Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Yeni Kurikulum İyun. 2017/18

Əziz müəllimlər və müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər! Tezliklə təhsil nazirliyinin təşkilatçılığı ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahanlar başlayacaqdır. TEHSİLİM.İNFO olaraq yeni kurikulum testləri paylaşmağa çalışırıq.

 

Sual 1 - 40

1.

Tətqiqat sualı nədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. Pedaqoji proses nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:
1 – Beynəlxalq qiymətləndirmə
2 – milli qiymətləndirmə
3 – məktəbdaxili qiymətləndirmə
a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır
b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir
c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – kollektivlə iş
2 – qrupla iş
3 – cütlərlə iş
4 – fərdlərlə iş
a – şagirdlər hər hansı problem üzərində
kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır
b – hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə cəlb edilirlər
c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər
d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8. Təlimin prinsiplərini seçin
1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9.

Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10. “Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır”.Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11.

Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12.

Təhsil sahəsində aparılan islahatların məqsədi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13.

Təhsil taksanomiyaları haqqındakı fikirlərdən biri səhvdirTaksanomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14.

Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Təhsil proqramına daxildir:
1 – tədris planları
2 – yoxlama işləri
3 – metodik təminatla bağlı tövsiyyələr
4 – kitab üzərində iş
5 – qiymətləndirmə
6 – məlumat kitabları
7 – müvafiq təhsil texnologiyaları
8 – əlavə oxu kitabları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17.

Qiymətləndirmənin prinsiplərinə daxil deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. Pedaqoji monitorinq və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1.məlumatın toplanması
2.məlumatın təhlili
3.görülən tədbirlər
a.onun məqsədi təhlil obyekti ola biləcək məlumatların toplanması
b.müşahidənin planlı şəkildə təşkil etmək
c.izlənilən obyektlərin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19.

Metakompetensiyalara aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Nansı fikir doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:

1.praktika
2.izahlı illüstrativ
3.əyanilik
4.qismən axtarış
5.söz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi foralarını seçin.
1-dərnəklər
2-seminarlar
3-kombinə edilmiş dərs
4-fakültativ məşğələr
5-bilik və bacarıqlar nəzarət və korreksiya
6-biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi
7-tədris ekskursiyaları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. Təlimdə başlıca şərtlər
1-Müəllim şagird əməkdaşlığı
2-Kollektiv vəsitəsilə tərbiyə
3-Bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkkiliyi
4-Bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi
5-Şagirdlərin özünütərbiyəsi
6-Mənəvi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
7-Vaxta qənaət etmək

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına nə-lər daxildir?
1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25.

Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. Tərbiyənin növləri və onların məqsədləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
I – Estetik tərbiyə
II. Fiziki tərbiyə
III. Əmək tərbiyəsi
a – geniş dünyagörüşünə, hərəkətli intellek-tə malik şəxsiyyət formalaşdırmaq
b – şagirdlərdə müəyyən hərəki vərdişlər formalaşdırmaq
c – şagirdləri psixoloji və praktik yöndən əməyə alışdırmaq
d – şagirdlərə gözəlliyi duymaq, qiymətlən-dirmək və qorumaq hissini aşılamaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:
1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. ” Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki butun irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur”.Qeyd olunanlar təlimin təşkilinə verilən tələblərdən hansına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29.

Fəaliyyət xətti nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. “Standartların siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir.Bilik,bacarıq və vərdişlərin sinifdən-sinfə genişlənərək inkişaf etməsini izləməyə imkan yaradır”.
Qeyd olunan fikirlər fəndaxili inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. “Müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət göstərir.Bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin edir”.
Qeyd olunan fikirlər inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. Taksanomiyaya aid olan fikirləri müəyyən edin
1. təlimi daha ardıcıl və səmərəli qurmağa zəmin yaradır;
2. təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək imkanı yaradır;
3.problemləri düzgün müəyyənləşdirmək və uyğun tapşırıqları tərtib etməyə kömək edir.;
4.qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələri seçməyə zəmin yaradır;
5.təlim nəticələrinə əsaslanaraq refleksiyanı düzgün keçirməyə imkan verir;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. Psixomotor taksanomiyanın səviyyələrinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin
1.hazırolma
2.mexanizmi müəyyənləşdirmə
3.təqlidetmə
4.hissetmə
5.yaradıcılıq
6.mükəmməl icra
7.uyğunlaşma

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə daha uyğundur. Bu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35.

Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36.

Alt standartlar sinifdən-sinfə keçdikdə necə dəyişir?

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37.

Hansı kurikulum növünə həmdə tələbəyönümlü modeldə adlandırırlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38.

Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Təlim strategiyalarına aid olmayam seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40. Faktoloji biliyə hansılar aitdir?
1. araşdırma
2. anlaışlar
3. tətqiqat
4. təriflər
5. faktlar
6. metod və texnikalar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

II HİSSƏYƏ BAXMAQ

Müəllimlərin işə Qəbulu vı Diaqnostik Qiymətləndirmə imtahanına hazırlaşanla üçün KURİKULUM test nümunələri.

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: