Yeni Kurikulum testləri 2018 (MAY)

 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 40

KURİKULUM

1. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini seçin.1.Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək

2.Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək

3.Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

4.Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək

5.Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin,yarımilin,tədris ilinin sonunda)  şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1.Qiymətləndirmə növləri və üsulları

2.Mövzülar

3.Məzmun (fənnin məqsədi ,məzmun xətti standartlar,alt-standartlar)

4.Həftəlik dərs saatlarının miqdarı

5.Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13. ”Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlardan (vatman) mövzuya aid suallar yazılır.Müəllim qruplara müxtəlif sual yazılmış bir kağız verir.Qrup üzvləri sualı oxuyur və bir cavab yazır.Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür.” Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14. Aşağıdakılardan biri fasilitasiya qaydalarını pozur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının  gözü ilə baxmaq imkanı verir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17. "Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır".Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarət-dir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19. Təhsil taksanomiyaları haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Təhsil sahəsində aparılan islahatların məqsədi nədən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21.  Fəal təlim zamanı müəllimə lazım olan bilik, bacarıq və keyfiyyətləri müəyyən edin:
 1. Müəllimin hər şagirdə xüsusi etibar və hörmətlə, fərdi yanaşması,
 2. Müəllim şagirdə obyekt kimi yanaşması
 3. Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı, onların qarşılıqlı hörmət və etibarı,
 4. Şagirdi passiv dinləyici vəziyyətinə gətirmə
 5. Şagirdlərin olduqları kimi qəbul edilməsi və onların müəllim tərəfindən daim dəstəklənməsi,
 6. Şagirdlərin qabiliyyətlərinə inam,
 7. Xeyirxahlıq, cavabların pis və ya yaxşı kimi qiymətləndirilməsindən imtina etmə,
 8. Şagirdlərdə öyrənmə motivasiyası və stimulun yaradılması,
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. “Məlumatları  istifadə etmək  və yeni  şəraitdə metod və  konsepsiyaları istifadə  etmək.” Söhbət  Blum taksonomiyasının hansı mrhələsindən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. “Müxtəlif həyat  şəraitində  baş verən hadisələrlə  tanış  olmaq, özünün və  digər insanların davranışına obyektiv  qiymət  vermək, yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirmək.” Söhbət hansı  iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25. Hansılar metakompetensiyalara aiddir?
 1. Problemlərin həlli
 2. Ana dilində ünsiyyət
 3. Riskin qiymətləndirilməsi
 4. Qərarların qəbul edilməsi
 5. Yenilik və sahibkarlıq hissi
 6. Hisslərin konstruktiv idarə edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. Təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin açıqlığının genişləndirilməsi-təhsil siyasətinin hansı prinsipinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Hansı müəllimin hüquqlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. “Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq  məzmun  standartları-nın  müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  olunmasını  təmin edir.” Bu  inteqrasiya   səviyyəsinin  hansı  formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir

2 - şagirdi sosial həyata hazırlayır

3 - şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.

4 - təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir

5 - müəllim - şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. 1 - Ənənəvi  və 2 - müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini  və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə

2 - milli qiymətləndirmə

3 - məktəbdaxili qiymətləndirmə

a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır

b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir

c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:1 - kollektivlə iş

2 - qrupla iş

3 - cütlərlə iş

4 - fərdlərlə iş

a - şagirdlər hər hansı problem üzərində

kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır

b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə

cəlb edilirlər

c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər

d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. Təlimin prinsiplərini seçin 1 - müvafiqlik prinsipi

2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi

3 - elmilik prinsipi

4 - nikbinlik prinsipi

5 - əyanilik prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36. Hər hansı prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən mexanizmdir” fikri fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37. Uyğunluğu müəyyən edin;1. Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklərin aparılması zamanı istifadə olunur.
2. Qrupda diskusiyanın təşkili,fəallaşma və səmərəli yönəltmədir.
3. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.

a. Diiaqnostik qiymətləndirmə

b. Fasilitasiya prosesi

c. alt standart

d. əsas standart

e. fasilitasiya məqsədi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır....

(Hansı cavablar uyğun gəlir?)
 1. Standartı
 2. Məzmunu  
 3. Mövzunu
 4. Dərsin məqsədini
 5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
 6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...
Zəfər Kursları

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.