Təsviri incəsənət və rəsmxətt -C variantı

  • TƏSVİRİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TƏSVİRİ

1.
Təsviri sənətin janrları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Dekorativ-tətbiqi sənət sahələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Rəssam əsərlərində rəng uyğunluğu necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Bir qrupda cəmləşən, cansız əşyalardan ibarət olan təsviri sənətin janrı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Qrafik materiallar bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Qarışıq rənglər bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Süjetli-tematik janra aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Süjetli-tematik janra aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Təsviri sənətdə heyvan və quşların rəsmi çəkilmiş janr belə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Miniatür — təsvirdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Azərbaycanın məşhur dekorativ-tətbiqi sənət ustası:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Yaşıl rəngi hansı rəng qarışığından almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Gümüşdən hazırlanmış qablar üzərindəki naxışların işləmə üsulu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Monumental-dekorativ heykəltəraşlığa aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Vəcihə Səmədova yaradıcılığının əsas mövzusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Velaskesin portret və məişət əsərlərində ən çox seçilən nə idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Azərbaycanın məşhur memarı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Üsullardan hansı bədii metala aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Natürmort əsərlərindəki işıq-kölgə anlayışında əşyalar üzərinə işıq düşən səth necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Kişi üst geyiminə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Geyimin cəmiyyətdəki rolu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Avropa mədəniyyəti tarixində, Orta əsr və Yeni dövr mədəniyyətləri arasındakı mərhələ sayılan, İntibah dövrünün digər adı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Ornament nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Azərbaycanın zərgərlik sənətində bəzədilmənin texniki üsullarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Dekorativ-tətbiqi sənət növü:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Dekor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Maket nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Azərbaycanın qadın baş geyimlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Dekorasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Rəng kontrastı nəyin fərqidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Mis qabların üzərini hansı üsulla naxışlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Spektr nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Tağ şəkilli formada olan memarlıq üslubu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Azərbaycanın Aran memarlıq məktəbinin nümunəsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Eksponat nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Qədim Misir mədəniyyətində insan təsvirində bu qayda mövcud idi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Dəniz təsvirləri adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
İlk illüstrasiyalar yaranmışdır:Qədim Misirdə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Rəng dairəsində iştirak etməyən rəng:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Zikkurat — mərtəbəli…

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin:
1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır:
1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 – əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin:

1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin:

1 – hiss və düşüncələri idarə etmək
2 – yoldaşlarını idarə etmək
3 – əməkdaşlıq yaratmaq
4 – rəftarıyla davranışını idarə etmək
5 – əhval – ruhiyyəsini idarə etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin:

1 – uzunsürən pedaqoji dəstək
2 – şəxsi fəaliyyət
3 – inkişafın sürətliliyi
4 – fəallıq göstərmək
5 – sosial təcrübəni genişləndirmək
6 – həyat mövqeyinini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – Özünümüşahidə
2 – Özünüdərketmə
3 – Özünütəlqina – şəxsiyyətinin yüksək forması
b – insanın öz əhval – ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk
etmək üçün öz hisslərini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c – insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss
və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d – insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü
istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz
psixikasına təsir göstərməsi
e – iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə
passivliyin olması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər:

1 – idman;
2 – rəğbətləndirmə;
3 – cəzalandırma;
4 – nümunə;
5 – ictimai rəy;
6 – yarışlar.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:
1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

One thought on “Təsviri incəsənət və rəsmxətt -C variantı

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.