Yeni KURİKULUM iyul. II hissə-2017/2018

Müəllimlər və müəllim olmaq istəyən namizədlər üçün kurikulum suallarından ibarət növbəti yeni testləri sizinlə bölüşürük.

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 30

KURİKULUM

1. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 30

Sual 2 - 30

2.
Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 30

Sual 3 - 30

3.
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 30

Sual 4 - 30

4. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 30

Sual 5 - 30

5. Uyğunlaşdırın1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 30

Sual 6 - 30

6.
Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 30

Sual 7 - 30

7. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 30

Sual 8 - 30

8.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 30

Sual 9 - 30

9. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 30

Sual 10 - 30

10. Testin etibarlılığı nədir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 30

Sual 11 - 30

11.
Fəal təlimin reallaşdırılması mexanizminə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 30

Sual 12 - 30

12.
Təhsil məhsulu nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 30

Sual 13 - 30

13. ”Problemlə bağlı ziddiyətləri müəyyən edin” .Verilmiş tapşırıqda təfəkkürün növünü müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 30

Sual 14 - 30

14. UyğunlaşdırınA-Təhsil sahəsində dövlət standartı
B-Ümumi təhsil proqramı
C-Fənn kurikulumları
1-təlim formaları,
2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı
3-ümumi təhsilin məzmunu
4-ümumi təhsilin infrastrukturu
5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili prinsipləri
6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri
8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 30

Sual 15 - 30

15. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın1 – Avtoritar
2 – Liberal
3 – Demokratik
a – Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b – Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c – Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 30

Sual 16 - 30

16.
Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 30

Sual 17 - 30

17.
Təlimin amilləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 30

Sual 18 - 30

18. İllik planlaşdirmada nəzərə alınmır:1. Diaqnostik qiymətləndirmənin keçiriləcəyi vaxt
2. Dərsdə istifadə olunacaq motivasiya
3. İnteqrasiya imkanları
4. Tarix
5. Resurslar
6. Dərsin məqsədi
7. Mövzu
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 30

Sual 19 - 30

19. “4.1.2. Söz və söz birləşmələrinin sintaktik vəzifəsini müəyyən edir”. Məzmun standartındakı bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 30

Sual 20 - 30

20. Müəllimin didaktik qabiliyyətinin mahiyyəti1 – tədris materialını, əyani vəsaitləri və avadanlığı seçmək
2 – şagirdlərlə səmimi münasibətlər yaratmaq
3 – tədris materialını aydın, ifadəli və inandırıcı şəkildə nəql etmək
4 – şagirdlərin idrak fəallığını yüksəltmək
5 – şagird kollektivini təşkil etmək
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 30

Sual 21 - 30

21. Təlimdə diferensiyasiya hansı istiqamətdə aparıla bilər?1-Təhsilalanların qabiliyyətinə görə
2-Valideynin arzusuna əsasən
3-Təhsilalanların marağına görə
4-Təhsilalanların ixtisasına görə
5-Dövrün dəyişən tələblərinə əsasən
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 30

Sual 22 - 30

22. Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə bağlıdır?1-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi;
2-daxili ziddiyətlər;
3-xarici ziddiyətlər;
4-inkişafetdirici funksiya
5-təhsilləndirici funksiya
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 30

Sual 23 - 30

23. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır1-öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2-mətəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3-şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4-əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 30

Sual 24 - 30

24. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın:1-Özünümüşahidə
2-Özünüdərketmə
3-Özünütəlqin
a-şəxsiyyətin yüksək forması
b-insanın öz əhvali-ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk etmək üçün öz hissələrini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c-insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d-insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz psixikasına təsir göstərməsi
e-iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə passivliyin olması
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 30

Sual 25 - 30

25.
“Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) ” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 30

Sual 26 - 30

26.
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət proqramlarına (kurikulumlarına) aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 30

Sual 27 - 30

27. I yarımildə 5, II yarımildə 4 qiyməti alan şagirdin yekun qiyməti neçə olacaqdır?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 30

Sual 28 - 30

28.
Testin reprezentativliyi nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 30

Sual 29 - 30

29. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəyyən edir
2 – şagirdi sosial həyata hazırlayır
3 – şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət yaradır.
4 – Müəllimə gələcək strategiyalarını müəyyən etməyə imkan yaradır
5 – müəllim – şagird arasında mədəni davranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 30

Sual 30 - 30

30. Summativ qiymətləndirmənin üsullarına aid olanları seçin.1. Yoxlama yazı işləri
2. Müşahidə
3. Yaradıcılıq və əl işləri
4. Layihə
5. Şifahi sorğu
6. Demonstrasiya
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 30


 


Tərtibatçı: Gülər Hüseynova


I HİSSƏ                II HİSSƏ

Gülər Hüseynova

Hüseynova Gülər Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Fikrət Tağıyev adına 72 №-li məktəb-liseydə ibtidai sinif müəllimi vəzifəsində çalışır. 2015-ci ildən etibarən Kurikulum və pedaqogika üzrə təlimlər keçir.

One thought on “Yeni KURİKULUM iyul. II hissə-2017/2018

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.