Reklam...

Yeni Kurikulum İyun. 2017/18

Əziz müəllimlər və müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər! Tezliklə təhsil nazirliyinin təşkilatçılığı ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahanlar başlayacaqdır. TEHSİLİM.İNFO olaraq yeni kurikulum testləri paylaşmağa çalışırıq.

 

Question 1 of 40

1.
Tətqiqat sualı nədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 40

Question 2 of 40

2. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 40

Question 3 of 40

3. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 40

Question 4 of 40

4. Pedaqoji proses nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 40

Question 5 of 40

5. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 40

Question 6 of 40

6. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:1 – Beynəlxalq qiymətləndirmə
2 – milli qiymətləndirmə
3 – məktəbdaxili qiymətləndirmə
a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır
b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir
c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 40

Question 7 of 40

7. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:1 – kollektivlə iş
2 – qrupla iş
3 – cütlərlə iş
4 – fərdlərlə iş
a – şagirdlər hər hansı problem üzərində
kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır
b – hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə cəlb edilirlər
c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər
d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 40

Question 8 of 40

8. Təlimin prinsiplərini seçin1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 40

Question 9 of 40

9.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 40

Question 10 of 40

10. “Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır”.Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 40

Question 11 of 40

11.
Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 40

Question 12 of 40

12.
Təhsil sahəsində aparılan islahatların məqsədi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 40

Question 13 of 40

13.
Təhsil taksanomiyaları haqqındakı fikirlərdən biri səhvdirTaksanomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir

A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 40

Question 14 of 40

14.
Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Question 14 of 40

Question 15 of 40

15. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 40

Question 16 of 40

16. Təhsil proqramına daxildir:1 – tədris planları
2 – yoxlama işləri
3 – metodik təminatla bağlı tövsiyyələr
4 – kitab üzərində iş
5 – qiymətləndirmə
6 – məlumat kitabları
7 – müvafiq təhsil texnologiyaları
8 – əlavə oxu kitabları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 40

Question 17 of 40

17.
Qiymətləndirmənin prinsiplərinə daxil deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 40

Question 18 of 40

18. Pedaqoji monitorinq və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:1.məlumatın toplanması
2.məlumatın təhlili
3.görülən tədbirlər
a.onun məqsədi təhlil obyekti ola biləcək məlumatların toplanması
b.müşahidənin planlı şəkildə təşkil etmək
c.izlənilən obyektlərin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 40

Question 19 of 40

19.
Metakompetensiyalara aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Question 19 of 40

Question 20 of 40

20. Nansı fikir doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 40

Question 21 of 40

21. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:1.praktika
2.izahlı illüstrativ
3.əyanilik
4.qismən axtarış
5.söz
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 40

Question 22 of 40

22. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi foralarını seçin.1-dərnəklər
2-seminarlar
3-kombinə edilmiş dərs
4-fakültativ məşğələr
5-bilik və bacarıqlar nəzarət və korreksiya
6-biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi
7-tədris ekskursiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 40

Question 23 of 40

23. Təlimdə başlıca şərtlər1-Müəllim şagird əməkdaşlığı
2-Kollektiv vəsitəsilə tərbiyə
3-Bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkkiliyi
4-Bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi
5-Şagirdlərin özünütərbiyəsi
6-Mənəvi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
7-Vaxta qənaət etmək
A.
B.
C.
D.

Question 23 of 40

Question 24 of 40

24. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına nə-lər daxildir?1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 40

Question 25 of 40

25.
Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 40

Question 26 of 40

26. Tərbiyənin növləri və onların məqsədləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.I – Estetik tərbiyə
II. Fiziki tərbiyə
III. Əmək tərbiyəsi
a – geniş dünyagörüşünə, hərəkətli intellek-tə malik şəxsiyyət formalaşdırmaq
b – şagirdlərdə müəyyən hərəki vərdişlər formalaşdırmaq
c – şagirdləri psixoloji və praktik yöndən əməyə alışdırmaq
d – şagirdlərə gözəlliyi duymaq, qiymətlən-dirmək və qorumaq hissini aşılamaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 40

Question 27 of 40

27. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 40

Question 28 of 40

28. ” Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki butun irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur”.Qeyd olunanlar təlimin təşkilinə verilən tələblərdən hansına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 40

Question 29 of 40

29.
Fəaliyyət xətti nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 40

Question 30 of 40

30. “Standartların siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir.Bilik,bacarıq və vərdişlərin sinifdən-sinfə genişlənərək inkişaf etməsini izləməyə imkan yaradır”.
Qeyd olunan fikirlər fəndaxili inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 40

Question 31 of 40

31. “Müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət göstərir.Bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin edir”.
Qeyd olunan fikirlər inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 40

Question 32 of 40

32. Taksanomiyaya aid olan fikirləri müəyyən edin1. təlimi daha ardıcıl və səmərəli qurmağa zəmin yaradır;
2. təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək imkanı yaradır;
3.problemləri düzgün müəyyənləşdirmək və uyğun tapşırıqları tərtib etməyə kömək edir.;
4.qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələri seçməyə zəmin yaradır;
5.təlim nəticələrinə əsaslanaraq refleksiyanı düzgün keçirməyə imkan verir;
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 40

Question 33 of 40

33. Psixomotor taksanomiyanın səviyyələrinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin1.hazırolma
2.mexanizmi müəyyənləşdirmə
3.təqlidetmə
4.hissetmə
5.yaradıcılıq
6.mükəmməl icra
7.uyğunlaşma
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 40

Question 34 of 40

34. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə daha uyğundur. Bu hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 40

Question 35 of 40

35.
Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 40

Question 36 of 40

36.
Alt standartlar sinifdən-sinfə keçdikdə necə dəyişir?

A.
B.
C.
D.

Question 36 of 40

Question 37 of 40

37.
Hansı kurikulum növünə həmdə tələbəyönümlü modeldə adlandırırlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 40

Question 38 of 40

38.
Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 40

Question 39 of 40

39. Təlim strategiyalarına aid olmayam seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 40

Question 40 of 40

40. Faktoloji biliyə hansılar aitdir?1. araşdırma
2. anlaışlar
3. tətqiqat
4. təriflər
5. faktlar
6. metod və texnikalar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 40


 

II HİSSƏYƏ BAXMAQ

Müəllimlərin işə Qəbulu vı Diaqnostik Qiymətləndirmə imtahanına hazırlaşanla üçün KURİKULUM test nümunələri.

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

45 Şərhlər “Yeni Kurikulum İyun. 2017/18

 • Aprel 21, 2018 at 6:07 səhər
  Permalink

  salam ümumiyyətlə həm testlərdə həmdə yazlışda səflər coxdu

  Cavab yaz
 • İyul 31, 2017 at 10:45 səhər
  Permalink

  bu testlerin cavablarini ozunuz qesdden sehv qoyursuz?

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2017 at 6:36 axşam
  Permalink

  Texnologiya müəllimləri imtahanınız haçandı xahiş edirəm cavablandırasız? Və əgər imtahan veribsizsə hansı tipli suallar düşür. Əvvəlcədən təşəkkürlər…

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2017 at 11:37 səhər
  Permalink

  salam, kurikulum kitabinin pdf formatini hardan yukleye bilerem?? birileri mene basha salsin kurikulum her fenn ucun ayri buraxilir yoxsa butun fenler ucun bir kitabdi??

  Cavab yaz
  • İyul 25, 2017 at 2:50 səhər
   Permalink

   Aynur m.satışda var.Kurrikulum-metodika bütün fənn müəllimləri üçün eynidir

   Cavab yaz
   • İyul 25, 2017 at 7:59 səhər
    Permalink

    Cox sagolun, inshallah alib hazirlashacam. size de ugurlar olsun

    Cavab yaz
    • İyul 26, 2017 at 3:13 səhər
     Permalink

     Aynur müəllimə mən işləyirəm. Keçən il imtahandan49 bal yığdım. İnşallah şizlər də arzunuza çatarsız. İxtisas əsasdı . Çalışın çox oxuyun
     Hammıya uğurlar

     Cavab yaz
 • İyul 14, 2017 at 1:15 axşam
  Permalink

  cox sag olun testlere gore,sayenizde cox irelilemisem,xais edirem riyaziyyatdan test paylasardiniz zehmet olmasa,imtahan qabagi bu saytda ozumu sinamag isterdim

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 10:11 səhər
  Permalink

  cox sag olun amma neticem hec urekacan olmadi

  Cavab yaz
 • İyul 4, 2017 at 5:10 axşam
  Permalink

  Salam. Zehmet olmasa kurikulumdan rus dilinde testler teqdim ederdiz

  Cavab yaz
 • İyul 4, 2017 at 4:39 axşam
  Permalink

  15 ci test qiymetlendirmedir. Mence problem proqramdadi. Chunki. 14 cu test gah cavabi qiymetlendirme verir gah mezmun.

  Cavab yaz
 • İyul 4, 2017 at 1:36 axşam
  Permalink

  musiqiden testler qoyun zehmet olmasa vaxata az qalib

  Cavab yaz
 • İyun 28, 2017 at 8:06 səhər
  Permalink

  Sual 38–de düzgün cvb B variantıdır ,mence.

  Cavab yaz
 • İyun 23, 2017 at 5:31 axşam
  Permalink

  Salam admin. Texnologiyadan yeni testler olacaq, yaxin gunlerde? Testlere gore tesekkurler.

  Cavab yaz
 • İyun 23, 2017 at 2:50 səhər
  Permalink

  bu nece test vermekdi neqeder calisiram cavablarin duz olub olmamasini aydinlasdira bilmirem
  /cavablari yoxlamaqi bacaran biri varsa mene komek etsin xahis edirem!

  Cavab yaz
 • İyun 22, 2017 at 10:19 səhər
  Permalink

  38 ci testde duzgun cavab D və E goturulub Niye

  Cavab yaz
 • İyun 22, 2017 at 10:18 səhər
  Permalink

  38 ci sualda duzgun cavab D və E goturulub. sehvi duzelde bilseniz yaxshi olar

  Cavab yaz
 • İyun 19, 2017 at 1:50 axşam
  Permalink

  informatikadan testler yerleshdiirin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyun 17, 2017 at 9:03 səhər
  Permalink

  Fizikadan yeni testler olsa cox sevinerem. Bezi fenler uzre yeni testler umiyyetle yoxdur. Sebirsizlikle gozlyirilk. Sag olun

  Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 8:14 axşam
  Permalink

  Salam.testlər üçün təşəkkür edirəm.xahiş edirəm yeni testlər olsa sayta yerləşdirəsiz.

  Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 11:29 səhər
  Permalink

  informatika müəllimlərini heç nəzərə almırsınız.axı biz bu saytın fəal iştirakçılarıyıq. niyə yeni testlərlə bizi sevindirmisiz.

  Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 5:49 səhər
  Permalink

  Əvvəllər suallar cox sadə və anlaşıqlı, konkret idi indi çox mürəkkəb və mahiyyətsizdir …bunlar tənqidi fikrimdi ..ancaq zehmet cəkiib paylaşdığınız üçün minnətdaram

  Cavab yaz
 • İyun 12, 2017 at 11:28 səhər
  Permalink

  Tesekkur.Tarixden yeni testler mumkunse

  Cavab yaz
 • İyun 12, 2017 at 6:38 səhər
  Permalink

  testlərə görə təşəkkür.xahiş edirəm informatikadan səhvsiz testlər yerləşdirəsiz.

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 4:49 axşam
  Permalink

  Xahis edirem ingilis dilinden suallar qoyun

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 2:59 axşam
  Permalink

  testlere gore tesekkur edirem.informatikadan teze suallar paylawsaz cox sevinerem.

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 8:32 səhər
  Permalink

  Salam Aleykum.zehmet olmasa tarixden yen I suallar,sinaglardaki suallardan qoya bilersiz?xahis eliyirem.

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 7:48 səhər
  Permalink

  Riyaziyyatdanda yeni testlere qoyardiz mumkunse

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 7:15 səhər
  Permalink

  coxsagolun yeni testlercun zehmet olmasa xarici dil ingilis dilinden imtahana dusen testlerde yerlesdirin

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 12:43 səhər
  Permalink

  Yeni testlere gore cox sag olun.Informatikadan da yeni testlerinizi gozleyirik.

  Cavab yaz
 • İyun 9, 2017 at 7:54 səhər
  Permalink

  Çox sağolun testlərə gorə zəhmət olmasa informatikadan testlər daxil edəsiniz.

  Cavab yaz
  • İyul 14, 2017 at 8:40 səhər
   Permalink

   Olsa yaxsi olardi paslanib qalib informatika baxabda yoxdur

   Cavab yaz
 • İyun 9, 2017 at 12:10 səhər
  Permalink

  salam. Bu testlerin cavablardi dogrudur? birde xahiw edirem ibtidai sinif muellimleri ucun sinaq yerlewdiresiniz, tewekkur

  Cavab yaz
 • İyun 8, 2017 at 7:32 axşam
  Permalink

  edebiyyatdan da testler qoyun zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyun 8, 2017 at 6:49 axşam
  Permalink

  testlere gore cox sag olun. testlerde bezi sehvler var 15 testde cavab deqiq qiymetlendirme oldugu halda siz yaradici tetbiqetme goturmusuz, xahis olunur sehvleri duzeldesiz

  Cavab yaz
 • İyun 8, 2017 at 6:22 axşam
  Permalink

  yeni teste gore sagolun.Birde ki mumkunse Fiziki Terbiyedende yeni test qoyasiz.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir