Reklam...

Ümumi Pedaqogika testləri bölümü

 • PEDAQOGİKA
 

Question 1 of 125

PEDAQOGİKA

1.
Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 125

Question 2 of 125

2.
………… təlim prosesinin məna, vaxt və təşkili cəhətdən bitkin kəsiyidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 125

Question 3 of 125

3.
Əlahiddə pedaqogikaya aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 125

Question 4 of 125

4.
Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 125

Question 5 of 125

5.
Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 125

Question 6 of 125

6. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 125

Question 7 of 125

7.
Nəyə görə dərs müxtəlif tiplərə ayrılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 125

Question 8 of 125

8.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin başlıca istiqaməti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 125

Question 9 of 125

9.
Dərsin tipinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 125

Question 10 of 125

10. Müəllimin rəhbərliyi ilə tələbələrin müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi yolları necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 125

Question 11 of 125

11. Təlimin tələbələrin real əqli imkanları səviyyəsində təşkil edilməsi məqsədilə hansı prinsip tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 125

Question 12 of 125

12.
Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 125

Question 13 of 125

13. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin başlıca prisipləri hansı sənəddə təsbit olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 125

Question 14 of 125

14.
Göstərilənlərdən hansı tərbiyənin komponenti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 125

Question 15 of 125

15.
Tərbiyənin tərkib hissəsinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 125

Question 16 of 125

16.
Yaş pedaqogikasına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 125

Question 17 of 125

17.
«Didaktika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 125

Question 18 of 125

18.
Aşağıdakılardan hansı təlimin prinsipinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 125

Question 19 of 125

19. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı nə vaxt qəbul edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 125

Question 20 of 125

20.
Ali məktəbdə təlimin başlıca forması nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 125

Question 21 of 125

21.
Pedaqogika ………… haqqında elmdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 125

Question 22 of 125

22.
Elmi pedaqogikanın banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 125

Question 23 of 125

23.
«Böyük didaktika» əsəri nə vaxt yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 125

Question 24 of 125

24.
Yunanca «pedaqogika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 125

Question 25 of 125

25.
«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 125

Question 26 of 125

26.
Elmi pedaqogikanın yaranması neçənci əsrə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 125

Question 27 of 125

27. Pedaqogikanın əsas anlayışı olan bəndi seçin:1) təlim  2) bilik  3) tərbiyə  4) tədris  5) təhsil  6) məktəb
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 125

Question 28 of 125

28.
Pedaqogikanın predmetinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 125

Question 29 of 125

29.
Pedaqogikanın əsas anlayışları bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 125

Question 30 of 125

30.
Bunlardan hansı tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 125

Question 31 of 125

31.
Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 125

Question 32 of 125

32.
Pedaqogikanı digər elmlərdən fərqləndirən nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 125

Question 33 of 125

33. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoji eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 125

Question 34 of 125

34.
Uşaqların yaş dövrünün ilk təsnifatını kim vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 125

Question 35 of 125

35. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən obyektiv amillər hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 125

Question 36 of 125

36.
Bu sənədlərdən biri təhsilin məzmununu özündə əks etdirmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 125

Question 37 of 125

37.
Bunlardan hansı bilavasitə təlimin vəzifəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 125

Question 38 of 125

38. Şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün cərgəsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 125

Question 39 of 125

39. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin:1) təhsilləndirici,  2) tərbiyələndirici,  3) qiymətləndirici,  4) tələbatyaradıcı,  5)inkişafetdirici  6) yaradıcı
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 125

Question 40 of 125

40.
Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən üsullar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 125

Question 41 of 125

41. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyənedin.1 – Məktəb pedaqogikası2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)3 – Müqayisəli pedaqogika4 – Pedaqogika tarixia – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 125

Question 42 of 125

42. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin1 – qrupun pedaqoji dəyərləri
2 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 – sosial pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 125

Question 43 of 125

43. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – vətəndaşlıq borcu;
2 – peşə qüruru;
3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;
4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;
5 – milli sərvətləri qorumaq;
6 – işgüzar və sahibkar olmalı.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 125

Question 44 of 125

44. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin1 – mənəvi dəyərlər
2 – sosial pedaqoji dəyərlər
3 – maddi dəyərlər
4 – qrupun pedaqoji dəyərləri
5 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 125

Question 45 of 125

45.
Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 125

Question 46 of 125

46. Tərbiyə prinsiplərinin tərtibinə verilən tələblər.1 – metodlar
2 – məcburilik
3 – formalar
4 – komplekslik
5 – eyni əhəmiyyətə maliklik
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 125

Question 47 of 125

47. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 125

Question 48 of 125

48. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin :1 – Tətbiqetmə
2 – Ümumiləşdirmə
3 – Qavrama
4 – Anlama
5 – Möhkəmləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 125

Question 49 of 125

49. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – dövlət simvollarına hörmət;
2 – işgüzar və mütəşəkkil;
3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 – təbiəti qorumalıdır;
6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 125

Question 50 of 125

50. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin1 – intensiv
2 – ümumi
3 – ekstensiv
4 – xüsusi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 125

Question 51 of 125

51. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 125

Question 52 of 125

52. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələrini göstərin.1 – Psixologiya
2 – Riyaziyyat
3 – Anatomiya və fiziologiya
1 – – İqtisadiyyat
5 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 125

Question 53 of 125

53.
Pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin təsnifatında fərqli baxışların mövcud olmasının başlıca səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 125

Question 54 of 125

54. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 125

Question 55 of 125

55.
Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 125

Question 56 of 125

56.
Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 125

Question 57 of 125

57. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin.1 – Etnopedaqogika
2 – Surdopedaqogika
3 – Pedaqoji psixologiya
4 – Tiflopedaqogika
5 – Sosial pedaqogika
6 – Oliqotren pedaqogika
7 – Zoqopediya.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 125

Question 58 of 125

58.
Təlimin köməkçi formaları olan sıranı seçin;
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 125

Question 59 of 125

59. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətlərini seçin.1 – təlim prinsiplərindən törəyir;
2 – spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdirlər;
3 – tam şəkildə praktikaya keçirilir;
4 – nisbi müstəqildirlər;
5 – köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər;
6 – təhsilvericidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 125

Question 60 of 125

60. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar.1 – davranış vərdişləri;
2 – könüllülük;
3 – şəxsiyyətin keyfiyyətləri;
4 – özünütəyinetmə;
5 – uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti;
6 – tərbiyə məqsədlərində realizm
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 125

Question 61 of 125

61.
Pedaqogika elminin predmeti:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 61 of 125

Question 62 of 125

62.
Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

A.
B.
C.
D.
E.

Question 62 of 125

Question 63 of 125

63.
Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 63 of 125

Question 64 of 125

64. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf
A.
B.
C.
D.
E.

Question 64 of 125

Question 65 of 125

65. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı müəyyənləşdirin:1 – tərbiyə
2 – formalaşma
3 – təlim
4 – inkişaf
5 – təhsil
A.
B.
C.
D.
E.

Question 65 of 125

Question 66 of 125

66. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:1 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 – Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 – Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 66 of 125

Question 67 of 125

67. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 67 of 125

Question 68 of 125

68.
İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 68 of 125

Question 69 of 125

69. Təlimin əlamətləri arasında ardıcıllığı müəyyən edin:1- Müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir
2- Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir
3- Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edir
4- Təhsil verməklə yanaşı, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifəni yerinə yetirir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 69 of 125

Question 70 of 125

70. Pedaqogikanın vəzifələri hansılardır?1 – praktik
2 – nəzəri
3 – tətbiqi
4 – texnoloji
A.
B.
C.
D.
E.

Question 70 of 125

Question 71 of 125

71. Pedaqogikanın bölmələri olan sistemi müəyyən edin:1 – Pedaqogikanın ümumi əsasları
2 – Təlimin əsasları
3 – Didaktika
4 – Tərbiyə texnologiyası
5 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
6 – Məktəbşünaslıq
7 – Kollektiv tərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 71 of 125

Question 72 of 125

72. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et1 – Didaktika
2 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 – Məktəbşünaslıq
4 – Pedaqogikanın ümumi əsaslar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 72 of 125

Question 73 of 125

73. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın:1 – nəzəri vəzifələr
2 – texnoloji vəzifələr
a – təsviredici və izahedici səviyyə
b – diaqnostik səviyyə
c – proqnostik səviyyə
d – layihə səviyyəsi
e – refleksiv və korrektiv səviyyə
ə – dəyişdirici səviyy
A.
B.
C.
D.
E.

Question 73 of 125

Question 74 of 125

74. Tərbiyə anlayışı və onun mənaları arasında uyğunluğu tapın1 – geniş sosial mənada tərbiyə
2 – geniş pedaqoji mənada tərbiyə
3 – dar pedaqoji mənada tərbiyə
4 – daha dar mənada tərbiyə
a- Xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur
b- Insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə tutulur
c- Təhsil – tərbiyə prosesini əhatə edən geniş pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur
d- Insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Question 74 of 125

Question 75 of 125

75. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.1 – Məktəbəqədər pedaqogika
2 – Antropologiya
3 – Xüsusi pedaqogika
4 – Pedaqoji psixologiya
5 – Ali məktəb pedaqogikası
6 – Pedaqogika tarixi
7 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 75 of 125

Question 76 of 125

76. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli
A.
B.
C.
D.
E.

Question 76 of 125

Question 77 of 125

77. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın.1 – Tərbiyə
2 – Özünütərbiyə
3 – Yenidən tərbiyə

a – yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər
aşılamaq;
b – uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qaldıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə
yiyələnir;
c – özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş
dövrlərində fərqli olur;
d – adamın özünü saflaşdırmasıdır – xarakterini müsbət mənada dəyişmək, öz
üzərində məqsədyönlü işləməkdir;
e – tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi,
məzmunu və vəzifələri var və onlar bir – birilə sıx əlaqədədirlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 77 of 125

Question 78 of 125

78. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin1 – N. Gəncəvi
2 – J. J. Russo
3 – Aristotel
4 – Platon
5 – Y. A. Komenski
A.
B.
C.
D.
E.

Question 78 of 125

Question 79 of 125

79. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 79 of 125

Question 80 of 125

80.
Təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan konkret fakt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 80 of 125

Question 81 of 125

81. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 81 of 125

Question 82 of 125

82. Müəllimin şagirdlərlə qeyri - verbal ünsiyyətinə daxildir:
1 - mimika
2 - əl - qol hərəkəti
3 - nitq
4 - baxış
5 - nəqletmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 82 of 125

Question 83 of 125

83. Sinif rəhbərinin tərbiyəvi planının bölmələrinin ardıcıllığını tapın1 - ümumi məsələlər
2 - tərbiyəvi işlər
3 - şagird özünüidarə orqanları ilə iş
4 - valideynlərlə, ictimaiyyətlə və əmək kollektivləri ilə əlbir iş
5 - təlim əməyinin təşkili
A.
B.
C.
D.
E.

Question 83 of 125

Question 84 of 125

84. Müəllimlik peşəsinə verilən tələblər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin1 - Ümumi tələblər
2 - Xüsusi tələblər
3 - Spesifik tələblər
a - Müəllimin bilik və bacarığına verilən tələblər
b - Müəllimin ixtisas və metodik hazırlığına veriən tələblər
c - Müəllimin şəxsiyyətinə verilən tələblər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 84 of 125

Question 85 of 125

85. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın1- Didaktik
2- Kommunikativ
3- Təşkilatçılıq
a - şagirdlər, onların valideynləri və müəllim həmkarları ilə düzgün qarşılıqlı münasibətlər
yarada bilmək
b - Tədris materialını aydın, ifadəli, inandırıcı və ardıcıl şəkildə şərh etmək
c - ġagirdləri işə cəlb etmək, onlar arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 85 of 125

Question 86 of 125

86. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın:1 - Suqqestiv
2 - Perseptiv
3 - Elmi - idraki
a- şagirdin daxili aləmini görə bilmək, onun emosianal vəziyyətini düzgün qiymətləndirmək
b- şagirdlərə emosianal - iradi təsir göstərmək
c- Seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyəti
A.
B.
C.
D.
E.

Question 86 of 125

Question 87 of 125

87. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 - Layihələndirici vəzifə
2 - İnformasiya vermə vəzifəsi
3 - Qiymətləndirmə vəzifəsi
a - gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b - öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi
olmaq
c - şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 87 of 125

Question 88 of 125

88. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 125

Question 89 of 125

89. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 125

Question 90 of 125

90. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - Müəllimin sözü
2 - Kitab
3 - ġagirdlərin fakt və hadisələri müĢahidəsi
4 - şagirdlərin fəalliğı
a - kitab üzərində iş;
b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar;
c - illüstrasiya və demonstrasiya;
d - müəllimin şərhi, müsahibə.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 125

Question 91 of 125

91. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:1 - praktika
2 - izahlı - illüstrativ
3 - əyanilik
4 - qismən axtarış
5 - söz.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 125

Question 92 of 125

92. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar;
2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar;
3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar.
a - idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər;
b - praktik işlər, müstəqil işlər;
c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş;
d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar;
e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 125

Question 93 of 125

93. Ġllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin.1 - Təbii şəkildə əşya;
2 - Əşya haqqında məlumat;
3 - Əşya və hadisənin şəkli, modeli;
4 - Əlavə oxu materialları;
5 - Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 125

Question 94 of 125

94. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 125

Question 95 of 125

95. Müəllimin Ģərhinin növləri hansılardir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 125

Question 96 of 125

96. Çalışmaların növləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - xüsusi çalı.malar
2 - törəmə çalışmalar
3 - şərh olunan çalışmalar
a - müəllim və şagirdlər yerinə yetirdikləri əməliyyatları şərh edirlər;
b - dəfələrlə təkrar olunur, təlim , əmək bacarığı və vərdişləri formalaşdırır;
c - əvvəl formalaşdırılmış vərdişlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
A.
B.
C.
D.

Question 96 of 125

Question 97 of 125

97. Pedaqoji texnologiyaların sistemini müəyyən edin.1 - təlim texnologiyası
2 - əməliyyat texnologiyası;
3 - tərbiyə texnologiyası;
4 - yarıĢ texnologiyası;
5 - inkiĢaf texnologiyası;
6 - əmək texnologiyası
A.
B.
C.
D.
E.

Question 97 of 125

Question 98 of 125

98. Təlimin texnologiyalarının prinsiplərini müəyyən edin:1 - tərbiyəedici təlim prinsipi
2 - inandırma prinsipi
3 - elmilik prinsipi
4 - inkişafetdirici prinsip
5 - fərdi yanaşma prinsipi
6 - bütün şagirdlərləəks əlaqə prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 98 of 125

Question 99 of 125

99. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 99 of 125

Question 100 of 125

100. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 100 of 125

Question 101 of 125

101. Müəllimin dərsə hazırlanmasının mərhələlərinin ardıcıllığını göstər.1 - akademik;
2 - diaqnostlaşdırma;
3 - didaktik;
4 - proqnozlaşdırma;
5 - kommunikativ;
6 - layihələndirmə;
A.
B.
C.
D.
E.

Question 101 of 125

Question 102 of 125

102. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - ġagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.

a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 102 of 125

Question 103 of 125

103. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu tapın.
1 - Təhsilverici;
2 - Tərbiyəedici;
3 - İnkişafetdirici.

a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və metodlarını
əlaqələndirmək və s. ;
b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək;
c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək;
d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək və s. ;
e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə almaqla məşğələləri yenidən qurmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 103 of 125

Question 104 of 125

104. . . . . dəyərlər haqqında fəlsəfi təlimdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 104 of 125

Question 105 of 125

105. Pedaqoji prosesin əsas mərhələlərini seçin : 2; 3; 4 1 - məqsəd qoyuluşu
2 - hazırlıq
3 - əsas
4 - yekun
5 - diaqnostika
A.
B.
C.
D.
E.

Question 105 of 125

Question 106 of 125

106. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . .deyilir .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 106 of 125

Question 107 of 125

107. Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələr nədən asılıdır1 - cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından
2 - müəllimin pedaqoji inkişafından
3 - cəmiyyətin maddi - texniki imkanlarından
4 - şagirdlərin imkanlarından
5 - pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
(mənəvi - psixoloji, sanitar - gigiyenik, estetik və s. )
A.
B.
C.
D.
E.

Question 107 of 125

Question 108 of 125

108. Pedaqoji prosesin mərhələləri və onların əlamətlərin arasında uyğunluğu göstərin1 - Hazırlıq
2 - Əsas
3 - Yekun
a- qarşıya məqsəd qoyulur, şərait diaqnostlaşdırılır, prosesin inkişafı planlaşdırılır
b- alınan nəticələr təhlil edilir
c- məqsəd və vəzifələr izah edilir; nəzərdə tutulmuş işləri həyata keçirmək üçün əlverişli şərait yaradılır, şagirdlərin fəaliyyəti stimullaşdırılır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 108 of 125

Question 109 of 125

109. Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edin:1 - tamlıq
2 - mürəkkəblik
3 - ümumilik
4 - yaradıcılıq
5 - vahidlik
A.
B.
C.
D.
E.

Question 109 of 125

Question 110 of 125

110. Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin ardıcıllığını müəyyən edin:1 - şəraitin diaqnostikası
2 - qarşıya məqsəd qoyulması
3 - prosesin inkişafının planlaşdırılması
4 - nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 110 of 125

Question 111 of 125

111. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin:1 - mənəvi dəyərlər
2 - sosial pedaqoji dəyərlər
3 - maddi dəyərlər
4 - qrupun pedaqoji dəyərləri
5 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 111 of 125

Question 112 of 125

112. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin1 - qrupun pedaqoji dəyərləri
2 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 - sosial pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 112 of 125

Question 113 of 125

113. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin1 - intensiv
2 - ümumi
3 - ekstensiv
4 - xüsus
A.
B.
C.
D.
E.

Question 113 of 125

Question 114 of 125

114. Pedaqoji dəyərlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu1 - sosial pedaqoji dəyərlər
2 - qrupun pedaqoji dəyərləri
3 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
a- Müəyyən təhsil təsisatları çərçivəsində pedaqoji fəaliyyəti nizama salan ideyalar, konsepsiya və normalardır
b- Cəmiyyətin təhsil sahəsindəki fəaliyyətini tənzimləyən ideyalar, normalar, qaydalardır
c- şəxsiyyətin məqsədi, motivləri, ideyaları, konsepsiyaları, normalarıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 114 of 125

Question 115 of 125

115. Uyğunluğu tapın:1 - Pedaqoji prosesdə sistem yaradan komponentlər
2 - Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətləri
3 - Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər
a - Tamlıq, ümumilik, vahidlik
b - Məqsəd komponenti, məzmun komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti
c - Təlim, təhsil - tərbiyə fəaliyyətinə daxili stimulların təsiri, xarici stimulların (ictimai, pedaqoji, əxlaqi və s. ) intensivliyi, xarakteri və vaxtında tətbiqi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 115 of 125

Question 116 of 125

116. Uyğunluğu tapın:1 - Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır
2 - Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində mühüm vəzifələr yerinə yetirilir
3 - Pedaqoji prosesin başlıca mərhələləri
a - Qarşıya məqsədin qoyulması, şəraitin diaqnostikası, nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması, prosesin inkiĢafının planlaşdırılması
b - Cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından, cəmiyyətin imkanlarından, pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
c - Hazırlıq, əsas, yekun
A.
B.
C.
D.
E.

Question 116 of 125

Question 117 of 125

117. Uyğunluğu tapın:1 - Mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib götürmək prosesi adlanır
2 - Pedaqoji texnologiya dedikdə nə başa düşülür?
- Pedaqoji texnologiyaların təsnifatına daxildir
a - Müəllimin pedaqoji vəzifələri həll etməyə yönəldilmiş ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti başa düşülür
b - optimallaşdırma
c - təlim, tərbiyə, inkişaf, diaqnostika
A.
B.
C.
D.
E.

Question 117 of 125

Question 118 of 125

118. Uyğunluğu tapın:1 - Pedaqoji prosesin yekun mərhələsi başa çatır
2 - Pedaqoji prosesin əsas mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin düzgün variantı
3 - Pedaqoji proses
a - Pedaqoqlarla şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, pedoqoji prosesin nəzərdə tutulmuş metodları,
vasitələri və formalarının məzmunu üçün, əlverişli şəraitin yaradılması, məktəblilərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi
b - Alınan nəticələrin təhlili ilə
c - Tam, mürəkkəb, dinamik sistemdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 118 of 125

Question 119 of 125

119. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 119 of 125

Question 120 of 125

120. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır? 1 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər;
2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər;
3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər;
4 - siniflərdə birləşmişlər;
5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır;
6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 120 of 125

Question 121 of 125

121. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin;
1 - dərs;
2 - dərnək;
3 - bilik;
4 - tərbiyəvi söhbət;
5 - ekskursiya;
6 - ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 121 of 125

Question 122 of 125

122. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin.
1 - dərnəklər;
2 - seminarlar;
3 - kombinə edilmiç dərs;
4 - fakültativ məşğələlər;
5 - bilik və bacarıqlara nəzarət və korreksiya;
6 - biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi;
7 - tədris ekskursiyaları;
A.
B.
C.
D.
E.

Question 122 of 125

Question 123 of 125

123. Təlimin təşkili formalarının təşəkkül ardıcıllığını tapın.1 - təlimin layihələri forması;
2 - qarşılıqlı təlim sistemi;
3 - sinif - dərs sistemi;
4 - təlimdə briqada - laboratoriya sistemi;
5 - təlimdə Dalton - plan sistemi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 123 of 125

Question 124 of 125

124. Fərdi motivasiya tələbatları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Özünü qiymətləndirmə tələbatları.
2 - Təhlükəsizlik tələbatları.
3 - Estetik tələbatları.
a- Yeməyə, suya, yuxuya, istiyə, paltara və s. ;
b- Işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik;
c- Müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü təkmilləşdirməyə;
d- Sosial ünsiyyətə, sosial birləşmələrə tələbatlar;
e- Gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 124 of 125

Question 125 of 125

125. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - şagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.
a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt
A.
B.
C.
D.
E.

Question 125 of 125


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

7 Şərhlər “Ümumi Pedaqogika testləri bölümü

 • Mart 23, 2018 at 9:25 axşam
  Permalink

  Salam. Testlər üçün minnətdarıq. Bəs pedaqogikanı hansı vəsaitdən istifadə etsək imtahanda daha münasib olar?

  Cavab yaz
 • Mart 22, 2018 at 8:55 səhər
  Permalink

  salam MIQ-də həm krikuum həm də pedaqoqikadan suallar düşəcək bu il?

  Cavab yaz
 • Mart 12, 2018 at 3:51 axşam
  Permalink

  Salam məndə yeni hazırlaşmağa başlayıram xahiş edirəm köməklik edəsiz.Azərbaycan dilini,riyaziyyatı hansı kitablardan oxumalıyam.kurikulumu həmkara dəstəkdən oxuyuram.

  Cavab yaz
 • Mart 9, 2018 at 11:07 səhər
  Permalink

  Salam,testlər üçün çox sağolun.bes pedaqogikani hansi kitabdan oxusaq imtahanda bizimçün yaxşı olar?xaiş edirem cavablandirasınız.önceden teşekkürler

  Cavab yaz
 • Mart 6, 2018 at 9:46 axşam
  Permalink

  Salam niye coqrafiyadan testler paylasmirsiz ????

  Cavab yaz
 • Mart 6, 2018 at 1:48 axşam
  Permalink

  Salam zəhmət olmasa ibtidai sinif müəllimləri üçün tez – tez ixtisas testləri paylaşardınız imtahana vaxt az qalır əvvəlcədən təşəkkürlər

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir