Загрузка...

Təsviri incəsənət və rəsmxətt -C variantı

  • TƏSVİRİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TƏSVİRİ

1.

Təsviri sənətin janrları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Dekorativ-tətbiqi sənət sahələrinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Rəssam əsərlərində rəng uyğunluğu necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

Bir qrupda cəmləşən, cansız əşyalardan ibarət olan təsviri sənətin janrı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Qrafik materiallar bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Qarışıq rənglər bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Süjetli-tematik janra aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Süjetli-tematik janra aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Təsviri sənətdə heyvan və quşların rəsmi çəkilmiş janr belə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Miniatür — təsvirdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Azərbaycanın məşhur dekorativ-tətbiqi sənət ustası:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Yaşıl rəngi hansı rəng qarışığından almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Gümüşdən hazırlanmış qablar üzərindəki naxışların işləmə üsulu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Monumental-dekorativ heykəltəraşlığa aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Vəcihə Səmədova yaradıcılığının əsas mövzusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Velaskesin portret və məişət əsərlərində ən çox seçilən nə idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Azərbaycanın məşhur memarı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Üsullardan hansı bədii metala aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Natürmort əsərlərindəki işıq-kölgə anlayışında əşyalar üzərinə işıq düşən səth necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Kişi üst geyiminə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

Geyimin cəmiyyətdəki rolu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Avropa mədəniyyəti tarixində, Orta əsr və Yeni dövr mədəniyyətləri arasındakı mərhələ sayılan, İntibah dövrünün digər adı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Ornament nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Azərbaycanın zərgərlik sənətində bəzədilmənin texniki üsullarına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Dekorativ-tətbiqi sənət növü:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Dekor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Maket nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Azərbaycanın qadın baş geyimlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Dekorasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

Rəng kontrastı nəyin fərqidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Mis qabların üzərini hansı üsulla naxışlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Spektr nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Tağ şəkilli formada olan memarlıq üslubu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Azərbaycanın Aran memarlıq məktəbinin nümunəsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Eksponat nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

Qədim Misir mədəniyyətində insan təsvirində bu qayda mövcud idi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Dəniz təsvirləri adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

İlk illüstrasiyalar yaranmışdır:Qədim Misirdə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Rəng dairəsində iştirak etməyən rəng:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Zikkurat — mərtəbəli…

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin:

1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır:

1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 – əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:

1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin:

1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin:

1 – hiss və düşüncələri idarə etmək
2 – yoldaşlarını idarə etmək
3 – əməkdaşlıq yaratmaq
4 – rəftarıyla davranışını idarə etmək
5 – əhval – ruhiyyəsini idarə etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin:

1 – uzunsürən pedaqoji dəstək
2 – şəxsi fəaliyyət
3 – inkişafın sürətliliyi
4 – fəallıq göstərmək
5 – sosial təcrübəni genişləndirmək
6 – həyat mövqeyinini müəyyənləşdirmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın:

1 – Özünümüşahidə
2 – Özünüdərketmə

3 – Özünütəlqin
a – şəxsiyyətinin yüksək forması
b – insanın öz əhval – ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk
etmək üçün öz hisslərini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c – insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss
və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d – insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü
istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz
psixikasına təsir göstərməsi
e – iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə
passivliyin olması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər:

1 – idman;
2 – rəğbətləndirmə;
3 – cəzalandırma;
4 – nümunə;
5 – ictimai rəy;
6 – yarışlar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:

1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:

1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir
2) şagirdi sosial həyata hazırlayır
3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.
4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir
5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:

1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

3 şərh “Təsviri incəsənət və rəsmxətt -C variantı

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !