Загрузка...

Yeni Kurikulum İyul. 2017/18

Əziz müəllimlər və müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər! Tezliklə təhsil nazirliyinin təşkilatçılığı ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahanlar başlayacaqdır. TEHSİLİM.İNFO olaraq yeni kurikulum testləri paylaşmağa çalışırıq.

 

Sual 1 - 41

1. Tədris vahidinin ardıcıllığı hansı formada qurulur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 41

Sual 2 - 41

2. Məzmun standartına aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 41

Sual 3 - 41

3. Düzgün təqdimat necə qurulmalıdır?
1) Nitqinə gözəl bir giriş verməklə2) Fikirini aydın ifadə etmək, nitqini ifadəli qurmaqla3) Şagird özünü və təmis etdiyi qrupu təqdim edir4) Davamlı olaraq müəllimin üzünə baxmaqla5) Nitqinə əlavə fikirlər varsa qeyd edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 41

Sual 4 - 41

4. İnteqrasiyanın növlərinə hansılar aiddir:
1,Fənnə əsaslanan
2.Üfiqi
3.Mövzuya əsaslanan
4.Fəndaxili
5.Fənnə əsaslanan
6.Sərbəst inteqrasiya
7.Fənlərarası
8.Şaquli
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 41

Sual 5 - 41

5. Ünsiyyət bacarıqlarına hansılar aidd deyil?
1.izahetmə
2.reaksiyavermə
3.nümunə göstərmək
4.şərhetmə
5.quraşdırmaq
6.təsviretmə
7.təqdimetmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 41

Sual 6 - 41

6. Başqlarının hislərinə şərik olmaq, həmyaşıdları tərəfindən sevilmək, liderlik bacarığı, insanlar arasında ünsiyyət qura bilmək dərketmənin hansı qabiliyyətinə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 41

Sual 7 - 41

7.
Belə şagirdlər yaxşı müvazinət hissinə malikdirlər. Hərəkətləri qarasiyalıdır, jestləri oxuya bilirlər. Söhbət hansı qabiliyyətdən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 41

Sual 8 - 41

8.
Belə şagirdlər çoxlu suallar verir, danışmağı, oxumağı, yazmağı xoşlayırlar. Asanlıqla yeni dil öyrənə bilirlər. Söhbət hansı qabiliyyətdən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 41

Sual 9 - 41

9. Şagirdi fəal oxucuya çevirmək üçün ən uğurlu iş üsulları hansılardır?
1.Fərdi iş     2.Mövzu üzrə söhbət    3.Qrup üzrə iş     4.Cütlərlə iş     5.Ziqzaq    6.Rollar üzrə oyun
A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 41

Sual 10 - 41

10. Strategiya ilə oxuyan şagird məqsədləri müəyyənləşdirmək üçün ən uğurlu iş üsulu hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 41

Sual 11 - 41

11. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:
1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 41

Sual 12 - 41

12. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 41

Sual 13 - 41

13. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 41

Sual 14 - 41

14. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?
1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 41

Sual 15 - 41

15. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?
1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 41

Sual 16 - 41

16.
Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 41

Sual 17 - 41

17. Verilənlər hansı təlimə aiddir:1. Ev tapşırığının yoxlanılması
2. Yeni mövzuya dair mühazirə (yeni mövzunun izahı)
3. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
5. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
6. Qiymətləndirmə
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 41

Sual 18 - 41

18. Fəal təlim üsullarından biri dərs prosesində “məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)” mərhələsinə daha uyğundur:
A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 41

Sual 19 - 41

19.
Taksonomiya haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 41

Sual 20 - 41

20.
Tədris prosesi fəaliyyətlər üçlüyünə hansılar aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 41

Sual 21 - 41

21. Dərketmə səviyyələrini düzgün ardıcıllıqla düzün:

1. sintez    2. təhlil   3. qiymətləndirmə   4. bilik   5. qavrama  6. tətbiq
A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 41

Sual 22 - 41

22. Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərin inkişaf etdirməkdir. Bu üsul hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 41

Sual 23 - 41

23. Bu üsul mətnin məzmunun qısa müddətdə şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər 4 nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Müəllim informasiyanın dəqiq verildiyinə əmin olmaq üçün suallar verə bilər. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 41

Sual 24 - 41

24. Bu üsul hanısa problemə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşmağı tələb edir. Bu üsul şagirdlərə hadisələrin iştirakçısı olmaq və başqaların gözü ilə baxmağa imkan verir...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 41

Sual 25 - 41

25. Məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülməsi üsuludur. Bu üsuldan mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamamlanması məqsədilə istifadə etmək məqsədilə istifadə etmək məqsədə uyöundur. Söhbət hansı üsuldan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 41

Sual 26 - 41

26. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metotdur. Burada sinif bir növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu təlimin hansı metodik üsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 41

Sual 27 - 41

27. Bu üsulda bir-birinə etiraz edən tərəflərin arasında keçirdiyi mübahisə, müzakirə, mübadilə kimi formalardan fərqli olaraq, opponeti deyil, üçüncü tərəfi inandırma prosesini nəzərdə tutur. Bu hansı üsuldur ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 41

Sual 28 - 41

28. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf
A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 41

Sual 29 - 41

29. Şagirdin daxili aləminə nüfuz edə bilmək, şagird şəxsiyyətini və onun müvəqqəti psixi vəziyyətini incəliklərinə qədər başa düşməklə bağlı olanqabiliyyət hansıdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 41

Sual 30 - 41

30. Tərbiyyənin bu qabiliyyətində müəllim sakit, şagitdləri kobudcasına sıxışdırmadan, məcbur etmədən və hədələmədən öz tələbini irəli sürməsi və ona nail olmasından gedir. Bu tərbiyyənin hansı qabiliyyətinə aitdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 41

Sual 31 - 41

31. Şagirdlədə ünsiyyətə qabillik, onların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq bacarığı, çagirdlərlə pedoqoji nöqteyi-nəzərdən məqsədə müvafiq qarşılıqlı əlaqə yarada bilmək bacarığı necə adlanır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 41

Sual 32 - 41

32. Tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini seçin1-Məqsədyönlü prosesdir
2-Mürəkkəb prosesdir
3-Qeyri-mütəşəkkil prosesdir
4-Uzun sürən prosesdir
5-Nəticələri tez gözə çarpır
6-Fasiləli prosesdir
7-Dəyişkən,qeyri-müəyyən prosesdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 41

Sual 33 - 41

33.
Pedoqoji texnologiya nəyə deyilir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 41

Sual 34 - 41

34. Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə bağlıdır?1-daxili ziddiyətlər
2-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi
3-xarici ziddiyətlər
5-təhsilləndirici funksiya
5-inkişafetdirici funksiya
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 41

Sual 35 - 41

35.
Pedoqoji texnologiyaya aid olmayan hansıdır :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 41

Sual 36 - 41

36. Taksonomiyanın … mərhələsi məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxartmağa, mübahisələri həll etməyə imkan verir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 41

Sual 37 - 41

37.
Müasir kurikulumda təlim prosesi necə prosesdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 41

Sual 38 - 41

38.
Motivasiyanın dəyərləndirməsi üçün meyar kimi götürlə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 41

Sual 39 - 41

39.
Qiymətləndirmənin keyfiyyət göstəriciləri hanslardır?bal, rəmz, summativ

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 41

Sual 40 - 41

40. Öyrənən …….. .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 41

Sual 41 - 41

41.
Diaqnostik qiymətləndirmənin üsul və vasitələri kim tərəfindən hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 41


 

I HİSSƏ BAXMAQ
Müəllimlərin işə Qəbulu vı Diaqnostik Qiymətləndirmə imtahanına hazırlaşanla üçün KURİKULUM test nümunələri.
Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

91 Şərhlər “Yeni Kurikulum İyul. 2017/18

 • İyul 27, 2017 at 8:53 axşam
  Permalink

  Salam admin deyesen bu il biologiyadan suallar qoymayacaqsiniz xahis edirem imtahana lap az qaldi qoyasiniz.

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2017 at 8:01 axşam
  Permalink

  Mende bu il imtahan verecem insAllah haminin icinde mende qebul olaram kurikulm hemiwe malik aranlidan dusur.menim fenim Tesviri incesenetdi insAllah qebul olaram)))hemcinin hazirlasan herkes amin

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2017 at 11:52 səhər
  Permalink

  salam admin.zehmet olmasa cavablandırın xaiş diplomun seriyasını AA yazmamısam nomresin yazmısam bir problem olmaz? ve nece deyişiklik ede bilərəm?

  Cavab yaz
  • İyul 9, 2017 at 12:12 axşam
   Permalink

   Salam. Bildiyim qədər problem olmayacaq.(dəqiqləşdirmək üçün 146 -ya zəng vura bilərsiniz)

   Cavab yaz
 • İyul 8, 2017 at 11:13 səhər
  Permalink

  Salam Aleykum.men elektron erizemde deyisiklik etmek istiyirem diyesen neyise sehv yazmisam never eliye bilerem.diplomun seriya ve nomresi hissesinde A Sonra da Nome yazilib.men nomreni yazdim ama A-ni yazmadim.o vacibdi yoxsa yox.xaiw edirem bilenler Cavab yazsin.

  Cavab yaz
 • İyul 4, 2017 at 3:45 axşam
  Permalink

  Salam. Haminiza ugurlar.Bilmek isterdim tarix suallari ancaq kurikulum esasli kitablardan , ya 10-11-den de dusecek ? Xahis edirem deyesiniz ixtisasli UBTR-ler imtahanda istirak edirler.

  Cavab yaz
 • İyul 3, 2017 at 5:47 axşam
  Permalink

  salam. tehsil sayt; muellimleri, men felin icbar novunu ve sintaktik elaqeler, tabesiz murekkeb cumlelerde sebeb, ardicilliq varee) bunlarda cetinlik cekirem, mene komeklik gosterin tewekkur

  Cavab yaz
  • İyul 4, 2017 at 6:41 səhər
   Permalink

   tqdk 2016 0xuyun cox sade ve bawa duwulen yazilib

   Cavab yaz
 • İyul 3, 2017 at 5:32 axşam
  Permalink

  Salam,hamiya ugurlar…Fateh,hardan bildiniz ki,testbookdan dusecek?

  Cavab yaz
 • İyul 3, 2017 at 3:25 axşam
  Permalink

  Fen muellimlerin imtahan vaxti bellidir -12 avqusta qeder olacaq- amma ibtidai sinif.muelillimlerinde yox cunki ilk imtahani onlar verecekler

  Cavab yaz
 • İyul 3, 2017 at 2:40 axşam
  Permalink

  musiqiden yeni suallar paylaüinda zəhmət olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 2, 2017 at 1:02 axşam
  Permalink

  inteqrasiyanin novlerini bu saytda min cur veriblere hec ozleri de bilmirki cavab nedi. bunu bir dogru bilen adam yoxdu?

  Cavab yaz
  • İyul 2, 2017 at 1:11 axşam
   Permalink

   İnteqrasiyanın növleri ve seviyyelerini çoxu qarışdırır .Fendaxili ve fenlerarası intgrasynn seviyyeleridir .Digerleri ise, yeni fenlerin elaqelendirilmesi ve fenlerin brleşdirilmesi üzre inteqrasiyanın növleridir .Bunların her ikisi 4 qrupa bölünür .

   Cavab yaz
 • İyul 2, 2017 at 2:36 səhər
  Permalink

  En az vakansiya az dili –edebe ve ingilis dili fenninedir .Digerlerinin şansı çoxdur .Qorxmağa ehtiyac yoxdur .Yer çoxdur eksine orta seviyyeli suallar çox olar yeqin .

  Cavab yaz
   • İyul 2, 2017 at 1:07 axşam
    Permalink

    Xeyir görmek olmur .Amma xeberlerde dedilerki ,en çox ibtidai musiqi ve.s.En az ise az.edebe ve ing dilinedir vakansiyalar .

    Cavab yaz
   • İyul 3, 2017 at 3:29 axşam
    Permalink

    olur qeydiyyatdan kecin sonra goreceksiz seyfenize gelceyk

    Cavab yaz
    • İyul 3, 2017 at 4:51 axşam
     Permalink

     İnşallah hele diplom arayışını almamışam .Keçenden sora görsem yaxşı olar .

     Cavab yaz
 • İyul 1, 2017 at 9:04 axşam
  Permalink

  Ele hami deyir cetin olacag.hevesden duwureme vaxta az qalib ogumagdan yorulmuwam bele suallari komentleri gorub lap ruh duwgunluyu yawiyarm

  Cavab yaz
  • İyul 3, 2017 at 3:28 axşam
   Permalink

   butun testler testbookdan dusecek., mentiqde hemcinin. biliklide basinizi xarab etmeyin

   Cavab yaz
   • İyul 3, 2017 at 3:47 axşam
    Permalink

    testbook nedir? hardan baxa bilerem?

    Cavab yaz
   • İyul 7, 2017 at 1:14 axşam
    Permalink

    SALAM SENE KİM DEYİB Kİ ORDAN DUSECEK

    Cavab yaz
   • İyul 7, 2017 at 1:19 axşam
    Permalink

    SALAM HARDAN BİLİRSİZ Kİ ORDAN DUSECEK

    Cavab yaz
   • İyul 9, 2017 at 3:20 axşam
    Permalink

    Salam , Fateh testbooku haradan elde ede bilerem . Cox xahis edirem tez cavab yazin.

    Cavab yaz
    • İyul 13, 2017 at 1:48 axşam
     Permalink

     Salam.Testbook.az
     Orda suallar cox asandi inanmiramki ordan nese salalar

     Cavab yaz
   • İyul 26, 2017 at 6:50 səhər
    Permalink

    Hardan bilirsizki test bookdan dusecek

    Cavab yaz
  • İyul 22, 2017 at 8:41 səhər
   Permalink

   Siz hər şeyi bacaracaqsınız.yetər ki heç kimin sözünə baxmayın.qəlbinizə və pzünüzə güvənin.Oxumağa davam.Uğurlar.

   Cavab yaz
 • İyul 1, 2017 at 4:04 axşam
  Permalink

  Salam men baki qeydiyyatindayam,amma rayonda yashayiram.men faktiki yasayis yeri kimi harani gostermeliyem?

  Cavab yaz
  • İyul 2, 2017 at 2:30 axşam
   Permalink

   Sexsiyyet vesiqesinde hara yazilibsa yasayis yeri orani

   Cavab yaz
 • İyul 1, 2017 at 12:15 axşam
  Permalink

  Suallar cox cetindi buil raziyam siznen..

  Cavab yaz
 • İyul 1, 2017 at 11:13 səhər
  Permalink

  Salam .Beli 1–ci sual doğrudur .Zehmet deyil ,xanım .Ne vaxt istesez,bildiyim qeder kömek ederem .

  Cavab yaz
 • İyul 1, 2017 at 9:56 səhər
  Permalink

  salam admin xahis edirem sualimi cavablandirasiz
  men kecen il 48 balla ucqar kend mektebine qebul oldum ama uzrlu sebeblerden hemin yerde islemedim
  bes bu il imtahan vermeden vakant seciminde istirak ede bilerem?

  Cavab yaz
  • İyul 1, 2017 at 2:22 axşam
   Permalink

   Nura xanim siz vakant seciminde istirak ede bilersiniz

   Cavab yaz
  • İyul 1, 2017 at 2:24 axşam
   Permalink

   Seide xanim siz vakant seciminde istirak ede bilersiniz

   Cavab yaz
 • İyun 30, 2017 at 7:06 axşam
  Permalink

  Bugun musiqiden DQ imtahaninda iwtirak eledim cox asan cox sade suallar idi.bu sehifeninde vox komeyi oldu tewekkur edirem admin.bir xanim var idi mene dedi testbookdan duwur coxsu,duz deyir ordanda duwurdu burdan onada cox sagol deyirem.haminiza ugurlar🙋

  Cavab yaz
   • İyul 1, 2017 at 3:04 axşam
    Permalink

    Salam Admin bəy, mən bilmək istəyirəm diplomun seriya nömrəsini yazanda qabağındakı A hərfinidə yazmalıyam? məndə tək bircə dənə A-dır, başqa hərf yoxdur, sonrada rəqəmlər

    Cavab yaz
    • İyul 9, 2017 at 3:31 axşam
     Permalink

     salam xeyir ehtiyac yoxdur tekce reqemleri yazin kifayetdir

     Cavab yaz
   • İyul 2, 2017 at 3:12 axşam
    Permalink

    Hormetli Admin fizikadan testler yerlesdirin zehmet olmasa.

    Cavab yaz
    • İyul 16, 2017 at 2:20 axşam
     Permalink

     Salam xahis edirem imtahana kimi fizika yerlesdirin

     Cavab yaz
  • İyun 30, 2017 at 10:25 axşam
   Permalink

   tuqayy salam men orta mektebde musiqi muellimeliyine imtahan verecem esas suallar neden duwur xahiw biraz melumat vererdizde

   Cavab yaz
  • İyul 1, 2017 at 7:11 səhər
   Permalink

   Salam siz sağolun kömekliyim deydise ne xoş mene.uğhrlariniz bol olsun inşallah.

   Cavab yaz
 • İyun 29, 2017 at 10:14 axşam
  Permalink

  manca da bu il cetin olacaq.hormatli admin xahis ediram az-dili adabiyyatdan yeni testler salasiz

  Cavab yaz
  • İyun 30, 2017 at 5:40 səhər
   Permalink

   salamlar, xahis edirem 6-ci sualin cavabini deqiq A varianti oldugunu bilen varsa desin. mene qaranliq qalan odur ki, is usulunu sorusur, lakin cavabda cutlerle is, yeni is formasi gosterilir. bilen varsa xahis edirem cavab versin, dogrudan da beledirmi???

   Cavab yaz
   • İyul 1, 2017 at 10:26 səhər
    Permalink

    Mence,A variantı yanlışdır,çünki iş üsulu deyirse ,1 ve 4–ü götürmek düzgün olmazdı .Mentiqe esasen B variantıdır .İnşallah bele suallarla rastlaşmarıq .Heç bir kitabda ferdi işin ve ya cütlerle işin iş üsulu olduğunu görmemişem .

    Cavab yaz
    • İyul 1, 2017 at 11:01 səhər
     Permalink

     salam. Rustam bey, birde 1-ci sualda komek ederdinizde mene zehmet deyilse, 1-ci sual cavabi dogrudur?

     Cavab yaz
 • İyun 29, 2017 at 10:10 axşam
  Permalink

  salam,hamiya ugurlar!testbook neca yazsam acilar?xahis ediram cavab yazin.

  Cavab yaz
 • İyun 29, 2017 at 11:51 səhər
  Permalink

  erize qebuluna 2 gun qalib? niye resmi saytda gosterilmeyib ..yazibki qeydiyyat bawa catmiwdir.. ne demekdir bilen varsa yazsin(

  Cavab yaz
  • İyun 29, 2017 at 1:03 axşam
   Permalink

   Hec saytler duz iwleyir.en azinnan tehsilr aid saytler acilanda bu reklamlar olmasin

   Cavab yaz
  • İyun 29, 2017 at 10:11 axşam
   Permalink

   O qeydiyyat bize aid deyil yerdeyiwmeye verenlere aiddi hele 2gunnen sonra olacaq iwe qebulun qeydiyyati.

   Cavab yaz
  • İyul 28, 2017 at 4:39 səhər
   Permalink

   KEÇEN İLKİ BALI İLE YER SEÇMEK İSTEYEN 2-Cİ TURDA İŞTİRAK EDECEK NİYE 1-Cİ TURDA YOX?

   Cavab yaz
 • İyun 27, 2017 at 6:17 axşam
  Permalink

  Testlər əladı,ancaq yaxşı olarki bu iyrənc reklamları yığışdırıla.

  Cavab yaz
 • İyun 26, 2017 at 3:55 axşam
  Permalink

  Salam zehmet olmasa cox xahis edirem admin sualimi cvblandirin umumiyyetle magistrlar muellimliye sened vere biler yeni bele bir qanun varki olmaz?????

  Cavab yaz
  • İyun 26, 2017 at 5:31 axşam
   Permalink

   Mən bildiyim qədər olar, məhdudiyyət yoxdur. Dəqiqləşdirmək üçün 146 qaynar xəttə zəng vurub aydınlaşdıra bilərsiniz..

   Cavab yaz
   • İyun 27, 2017 at 6:34 axşam
    Permalink

    Admin mene komek ele xahiw edirem 3 gunden sonra DQ imtahanina girecem.cox xahiw edirem musiqiden teze testler yukle🙏

    Cavab yaz
     • İyun 28, 2017 at 11:47 səhər
      Permalink

      Salam men orta mektebde musiqi dersi deyirem kecen ilden iwleyirem ayin 30u DQ imtahanina girecem.inwAllah asan olar.sizedr ugurlar

      Cavab yaz
      • İyun 28, 2017 at 12:30 axşam
       Permalink

       Salam men aprelde imt.iştirak etdim orada testlerin çoxu testbookdan idi.sizede meslehetdi işlemeyiniz.imt.sora yazarsiz oradan düşmüşdü ya yox.

       Cavab yaz
       • İyun 28, 2017 at 3:11 axşam
        Permalink

        Ancax kruklum idi20 dene.menim ixtisasim musiqi deyim amma ixtisaslarin çoxuna oradan salmışdılar

        Cavab yaz
 • İyun 26, 2017 at 12:05 axşam
  Permalink

  Xahis edirem bilen varsa cavablandirsin, esitdiyme gore kecen il kecid balin topluyub qebul ola bilmeyenler bu il vakansiya seciminde istirak edecek.b bilmirsiz bu nece olacaq

  Cavab yaz
  • İyun 27, 2017 at 4:05 axşam
   Permalink

   Minimum Bali Ne ucun daha qoyurlarki. O bele ola bilerki bal yigib colde qalanlara aiddi qalan yerlere dusecekler

   Cavab yaz
 • İyun 26, 2017 at 12:00 axşam
  Permalink

  Men kecen il bu sayitda test edirdim Cox asan idi, imtahanada o tipde suallar dusmusdu.amma indi baxiramki suallar kecen ilkine nezeren qelizlesib ona gore dusunuremki imtahan cetin olacaq

  Cavab yaz
 • İyun 26, 2017 at 9:08 səhər
  Permalink

  Bu suallar Malik Aranli ve Ceyhune Yusifovanin birlikde yazdiqi kitabdandi.Teki bele suallar duwsun.Yeni kitabda olan suallar duwsun.10 Sual duwecek 2000 mine yaxin sualar var kurikulumdan.Hergunde yeni-yeni suallar cixir.

  Cavab yaz
 • İyun 26, 2017 at 8:31 səhər
  Permalink

  goresen heqiqeten bu tiplimi suallar dusecek?diaqnostiq qiymetlendirmedede bele cetin deyrdiler amma cox asant oldu?yeni bu testlerle elaqesi yox idi.bele testler dusse cox cetin(
  alima(

  Cavab yaz
 • İyun 25, 2017 at 9:29 axşam
  Permalink

  bu Kurikulum suallari qaynayir eey elebil.Ha oyrenirsen ki belke testde yaxsi yazasan o da hardadi.her defe yeni seyler

  Cavab yaz
 • İyun 25, 2017 at 11:37 səhər
  Permalink

  Bu suallar hansi vasaitdendi ??

  Cavab yaz
 • İyun 24, 2017 at 3:03 axşam
  Permalink

  Bes vakant yerler çox olanda bilmirdiz ele olacax.

  Cavab yaz
 • İyun 24, 2017 at 10:32 səhər
  Permalink

  Salam bilen var bu suallar hansi materiallardan salınıb.admin bilirsizse paylaşardiz xahiş edirem.

  Cavab yaz
  • İyun 25, 2017 at 2:35 axşam
   Permalink

   salam bu suallar Malik A ve Ceyhune Y birge hazirladiqlari Kurikulumdandi

   Cavab yaz
 • İyun 24, 2017 at 8:27 səhər
  Permalink

  salam bu suallar düşəcək?nə düşünürsüz?

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir