Ümumi Pedaqogika testlər bölümü 51-100

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 50

PEDAQOGİKA

1. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

Sual 2 - 50

2. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələrini göstərin.1 – Psixologiya
2 – Riyaziyyat
3 – Anatomiya və fiziologiya
1 – – İqtisadiyyat
5 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

Sual 3 - 50

3.
Pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin təsnifatında fərqli baxışların mövcud olmasının başlıca səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

Sual 4 - 50

4. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

Sual 5 - 50

5.
Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

Sual 6 - 50

6.
Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

Sual 7 - 50

7. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin.1 – Etnopedaqogika
2 – Surdopedaqogika
3 – Pedaqoji psixologiya
4 – Tiflopedaqogika
5 – Sosial pedaqogika
6 – Oliqotren pedaqogika
7 – Zoqopediya.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

Sual 8 - 50

8.
Təlimin köməkçi formaları olan sıranı seçin;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

Sual 9 - 50

9. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətlərini seçin.1 – təlim prinsiplərindən törəyir;
2 – spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdirlər;
3 – tam şəkildə praktikaya keçirilir;
4 – nisbi müstəqildirlər;
5 – köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər;
6 – təhsilvericidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

Sual 10 - 50

10. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar.1 – davranış vərdişləri;
2 – könüllülük;
3 – şəxsiyyətin keyfiyyətləri;
4 – özünütəyinetmə;
5 – uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti;
6 – tərbiyə məqsədlərində realizm
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

Sual 11 - 50

11.
Pedaqogika elminin predmeti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

Sual 12 - 50

12.
Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

Sual 13 - 50

13.
Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

Sual 14 - 50

14. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

Sual 15 - 50

15. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı müəyyənləşdirin:1 – tərbiyə
2 – formalaşma
3 – təlim
4 – inkişaf
5 – təhsil
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

Sual 16 - 50

16. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:1 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 – Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 – Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

Sual 17 - 50

17. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

Sual 18 - 50

18.
İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

Sual 19 - 50

19. Təlimin əlamətləri arasında ardıcıllığı müəyyən edin:1- Müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir
2- Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir
3- Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edir
4- Təhsil verməklə yanaşı, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifəni yerinə yetirir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

Sual 20 - 50

20. Pedaqogikanın vəzifələri hansılardır?1 – praktik
2 – nəzəri
3 – tətbiqi
4 – texnoloji
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

Sual 21 - 50

21. Pedaqogikanın bölmələri olan sistemi müəyyən edin:1 – Pedaqogikanın ümumi əsasları
2 – Təlimin əsasları
3 – Didaktika
4 – Tərbiyə texnologiyası
5 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
6 – Məktəbşünaslıq
7 – Kollektiv tərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

Sual 22 - 50

22. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et1 – Didaktika
2 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 – Məktəbşünaslıq
4 – Pedaqogikanın ümumi əsaslar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

Sual 23 - 50

23. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın:1 – nəzəri vəzifələr
2 – texnoloji vəzifələr
a – təsviredici və izahedici səviyyə
b – diaqnostik səviyyə
c – proqnostik səviyyə
d – layihə səviyyəsi
e – refleksiv və korrektiv səviyyə
ə – dəyişdirici səviyy
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

Sual 24 - 50

24. Tərbiyə anlayışı və onun mənaları arasında uyğunluğu tapın1 – geniş sosial mənada tərbiyə
2 – geniş pedaqoji mənada tərbiyə
3 – dar pedaqoji mənada tərbiyə
4 – daha dar mənada tərbiyə
a- Xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur
b- Insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə tutulur
c- Təhsil – tərbiyə prosesini əhatə edən geniş pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur
d- Insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

Sual 25 - 50

25. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.1 – Məktəbəqədər pedaqogika
2 – Antropologiya
3 – Xüsusi pedaqogika
4 – Pedaqoji psixologiya
5 – Ali məktəb pedaqogikası
6 – Pedaqogika tarixi
7 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

Sual 26 - 50

26. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

Sual 27 - 50

27. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın.1 – Tərbiyə
2 – Özünütərbiyə
3 – Yenidən tərbiyə

a – yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər
aşılamaq;
b – uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qaldıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə
yiyələnir;
c – özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş
dövrlərində fərqli olur;
d – adamın özünü saflaşdırmasıdır – xarakterini müsbət mənada dəyişmək, öz
üzərində məqsədyönlü işləməkdir;
e – tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi,
məzmunu və vəzifələri var və onlar bir – birilə sıx əlaqədədirlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

Sual 28 - 50

28. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin1 – N. Gəncəvi
2 – J. J. Russo
3 – Aristotel
4 – Platon
5 – Y. A. Komenski
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

Sual 29 - 50

29. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

Sual 30 - 50

30.
Təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan konkret fakt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

Sual 31 - 50

31. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

Sual 32 - 50

32. Müəllimin şagirdlərlə qeyri - verbal ünsiyyətinə daxildir:
1 - mimika
2 - əl - qol hərəkəti
3 - nitq
4 - baxış
5 - nəqletmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

Sual 33 - 50

33. Sinif rəhbərinin tərbiyəvi planının bölmələrinin ardıcıllığını tapın1 - ümumi məsələlər
2 - tərbiyəvi işlər
3 - şagird özünüidarə orqanları ilə iş
4 - valideynlərlə, ictimaiyyətlə və əmək kollektivləri ilə əlbir iş
5 - təlim əməyinin təşkili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

Sual 34 - 50

34. Müəllimlik peşəsinə verilən tələblər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin1 - Ümumi tələblər
2 - Xüsusi tələblər
3 - Spesifik tələblər
a - Müəllimin bilik və bacarığına verilən tələblər
b - Müəllimin ixtisas və metodik hazırlığına veriən tələblər
c - Müəllimin şəxsiyyətinə verilən tələblər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

Sual 35 - 50

35. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın1- Didaktik
2- Kommunikativ
3- Təşkilatçılıq
a - şagirdlər, onların valideynləri və müəllim həmkarları ilə düzgün qarşılıqlı münasibətlər
yarada bilmək
b - Tədris materialını aydın, ifadəli, inandırıcı və ardıcıl şəkildə şərh etmək
c - ġagirdləri işə cəlb etmək, onlar arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

Sual 36 - 50

36. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın:1 - Suqqestiv
2 - Perseptiv
3 - Elmi - idraki
a- şagirdin daxili aləmini görə bilmək, onun emosianal vəziyyətini düzgün qiymətləndirmək
b- şagirdlərə emosianal - iradi təsir göstərmək
c- Seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyəti
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

Sual 37 - 50

37. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 - Layihələndirici vəzifə
2 - İnformasiya vermə vəzifəsi
3 - Qiymətləndirmə vəzifəsi
a - gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b - öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi
olmaq
c - şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

Sual 38 - 50

38. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

Sual 39 - 50

39. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

Sual 40 - 50

40. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - Müəllimin sözü
2 - Kitab
3 - ġagirdlərin fakt və hadisələri müĢahidəsi
4 - şagirdlərin fəalliğı
a - kitab üzərində iş;
b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar;
c - illüstrasiya və demonstrasiya;
d - müəllimin şərhi, müsahibə.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

Sual 41 - 50

41. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:1 - praktika
2 - izahlı - illüstrativ
3 - əyanilik
4 - qismən axtarış
5 - söz.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

Sual 42 - 50

42. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar;
2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar;
3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar.
a - idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər;
b - praktik işlər, müstəqil işlər;
c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş;
d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar;
e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

Sual 43 - 50

43. Ġllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin.1 - Təbii şəkildə əşya;
2 - Əşya haqqında məlumat;
3 - Əşya və hadisənin şəkli, modeli;
4 - Əlavə oxu materialları;
5 - Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

Sual 44 - 50

44. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

Sual 45 - 50

45. Müəllimin Ģərhinin növləri hansılardir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

Sual 46 - 50

46. Çalışmaların növləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - xüsusi çalı.malar
2 - törəmə çalışmalar
3 - şərh olunan çalışmalar
a - müəllim və şagirdlər yerinə yetirdikləri əməliyyatları şərh edirlər;
b - dəfələrlə təkrar olunur, təlim , əmək bacarığı və vərdişləri formalaşdırır;
c - əvvəl formalaşdırılmış vərdişlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 50

Sual 47 - 50

47. Pedaqoji texnologiyaların sistemini müəyyən edin.1 - təlim texnologiyası
2 - əməliyyat texnologiyası;
3 - tərbiyə texnologiyası;
4 - yarıĢ texnologiyası;
5 - inkiĢaf texnologiyası;
6 - əmək texnologiyası
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

Sual 48 - 50

48. Təlimin texnologiyalarının prinsiplərini müəyyən edin:1 - tərbiyəedici təlim prinsipi
2 - inandırma prinsipi
3 - elmilik prinsipi
4 - inkişafetdirici prinsip
5 - fərdi yanaşma prinsipi
6 - bütün şagirdlərləəks əlaqə prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

Sual 49 - 50

49. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

Sual 50 - 50

50. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

3 thoughts on “Ümumi Pedaqogika testlər bölümü 51-100

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.