Yeni Kurikulum İyun. 2017/18

Əziz müəllimlər və müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər! Tezliklə təhsil nazirliyinin təşkilatçılığı ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahanlar başlayacaqdır. TEHSİLİM.İNFO olaraq yeni kurikulum testləri paylaşmağa çalışırıq.

KURİKULUM

1.

Tətqiqat sualı nədir:

A.
B.
C.
D.
E.

2. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

3. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir

A.
B.
C.
D.
E.

4. Pedaqoji proses nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

5. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

6. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:
1 – Beynəlxalq qiymətləndirmə
2 – milli qiymətləndirmə
3 – məktəbdaxili qiymətləndirmə
a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır
b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir
c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

7. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – kollektivlə iş
2 – qrupla iş
3 – cütlərlə iş
4 – fərdlərlə iş
a – şagirdlər hər hansı problem üzərində
kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır
b – hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə cəlb edilirlər
c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər
d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır

A.
B.
C.
D.
E.

8. Təlimin prinsiplərini seçin
1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

9.

Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

10. “Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır”.Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

11.

Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

12.

Təhsil sahəsində aparılan islahatların məqsədi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

13.

Təhsil taksanomiyaları haqqındakı fikirlərdən biri səhvdirTaksanomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir

A.
B.
C.
D.
E.

14.

Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

15. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

16. Təhsil proqramına daxildir:
1 – tədris planları
2 – yoxlama işləri
3 – metodik təminatla bağlı tövsiyyələr
4 – kitab üzərində iş
5 – qiymətləndirmə
6 – məlumat kitabları
7 – müvafiq təhsil texnologiyaları
8 – əlavə oxu kitabları

A.
B.
C.
D.
E.

17.

Qiymətləndirmənin prinsiplərinə daxil deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

18. Pedaqoji monitorinq və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1.məlumatın toplanması
2.məlumatın təhlili
3.görülən tədbirlər
a.onun məqsədi təhlil obyekti ola biləcək məlumatların toplanması
b.müşahidənin planlı şəkildə təşkil etmək
c.izlənilən obyektlərin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.

19.

Metakompetensiyalara aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.

20. Nansı fikir doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

21. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:

1.praktika
2.izahlı illüstrativ
3.əyanilik
4.qismən axtarış
5.söz

A.
B.
C.
D.
E.

22. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi foralarını seçin.
1-dərnəklər
2-seminarlar
3-kombinə edilmiş dərs
4-fakültativ məşğələr
5-bilik və bacarıqlar nəzarət və korreksiya
6-biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi
7-tədris ekskursiyaları

A.
B.
C.
D.
E.

23. Təlimdə başlıca şərtlər
1-Müəllim şagird əməkdaşlığı
2-Kollektiv vəsitəsilə tərbiyə
3-Bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkkiliyi
4-Bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi
5-Şagirdlərin özünütərbiyəsi
6-Mənəvi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
7-Vaxta qənaət etmək

A.
B.
C.
D.

24. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına nə-lər daxildir?
1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.

25.

Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

26. Tərbiyənin növləri və onların məqsədləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
I – Estetik tərbiyə
II. Fiziki tərbiyə
III. Əmək tərbiyəsi
a – geniş dünyagörüşünə, hərəkətli intellek-tə malik şəxsiyyət formalaşdırmaq
b – şagirdlərdə müəyyən hərəki vərdişlər formalaşdırmaq
c – şagirdləri psixoloji və praktik yöndən əməyə alışdırmaq
d – şagirdlərə gözəlliyi duymaq, qiymətlən-dirmək və qorumaq hissini aşılamaq.

A.
B.
C.
D.
E.

27. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:
1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə

A.
B.
C.
D.
E.

28. ” Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki butun irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur”.Qeyd olunanlar təlimin təşkilinə verilən tələblərdən hansına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

29.

Fəaliyyət xətti nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

30. “Standartların siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir.Bilik,bacarıq və vərdişlərin sinifdən-sinfə genişlənərək inkişaf etməsini izləməyə imkan yaradır”.
Qeyd olunan fikirlər fəndaxili inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

31. “Müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət göstərir.Bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin edir”.
Qeyd olunan fikirlər inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

32. Taksanomiyaya aid olan fikirləri müəyyən edin
1. təlimi daha ardıcıl və səmərəli qurmağa zəmin yaradır;
2. təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək imkanı yaradır;
3.problemləri düzgün müəyyənləşdirmək və uyğun tapşırıqları tərtib etməyə kömək edir.;
4.qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələri seçməyə zəmin yaradır;
5.təlim nəticələrinə əsaslanaraq refleksiyanı düzgün keçirməyə imkan verir;

A.
B.
C.
D.
E.

33. Psixomotor taksanomiyanın səviyyələrinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin
1.hazırolma
2.mexanizmi müəyyənləşdirmə
3.təqlidetmə
4.hissetmə
5.yaradıcılıq
6.mükəmməl icra
7.uyğunlaşma

A.
B.
C.
D.
E.

34. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə daha uyğundur. Bu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

35.

Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

36.

Alt standartlar sinifdən-sinfə keçdikdə necə dəyişir?

A.
B.
C.
D.

37.

Hansı kurikulum növünə həmdə tələbəyönümlü modeldə adlandırırlar:

A.
B.
C.
D.
E.

38.

Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

39. Təlim strategiyalarına aid olmayam seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

40. Faktoloji biliyə hansılar aitdir?
1. araşdırma
2. anlaışlar
3. tətqiqat
4. təriflər
5. faktlar
6. metod və texnikalar

A.
B.
C.
D.
E.

 

II HİSSƏYƏ BAXMAQ

Müəllimlərin işə Qəbulu vı Diaqnostik Qiymətləndirmə imtahanına hazırlaşanla üçün KURİKULUM test nümunələri.

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.