Ümumi Pedaqogika testləri bölümü 01-50

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 50

PEDAQOGİKA

1.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

Sual 2 - 50

2.

………… təlim prosesinin məna, vaxt və təşkili cəhətdən bitkin kəsiyidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

Sual 3 - 50

3.

Əlahiddə pedaqogikaya aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

Sual 4 - 50

4.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

Sual 5 - 50

5.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

Sual 6 - 50

6. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

Sual 7 - 50

7.

Nəyə görə dərs müxtəlif tiplərə ayrılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

Sual 8 - 50

8.

Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin başlıca istiqaməti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

Sual 9 - 50

9.

Dərsin tipinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

Sual 10 - 50

10. Müəllimin rəhbərliyi ilə tələbələrin müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi yolları necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

Sual 11 - 50

11. Təlimin tələbələrin real əqli imkanları səviyyəsində təşkil edilməsi məqsədilə hansı prinsip tətbiq edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

Sual 12 - 50

12.

Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

Sual 13 - 50

13. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin başlıca prisipləri hansı sənəddə təsbit olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

Sual 14 - 50

14.

Göstərilənlərdən hansı tərbiyənin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

Sual 15 - 50

15.

Tərbiyənin tərkib hissəsinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

Sual 16 - 50

16.

Yaş pedaqogikasına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

Sual 17 - 50

17.

«Didaktika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

Sual 18 - 50

18.

Aşağıdakılardan hansı təlimin prinsipinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

Sual 19 - 50

19. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı nə vaxt qəbul edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

Sual 20 - 50

20.

Ali məktəbdə təlimin başlıca forması nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

Sual 21 - 50

21.

Pedaqogika ………… haqqında elmdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

Sual 22 - 50

22.

Elmi pedaqogikanın banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

Sual 23 - 50

23.

«Böyük didaktika» əsəri nə vaxt yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

Sual 24 - 50

24.

Yunanca «pedaqogika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

Sual 25 - 50

25.

«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

Sual 26 - 50

26.

Elmi pedaqogikanın yaranması neçənci əsrə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

Sual 27 - 50

27. Pedaqogikanın əsas anlayışı olan bəndi seçin:

1) təlim  2) bilik  3) tərbiyə  4) tədris  5) təhsil  6) məktəb

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

Sual 28 - 50

28.

Pedaqogikanın predmetinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

Sual 29 - 50

29.

Pedaqogikanın əsas anlayışları bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

Sual 30 - 50

30.

Bunlardan hansı tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

Sual 31 - 50

31.

Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

Sual 32 - 50

32.

Pedaqogikanı digər elmlərdən fərqləndirən nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

Sual 33 - 50

33. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoji eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

Sual 34 - 50

34.

Uşaqların yaş dövrünün ilk təsnifatını kim vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

Sual 35 - 50

35. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən obyektiv amillər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

Sual 36 - 50

36.

Bu sənədlərdən biri təhsilin məzmununu özündə əks etdirmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

Sual 37 - 50

37.

Bunlardan hansı bilavasitə təlimin vəzifəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

Sual 38 - 50

38. Şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün cərgəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

Sual 39 - 50

39. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin:
1) təhsilləndirici,  2) tərbiyələndirici,  3) qiymətləndirici,  4) tələbatyaradıcı,  5)inkişafetdirici  6) yaradıcı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

Sual 40 - 50

40.

Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən üsullar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

Sual 41 - 50

41. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən
edin.
1 – Məktəb pedaqogikası
2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)
3 – Müqayisəli pedaqogika
4 – Pedaqogika tarixi
a – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

Sual 42 - 50

42. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin
1 – qrupun pedaqoji dəyərləri
2 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 – sosial pedaqoji dəyərlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

Sual 43 - 50

43. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 – vətəndaşlıq borcu;
2 – peşə qüruru;
3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;
4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;
5 – milli sərvətləri qorumaq;
6 – işgüzar və sahibkar olmalı.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

Sual 44 - 50

44. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin
1 – mənəvi dəyərlər
2 – sosial pedaqoji dəyərlər
3 – maddi dəyərlər
4 – qrupun pedaqoji dəyərləri
5 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

Sual 45 - 50

45.

Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

Sual 46 - 50

46. Tərbiyə prinsiplərinin tərtibinə verilən tələblər.
1 – metodlar
2 – məcburilik
3 – formalar
4 – komplekslik
5 – eyni əhəmiyyətə maliklik

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

Sual 47 - 50

47. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

Sual 48 - 50

48. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin :
1 – Tətbiqetmə
2 – Ümumiləşdirmə
3 – Qavrama
4 – Anlama
5 – Möhkəmləndirmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

Sual 49 - 50

49. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 – dövlət simvollarına hörmət;
2 – işgüzar və mütəşəkkil;
3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 – təbiəti qorumalıdır;
6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

Sual 50 - 50

50. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin
1 – intensiv
2 – ümumi
3 – ekstensiv
4 – xüsusi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

7 şərh “Ümumi Pedaqogika testləri bölümü 01-50

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !