Загрузка...

Yeni Kurikulum İyun. 2017/18

Əziz müəllimlər və müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər! Tezliklə təhsil nazirliyinin təşkilatçılığı ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahanlar başlayacaqdır. TEHSİLİM.İNFO olaraq yeni kurikulum testləri paylaşmağa çalışırıq.

 

Sual 1 - 40

1.
Tətqiqat sualı nədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. Pedaqoji proses nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:1 – Beynəlxalq qiymətləndirmə
2 – milli qiymətləndirmə
3 – məktəbdaxili qiymətləndirmə
a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır
b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir
c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:1 – kollektivlə iş
2 – qrupla iş
3 – cütlərlə iş
4 – fərdlərlə iş
a – şagirdlər hər hansı problem üzərində
kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır
b – hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə cəlb edilirlər
c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər
d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8. Təlimin prinsiplərini seçin1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10. “Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır”.Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11.
Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12.
Təhsil sahəsində aparılan islahatların məqsədi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13.
Təhsil taksanomiyaları haqqındakı fikirlərdən biri səhvdirTaksanomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14.
Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Təhsil proqramına daxildir:1 – tədris planları
2 – yoxlama işləri
3 – metodik təminatla bağlı tövsiyyələr
4 – kitab üzərində iş
5 – qiymətləndirmə
6 – məlumat kitabları
7 – müvafiq təhsil texnologiyaları
8 – əlavə oxu kitabları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17.
Qiymətləndirmənin prinsiplərinə daxil deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. Pedaqoji monitorinq və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:1.məlumatın toplanması
2.məlumatın təhlili
3.görülən tədbirlər
a.onun məqsədi təhlil obyekti ola biləcək məlumatların toplanması
b.müşahidənin planlı şəkildə təşkil etmək
c.izlənilən obyektlərin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19.
Metakompetensiyalara aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Nansı fikir doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:1.praktika
2.izahlı illüstrativ
3.əyanilik
4.qismən axtarış
5.söz
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi foralarını seçin.1-dərnəklər
2-seminarlar
3-kombinə edilmiş dərs
4-fakültativ məşğələr
5-bilik və bacarıqlar nəzarət və korreksiya
6-biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi
7-tədris ekskursiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. Təlimdə başlıca şərtlər1-Müəllim şagird əməkdaşlığı
2-Kollektiv vəsitəsilə tərbiyə
3-Bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkkiliyi
4-Bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi
5-Şagirdlərin özünütərbiyəsi
6-Mənəvi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
7-Vaxta qənaət etmək
A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına nə-lər daxildir?1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25.
Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. Tərbiyənin növləri və onların məqsədləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.I – Estetik tərbiyə
II. Fiziki tərbiyə
III. Əmək tərbiyəsi
a – geniş dünyagörüşünə, hərəkətli intellek-tə malik şəxsiyyət formalaşdırmaq
b – şagirdlərdə müəyyən hərəki vərdişlər formalaşdırmaq
c – şagirdləri psixoloji və praktik yöndən əməyə alışdırmaq
d – şagirdlərə gözəlliyi duymaq, qiymətlən-dirmək və qorumaq hissini aşılamaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. ” Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki butun irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur”.Qeyd olunanlar təlimin təşkilinə verilən tələblərdən hansına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29.
Fəaliyyət xətti nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. “Standartların siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir.Bilik,bacarıq və vərdişlərin sinifdən-sinfə genişlənərək inkişaf etməsini izləməyə imkan yaradır”.
Qeyd olunan fikirlər fəndaxili inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. “Müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət göstərir.Bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin edir”.
Qeyd olunan fikirlər inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. Taksanomiyaya aid olan fikirləri müəyyən edin1. təlimi daha ardıcıl və səmərəli qurmağa zəmin yaradır;
2. təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək imkanı yaradır;
3.problemləri düzgün müəyyənləşdirmək və uyğun tapşırıqları tərtib etməyə kömək edir.;
4.qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələri seçməyə zəmin yaradır;
5.təlim nəticələrinə əsaslanaraq refleksiyanı düzgün keçirməyə imkan verir;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. Psixomotor taksanomiyanın səviyyələrinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin1.hazırolma
2.mexanizmi müəyyənləşdirmə
3.təqlidetmə
4.hissetmə
5.yaradıcılıq
6.mükəmməl icra
7.uyğunlaşma
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə daha uyğundur. Bu hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35.
Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36.
Alt standartlar sinifdən-sinfə keçdikdə necə dəyişir?

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37.
Hansı kurikulum növünə həmdə tələbəyönümlü modeldə adlandırırlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38.
Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Təlim strategiyalarına aid olmayam seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40. Faktoloji biliyə hansılar aitdir?1. araşdırma
2. anlaışlar
3. tətqiqat
4. təriflər
5. faktlar
6. metod və texnikalar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

II HİSSƏYƏ BAXMAQ

Müəllimlərin işə Qəbulu vı Diaqnostik Qiymətləndirmə imtahanına hazırlaşanla üçün KURİKULUM test nümunələri.

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

44 Şərhlər “Yeni Kurikulum İyun. 2017/18

 • İyul 31, 2017 at 10:45 səhər
  Permalink

  bu testlerin cavablarini ozunuz qesdden sehv qoyursuz?

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2017 at 6:36 axşam
  Permalink

  Texnologiya müəllimləri imtahanınız haçandı xahiş edirəm cavablandırasız? Və əgər imtahan veribsizsə hansı tipli suallar düşür. Əvvəlcədən təşəkkürlər…

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2017 at 11:37 səhər
  Permalink

  salam, kurikulum kitabinin pdf formatini hardan yukleye bilerem?? birileri mene basha salsin kurikulum her fenn ucun ayri buraxilir yoxsa butun fenler ucun bir kitabdi??

  Cavab yaz
  • İyul 25, 2017 at 2:50 səhər
   Permalink

   Aynur m.satışda var.Kurrikulum-metodika bütün fənn müəllimləri üçün eynidir

   Cavab yaz
   • İyul 25, 2017 at 7:59 səhər
    Permalink

    Cox sagolun, inshallah alib hazirlashacam. size de ugurlar olsun

    Cavab yaz
    • İyul 26, 2017 at 3:13 səhər
     Permalink

     Aynur müəllimə mən işləyirəm. Keçən il imtahandan49 bal yığdım. İnşallah şizlər də arzunuza çatarsız. İxtisas əsasdı . Çalışın çox oxuyun
     Hammıya uğurlar

     Cavab yaz
 • İyul 14, 2017 at 1:15 axşam
  Permalink

  cox sag olun testlere gore,sayenizde cox irelilemisem,xais edirem riyaziyyatdan test paylasardiniz zehmet olmasa,imtahan qabagi bu saytda ozumu sinamag isterdim

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 10:11 səhər
  Permalink

  cox sag olun amma neticem hec urekacan olmadi

  Cavab yaz
 • İyul 4, 2017 at 5:10 axşam
  Permalink

  Salam. Zehmet olmasa kurikulumdan rus dilinde testler teqdim ederdiz

  Cavab yaz
 • İyul 4, 2017 at 4:39 axşam
  Permalink

  15 ci test qiymetlendirmedir. Mence problem proqramdadi. Chunki. 14 cu test gah cavabi qiymetlendirme verir gah mezmun.

  Cavab yaz
 • İyul 4, 2017 at 1:36 axşam
  Permalink

  musiqiden testler qoyun zehmet olmasa vaxata az qalib

  Cavab yaz
 • İyun 28, 2017 at 8:06 səhər
  Permalink

  Sual 38–de düzgün cvb B variantıdır ,mence.

  Cavab yaz
 • İyun 23, 2017 at 5:31 axşam
  Permalink

  Salam admin. Texnologiyadan yeni testler olacaq, yaxin gunlerde? Testlere gore tesekkurler.

  Cavab yaz
 • İyun 23, 2017 at 2:50 səhər
  Permalink

  bu nece test vermekdi neqeder calisiram cavablarin duz olub olmamasini aydinlasdira bilmirem
  /cavablari yoxlamaqi bacaran biri varsa mene komek etsin xahis edirem!

  Cavab yaz
 • İyun 22, 2017 at 10:19 səhər
  Permalink

  38 ci testde duzgun cavab D və E goturulub Niye

  Cavab yaz
 • İyun 22, 2017 at 10:18 səhər
  Permalink

  38 ci sualda duzgun cavab D və E goturulub. sehvi duzelde bilseniz yaxshi olar

  Cavab yaz
 • İyun 19, 2017 at 1:50 axşam
  Permalink

  informatikadan testler yerleshdiirin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyun 17, 2017 at 9:03 səhər
  Permalink

  Fizikadan yeni testler olsa cox sevinerem. Bezi fenler uzre yeni testler umiyyetle yoxdur. Sebirsizlikle gozlyirilk. Sag olun

  Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 8:14 axşam
  Permalink

  Salam.testlər üçün təşəkkür edirəm.xahiş edirəm yeni testlər olsa sayta yerləşdirəsiz.

  Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 11:29 səhər
  Permalink

  informatika müəllimlərini heç nəzərə almırsınız.axı biz bu saytın fəal iştirakçılarıyıq. niyə yeni testlərlə bizi sevindirmisiz.

  Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 5:49 səhər
  Permalink

  Əvvəllər suallar cox sadə və anlaşıqlı, konkret idi indi çox mürəkkəb və mahiyyətsizdir …bunlar tənqidi fikrimdi ..ancaq zehmet cəkiib paylaşdığınız üçün minnətdaram

  Cavab yaz
 • İyun 12, 2017 at 11:28 səhər
  Permalink

  Tesekkur.Tarixden yeni testler mumkunse

  Cavab yaz
 • İyun 12, 2017 at 6:38 səhər
  Permalink

  testlərə görə təşəkkür.xahiş edirəm informatikadan səhvsiz testlər yerləşdirəsiz.

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 4:49 axşam
  Permalink

  Xahis edirem ingilis dilinden suallar qoyun

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 2:59 axşam
  Permalink

  testlere gore tesekkur edirem.informatikadan teze suallar paylawsaz cox sevinerem.

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 8:32 səhər
  Permalink

  Salam Aleykum.zehmet olmasa tarixden yen I suallar,sinaglardaki suallardan qoya bilersiz?xahis eliyirem.

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 7:48 səhər
  Permalink

  Riyaziyyatdanda yeni testlere qoyardiz mumkunse

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 7:15 səhər
  Permalink

  coxsagolun yeni testlercun zehmet olmasa xarici dil ingilis dilinden imtahana dusen testlerde yerlesdirin

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 12:43 səhər
  Permalink

  Yeni testlere gore cox sag olun.Informatikadan da yeni testlerinizi gozleyirik.

  Cavab yaz
 • İyun 9, 2017 at 7:54 səhər
  Permalink

  Çox sağolun testlərə gorə zəhmət olmasa informatikadan testlər daxil edəsiniz.

  Cavab yaz
  • İyul 14, 2017 at 8:40 səhər
   Permalink

   Olsa yaxsi olardi paslanib qalib informatika baxabda yoxdur

   Cavab yaz
 • İyun 9, 2017 at 12:10 səhər
  Permalink

  salam. Bu testlerin cavablardi dogrudur? birde xahiw edirem ibtidai sinif muellimleri ucun sinaq yerlewdiresiniz, tewekkur

  Cavab yaz
 • İyun 8, 2017 at 7:32 axşam
  Permalink

  edebiyyatdan da testler qoyun zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyun 8, 2017 at 6:49 axşam
  Permalink

  testlere gore cox sag olun. testlerde bezi sehvler var 15 testde cavab deqiq qiymetlendirme oldugu halda siz yaradici tetbiqetme goturmusuz, xahis olunur sehvleri duzeldesiz

  Cavab yaz
 • İyun 8, 2017 at 6:22 axşam
  Permalink

  yeni teste gore sagolun.Birde ki mumkunse Fiziki Terbiyedende yeni test qoyasiz.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir