Reklam...

Yeni KURİKULUM iyul. II hissə-2017/2018

Müəllimlər və müəllim olmaq istəyən namizədlər üçün kurikulum suallarından ibarət növbəti yeni testləri sizinlə bölüşürük.

 

Question 1 of 30

1. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 30

Question 2 of 30

2.
Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 30

Question 3 of 30

3.
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 30

Question 4 of 30

4. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 30

Question 5 of 30

5. Uyğunlaşdırın1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 30

Question 6 of 30

6.
Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 30

Question 7 of 30

7. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 30

Question 8 of 30

8.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 30

Question 9 of 30

9. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 30

Question 10 of 30

10. Testin etibarlılığı nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 30

Question 11 of 30

11.
Fəal təlimin reallaşdırılması mexanizminə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 30

Question 12 of 30

12.
Təhsil məhsulu nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 30

Question 13 of 30

13. ”Problemlə bağlı ziddiyətləri müəyyən edin” .Verilmiş tapşırıqda təfəkkürün növünü müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 30

Question 14 of 30

14. UyğunlaşdırınA-Təhsil sahəsində dövlət standartı
B-Ümumi təhsil proqramı
C-Fənn kurikulumları
1-təlim formaları,
2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı
3-ümumi təhsilin məzmunu
4-ümumi təhsilin infrastrukturu
5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili prinsipləri
6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri
8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 30

Question 15 of 30

15. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın1 – Avtoritar
2 – Liberal
3 – Demokratik
a – Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b – Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c – Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 30

Question 16 of 30

16.
Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 30

Question 17 of 30

17.
Təlimin amilləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 30

Question 18 of 30

18. İllik planlaşdirmada nəzərə alınmır:1. Diaqnostik qiymətləndirmənin keçiriləcəyi vaxt
2. Dərsdə istifadə olunacaq motivasiya
3. İnteqrasiya imkanları
4. Tarix
5. Resurslar
6. Dərsin məqsədi
7. Mövzu
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 30

Question 19 of 30

19. “4.1.2. Söz və söz birləşmələrinin sintaktik vəzifəsini müəyyən edir”. Məzmun standartındakı bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 30

Question 20 of 30

20. Müəllimin didaktik qabiliyyətinin mahiyyəti1 – tədris materialını, əyani vəsaitləri və avadanlığı seçmək
2 – şagirdlərlə səmimi münasibətlər yaratmaq
3 – tədris materialını aydın, ifadəli və inandırıcı şəkildə nəql etmək
4 – şagirdlərin idrak fəallığını yüksəltmək
5 – şagird kollektivini təşkil etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 30

Question 21 of 30

21. Təlimdə diferensiyasiya hansı istiqamətdə aparıla bilər?1-Təhsilalanların qabiliyyətinə görə
2-Valideynin arzusuna əsasən
3-Təhsilalanların marağına görə
4-Təhsilalanların ixtisasına görə
5-Dövrün dəyişən tələblərinə əsasən
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 30

Question 22 of 30

22. Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə bağlıdır?1-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi;
2-daxili ziddiyətlər;
3-xarici ziddiyətlər;
4-inkişafetdirici funksiya
5-təhsilləndirici funksiya
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 30

Question 23 of 30

23. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır1-öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2-mətəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3-şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4-əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 30

Question 24 of 30

24. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın:1-Özünümüşahidə
2-Özünüdərketmə
3-Özünütəlqin
a-şəxsiyyətin yüksək forması
b-insanın öz əhvali-ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk etmək üçün öz hissələrini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c-insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d-insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz psixikasına təsir göstərməsi
e-iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə passivliyin olması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 30

Question 25 of 30

25.
“Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) ” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 30

Question 26 of 30

26.
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət proqramlarına (kurikulumlarına) aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 30

Question 27 of 30

27. I yarımildə 5, II yarımildə 4 qiyməti alan şagirdin yekun qiyməti neçə olacaqdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 30

Question 28 of 30

28.
Testin reprezentativliyi nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 30

Question 29 of 30

29. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəyyən edir
2 – şagirdi sosial həyata hazırlayır
3 – şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət yaradır.
4 – Müəllimə gələcək strategiyalarını müəyyən etməyə imkan yaradır
5 – müəllim – şagird arasında mədəni davranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 30

Question 30 of 30

30. Summativ qiymətləndirmənin üsullarına aid olanları seçin.1. Yoxlama yazı işləri
2. Müşahidə
3. Yaradıcılıq və əl işləri
4. Layihə
5. Şifahi sorğu
6. Demonstrasiya
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 30


 


Tərtibatçı: Gülər Hüseynova


I HİSSƏ                II HİSSƏ

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

78 Şərhlər “Yeni KURİKULUM iyul. II hissə-2017/2018

 • İyul 29, 2017 at 5:32 axşam
  Permalink

  Salam mende deyerlendirirem qoyulan testleri amma nedense biologiya fenninden test qoymadilar qoysalar yaxsi olardi.

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2017 at 12:09 axşam
  Permalink

  rena niftaliyeva hardan bilirsiz cetindi veribsizmi imtahan hansi fennen

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2017 at 7:01 səhər
  Permalink

  Bu test suallarindaki ferqli cavablar lap eseblerimi korlayir.eziyyet cekib bir shey oyrenmeye calisirsan yadinda saxlayirsan sonra qarsina basqa cvb cixir gel indi hirslenme.imtahanda da bele olsa isimiz var.1 bal ucun top atir namized o da bele sehvlere (bizden asili olmayan) gore hec olur.bezen fikirlesirem ki yeqin qesden bele sehv cvb lar verilirki hami duz yazmasin butun suallari (mentiqli olmasas da) yoxsa anlamiram niye bele diqqetsizlik olur

  Cavab yaz
 • İyul 22, 2017 at 3:08 axşam
  Permalink

  Salam .kurikukumdan bu suallarin degig cavablarini bilen varsa yazsin zehmet olmasa.testlerde fergli cavablar
  1)telim zamani usullar secilerken neyi nezere almag lazimdir?
  1.sagirerin yaw seviyyesini. 2.movzunu 3.umumi telim neticelerini 4.dersin hansi merhelede istifade olunacagini 5.dersin gozlenilen telim neticelerini
  A)1,4,5
  B)1,3,5
  C)2,4,5
  D)3,4,5
  E)1,2,3
  2)terbiye iwin esasinda deyanan ideyalarin ardiculligini gosterin
  1.konulluluk
  2.terbiye megsedlerinde realizm
  3.uwaglarla boyuklerin birge fealiyyeti
  4.ozunuterbiyeetme
  A)1,3,4,5
  B)3.4.1.2
  C)4.1.2.3
  D)3.2.1.4
  E)2,3,4,1
  3)asagidaki fikirlerden hansi dogru deyil
  A)integrasiyada ifrata varmag fenle bagli muhum bilik ve bacariglarin tedrisinden yayindira biler
  B)butun fenler uzre tehsilin muxtelif pillelerinde integrasiyaya eyni derecede ehemiyyet verilmelidir

  Cavab yaz
  • İyul 29, 2017 at 9:19 səhər
   Permalink

   Salam. 1-də cavab C-dir. 2-də cavab D-dir. 3-cü sualın cavabını mən 3-4 təlimçidən soruşmuşam hərəsi bir cavab deyir. Testi işləyəndə də fikir vermisinizsə yazdığınız variantlardan gah biri, gah da digəri düzgün götürülür. Daha cox B cavabı düzgün götürülən görmuşəm. Belə izah olunur ki, güya musiqi fənnində heç inteqrasiya yoxdur. Bu sualda mən də B-ni götürərəm. Çünki inteqrasiyada ifrata varmaq həqiqətən də fənlə bağlı mühüm bilik və bacarıqların tədrisindən yayındıra bilər. Təcrübədə buna şahid olmuşam.

   Cavab yaz
 • İyul 19, 2017 at 7:28 səhər
  Permalink

  SALAM MENE ELE GELİR Kİ 6 VE 8-Cİ SUALLARİN CAVABLARİNDA YALNİSLİQ VAR.

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2017 at 5:22 səhər
  Permalink

  salam.bu gecə ərizələr təsdiq olundu.imtahanda kurikulum çox sadə düşür.narahat olmayin.

  Cavab yaz
 • İyul 18, 2017 at 5:22 səhər
  Permalink

  Men bawa duwmurem kurikulumu bu derecede cetinlewdirib muellimlere yuklemek,ne derecede doqrudu?ona serf edilen vaxta muellim ixtisasini daha derinnen orgener.

  Cavab yaz
 • İyul 17, 2017 at 5:56 axşam
  Permalink

  kurikulumnan nece sual mentiqden nece sual dusecek bilen varsa xahis edirem yazin ibtidai umumi nece sualdi

  Cavab yaz
  • İyul 18, 2017 at 6:01 axşam
   Permalink

   40 ixtisas 10 mentiq 10 kurikulum .

   Cavab yaz
 • İyul 17, 2017 at 10:27 səhər
  Permalink

  Salam.bu erızeler Nevaxt tesdıqlenecek gören?vaxtada az qalıb

  Cavab yaz
  • İyul 18, 2017 at 1:49 axşam
   Permalink

   Salam menim erizem ayin 14 den tesdiq olunub ancaq hele imtahan vaxti melum deyil bu il gecikib nedense

   Cavab yaz
 • İyul 17, 2017 at 8:35 səhər
  Permalink

  Salam. Qeydiyyatla bagli yenilik var? Menim erizem hele de testiq olunmayib.Kecen il tez testiq olunmusdu.

  Cavab yaz
 • İyul 17, 2017 at 4:54 səhər
  Permalink

  Salam .Belə elmə aid olan saitin yaradıcısına təşəkkür edirəm. Testləriniz yüksək səviyyəlidir. Amma nədənsə texnologiyaya fikir verilmir.Çox xahiş edirəm 7 8 9 sinif dərsliklərindən texnologiyadan test yerləşdirəsiniz.

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2017 at 4:19 axşam
  Permalink

  Tədris vahidi və mövzuların ardıcıllığı hansı prinsiplərə əsasən müəyyən olunur-Sadədən mürəkkəbə,məntiqi və xronoloji ardıcıllıq yoxsa məzmun ardıcıllığı məntiqi ardıcıllıqdır?
  birdəə
  Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:
  A) Müəyyən fənn üzrə təlimin məqsədi və məzmununu müəyyənləşdirmək
  B) Təlimin nəticələrinin cari və yekun qiymətləndirilməsi
  C) Öyrədici dövrənin təkrar olunmaq imkanına malik olunması
  D) Təlimin bütün növ məqsəd və səviyyələri üçün cari və yekun standart tapşırıqlar hazırlamaq
  E) Təlimin tərbiyəedici və inkişafetdirici prinsiplərinin reallaşdırılmasına nail olmaq
  bu sualda da 2 variant verilir, B və D
  dəqiq hansıdır bilən varmı? 🙁

  Cavab yaz
  • İyul 15, 2017 at 4:14 axşam
   Permalink

   Salam .1– ci sualda sadeden mürekkebe ,mentiqi ve xronoloji cvbı düzgündür .2– ci sualda ise E variantıdır .

   Cavab yaz
  • İyul 22, 2017 at 3:57 axşam
   Permalink

   salam sadədən murekkebe ,elə məzmun ardıcıllığıdı

   Cavab yaz
 • İyul 14, 2017 at 4:18 axşam
  Permalink

  Salam kurikuluma aid 1-2 sualım var
  İllik planlaşdirmada nəzərə alınmır:
  1. Diaqnostik qiymətləndirmənin keçiriləcəyi vaxt
  2. Dərsdə istifadə olunacaq motivasiya
  3. İnteqrasiya imkanları
  4. Tarix
  5. Resurslar
  6. Dərsin məqsədi
  7. Mövzu
  bunun cavabı hansidir?

  Cavab yaz
  • İyul 15, 2017 at 4:21 axşam
   Permalink

   2 ve 6 cvbı çıxdı saytda .Men diaqnostiki de götürmüşdüm .Sonradan baxdımki ,cari ve perspektiv planın hazırlanmasında diaqnostikin neticelerinden istifade olunur .Dedim yeqin buna esasen götürübler .

   Cavab yaz
   • İyul 16, 2017 at 11:29 səhər
    Permalink

    Hə məndə 1-2 və 6 götürmüşdüm elə, 2 və 6 çıxmışdı

    Cavab yaz
    • İyul 17, 2017 at 4:11 səhər
     Permalink

     2 və 6 götürülməli. Bunlar gündəlik planlaşdırmaya aiddir

     Cavab yaz
 • İyul 14, 2017 at 1:45 axşam
  Permalink

  13 duz((( berbad…. men oxudugum kitablarda bele suallar yada movzular yoxdu

  Cavab yaz
 • İyul 12, 2017 at 11:19 səhər
  Permalink

  ingilis dili fennine aid suallar qoyun xais edirem

  Cavab yaz
 • İyul 12, 2017 at 5:25 səhər
  Permalink

  Testler cox gozeldi . Sag olun testlere gore.Texnoligiyadan da testler olsa ela olar.

  Cavab yaz
  • İyul 13, 2017 at 2:42 axşam
   Permalink

   MƏHƏMMƏD MURADOV SİZDƏ TEXNOLOGİYA MÜƏLLİMİSİZ?

   Cavab yaz
 • İyul 11, 2017 at 8:17 axşam
  Permalink

  Admin testlər əladır. Hər gün yeni testləri gözləyirəm.Allah razı olsun. Təhsil haqqında biliklə məlumatlanıram. Bunun üçün sizə minnətdaram.
  Lakin çoxdandır yeni texnologiya testləri yerləşdirmirsiz. Mümkünsə səbəbini açıqlardınız.
  Əvvəlcədən təşəkkür edirəm

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2017 at 8:11 axşam
  Permalink

  texnologiya ixtisasina dair suallar yuklense yaxsi olar

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2017 at 3:08 axşam
  Permalink

  Birdəki illik qiymətdə yeni qaydaya görə 2ci yarımil əsas götürülür.1ci yarımil 5 ikinci yarımil 4 .illik 4 olur.Əvvəl isə uşağın xeyrinə götürülürdü .

  Cavab yaz
  • İyul 29, 2017 at 9:33 səhər
   Permalink

   Əksinə bu test sualında admin cavabı səhv götürü. 2013-cü ildə məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimatı təhsil naziri təsdiq etmişdi. 2015-ci ildə bu təlimatda dəyişikliklər edildi. Şagirdin İllik qiyməti çıxarılarkən orta bal əsas götürülür. Yəni əgər şagird birinci yarımildə 5, ikinci yarımildə 4 qiymət alıbsa ona illik qiymət 5 çıxmalıdır. Yalnız ikinci yarımildə 2 qiymət alınarsa bu prinsip pozulur. Birinci yarımildə neçə qiymət almasından asılı olmayaraq ikinci yarımildə 2 alan şagirdin illik qiyməti 2 çıxarılmalıdır.

   Cavab yaz
 • İyul 11, 2017 at 2:43 axşam
  Permalink

  Mən iki ay kriklum kursuna gefdim buların heç birin keçmədilər .bu nədi gündə bir şey çıxarırlar bu sualıar heç yerdə yoxdu bəziləri istisna olmaqla

  Cavab yaz
  • İyul 13, 2017 at 4:47 axşam
   Permalink

   Burada sadece kurrikulum yox ,hem de pedaqogika var ve xezer universitetinin kitsbinda var butun suallarin cavabi

   Cavab yaz
   • İyul 16, 2017 at 4:08 axşam
    Permalink

    Salam muellimlerin ise qebul imtahanin vaxti ne vaxti bilirsiz? hansi tarixlerde olacaq?

    Cavab yaz
 • İyul 11, 2017 at 1:46 axşam
  Permalink

  Salaam.Men iwe qebul ucun qeydiyyatdan kecmiwem. Yazilir ki,erizeniz baxilma merhelesindedir.Hamida ele yazilir? Xahiw edirem Cavab yazasiz.Ilk defedi imtahan verecem qorxuramki sehv nese olar

  Cavab yaz
  • İyul 12, 2017 at 6:09 səhər
   Permalink

   Narahat olmayın .Her şey yaxşı olacaq .Erizeler baxılma merhelesindedir .

   Cavab yaz
  • İyul 12, 2017 at 8:01 səhər
   Permalink

   Bizdə də elıdir. Narahat olmayın.)

   Cavab yaz
 • İyul 11, 2017 at 1:14 axşam
  Permalink

  fizikadan ixtisas suallari olsa yaxsi olardi

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2017 at 11:49 səhər
  Permalink

  salam 2 ci suali izzah ederdizde zehmet olmasa

  Cavab yaz
   • İyul 12, 2017 at 7:40 səhər
    Permalink

    cox sagolun men almaq oxumuwam ona gore bawa duwe bilmedim 🙂

    Cavab yaz
  • İyul 12, 2017 at 4:52 səhər
   Permalink

   Duz deyir Lale xanim inteqerasiya imkanlari nezere alinmalidi

   Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 4:54 axşam
  Permalink

  Əmək sərf edib bizlər üçün tərtib edib, Allah razı olsun,riyaziyyatdan da paylaşın zəhmət olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 4:50 axşam
  Permalink

  1ci yarimil 5 2ci yarimil 4 alanda illiyr 5 dusmelidi axi mektebdr de 5 yaziriq Malik Aranlinin kitabinda da veledi qayda.Ama burdaki testde 4 cixdi duzgun cavab

  Cavab yaz
  • İyul 11, 2017 at 1:07 axşam
   Permalink

   eger sagird 1 ci yarimillikde 5 alibsa 2ci yarimilde 4 alibsa 5 cixir nazirin qeraridi malik aranlinin kitabinda eledi here ozunden bir test tertib edir malik aranlinin kitabi duzdu

   Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 11:57 səhər
  Permalink

  salam bu suallar hansi menbedendir?

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 11:44 səhər
  Permalink

  adam bilmire hardan oxusun.bir kitabi oxuyuruq sabah yuxudan durub gorurukki yeni bir derslik hazirlayiblar.cox tessuf

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 10:18 səhər
  Permalink

  Testler biraz qarisiq verilib mence. Birde ibtidai muellimler ucun 60 sualliq yuklesez yaxsi olar imtahan qabaqi sinaq

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 9:33 səhər
  Permalink

  menim fikrimce 5-ci testde yalnisliq var.tam duzgun bilen varsa melumatlandirsa sad olardim.

  Cavab yaz
  • İyul 12, 2017 at 6:10 səhər
   Permalink

   Sehvlik yoxdur .Düzgün gösterilib .

   Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 9:27 səhər
  Permalink

  Cox maraqli geldi mene. Ozumu yoxladim 15 duz 15sehv yazdim. Tesekkurler.

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 8:42 səhər
  Permalink

  7,8,9sinif dərsliyindən texnologiyadan testləriniz varsa xahiş edirəm yerləşdirəsiniz. Suallarınız cox xoşuma gəlir…

  Cavab yaz
  • İyul 9, 2017 at 9:06 səhər
   Permalink

   Salam muelimeler.lale muellime siz cox savadlisiz.tesekkur edirik sizin kimi muellimelere

   Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 7:38 səhər
  Permalink

  Salam. 4 cü sualda 3- cü variantı iki dəfə verilib. Xahiş edirəm onu düzəldəsiniz. Bu arada yeni testləri gözləyirəm. Xahiş edirəm texnologiyadan da yeni testlər yerləşdirəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm

  Cavab yaz
  • İyul 9, 2017 at 8:14 səhər
   Permalink

   Salam muellimeler.lale muellime siz cox duz deyirsiz.cox savadli muellimesiniz

   Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 6:11 səhər
  Permalink

  Salam muellime duz deyirsiz hele kurikulum mentiqden elave ixtisas da var ustelik ixtisasi fenn muellimlerine duwen seviyyede edirler yaziq ibtidai s. Muellimleri hansini catdirsin. Fenn muellimleri ile bir ferq olmadi. Zehmet olmasa ibtidai sinif muel.ri ucun butov test yukleyerdiz. Her halda zehmet cekmisiz cox sagolun

  Cavab yaz
  • İyul 9, 2017 at 10:12 səhər
   Permalink

   Məndə sizinlə razıyam.İxtisasa aid testlər daha çox olsa yaxşı olar.Texnologiyadan yeni test 1 ildi gözləyirik yoxdu.xahiş edirik yeni testlər yükləyin. Təhsilim.org eyni testlərdi

   Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 5:27 səhər
  Permalink

  Bu ne cür testlerdi here bir test hazirlayir.ixtisasdanda suallar verin da hara baxirsan kimin ağlına ne cür geldi krukilum hazirlayib.ixtisas mentiq testleri gözleyirik

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 4:40 səhər
  Permalink

  Teste gore cox sagolun zehmet olmasa Fiziki Terbiyedende suallar qoyun idmana aid suallariniz cox azdi

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 4:34 səhər
  Permalink

  Her kuriklum təlimçisi biraz proqramı çətinləşdirir,biraz ağırlaşdırır.Olan da bu yazıq müəllimlərə olur.Nə qədər testi olar bu kurikulumun,nə qədər qaydası olar?Hansı birin yadımızda saxlayaq?Kurikuluma bu qeder vaxt serf edek,bes bizim ixtisasimiz harda qalsın?Hələ məntiqi demirəm((((

  Cavab yaz
  • İyul 9, 2017 at 7:22 səhər
   Permalink

   sizle mende raziyam bu ne demkedi ne qeder kurikulum suallari olar bir azda ixtisas qoysunlar.Melselen men musiqi muellimesiyem.Musiqiye aid sual yoxdu vaxtada azqalib

   Cavab yaz
  • İyul 9, 2017 at 9:35 səhər
   Permalink

   duz deyirsiz,sizinle tam raziyam. biz oyrendikce yeni ve hec yerde gormediyimiz suallar gelir.Mende de ixtisas arxa planda qalib.Kurikulum nezeriyyesi bitmir ki bitmir

   Cavab yaz
   • İyul 9, 2017 at 11:35 səhər
    Permalink

    tamamile raziyam oyrendiyini dusunursen her gin yeni movzular,yeni suallar meydana gelir

    Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 4:12 səhər
  Permalink

  SUPER SUALLARDIR, LUTFEN BU CUR SUALLARIN ARDI GELSIN. TERTIBCIDEN VE EMEYI KECENLERDEN ALLAH RAZI QALSIN

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir