Ümumi Pedaqogika testlər bölümü 101-150

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 25

PEDAQOGİKA

1. Müəllimin dərsə hazırlanmasının mərhələlərinin ardıcıllığını göstər.
1 - akademik;
2 - diaqnostlaşdırma;
3 - didaktik;
4 - proqnozlaşdırma;
5 - kommunikativ;
6 - layihələndirmə;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - ġagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.

a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu tapın.
1 - Təhsilverici;
2 - Tərbiyəedici;
3 - İnkişafetdirici.

a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və metodlarını
əlaqələndirmək və s. ;
b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək;
c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək;
d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək və s. ;
e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə almaqla məşğələləri yenidən qurmaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4. . . . . dəyərlər haqqında fəlsəfi təlimdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5. Pedaqoji prosesin əsas mərhələlərini seçin : 2; 3; 4 
1 - məqsəd qoyuluşu
2 - hazırlıq
3 - əsas
4 - yekun
5 - diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . .deyilir .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7. Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələr nədən asılıdır
1 - cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından
2 - müəllimin pedaqoji inkişafından
3 - cəmiyyətin maddi - texniki imkanlarından
4 - şagirdlərin imkanlarından
5 - pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
(mənəvi - psixoloji, sanitar - gigiyenik, estetik və s. )

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8. Pedaqoji prosesin mərhələləri və onların əlamətlərin arasında uyğunluğu göstərin
1 - Hazırlıq
2 - Əsas
3 - Yekun
a- qarşıya məqsəd qoyulur, şərait diaqnostlaşdırılır, prosesin inkişafı planlaşdırılır
b- alınan nəticələr təhlil edilir
c- məqsəd və vəzifələr izah edilir; nəzərdə tutulmuş işləri həyata keçirmək üçün əlverişli şərait yaradılır, şagirdlərin fəaliyyəti stimullaşdırılır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9. Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edin:

1 - tamlıq
2 - mürəkkəblik
3 - ümumilik
4 - yaradıcılıq
5 - vahidlik

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10. Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - şəraitin diaqnostikası
2 - qarşıya məqsəd qoyulması
3 - prosesin inkişafının planlaşdırılması
4 - nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin:
1 - mənəvi dəyərlər
2 - sosial pedaqoji dəyərlər
3 - maddi dəyərlər
4 - qrupun pedaqoji dəyərləri
5 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin
1 - qrupun pedaqoji dəyərləri
2 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 - sosial pedaqoji dəyərlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin
1 - intensiv
2 - ümumi

3 - ekstensiv
4 - xüsus

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14. Pedaqoji dəyərlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu
1 - sosial pedaqoji dəyərlər
2 - qrupun pedaqoji dəyərləri
3 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
a- Müəyyən təhsil təsisatları çərçivəsində pedaqoji fəaliyyəti nizama salan ideyalar, konsepsiya və normalardır
b- Cəmiyyətin təhsil sahəsindəki fəaliyyətini tənzimləyən ideyalar, normalar, qaydalardır
c- şəxsiyyətin məqsədi, motivləri, ideyaları, konsepsiyaları, normalarıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15. Uyğunluğu tapın:
1 - Pedaqoji prosesdə sistem yaradan komponentlər
2 - Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətləri
3 - Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər
a - Tamlıq, ümumilik, vahidlik
b - Məqsəd komponenti, məzmun komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti
c - Təlim, təhsil - tərbiyə fəaliyyətinə daxili stimulların təsiri, xarici stimulların (ictimai, pedaqoji, əxlaqi və s. ) intensivliyi, xarakteri və vaxtında tətbiqi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16. Uyğunluğu tapın:
1 - Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır
2 - Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində mühüm vəzifələr yerinə yetirilir
3 - Pedaqoji prosesin başlıca mərhələləri
a - Qarşıya məqsədin qoyulması, şəraitin diaqnostikası, nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması, prosesin inkiĢafının planlaşdırılması

b - Cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından, cəmiyyətin imkanlarından, pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
c - Hazırlıq, əsas, yekun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17. Uyğunluğu tapın:
1 - Mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib götürmək prosesi adlanır
2 - Pedaqoji texnologiya dedikdə nə başa düşülür?
- Pedaqoji texnologiyaların təsnifatına daxildir
a - Müəllimin pedaqoji vəzifələri həll etməyə yönəldilmiş ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti başa düşülür
b - optimallaşdırma
c - təlim, tərbiyə, inkişaf, diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18. Uyğunluğu tapın:
1 - Pedaqoji prosesin yekun mərhələsi başa çatır
2 - Pedaqoji prosesin əsas mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin düzgün variantı
3 - Pedaqoji proses
a - Pedaqoqlarla şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, pedoqoji prosesin nəzərdə tutulmuş metodları,
vasitələri və formalarının məzmunu üçün, əlverişli şəraitin yaradılması, məktəblilərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi
b - Alınan nəticələrin təhlili ilə
c - Tam, mürəkkəb, dinamik sistemdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır?

1 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər;
2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər;
3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər;
4 - siniflərdə birləşmişlər;
5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır;
6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin;
1 - dərs;
2 - dərnək;
3 - bilik;
4 - tərbiyəvi söhbət;
5 - ekskursiya;
6 - ev tapşırıqları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin.

1 - dərnəklər;
2 - seminarlar;
3 - kombinə edilmiç dərs;
4 - fakültativ məşğələlər;
5 - bilik və bacarıqlara nəzarət və korreksiya;
6 - biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi;
7 - tədris ekskursiyaları;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23. Təlimin təşkili formalarının təşəkkül ardıcıllığını tapın.


1 - təlimin layihələri forması;
2 - qarşılıqlı təlim sistemi;
3 - sinif - dərs sistemi;
4 - təlimdə briqada - laboratoriya sistemi;
5 - təlimdə Dalton - plan sistemi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24. Fərdi motivasiya tələbatları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.

1 - Özünü qiymətləndirmə tələbatları.
2 - Təhlükəsizlik tələbatları.
3 - Estetik tələbatları.
a- Yeməyə, suya, yuxuya, istiyə, paltara və s. ;
b- Işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik;
c- Müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü təkmilləşdirməyə;
d- Sosial ünsiyyətə, sosial birləşmələrə tələbatlar;
e- Gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.


1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - şagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.
a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 25


 

5 şərh “Ümumi Pedaqogika testlər bölümü 101-150

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !