loading...

Yerin daxili quruluşunu

litosferYerin daxili quruluşunu  Geologiya elmi öyrənir. Yerin daxili təbəqələri  aşağıdakılardır:    
Yer qabığı; Mantiya ;  və   Nüvə .Yer qabığı bərk maddələrdən  ibarət olub materik və okean  tiplərinə bölünür. Onun qalınlığı  5-90 km (maksimal qalınlıq Hindquş dağlarında minimal qalınlıq isə Marian çökəkliyindədir) arasında dəyişir.Materik tipli yer qabığı çökmə, qranit və bazalt qatlarından, okean tipli yer qabığı isə süxurların çökmə və bazalt qatlarından ibarətdir. Yer qabığı ilə mantiya arasında sərhəd Moxoroviçiç (Moxo) adlanır.
Yerin dərinliyinə doğru getdikcə   temperatur ,təzyiq və sıxlıq artır.Yer qabığı altında yerləşən mantiyanın (yu nanca “örtük ) qalınlığı 2800- 2900 km-dir. Mantiya ərimiş maddələrdən ibarət olub üst  və alt mantiyaya bölünür.
Yerin mərkəzində yerləşən  nüvə təbəqəsinin  radiusu 3500 km-dir. Nüvədə  temperaturun ərzində 500000 C, təzyiqin isə 3 mln atmosfer olduğu    güman olunur. Nüvə iki hissədən ibarətdir: xarici  və daxili nüvə.
Yer qabığı  və mantiyanın üst hissəsi birlikdə   litosfer (yunanca “daş təbəqə”) adlanır. Onun  qalınlığı 90-50km arasındadır. Litosferin altında maddələrin əridiyi və kipliyinin azaldığı təbəqə astenosfer, astenosferlə litosfer birlikdə   tektonosfer adlanır.Yer qabığına təsir göstərən tektonik proseslər(vulkanlar,zəlzələlər,dag əmələ  Litosferin ayrı-ayrı hissələri litosfer tavaları gəlmə və s.) bu qatda baş verir.
152 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?