Загрузка...

Ümumi Pedaqogika testləri bölümü

 • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 125

PEDAQOGİKA

1.
Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 125

Sual 2 - 125

2.
………… təlim prosesinin məna, vaxt və təşkili cəhətdən bitkin kəsiyidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 125

Sual 3 - 125

3.
Əlahiddə pedaqogikaya aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 125

Sual 4 - 125

4.
Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 125

Sual 5 - 125

5.
Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 125

Sual 6 - 125

6. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 125

Sual 7 - 125

7.
Nəyə görə dərs müxtəlif tiplərə ayrılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 125

Sual 8 - 125

8.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin başlıca istiqaməti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 125

Sual 9 - 125

9.
Dərsin tipinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 125

Sual 10 - 125

10. Müəllimin rəhbərliyi ilə tələbələrin müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi yolları necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 125

Sual 11 - 125

11. Təlimin tələbələrin real əqli imkanları səviyyəsində təşkil edilməsi məqsədilə hansı prinsip tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 125

Sual 12 - 125

12.
Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 125

Sual 13 - 125

13. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin başlıca prisipləri hansı sənəddə təsbit olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 125

Sual 14 - 125

14.
Göstərilənlərdən hansı tərbiyənin komponenti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 125

Sual 15 - 125

15.
Tərbiyənin tərkib hissəsinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 125

Sual 16 - 125

16.
Yaş pedaqogikasına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 125

Sual 17 - 125

17.
«Didaktika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 125

Sual 18 - 125

18.
Aşağıdakılardan hansı təlimin prinsipinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 125

Sual 19 - 125

19. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı nə vaxt qəbul edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 125

Sual 20 - 125

20.
Ali məktəbdə təlimin başlıca forması nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 125

Sual 21 - 125

21.
Pedaqogika ………… haqqında elmdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 125

Sual 22 - 125

22.
Elmi pedaqogikanın banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 125

Sual 23 - 125

23.
«Böyük didaktika» əsəri nə vaxt yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 125

Sual 24 - 125

24.
Yunanca «pedaqogika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 125

Sual 25 - 125

25.
«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 125

Sual 26 - 125

26.
Elmi pedaqogikanın yaranması neçənci əsrə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 125

Sual 27 - 125

27. Pedaqogikanın əsas anlayışı olan bəndi seçin:1) təlim  2) bilik  3) tərbiyə  4) tədris  5) təhsil  6) məktəb
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 125

Sual 28 - 125

28.
Pedaqogikanın predmetinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 125

Sual 29 - 125

29.
Pedaqogikanın əsas anlayışları bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 125

Sual 30 - 125

30.
Bunlardan hansı tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 125

Sual 31 - 125

31.
Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 125

Sual 32 - 125

32.
Pedaqogikanı digər elmlərdən fərqləndirən nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 125

Sual 33 - 125

33. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoji eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 125

Sual 34 - 125

34.
Uşaqların yaş dövrünün ilk təsnifatını kim vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 125

Sual 35 - 125

35. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən obyektiv amillər hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 125

Sual 36 - 125

36.
Bu sənədlərdən biri təhsilin məzmununu özündə əks etdirmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 125

Sual 37 - 125

37.
Bunlardan hansı bilavasitə təlimin vəzifəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 125

Sual 38 - 125

38. Şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün cərgəsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 125

Sual 39 - 125

39. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin:1) təhsilləndirici,  2) tərbiyələndirici,  3) qiymətləndirici,  4) tələbatyaradıcı,  5)inkişafetdirici  6) yaradıcı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 125

Sual 40 - 125

40.
Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən üsullar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 125

Sual 41 - 125

41. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyənedin.1 – Məktəb pedaqogikası2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)3 – Müqayisəli pedaqogika4 – Pedaqogika tarixia – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 125

Sual 42 - 125

42. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin1 – qrupun pedaqoji dəyərləri
2 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 – sosial pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 125

Sual 43 - 125

43. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – vətəndaşlıq borcu;
2 – peşə qüruru;
3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;
4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;
5 – milli sərvətləri qorumaq;
6 – işgüzar və sahibkar olmalı.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 125

Sual 44 - 125

44. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin1 – mənəvi dəyərlər
2 – sosial pedaqoji dəyərlər
3 – maddi dəyərlər
4 – qrupun pedaqoji dəyərləri
5 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 125

Sual 45 - 125

45.
Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 125

Sual 46 - 125

46. Tərbiyə prinsiplərinin tərtibinə verilən tələblər.1 – metodlar
2 – məcburilik
3 – formalar
4 – komplekslik
5 – eyni əhəmiyyətə maliklik
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 125

Sual 47 - 125

47. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 125

Sual 48 - 125

48. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin :1 – Tətbiqetmə
2 – Ümumiləşdirmə
3 – Qavrama
4 – Anlama
5 – Möhkəmləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 125

Sual 49 - 125

49. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – dövlət simvollarına hörmət;
2 – işgüzar və mütəşəkkil;
3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 – təbiəti qorumalıdır;
6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 125

Sual 50 - 125

50. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin1 – intensiv
2 – ümumi
3 – ekstensiv
4 – xüsusi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 125

Sual 51 - 125

51. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 125

Sual 52 - 125

52. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələrini göstərin.1 – Psixologiya
2 – Riyaziyyat
3 – Anatomiya və fiziologiya
1 – – İqtisadiyyat
5 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 125

Sual 53 - 125

53.
Pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin təsnifatında fərqli baxışların mövcud olmasının başlıca səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 125

Sual 54 - 125

54. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 125

Sual 55 - 125

55.
Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 125

Sual 56 - 125

56.
Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 125

Sual 57 - 125

57. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin.1 – Etnopedaqogika
2 – Surdopedaqogika
3 – Pedaqoji psixologiya
4 – Tiflopedaqogika
5 – Sosial pedaqogika
6 – Oliqotren pedaqogika
7 – Zoqopediya.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 125

Sual 58 - 125

58.
Təlimin köməkçi formaları olan sıranı seçin;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 125

Sual 59 - 125

59. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətlərini seçin.1 – təlim prinsiplərindən törəyir;
2 – spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdirlər;
3 – tam şəkildə praktikaya keçirilir;
4 – nisbi müstəqildirlər;
5 – köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər;
6 – təhsilvericidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 125

Sual 60 - 125

60. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar.1 – davranış vərdişləri;
2 – könüllülük;
3 – şəxsiyyətin keyfiyyətləri;
4 – özünütəyinetmə;
5 – uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti;
6 – tərbiyə məqsədlərində realizm
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 125

Sual 61 - 125

61.
Pedaqogika elminin predmeti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 125

Sual 62 - 125

62.
Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 125

Sual 63 - 125

63.
Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 125

Sual 64 - 125

64. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 125

Sual 65 - 125

65. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı müəyyənləşdirin:1 – tərbiyə
2 – formalaşma
3 – təlim
4 – inkişaf
5 – təhsil
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 125

Sual 66 - 125

66. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:1 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 – Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 – Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 125

Sual 67 - 125

67. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 125

Sual 68 - 125

68.
İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 125

Sual 69 - 125

69. Təlimin əlamətləri arasında ardıcıllığı müəyyən edin:1- Müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir
2- Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir
3- Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edir
4- Təhsil verməklə yanaşı, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifəni yerinə yetirir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 125

Sual 70 - 125

70. Pedaqogikanın vəzifələri hansılardır?1 – praktik
2 – nəzəri
3 – tətbiqi
4 – texnoloji
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 125

Sual 71 - 125

71. Pedaqogikanın bölmələri olan sistemi müəyyən edin:1 – Pedaqogikanın ümumi əsasları
2 – Təlimin əsasları
3 – Didaktika
4 – Tərbiyə texnologiyası
5 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
6 – Məktəbşünaslıq
7 – Kollektiv tərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 125

Sual 72 - 125

72. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et1 – Didaktika
2 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 – Məktəbşünaslıq
4 – Pedaqogikanın ümumi əsaslar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 125

Sual 73 - 125

73. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın:1 – nəzəri vəzifələr
2 – texnoloji vəzifələr
a – təsviredici və izahedici səviyyə
b – diaqnostik səviyyə
c – proqnostik səviyyə
d – layihə səviyyəsi
e – refleksiv və korrektiv səviyyə
ə – dəyişdirici səviyy
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 125

Sual 74 - 125

74. Tərbiyə anlayışı və onun mənaları arasında uyğunluğu tapın1 – geniş sosial mənada tərbiyə
2 – geniş pedaqoji mənada tərbiyə
3 – dar pedaqoji mənada tərbiyə
4 – daha dar mənada tərbiyə
a- Xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur
b- Insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə tutulur
c- Təhsil – tərbiyə prosesini əhatə edən geniş pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur
d- Insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 125

Sual 75 - 125

75. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.1 – Məktəbəqədər pedaqogika
2 – Antropologiya
3 – Xüsusi pedaqogika
4 – Pedaqoji psixologiya
5 – Ali məktəb pedaqogikası
6 – Pedaqogika tarixi
7 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 125

Sual 76 - 125

76. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 125

Sual 77 - 125

77. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın.1 – Tərbiyə
2 – Özünütərbiyə
3 – Yenidən tərbiyə

a – yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər
aşılamaq;
b – uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qaldıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə
yiyələnir;
c – özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş
dövrlərində fərqli olur;
d – adamın özünü saflaşdırmasıdır – xarakterini müsbət mənada dəyişmək, öz
üzərində məqsədyönlü işləməkdir;
e – tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi,
məzmunu və vəzifələri var və onlar bir – birilə sıx əlaqədədirlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 125

Sual 78 - 125

78. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin1 – N. Gəncəvi
2 – J. J. Russo
3 – Aristotel
4 – Platon
5 – Y. A. Komenski
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 125

Sual 79 - 125

79. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 125

Sual 80 - 125

80.
Təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan konkret fakt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 125

Sual 81 - 125

81. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 125

Sual 82 - 125

82. Müəllimin şagirdlərlə qeyri - verbal ünsiyyətinə daxildir:
1 - mimika
2 - əl - qol hərəkəti
3 - nitq
4 - baxış
5 - nəqletmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 125

Sual 83 - 125

83. Sinif rəhbərinin tərbiyəvi planının bölmələrinin ardıcıllığını tapın1 - ümumi məsələlər
2 - tərbiyəvi işlər
3 - şagird özünüidarə orqanları ilə iş
4 - valideynlərlə, ictimaiyyətlə və əmək kollektivləri ilə əlbir iş
5 - təlim əməyinin təşkili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 125

Sual 84 - 125

84. Müəllimlik peşəsinə verilən tələblər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin1 - Ümumi tələblər
2 - Xüsusi tələblər
3 - Spesifik tələblər
a - Müəllimin bilik və bacarığına verilən tələblər
b - Müəllimin ixtisas və metodik hazırlığına veriən tələblər
c - Müəllimin şəxsiyyətinə verilən tələblər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 125

Sual 85 - 125

85. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın1- Didaktik
2- Kommunikativ
3- Təşkilatçılıq
a - şagirdlər, onların valideynləri və müəllim həmkarları ilə düzgün qarşılıqlı münasibətlər
yarada bilmək
b - Tədris materialını aydın, ifadəli, inandırıcı və ardıcıl şəkildə şərh etmək
c - ġagirdləri işə cəlb etmək, onlar arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 125

Sual 86 - 125

86. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın:1 - Suqqestiv
2 - Perseptiv
3 - Elmi - idraki
a- şagirdin daxili aləmini görə bilmək, onun emosianal vəziyyətini düzgün qiymətləndirmək
b- şagirdlərə emosianal - iradi təsir göstərmək
c- Seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyəti
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 125

Sual 87 - 125

87. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 - Layihələndirici vəzifə
2 - İnformasiya vermə vəzifəsi
3 - Qiymətləndirmə vəzifəsi
a - gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b - öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi
olmaq
c - şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 125

Sual 88 - 125

88. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 125

Sual 89 - 125

89. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 125

Sual 90 - 125

90. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - Müəllimin sözü
2 - Kitab
3 - ġagirdlərin fakt və hadisələri müĢahidəsi
4 - şagirdlərin fəalliğı
a - kitab üzərində iş;
b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar;
c - illüstrasiya və demonstrasiya;
d - müəllimin şərhi, müsahibə.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 125

Sual 91 - 125

91. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:1 - praktika
2 - izahlı - illüstrativ
3 - əyanilik
4 - qismən axtarış
5 - söz.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 125

Sual 92 - 125

92. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar;
2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar;
3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar.
a - idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər;
b - praktik işlər, müstəqil işlər;
c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş;
d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar;
e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 125

Sual 93 - 125

93. Ġllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin.1 - Təbii şəkildə əşya;
2 - Əşya haqqında məlumat;
3 - Əşya və hadisənin şəkli, modeli;
4 - Əlavə oxu materialları;
5 - Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 125

Sual 94 - 125

94. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 125

Sual 95 - 125

95. Müəllimin Ģərhinin növləri hansılardir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 125

Sual 96 - 125

96. Çalışmaların növləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - xüsusi çalı.malar
2 - törəmə çalışmalar
3 - şərh olunan çalışmalar
a - müəllim və şagirdlər yerinə yetirdikləri əməliyyatları şərh edirlər;
b - dəfələrlə təkrar olunur, təlim , əmək bacarığı və vərdişləri formalaşdırır;
c - əvvəl formalaşdırılmış vərdişlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
A.
B.
C.
D.

Sual 96 - 125

Sual 97 - 125

97. Pedaqoji texnologiyaların sistemini müəyyən edin.1 - təlim texnologiyası
2 - əməliyyat texnologiyası;
3 - tərbiyə texnologiyası;
4 - yarıĢ texnologiyası;
5 - inkiĢaf texnologiyası;
6 - əmək texnologiyası
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 125

Sual 98 - 125

98. Təlimin texnologiyalarının prinsiplərini müəyyən edin:1 - tərbiyəedici təlim prinsipi
2 - inandırma prinsipi
3 - elmilik prinsipi
4 - inkişafetdirici prinsip
5 - fərdi yanaşma prinsipi
6 - bütün şagirdlərləəks əlaqə prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 125

Sual 99 - 125

99. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 125

Sual 100 - 125

100. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 125

Sual 101 - 125

101. Müəllimin dərsə hazırlanmasının mərhələlərinin ardıcıllığını göstər.1 - akademik;
2 - diaqnostlaşdırma;
3 - didaktik;
4 - proqnozlaşdırma;
5 - kommunikativ;
6 - layihələndirmə;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 101 - 125

Sual 102 - 125

102. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - ġagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.

a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 102 - 125

Sual 103 - 125

103. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu tapın.
1 - Təhsilverici;
2 - Tərbiyəedici;
3 - İnkişafetdirici.

a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və metodlarını
əlaqələndirmək və s. ;
b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək;
c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək;
d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək və s. ;
e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə almaqla məşğələləri yenidən qurmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 103 - 125

Sual 104 - 125

104. . . . . dəyərlər haqqında fəlsəfi təlimdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 104 - 125

Sual 105 - 125

105. Pedaqoji prosesin əsas mərhələlərini seçin : 2; 3; 4 1 - məqsəd qoyuluşu
2 - hazırlıq
3 - əsas
4 - yekun
5 - diaqnostika
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 105 - 125

Sual 106 - 125

106. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . .deyilir .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 106 - 125

Sual 107 - 125

107. Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələr nədən asılıdır1 - cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından
2 - müəllimin pedaqoji inkişafından
3 - cəmiyyətin maddi - texniki imkanlarından
4 - şagirdlərin imkanlarından
5 - pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
(mənəvi - psixoloji, sanitar - gigiyenik, estetik və s. )
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 107 - 125

Sual 108 - 125

108. Pedaqoji prosesin mərhələləri və onların əlamətlərin arasında uyğunluğu göstərin1 - Hazırlıq
2 - Əsas
3 - Yekun
a- qarşıya məqsəd qoyulur, şərait diaqnostlaşdırılır, prosesin inkişafı planlaşdırılır
b- alınan nəticələr təhlil edilir
c- məqsəd və vəzifələr izah edilir; nəzərdə tutulmuş işləri həyata keçirmək üçün əlverişli şərait yaradılır, şagirdlərin fəaliyyəti stimullaşdırılır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 108 - 125

Sual 109 - 125

109. Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edin:1 - tamlıq
2 - mürəkkəblik
3 - ümumilik
4 - yaradıcılıq
5 - vahidlik
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 109 - 125

Sual 110 - 125

110. Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin ardıcıllığını müəyyən edin:1 - şəraitin diaqnostikası
2 - qarşıya məqsəd qoyulması
3 - prosesin inkişafının planlaşdırılması
4 - nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 110 - 125

Sual 111 - 125

111. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin:1 - mənəvi dəyərlər
2 - sosial pedaqoji dəyərlər
3 - maddi dəyərlər
4 - qrupun pedaqoji dəyərləri
5 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 111 - 125

Sual 112 - 125

112. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin1 - qrupun pedaqoji dəyərləri
2 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 - sosial pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 112 - 125

Sual 113 - 125

113. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin1 - intensiv
2 - ümumi
3 - ekstensiv
4 - xüsus
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 113 - 125

Sual 114 - 125

114. Pedaqoji dəyərlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu1 - sosial pedaqoji dəyərlər
2 - qrupun pedaqoji dəyərləri
3 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
a- Müəyyən təhsil təsisatları çərçivəsində pedaqoji fəaliyyəti nizama salan ideyalar, konsepsiya və normalardır
b- Cəmiyyətin təhsil sahəsindəki fəaliyyətini tənzimləyən ideyalar, normalar, qaydalardır
c- şəxsiyyətin məqsədi, motivləri, ideyaları, konsepsiyaları, normalarıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 114 - 125

Sual 115 - 125

115. Uyğunluğu tapın:1 - Pedaqoji prosesdə sistem yaradan komponentlər
2 - Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətləri
3 - Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər
a - Tamlıq, ümumilik, vahidlik
b - Məqsəd komponenti, məzmun komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti
c - Təlim, təhsil - tərbiyə fəaliyyətinə daxili stimulların təsiri, xarici stimulların (ictimai, pedaqoji, əxlaqi və s. ) intensivliyi, xarakteri və vaxtında tətbiqi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 115 - 125

Sual 116 - 125

116. Uyğunluğu tapın:1 - Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır
2 - Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində mühüm vəzifələr yerinə yetirilir
3 - Pedaqoji prosesin başlıca mərhələləri
a - Qarşıya məqsədin qoyulması, şəraitin diaqnostikası, nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması, prosesin inkiĢafının planlaşdırılması
b - Cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından, cəmiyyətin imkanlarından, pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
c - Hazırlıq, əsas, yekun
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 116 - 125

Sual 117 - 125

117. Uyğunluğu tapın:1 - Mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib götürmək prosesi adlanır
2 - Pedaqoji texnologiya dedikdə nə başa düşülür?
- Pedaqoji texnologiyaların təsnifatına daxildir
a - Müəllimin pedaqoji vəzifələri həll etməyə yönəldilmiş ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti başa düşülür
b - optimallaşdırma
c - təlim, tərbiyə, inkişaf, diaqnostika
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 117 - 125

Sual 118 - 125

118. Uyğunluğu tapın:1 - Pedaqoji prosesin yekun mərhələsi başa çatır
2 - Pedaqoji prosesin əsas mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin düzgün variantı
3 - Pedaqoji proses
a - Pedaqoqlarla şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, pedoqoji prosesin nəzərdə tutulmuş metodları,
vasitələri və formalarının məzmunu üçün, əlverişli şəraitin yaradılması, məktəblilərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi
b - Alınan nəticələrin təhlili ilə
c - Tam, mürəkkəb, dinamik sistemdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 118 - 125

Sual 119 - 125

119. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 119 - 125

Sual 120 - 125

120. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır? 1 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər;
2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər;
3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər;
4 - siniflərdə birləşmişlər;
5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır;
6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 120 - 125

Sual 121 - 125

121. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin;
1 - dərs;
2 - dərnək;
3 - bilik;
4 - tərbiyəvi söhbət;
5 - ekskursiya;
6 - ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 121 - 125

Sual 122 - 125

122. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin.
1 - dərnəklər;
2 - seminarlar;
3 - kombinə edilmiç dərs;
4 - fakültativ məşğələlər;
5 - bilik və bacarıqlara nəzarət və korreksiya;
6 - biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi;
7 - tədris ekskursiyaları;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 122 - 125

Sual 123 - 125

123. Təlimin təşkili formalarının təşəkkül ardıcıllığını tapın.1 - təlimin layihələri forması;
2 - qarşılıqlı təlim sistemi;
3 - sinif - dərs sistemi;
4 - təlimdə briqada - laboratoriya sistemi;
5 - təlimdə Dalton - plan sistemi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 123 - 125

Sual 124 - 125

124. Fərdi motivasiya tələbatları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Özünü qiymətləndirmə tələbatları.
2 - Təhlükəsizlik tələbatları.
3 - Estetik tələbatları.
a- Yeməyə, suya, yuxuya, istiyə, paltara və s. ;
b- Işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik;
c- Müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü təkmilləşdirməyə;
d- Sosial ünsiyyətə, sosial birləşmələrə tələbatlar;
e- Gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 124 - 125

Sual 125 - 125

125. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - şagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.
a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 125 - 125


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

5 Şərhlər “Ümumi Pedaqogika testləri bölümü

 • Mart 12, 2018 at 3:51 axşam
  Permalink

  Salam məndə yeni hazırlaşmağa başlayıram xahiş edirəm köməklik edəsiz.Azərbaycan dilini,riyaziyyatı hansı kitablardan oxumalıyam.kurikulumu həmkara dəstəkdən oxuyuram.

  Cavab yaz
 • Mart 9, 2018 at 11:07 səhər
  Permalink

  Salam,testlər üçün çox sağolun.bes pedaqogikani hansi kitabdan oxusaq imtahanda bizimçün yaxşı olar?xaiş edirem cavablandirasınız.önceden teşekkürler

  Cavab yaz
 • Mart 6, 2018 at 9:46 axşam
  Permalink

  Salam niye coqrafiyadan testler paylasmirsiz ????

  Cavab yaz
 • Mart 6, 2018 at 1:48 axşam
  Permalink

  Salam zəhmət olmasa ibtidai sinif müəllimləri üçün tez – tez ixtisas testləri paylaşardınız imtahana vaxt az qalır əvvəlcədən təşəkkürlər

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir