hansı məna əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə yaranar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 125

Sual 90 - 125

90. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb zərfləri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 125

Sual 91 - 125

91. İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 125

Sual 92 - 125

92.

Mətni oxuyun və 17 – 21-ci tapşırıqları yerinə yetirin.

1) Güləş milli idman növüdür və qədim köklərə ənənələrə malikdir. 2) Bunu XI və XII əsrlərdə Azərbaycanda olmuş naməlum bir avropalı səyyahın çəkdiyi şəkillər də subut edir. 3) Səyyah ozamankı Azərbaycan zorxanalarını çəkmiş güləşçilərin məşq səhnələrini ustalıqla təsvir etmişdir. 4) O zamanlar Şərqdə ən güclü pəhləvan adını hökmdarlar fəxrlə daşıyırmışlar. 5) Belə hökmdarlardan biri də Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında önəmli rol oynamış Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvandır. 6) Şərqdən fərqli olaraq, Avropada kollektiv idman növləri çox yayılmışdır. 7) Bu idman növlərindən biri də reqbidir. 8) Bir çoxları reqbinin futboldan yarandığını zən edirlər. 9) İlk dəfə reqbi eyniadlı ingilis şəhərində yaranıb. 10) Heyətində 15 idmançı olan iki komanda 40 dəqiqə ərzində qalibi müəyyən edir.17. Hansı cümlələrdə səhv yazılmış söz vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 125

Sual 93 - 125

93. Mətnlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 125

Sual 94 - 125

94. Mətnin üslubu ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 125

Sual 95 - 125

95. İkinci cümlədəki sözlərin leksik təhlili ilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 125

Sual 96 - 125

96. Hansı cümlələrdə durğu işarəsi buraxılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 125

Sual 97 - 125

97. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri müəyyənləşdirin.1. ağlın   2. özündən   3. axmaq  4. para   5. el

Mərd ... bilər, namərd özgədən.Ağıllı öyrənməyi xoşlar, ... öyrətməyi.Dəvəcə boyun olunca, düyməcə ... olsun.... yandıran şamı söndürmək olmaz.Elm ... ilə yox , çalışmaqla ələ gəlir.

A.
B.
C.
D.

Sual 97 - 125

Sual 98 - 125

98. İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 125

Sual 99 - 125

99. “Şirin xatirələri” birləşməsini hansı cümlədə işlətsək, “xatirələri” sözü adlıq halda olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 125

Sual 100 - 125

100. Hansı cümlədə bağlayıcıdan əvvəl vergül qoyulmalıdır?
A.
B.
C.
D.

Sual 100 - 125

Sual 101 - 125

ENGLİSH

101. Choose the correct sentences in the Passive Voice.
1. Is this the song sung in an opera house?
2. Will this song be sung in an opera house?
3. Will this music be played by the orchestra?
4. Is this the music played by that orchestra?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 101 - 125

Sual 102 - 125

102. Choose the correct statements.
1. If you are diligent, you are going to do well in your job.
2. Good knowledge can help you to achieve your aim.
3. Education can’t be a part of children’s life.
4. If you want to pass your exam successfully, you must waste your time.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 102 - 125

Sual 103 - 125

103. Choose the correct variant.
1. to arrive to the station
2. to get to the station
3. to leave the station
4. to approach to the station
5. to reach the station
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 103 - 125

Sual 104 - 125

104.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 104 - 125

Sual 105 - 125

105.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 105 - 125

Sual 106 - 125

106. Make up a story.
1. Once a teacher decided to give good advice to his pupils before starting the lesson.
2. He stood with his back to the fireplace and said:
3. Your coat is on fire, sir.”
4. He noticed that the lips of his pupils cried out: “Ninety - nine, one hundred!
5. “Before you speak, think. Count fifty before you say anything important, a hundred if it is very important.”
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 106 - 125

Sual 107 - 125

107. Choose the correct translation.
Sürücülük vəsiqəmi alan kimi valideynlərim mənim hər yerə maşın sürməyimə izin verəcəklər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 107 - 125

Sual 108 - 125

108. Complete the sentence.
I wonder … the driver for speeding.1. if the policeman will punish
2. will the policeman punish
3. when the policeman is going to punish
4. when is the policeman going to punish
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 108 - 125

Sual 109 - 125

109. Choose the correct variant.
I don’t … my children to eat too much chocolate.1. advise   2. allow  3. want   4. make   5. let
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 109 - 125

Sual 110 - 125

110. Choose the correct tense form.
When … the rainbow … in the sky?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 110 - 125

Sual 111 - 125

111. Choose the correct variant.
Judy’s parents will be disappointed ... she makes poor progress in music.
1. if   2. whether   3. though   4. when
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 111 - 125

Sual 112 - 125

112. Choose the correct sentences.
1. Information centres is active all day round everywhere.
2. The only solution to all those problems were found.
3. The popularity of show TV programs has risen nowadays.
4. The latest rise in food prices was quite unexpected.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 112 - 125

Sual 113 - 125

113. Read the advertisement and say what it offers.
Stay with a host family and practise the spoken language in real life situations.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 113 - 125

Sual 114 - 125

114. Make up a dialogue.
1. – It’s a yearly reminder to take care of our planet.
2. – How about taking shorter showers?
3. – It’s Earth Day today.
4. – Do you mean we should save electricity and stop using plastic bags? What else?
5. – What’s that?
6. – That’s a good idea because they waste a lot of water.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 114 - 125

Sual 115 - 125

115. Choose the correct variant.
Who …1. taught you to play tennis?
2. did teach you to play tennis?
3. does teach you to play tennis?
4. were you taught to play tennis by?
5. was taught you to play tennis by?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 115 - 125

Sual 116 - 125

116. Match the words with their definitions.
1. experience
2. ambition
3. governor
a. a person who is the head of a country or a regionb. something that you want to do or achieve very muchc. the knowledge or skills gained through doing things
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 116 - 125

Sual 117 - 125

117. Choose the correct pronouns.
I’ll try on some … shoes, … are too tight.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 117 - 125

Sual 118 - 125

118. Choose the sentences with the modal verbs.
1. Do you need a visa to go to California?
2. You needn’t take notes as I have them all.
3. They hardly have enough money to spend on travelling.
4. Do you have to get a visa to go abroad?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 118 - 125

Sual 119 - 125

119. Choose the sentences with the noun in the Possessive Case.
1. My nephew’s always in a good temper.
2. The chief’s behaviour surprised us.
3. My niece’s temperature’s risen.
4. The soldier’s saved the child’s life.
5. The reporter’s told us the news.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 119 - 125

Sual 120 - 125

120. Choose the correct variant.
1. to come up to the house
2. to approach to the house
3. to get to the house
4. to reach to the house
5. to leave the house
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 120 - 125

Sual 121 - 125

121. Choose the correct sentences in the Passive Voice.
1. Will the bread be baked at last?
2. Is this the bread baked yesterday?
3. Will this machine be repaired soon?
4. Is this the machine repaired by that man?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 121 - 125

Sual 122 - 125

122. Choose the correct variant.
My uncle will be delighted ... I visit him next week.1. though  2. whether  3. if  4. when
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 122 - 125

Sual 123 - 125

123. Choose the sentences with the modal verbs.
1. Do the students need any notes to study for the exam?
2. It’s still early, so we needn’t hurry.
3. Do you have to cancel your flight?
4. He hardly has any time to talk to Daniel.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 123 - 125

Sual 124 - 125

124. Make up a sentence.
1. today’s   2. game  3. hundreds of   4. watched   5. children
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 124 - 125

Sual 125 - 125

125. Complete the sentence.
I wonder … the operation.
1. if the surgeon will agree to perform
2. will the surgeon agree to perform
3. when the surgeon is going to perform
4. when is the surgeon going to perform
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 125 - 125


 

4.3 10 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

2 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
Lale

Blok1 ci qrup

Kənan

300 bal