2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!

Abituriyent Sınaq İmtahanı – II QRUP

Abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuş birinci qrup üzrə PULSUZ online sınaq imtahanı.

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • COĞRAFİYA
  • RİYAZİYYAT
  • ENGLİSH
  • AZ Tarix
 

Sual 1 - 125

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Həm kökü, həm də başlanğıc forması isim olan sözü müəyyənləşdirin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 125

Sual 2 - 125

2. Yalnız birini sinom cütlük hesab etmək olar:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 125

Sual 3 - 125

3. Oxumağı sevir, oxuduqlarını anlayır, taleyimdən razıyam, çünki qızım da mən düşündüyüm kimi düşünür - cümləsindəki mənsubiyyət şəkilçili ismləri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 125

Sual 4 - 125

4. Nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.Nigar hələ də Zərifənin dediklərini unuda bilmir, olanları bir-bir yada salırdı.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 125

Sual 5 - 125

5. “İndi məlum olur, onun irəli getməsinə mane olan dost saydığı baş mühəndis imiş” cümləsi haqqında deyilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 125

Sual 6 - 125

6. ,,Sehirli,,  sözünün fonetik təhlilindəki səhv cavabı göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 125

Sual 7 - 125

7. Mətndə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəricisi vardır? (Tam cavabı müəyyənləşdirin)Sevgilim, məhəbbət qocalda bilməz,Sevgidən uzaqdır qocalıq, ölüm. (B. Vahabzadə)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 125

Sual 8 - 125

8. Hansı cümlədə isimləşmiş söz işlənməyib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 125

Sual 9 - 125

9. Sadə sözlər cərgəsini müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 125

Sual 10 - 125

10. Türk əlifbası ilə yazıları ilk oxuyan danimarkalı alim Vilhelm Tomsen olmuşdur.
İşarələnmiş söz haqqında hansı fikir düzgündür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 125

Sual 11 - 125

11. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyənləşdirin.Bu halda Səməndər içəri girdiTahir kefini pozma dedi belə şey çox olar. (M. Hüseyn)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 125

Sual 12 - 125

12. Cərgələrin birindəki ədatlar digər köməkçi nitq hissələri ilə omonimlik təşkil edir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 125

Sual 13 - 125

13. Birinci tərəfi sifət, ikinci tərəfi isim olan birləşməni müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 125

Sual 14 - 125

14. “Gah yağış yağır, gah külək əsir, gah da şimşək çaxırdı” bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləsində bağlayıcını ixtisar etsək, hansı məna əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə yaranar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 125

Sual 15 - 125

15. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb zərfləri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 125

Sual 16 - 125

16. İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 125

Sual 17 - 125

17. Hicranın köz basmış yanıqlar var,
Mənim dərdlərimin ayaqları var.
(Musa Yaqub)
Nümunədəki fərqləndirilmiş sözlə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 125

Sual 18 - 125

18. isimləşmiş sifəti müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 125

Sual 19 - 125

19. Biri əşyanın adını bildirmir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 125

Sual 20 - 125

20. Sözün quruluşca növünə görə ardıcıllığı tamalayın:

natamam, ələk, sayğac, ...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 125

Sual 21 - 125

21. Çoxmənalı sözlərlə bağlı fikirlərdən biri doğru deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 125

Sual 22 - 125

22. Hansı sözdəki  ,y, hərfini həm bitişdirici samit, həm də kökün hissəsi kimi düşünmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 125

Sual 23 - 125

23. Vurğusu üçüncü hecanın üzərinə düşən sözləri müəyyən edin:
1.sintaksis
2.şeiriyyat
3.teleşou
4.üstəgəl
5.parametr
6.paradoks
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 125

Sual 24 - 125

24. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyənləşdirin.Bu halda Səməndər içəri girdiTahir kefini pozma dedi belə şey çox olar. (M. Hüseyn)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 125

Sual 25 - 125

25. Hansı cümlədə bağlayıcıdan əvvəl vergül qoyulmalıdır?
A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 125

Sual 26 - 125

COĞRAFİYA

26. Verilmiş proyeksiyada tərtib olumuş xəritələrdə hansı enlikdə sıfır təhrif olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 125

Sual 27 - 125

27. Ən qədim dağəmələgəlmə mərhələsi hansıdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 125

Sual 28 - 125

28. 1 m3 havada 4 q su buxarı var və nisbi rütubətlik 20 %-dir. Havanın doyması üçün neçə qram su buxarı çatışmır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 125

Sual 29 - 125

29. Geosinklinal sahədə yerləşən ərazini seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 125

Sual 30 - 125

30. Exalotdan okean dibinə göndərilmil siqnal 3,8 saniyədən sonra okean dibində quraşdırılmış cihaz vasitəsilə qəbul olunmuşdursa dərinliyi müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 125

Sual 31 - 125

31. Bakı şəhəri ilə III saat qurşağının orta meridianı ilə yerli vaxt fərqini hesablayın:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Sual 31 - 125

Sual 32 - 125

32. Yayda tropik, qışda mülayim hava kütlələri üstünlük təşkil etdiyi ovalıqları müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 125

Sual 33 - 125

33. Aşınma məhsullarının bir yerdən başqa yerə aparılması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 125

Sual 34 - 125

34. Qədim platformalara aid olmayan əlamətlər:
1.Kristallik bünövrələri Kaynazoy erasında yaranmışdır
2. Səthində dağlar üstünlük təşkil edir
3. Filiz faydalı qazıntılar yer səthinə yaxın yerləşir
4. Seysmik qurşaq üzərində yerləşir
5. Kristallik bünövrə və çökmə süxur örtüyündən ibarətdir
6. Səthində düzənliklər üstünlük təşkil edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 125

Sual 35 - 125

35. Sxemə əsasən A və B məntəqələri arasındakı məsafəni hesablayın:

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 125

Sual 36 - 125

36. Şelf düzənliklərinə aid olan xüsusiyyətləri seçin:

1. Meyillik çoxdur
2. Kəskin parçalanmışdır
3. Zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malikdir
4. Şimal Buzlu okeanında daha geniş sahə tutur
5. Qalın çökmə süxurlarla örtülmüşdür
6. Qranit təbəqəsi yoxdur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 125

Sual 37 - 125

37. X.Kolumbun  Vest - Hind adlandırdığı adalara aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 125

Sual 38 - 125

38. Planda məntəqələrin coğrafi koordinatlarının təyin olunmamamasının səbəbi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 125

Sual 39 - 125

39. Ucar və Bakı şəhərləri arasındakı məsafə təxminən 240 km olduğunu məlumdursa Azərbaycanın divar xəritəsində (miqyas 1: 1000 000) bu məsafə neçə sm olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 125

Sual 40 - 125

40. Payız gecə-gündüz bərabərliyində 600 ş.u-da yerləşən məntəqədə yerli vaxt 7:00 – da çıxan Günəş , eyni gündə 30 ş.u -da yerli vaxtla saat neçədə batar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 125

Sual 41 - 125

41. Yerin kürə səthinin müstəvi səthinə köçürülməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 125

Sual 42 - 125

42. Məntəqələrin yerləşdiyi saat qurşaqlarını müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 125

Sual 43 - 125

43. İqtisadi coğrafiya elm sahəsinə aid olmayanları seçin:

a. Yerşünaslıq
b. Əhali coğrafiyası
c. Geomorfologiya
d. Nəqliyat coğtafiyası
e. Kənd təsərüfatı corafiyası
f. Hidrologiya
h. Sosial coğrafiya
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 125

Sual 44 - 125

44. Azərbaycan ərazisində olmuş səyyahları seçin:

a. R.Skott
b. K.Ptolomey
c. A.Düma
d. A.Nikitin
e. Strabon
f. T.Heyerdal
v. V.Dokuçayev
g. Marko Polo
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 125

Sual 45 - 125

45. Günəş  50 c.e – də zenitdə olarsa şimal qütb dairəsinə Günəş şüaları hansı bucaq altında düşər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 125

Sual 46 - 125

46. Rekreasiya coğrafiyasının öyrəndiyi sahələrə aid etmək olar:
1. Sahilboyu ərazilərin mənimsənilməsi, əkinlərin artırılması
2. Mineral bulaqlar əsasında istirahət-müalicə mərkəzləri yaradılması
3. Şəhərlər və kəndlər arasında miqrasiya əlaqələrinin genişlənməsi
4. Şəhərətrafı və sahil zonalarının istirahət-turizm məqsədilə istifadəsi
5. Əlverişli iqlim şəraitində istirahət yerlərinin təşkili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 125

Sual 47 - 125

47. Rift zonaları adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 125

Sual 48 - 125

48. Bakı şəhəri  ilə Peikn şəhəri (40° şm.e və 117° ş.u) arasındakı həqiqi məsafə nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 125

Sual 49 - 125

49. Miqyası 1 : 8 00 000 olan xəritədə gölün sahəsi 4 sm2 olarsa gölün həqiqi sahəsi neçə km2 olar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 125

Sual 50 - 125

50. Günəş K məntəqəsində zenitdə olarsa AB məntəqələrində günəş şüalarının düşmə bucağı nə qədər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 125

Sual 51 - 125

RİYAZİYYAT

51. 6a2 – ab – bçoxhədlisinin vuruqlarından biri aşağıdakılardan hansıdır?

 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 125

Sual 52 - 125

52. 1/x + 1/y + 1/z = 5/7 , xm = yn = zk = 14 olarsa, m + n + k cəmini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 125

Sual 53 - 125

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 125

Sual 54 - 125

54. a,b  natural ədədlərdi, 2 ‹ a ‹ b ‹ 12 olarsa,
kəsrinin ən kiçik qiymətini tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 125

Sual 55 - 125

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 125

Sual 56 - 125

56. Hesablayın: ƏBOB(40;65)+ƏKOB(40;65)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 125

Sual 57 - 125

57. 3x-(8x-12)=42 tənliyin həll edin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 125

Sual 58 - 125

58. Qutuda 7 qırmızı, 2 sarı və 3 qara kürə var. Qutudan təsadüfən çıxarılan iki kürənin qırmızı olması ehtimalını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 125

Sual 59 - 125

59. Bir miqdar pərdəlik parçanın əvvəlcə 2/7 -ni, sonra isə qalanının 7/10-ni atdılar. Geridə 60 m parça qaldığından əvvəlcə neçə m parça var idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 125

Sual 60 - 125

60. 5/3<4/a<5/2 bərabərsizliyini saxlayan a natural ədədi neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 125

Sual 61 - 125

61.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 125

Sual 62 - 125

62.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 125

Sual 63 - 125

63. Xamada 24%, kəsmikdə 16% yağlılıq var. 2 kq xamada olan qədər yağ almaq üçün
nə qədər kəsmik götürmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 125

Sual 64 - 125

64.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 125

Sual 65 - 125

65. Sadələşdirin 4y-(3y-(y -1))
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 125

Sual 66 - 125

66.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 125

Sual 67 - 125

67. a, b, c, d, 16, 24 ədədlərinin ədədi ortası 20-dir.
Buna görə a, b, c, d ədədlərinin ədədi ortası neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 125

Sual 68 - 125

68.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 125

Sual 69 - 125

69.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 125

Sual 70 - 125

70. a-nın hansı qiymətində 9a+7 ifadəsinin qiyməti -47-yə bərabər olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 125

Sual 71 - 125

71. Uzunluğu 8 olan AB parçası müstəvini O nöqtəsində kəsir. B nöqtəsindənmüstəviyə qədər olan məsafə 4 və OB=5 olarsa, A nöqtəsindən müstəviyə qədərolan məsafəni tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 125

Sual 72 - 125

72.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 125

Sual 73 - 125

73.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 125

Sual 74 - 125

74.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 125

Sual 75 - 125

75.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 125

Sual 76 - 125

ENGLİSH

76. Choose the correct sentences in the Passive Voice.
1. Is this the song sung in an opera house?
2. Will this song be sung in an opera house?
3. Will this music be played by the orchestra?
4. Is this the music played by that orchestra?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 125

Sual 77 - 125

77. Choose the correct statements.
1. If you are diligent, you are going to do well in your job.
2. Good knowledge can help you to achieve your aim.
3. Education can’t be a part of children’s life.
4. If you want to pass your exam successfully, you must waste your time.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 125

Sual 78 - 125

78. Choose the correct variant.
1. to arrive to the station
2. to get to the station
3. to leave the station
4. to approach to the station
5. to reach the station
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 125

Sual 79 - 125

79.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 125

Sual 80 - 125

80.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 125

Sual 81 - 125

81. Make up a story.
1. Once a teacher decided to give good advice to his pupils before starting the lesson.
2. He stood with his back to the fireplace and said:
3. Your coat is on fire, sir.”
4. He noticed that the lips of his pupils cried out: “Ninety - nine, one hundred!
5. “Before you speak, think. Count fifty before you say anything important, a hundred if it is very important.”
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 125

Sual 82 - 125

82. Choose the correct translation.
Sürücülük vəsiqəmi alan kimi valideynlərim mənim hər yerə maşın sürməyimə izin verəcəklər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 125

Sual 83 - 125

83. Complete the sentence.
I wonder … the driver for speeding.1. if the policeman will punish
2. will the policeman punish
3. when the policeman is going to punish
4. when is the policeman going to punish
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 125

Sual 84 - 125

84. Choose the correct variant.
I don’t … my children to eat too much chocolate.1. advise   2. allow  3. want   4. make   5. let
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 125

Sual 85 - 125

85. Choose the correct tense form.
When … the rainbow … in the sky?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 125

Sual 86 - 125

86. Choose the correct variant.
Judy’s parents will be disappointed ... she makes poor progress in music.
1. if   2. whether   3. though   4. when
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 125

Sual 87 - 125

87. Choose the correct sentences.
1. Information centres is active all day round everywhere.
2. The only solution to all those problems were found.
3. The popularity of show TV programs has risen nowadays.
4. The latest rise in food prices was quite unexpected.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 125

Sual 88 - 125

88. Read the advertisement and say what it offers.
Stay with a host family and practise the spoken language in real life situations.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 125

Sual 89 - 125

89. Make up a dialogue.
1. – It’s a yearly reminder to take care of our planet.
2. – How about taking shorter showers?
3. – It’s Earth Day today.
4. – Do you mean we should save electricity and stop using plastic bags? What else?
5. – What’s that?
6. – That’s a good idea because they waste a lot of water.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 125

Sual 90 - 125

90. Choose the correct variant.
Who …1. taught you to play tennis?
2. did teach you to play tennis?
3. does teach you to play tennis?
4. were you taught to play tennis by?
5. was taught you to play tennis by?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 125

Sual 91 - 125

91. Match the words with their definitions.
1. experience
2. ambition
3. governor
a. a person who is the head of a country or a regionb. something that you want to do or achieve very muchc. the knowledge or skills gained through doing things
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 125

Sual 92 - 125

92. Choose the correct pronouns.
I’ll try on some … shoes, … are too tight.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 125

Sual 93 - 125

93. Choose the sentences with the modal verbs.
1. Do you need a visa to go to California?
2. You needn’t take notes as I have them all.
3. They hardly have enough money to spend on travelling.
4. Do you have to get a visa to go abroad?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 125

Sual 94 - 125

94. Choose the sentences with the noun in the Possessive Case.
1. My nephew’s always in a good temper.
2. The chief’s behaviour surprised us.
3. My niece’s temperature’s risen.
4. The soldier’s saved the child’s life.
5. The reporter’s told us the news.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 125

Sual 95 - 125

95. Choose the correct variant.
1. to come up to the house
2. to approach to the house
3. to get to the house
4. to reach to the house
5. to leave the house
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 125

Sual 96 - 125

96. Choose the correct sentences in the Passive Voice.
1. Will the bread be baked at last?
2. Is this the bread baked yesterday?
3. Will this machine be repaired soon?
4. Is this the machine repaired by that man?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 125

Sual 97 - 125

97. Choose the correct variant.
My uncle will be delighted ... I visit him next week.1. though  2. whether  3. if  4. when
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 125

Sual 98 - 125

98. Choose the sentences with the modal verbs.
1. Do the students need any notes to study for the exam?
2. It’s still early, so we needn’t hurry.
3. Do you have to cancel your flight?
4. He hardly has any time to talk to Daniel.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 125

Sual 99 - 125

99. Make up a sentence.
1. today’s   2. game  3. hundreds of   4. watched   5. children
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 125

Sual 100 - 125

100. Complete the sentence.
I wonder … the operation.
1. if the surgeon will agree to perform
2. will the surgeon agree to perform
3. when the surgeon is going to perform
4. when is the surgeon going to perform
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 125

Sual 101 - 125

AZ Tarix

101. Uyöunluq gözlənilməmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 101 - 125

Sual 102 - 125

102. Xronloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1.Dzirav döyüşü
2.Amid döyüşü
3.Atropatena ərazisinin Sasani dövlətinin tərkibinə qatılması
4.Roma imperatoru Valerianın Sasani şahı I Şapur tərəfindən əsir alınması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 102 - 125

Sual 103 - 125

103. Xronloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Şamaxının Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı elan edilməsi
2. Bərdənin Albaniyanın paytaxtına çevrilməsi
3. Paytaxtı Təbriz olan ilk Azərbaycan dövlətinin yaranması
4. Gəncənin Şəddadilər dövlətinin paytaxtı elan edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 103 - 125

Sual 104 - 125

104. Azərbaycanın şimalında yaşamışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 104 - 125

Sual 105 - 125

105. Uyğunluq gözlənilmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 105 - 125

Sual 106 - 125

106. Orta Paleolit dövrünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 106 - 125

Sual 107 - 125

107. Sasanilərin və ərəblərin Azərbaycanla bağlı apardığı siyasətə aid deyildir:

 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 107 - 125

Sual 108 - 125

108. Daha əvəl olmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 108 - 125

Sual 109 - 125

109. Tuncun ixtira üdilməsinin əhəmiyyətinə aiddir:
1. Mikrolit alətlərin meydana gəlməsi
2. Əmək məhsuldarlığının artması
3. Yeni təsərüfat sahələrinin yaranması
4. Toxa əkinçiliyinin yaranması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 109 - 125

Sual 110 - 125

110. Mis-daş dövrünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 110 - 125

Sual 111 - 125

111. Uyğunluq gözlənilmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 111 - 125

Sual 112 - 125

112. Ərəb xilafəti dövründə yaranmış, Səlcuq imperatorluğu dövründə isə aparıcı torpaq mülkiyyəti formasına çevrilmişdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 112 - 125

Sual 113 - 125

113. VI əsr Azərbaycan tarixinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 113 - 125

Sual 114 - 125

114. Atropatena və Albaniya dövlətlərinin oxşar cəhətlərinə aiddir:
1. E.ə. I əsrdə Romanın hücumlarına məruz qalması
2. Parfiya dövləti ilə müttəfiqlik münasibətlərinin saxlanılması
3. Quldarlıq münasibətlərinin mövcud olması
4. Selevkilərin hücumlarına məruz qalması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 114 - 125

Sual 115 - 125

115. III əsr Azərbaycan tarixinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 115 - 125

Sual 116 - 125

116. Xəlifə Harun-ər-Rəşidin dövründən fərqli olaraq xəlifə Əlinin dövründə Azərbaycanda:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 116 - 125

Sual 117 - 125

117. XII əsrdə Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin inkişafına əlverişli zəmin yaratmış dövlətlər:
1. Şirvanşahlar
2. Rəvvadilər
3. Sacilər
4. Salarilər
5. Atabəylər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 117 - 125

Sual 118 - 125

118. Xürrəmilərin qələbəsi işlə başa çatmışdır:
I Həşdadsər --- I Həmədan --- ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 118 - 125

Sual 119 - 125

119. Səlcuq dövlətindən asıllığı qəbul etdi:
1.Sacilər
2.Şəddadilər
3.Rəvvadilər
4.Salarilər
5.,irvanşahlar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 119 - 125

Sual 120 - 125

120. Birinci Bələncər döyüşündə hansı ərəb hökmdarı öldü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 120 - 125

Sual 121 - 125

121. 653-cu ilə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 121 - 125

Sual 122 - 125

122. Amid və kadisiyya döyüşlərinin oxşar cəhəti
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 122 - 125

Sual 123 - 125

123. Albaniyanın süqut etməsi neçənci ildə baş vermişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 123 - 125

Sual 124 - 125

124. Ərəb xilafəti tərəfindən mülk olaraq Sacilərə verilmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 124 - 125

Sual 125 - 125

125. Orta daş dövrünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 125 - 125


 

3.6 30 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

9 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
Elxan

Imtahan

Taleh

Cavab?

Rasim

Dq bilmirem

Rasim

Neticəsi

Rasim

Görük de

Memmed Memmedov

Yaxsidir

Taleh

Cox gozel imtahan idi sebirsizlikle cavablari gozduyurem

Mövsüm

İndi bu imtahanin neticesini necə görək?

Ayşə

Bu imtahanın nəticəsini necə görürük başa düşmədim🙄bilən var ?