Загрузка...

Yeni Kurikulum İyul. 2017/18

Əziz müəllimlər və müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər! Tezliklə təhsil nazirliyinin təşkilatçılığı ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahanlar başlayacaqdır. TEHSİLİM.İNFO olaraq yeni kurikulum testləri paylaşmağa çalışırıq.

  • KURİKULUM
  • Kateqoriyasız
 

Sual 1 - 41

KURİKULUM

1. Tədris vahidinin ardıcıllığı hansı formada qurulur:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 41

Sual 2 - 41

Kateqoriyasız

2. Məzmun standartına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 41

Sual 3 - 41

3. Düzgün təqdimat necə qurulmalıdır?
1) Nitqinə gözəl bir giriş verməklə
2) Fikirini aydın ifadə etmək, nitqini ifadəli qurmaqla
3) Şagird özünü və təmis etdiyi qrupu təqdim edir
4) Davamlı olaraq müəllimin üzünə baxmaqla
5) Nitqinə əlavə fikirlər varsa qeyd edilir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 41

Sual 4 - 41

4. İnteqrasiyanın növlərinə hansılar aiddir:
1,Fənnə əsaslanan
2.Üfiqi
3.Mövzuya əsaslanan
4.Fəndaxili
5.Fənnə əsaslanan
6.Sərbəst inteqrasiya
7.Fənlərarası
8.Şaquli

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 41

Sual 5 - 41

5. Ünsiyyət bacarıqlarına hansılar aidd deyil?
1.izahetmə
2.reaksiyavermə
3.nümunə göstərmək
4.şərhetmə
5.quraşdırmaq
6.təsviretmə
7.təqdimetmə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 41

Sual 6 - 41

6. Başqlarının hislərinə şərik olmaq, həmyaşıdları tərəfindən sevilmək, liderlik bacarığı, insanlar arasında ünsiyyət qura bilmək dərketmənin hansı qabiliyyətinə aid edilir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 41

Sual 7 - 41

7.

Belə şagirdlər yaxşı müvazinət hissinə malikdirlər. Hərəkətləri qarasiyalıdır, jestləri oxuya bilirlər. Söhbət hansı qabiliyyətdən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 41

Sual 8 - 41

8.

Belə şagirdlər çoxlu suallar verir, danışmağı, oxumağı, yazmağı xoşlayırlar. Asanlıqla yeni dil öyrənə bilirlər. Söhbət hansı qabiliyyətdən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 41

Sual 9 - 41

9. Şagirdi fəal oxucuya çevirmək üçün ən uğurlu iş üsulları hansılardır?
1.Fərdi iş     2.Mövzu üzrə söhbət    3.Qrup üzrə iş     4.Cütlərlə iş     5.Ziqzaq    6.Rollar üzrə oyun

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 41

Sual 10 - 41

10. Strategiya ilə oxuyan şagird məqsədləri müəyyənləşdirmək üçün ən uğurlu iş üsulu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 41

Sual 11 - 41

11. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:
1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 41

Sual 12 - 41

12. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 41

Sual 13 - 41

13. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 41

Sual 14 - 41

14. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?
1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 41

Sual 15 - 41

15. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?
1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 41

Sual 16 - 41

16.

Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 41

Sual 17 - 41

17. Verilənlər hansı təlimə aiddir:
1. Ev tapşırığının yoxlanılması
2. Yeni mövzuya dair mühazirə (yeni mövzunun izahı)
3. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
5. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
6. Qiymətləndirmə
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 41

Sual 18 - 41

18. Fəal təlim üsullarından biri dərs prosesində “məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)” mərhələsinə daha uyğundur:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 41

Sual 19 - 41

19.

Taksonomiya haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 41

Sual 20 - 41

20.

Tədris prosesi fəaliyyətlər üçlüyünə hansılar aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 41

Sual 21 - 41

21. Dərketmə səviyyələrini düzgün ardıcıllıqla düzün:

1. sintez    2. təhlil   3. qiymətləndirmə   4. bilik   5. qavrama  6. tətbiq

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 41

Sual 22 - 41

22. Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərin inkişaf etdirməkdir. Bu üsul hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 41

Sual 23 - 41

23. Bu üsul mətnin məzmunun qısa müddətdə şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər 4 nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Müəllim informasiyanın dəqiq verildiyinə əmin olmaq üçün suallar verə bilər. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 41

Sual 24 - 41

24. Bu üsul hanısa problemə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşmağı tələb edir. Bu üsul şagirdlərə hadisələrin iştirakçısı olmaq və başqaların gözü ilə baxmağa imkan verir...

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 41

Sual 25 - 41

25. Məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülməsi üsuludur. Bu üsuldan mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamamlanması məqsədilə istifadə etmək məqsədilə istifadə etmək məqsədə uyöundur. Söhbət hansı üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 41

Sual 26 - 41

26. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metotdur. Burada sinif bir növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu təlimin hansı metodik üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 41

Sual 27 - 41

27. Bu üsulda bir-birinə etiraz edən tərəflərin arasında keçirdiyi mübahisə, müzakirə, mübadilə kimi formalardan fərqli olaraq, opponeti deyil, üçüncü tərəfi inandırma prosesini nəzərdə tutur. Bu hansı üsuldur ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 41

Sual 28 - 41

28. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır
1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 41

Sual 29 - 41

29. Şagirdin daxili aləminə nüfuz edə bilmək, şagird şəxsiyyətini və onun müvəqqəti psixi vəziyyətini incəliklərinə qədər başa düşməklə bağlı olanqabiliyyət hansıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 41

Sual 30 - 41

30. Tərbiyyənin bu qabiliyyətində müəllim sakit, şagitdləri kobudcasına sıxışdırmadan, məcbur etmədən və hədələmədən öz tələbini irəli sürməsi və ona nail olmasından gedir. Bu tərbiyyənin hansı qabiliyyətinə aitdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 41

Sual 31 - 41

31. Şagirdlədə ünsiyyətə qabillik, onların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq bacarığı, çagirdlərlə pedoqoji nöqteyi-nəzərdən məqsədə müvafiq qarşılıqlı əlaqə yarada bilmək bacarığı necə adlanır ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 41

Sual 32 - 41

32. Tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini seçin
1-Məqsədyönlü prosesdir
2-Mürəkkəb prosesdir
3-Qeyri-mütəşəkkil prosesdir
4-Uzun sürən prosesdir
5-Nəticələri tez gözə çarpır
6-Fasiləli prosesdir
7-Dəyişkən,qeyri-müəyyən prosesdir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 41

Sual 33 - 41

33.

Pedoqoji texnologiya nəyə deyilir ?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 41

Sual 34 - 41

34. Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə bağlıdır?
1-daxili ziddiyətlər
2-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi
3-xarici ziddiyətlər
5-təhsilləndirici funksiya
5-inkişafetdirici funksiya

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 41

Sual 35 - 41

35.

Pedoqoji texnologiyaya aid olmayan hansıdır :

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 41

Sual 36 - 41

36. Taksonomiyanın … mərhələsi məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxartmağa, mübahisələri həll etməyə imkan verir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 41

Sual 37 - 41

37.

Müasir kurikulumda təlim prosesi necə prosesdir ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 41

Sual 38 - 41

38.

Motivasiyanın dəyərləndirməsi üçün meyar kimi götürlə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 41

Sual 39 - 41

39.

Qiymətləndirmənin keyfiyyət göstəriciləri hanslardır?bal, rəmz, summativ

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 41

Sual 40 - 41

40. Öyrənən …….. .

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 41

Sual 41 - 41

41.

Diaqnostik qiymətləndirmənin üsul və vasitələri kim tərəfindən hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 41


 

I HİSSƏ BAXMAQ
Müəllimlərin işə Qəbulu vı Diaqnostik Qiymətləndirmə imtahanına hazırlaşanla üçün KURİKULUM test nümunələri.
Загрузка...

Gülər Hüseynova

Hüseynova Gülər Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Fikrət Tağıyev adına 72 №-li məktəb-liseydə ibtidai sinif müəllimi vəzifəsində çalışır. 2015-ci ildən etibarən Kurikulum və pedaqogika üzrə təlimlər keçir.

1 şərh var “Yeni Kurikulum İyul. 2017/18

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.