2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
BiologiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

Biologiya müəllimləri üçün – Diaqnostiq Qiymətləndirmə

  • BİOLOGİYA
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

BİOLOGİYA

1.
Meyvə nədən əmələ gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Qarğıdalı bitkisində süni tozlanmanı nə zaman aparırlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Göstərilən canlılardan hansının nüvəsi yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Ən acı soğan hansı zonanın soğanıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Xaçlı hörümçəyin ürəyinin xarici görünüşü necədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Hansı heyvanlar həyat fəaliyyətində ultrasəslərdən istifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. 1- mineral duzlar, 2- zülallar, 3- karbohidratlar, 4- yağlar, 5 –su
Yuxadakı cavabların hansında hüceyrənin yalnız qeyri-üzvi maddələri verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Hemoqlobinin qana qırmızı rəng verən hissəsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Çömçəquyruqda quyruğun yox olmasında bilavasitə hansı orqanoid iştirak edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. «Xromosom» termini hansı sözlərin birləşməsindən yaranıb?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Yosunların zoosporları ali sporlu bitkilərin sporlarından nə ilə fərqlənir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
«Filiale» sözünün latıncadan tərcüməsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Torpağın qara olması nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Taxıl bitkiləridə qidalı maddələr endosperm hüceyrələrindən rüşeymə necə daxil olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Suya olan tələbatına görə bitkilər neçə qrupa ayrılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Dalayıcı hüceyrə hidraya nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Fəsilələr bilavasitə hansı sistematik kate qoriyada birləşir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Yabanı turpun salxım çiçəkqrupunda 200 çiçək olarsa burada nə qədər ləçək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Su və muneral maddələrin kökün sorucu zonasının en kəsiyindən keçmə ardıcıllığını göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Filin xortumu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
İnstinkt nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Erkək qurbağada dişidən fərqli olaraq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Volvoks koloniyası 1000 hüceyrədən təşkil olunmuşdur. Hüceyrələrinin 25%-ni itirərsə, bu volvoks koloniyası hüceyrələri nə qədər qamçıya malik olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. İnsanda beyin yarımkürələri baş beynin bilavasitə hansı şöbələrinin üzərini örtür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Sümüklərin elastikliyi nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Dərinin hansı təbəqəsində qan damarlar yoxdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Göl qurbağası və çay xanısı üçün ümumi əlamət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Ördəkburunun quruluş və həyat fəaliyyətinin hansı xüsusiyyəti məməlilərin sürünənlərdən əmələ gəlməsini sübut edən dəlillərə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Bitkilərin sistematik qruplarının düzgün ardıcıllığını göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Tərkibində adenin azotlu əsası, riboza və üç dənə fosfat qalığı olan :
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Cinsiyyət vəzilərində yetişmə mərhələsində hansı proses baş verir?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Orqanizmin daxili və xarici əlamətlərinin cəmi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. 200 yaşı olan cökə ağacının gövdəsində neçə kambi qatı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Yosunlarda gedən konyuqasiya prosesi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Əgər anаdonta böyük göl ilbizinin tənəffüs orqanınna malik olsaydı, onda:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Quşlarda onurğa sütunu hansı şöbələrə bölünür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. 64 dəqiqə ərzində ürəyin mədəciklərinin sistolasına (yığılmasına) nə qədər vaxt sərf olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Hüceyrənin hansı başlıca kimyəvi maddələrinin adı onun əmələ gəldiyi quruluşla bağlıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. İnsan orqanizminin hansı toxuma qrupunun hüceyrələri yalançı ayaqlar əmələ gətirə bilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. İlanın yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 7-dir. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom, neçə xromatid olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
KURİKULUM NƏDİR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. FƏNN KURİKULUMUNUN STRUKTURUNA AİD OLMAYANI SEÇİN:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
KURİKULUMUN ƏSAS XÜSUSİYYƏTİ:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
MƏZMUN XƏTTİ NƏDİR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
TƏHSİL STANDARTI:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ TƏLİMIN TƏŞKİLİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏRƏ DAXİL DEYİL:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. TƏHSİLALANLARIN MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİNDƏ ƏSAS METOD:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
TƏRBİYƏ SİSTEMİNİN KOMPONENTİ DEYİL:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. MÜƏLLİMLƏRİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNIN NƏTİCƏSİNƏ AİD OLANLARI GÖSTƏRİN:

1. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir.
2. Təhsildən yayınma halları artır.
3. Təhsil müəssisəsinin nüfuzu artır.
4. Şagirdlərin kompetensiyasıartır.
5.Təhsil müəssisəsində psixoloji iqlim pisləşir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. TƏLİM PROSESİNDƏ TAKSONOMİYALAR NƏYƏ XİDMƏT EDİR?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. CARİ PLANLAŞDIRMADA ƏN ÇOX BURAXILAN SƏHV HANSIDIR?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. VARİANTLARDAN BİRİ FƏAL (İNTERAKTİV) TƏLİMİN xÜSUSİYYƏTİDİR:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
NƏ ÜÇÜN MOTİVASİYA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VƏ ƏQSƏDƏUYĞUN OLMALIDIR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
PROBLEM SİTUASİYANIN YARADILMASI ZAMANI TEZ-TEZ MÜŞAHİDƏ OLUNAN SƏHVİ GÖSTƏRİN:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. TƏLİM STRATEGİYALARINA AİD OLMAYANI GÖSTƏRİN:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. DİAQNOSTİK QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏ VAXT APARILIR?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDİ:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN (BSQ) XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ SEÇIN:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ:

1. Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.