Загрузка...

Texnologiya,Texniki Əmək – Diaqnostik Qiymətləndirmə C

  • TEXNOLOGİYA
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TEXNOLOGİYA

1. Hansı mətbəx avadanlığı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

İnsanlar hansı heyvanların südündən istifadə edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Pasterizə edlmiş süd hansı temperaturda qızdırılan süddür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

Soyuqdəymə zamanı hansı vitamin qəbul etmək məqsədəuyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Bu ərzaqlardan hansı vitamin PP-nin mənbəyidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Sadalanlardan hansılar yarmalara aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Orqanizmin əsas tikinti materialları hesab edilən hüceyrə və lifləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Tikiş məmulatlarının nəm-isti emalı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Oymaq necə seçilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Aşağıdakı alətlərdən hansılar parçanın emalı üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Kökləmək nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Hansı tərəvəz bitkilərini ədviyyat şəkilində istifadə edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Avropaya pomidor haradan gətirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Nə etmək lazımdır ki, yumurta qaynatma zamanı çatlamasın?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Qəhvənin vətəni haradır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Çayın hazırlanması üçün hansı qab-qacaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Kulinariya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Sadalanlardan hansılar buterbrod növləridir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Sadalanlardan hansılar buterbrod növləridir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Sadalanlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Yumurtanı işığa tutub baxdıqda o, keyfiyyətli sayılır, əgər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Biçimə görə hansı yubka növü yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Sintetik parçalar üçün ütünün qızma temperaturunu göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Mikrometr ştangenpərgardan neçə dəfə dəqiq ölçü aparır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Pəstah detaldan nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Ülgü nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Hansı yarma növləri var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Nə üçün az sürətdə üyüdülmüş qəhvə əla dada malikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. İnsan orqanizminin normal fəaliyyət göstərməsi nədən aslıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Ət çəkən maşını kim ixtira edib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Harada elektrik enerjisinin istiliyi istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

İynə saplayan nə üçün nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Naxıştikmə zamanı gözlərin və əllərin yorulmaması üçün neçə dəqiqədən bir fasilə vermək lazımdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Məişətdə istifadə olunan tikiş maşınları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

Ailə büdcəsi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Büdcə kəsiri nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Neçə dəqiqə yumurta suda qaynamalıdır ki, bütöv bərk olsun?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Naxıştikmə üçün hansı saplardan istifadə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Makaron məmulatlarını hansı iki üsulla hazırlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.

KURİKULUM NƏDİR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. FƏNN KURİKULUMUNUN STRUKTURUNA AİD OLMAYANI SEÇİN:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

KURİKULUMUN ƏSAS XÜSUSİYYƏTİ:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

MƏZMUN XƏTTİ NƏDİR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

TƏHSİL STANDARTI:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ TƏLİMIN TƏŞKİLİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏRƏ DAXİL DEYİL:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. TƏHSİLALANLARIN MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİNDƏ ƏSAS METOD:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

TƏRBİYƏ SİSTEMİNİN KOMPONENTİ DEYİL:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. MÜƏLLİMLƏRİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNIN NƏTİCƏSİNƏ AİD OLANLARI GÖSTƏRİN:

1. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir.
2. Təhsildən yayınma halları artır.
3. Təhsil müəssisəsinin nüfuzu artır.
4. Şagirdlərin kompetensiyasıartır.
5.Təhsil müəssisəsində psixoloji iqlim pisləşir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. TƏLİM PROSESİNDƏ TAKSONOMİYALAR NƏYƏ XİDMƏT EDİR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. CARİ PLANLAŞDIRMADA ƏN ÇOX BURAXILAN SƏHV HANSIDIR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. VARİANTLARDAN BİRİ FƏAL (İNTERAKTİV) TƏLİMİN xÜSUSİYYƏTİDİR:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

NƏ ÜÇÜN MOTİVASİYA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VƏ ƏQSƏDƏUYĞUN OLMALIDIR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

PROBLEM SİTUASİYANIN YARADILMASI ZAMANI TEZ-TEZ MÜŞAHİDƏ OLUNAN SƏHVİ GÖSTƏRİN:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. TƏLİM STRATEGİYALARINA AİD OLMAYANI GÖSTƏRİN:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. DİAQNOSTİK QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏ VAXT APARILIR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDİ:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN (BSQ) XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ SEÇIN:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ:

1. Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

5 thoughts on “Texnologiya,Texniki Əmək – Diaqnostik Qiymətləndirmə C

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.