Təsviri incəsənət və rəsmxətt -B variantı

  • TƏSVİRİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TƏSVİRİ

1. Qrafika — təsviri sənətin ….:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. İnsanın surəti, özünəməxsus keyfiyyətləri təsvir olunan sənət əsəri belə adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Əsas rənglər bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Dekorativ-tətbiqi sənət növü:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Qarışıq rənglər bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Rəngkarlıq — təsviri sənətin:

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Velaskesin portret və məişət əsərlərində ən çox seçilən nə idi?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Təsviri sənətdə müharibə və döyüş səhnələrinə çəkilmiş janr belə adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Keramika məmulatı hazırlanır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Ornamentin növü deyil:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Mətnlə müşayiət olunan iri formatlı təsvir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Qəhvəyi rəngi hansı rəng qarışığından almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Baş, bədən, büst – hansı heykəltəraşlığa aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Təsviri sənətin hansı növündə insan əsas təsvir obyekti sayılır və üçölçülü formaya malikdir?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Müzəffər Əli yaradıcılığına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Repin yaradıcılığının əsas mövzusu:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Azərbaycanın məşhur memarını qeyd edin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Monumental rəngkarlığın növü:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Natürmort əsərlərindəki əşyalar üzərində işıqkölgə anlayışında ən işıqlı səth necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Təsvir qaydalarının öyrənilməsi üçün çəkilmiş rəsm belə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Qadın üst geyiminə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Metal üzərində bədii emal üsullarına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Qədim əlyazmalar belə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Səth üzərində yarıdan az qabardılan heykəltəraşlıq növü:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Rəsm müstəvisində üfüq xətti nəyə əsasən müəyyən edilir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Baş geyimlərindən olan konusvari forma hansı tarixi üsluba aid edilir:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Ekskursiyaların əhəmiyyəti nədədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Qədim Misir mədəniyyətində insan təsvirində bu qayda mövcud idi:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Azərbaycanın kişi baş geyimlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Şəbəkə düzəldilir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Üsullardan hansı bədii şüşəyə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Spektr nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Enli gövdəli sütünların təkrarı bu usluba aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Azərbaycanın Naxçıvan memarlıq məktəbinin nümunəsidir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Gümüşdən hazırlanmış qablar üzərindəki naxışların işləmə üsulu hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Sadə və zərif geyim üslubunun adı:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Qravüra — çap qrafikasıdır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Orta əsrlərdə əl ilə toxunmuş xalça-şəkil:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Qırmızı rəngin yaratdığı təəssürat:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Nyu-Yorkun “Metropoliten”, Londonun “Viktoriya və Albert, Parisin “Luvr”, İstanbulun “Topqapı” kimi muzeylərində Azərbaycanın nümayiş etdirilən dekorativtətbiqi sənət nümunəsi:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Müəllimin dərsə hazırlanmasının mərhələlərinin ardıcıllığını göstər.1 - akademik;
2 - diaqnostlaşdırma;
3 - didaktik;
4 - proqnozlaşdırma;
5 - kommunikativ;
6 - layihələndirmə;
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - ġagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.

a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu tapın.
1 - Təhsilverici;
2 - Tərbiyəedici;
3 - İnkişafetdirici.

a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və metodlarını
əlaqələndirmək və s. ;
b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək;
c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək;
d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək və s. ;
e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə almaqla məşğələləri yenidən qurmaq.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. . . . . dəyərlər haqqında fəlsəfi təlimdir
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Pedaqoji prosesin əsas mərhələlərini seçin : 2; 3; 4 1 - məqsəd qoyuluşu
2 - hazırlıq
3 - əsas
4 - yekun
5 - diaqnostika
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . .deyilir .
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələr nədən asılıdır1 - cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından
2 - müəllimin pedaqoji inkişafından
3 - cəmiyyətin maddi - texniki imkanlarından
4 - şagirdlərin imkanlarından
5 - pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
(mənəvi - psixoloji, sanitar - gigiyenik, estetik və s. )
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Pedaqoji prosesin mərhələləri və onların əlamətlərin arasında uyğunluğu göstərin1 - Hazırlıq
2 - Əsas
3 - Yekun
a- qarşıya məqsəd qoyulur, şərait diaqnostlaşdırılır, prosesin inkişafı planlaşdırılır
b- alınan nəticələr təhlil edilir
c- məqsəd və vəzifələr izah edilir; nəzərdə tutulmuş işləri həyata keçirmək üçün əlverişli şərait yaradılır, şagirdlərin fəaliyyəti stimullaşdırılır
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edin:1 - tamlıq
2 - mürəkkəblik
3 - ümumilik
4 - yaradıcılıq
5 - vahidlik
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin ardıcıllığını müəyyən edin:1 - şəraitin diaqnostikası
2 - qarşıya məqsəd qoyulması
3 - prosesin inkişafının planlaşdırılması
4 - nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin:1 - mənəvi dəyərlər
2 - sosial pedaqoji dəyərlər
3 - maddi dəyərlər
4 - qrupun pedaqoji dəyərləri
5 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin1 - qrupun pedaqoji dəyərləri
2 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 - sosial pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin1 - intensiv
2 - ümumi
3 - ekstensiv
4 - xüsus
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Pedaqoji dəyərlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu1 - sosial pedaqoji dəyərlər
2 - qrupun pedaqoji dəyərləri
3 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
a- Müəyyən təhsil təsisatları çərçivəsində pedaqoji fəaliyyəti nizama salan ideyalar, konsepsiya və normalardır
b- Cəmiyyətin təhsil sahəsindəki fəaliyyətini tənzimləyən ideyalar, normalar, qaydalardır
c- şəxsiyyətin məqsədi, motivləri, ideyaları, konsepsiyaları, normalarıdır
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu tapın:1 - Pedaqoji prosesdə sistem yaradan komponentlər
2 - Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətləri
3 - Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər
a - Tamlıq, ümumilik, vahidlik
b - Məqsəd komponenti, məzmun komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti
c - Təlim, təhsil - tərbiyə fəaliyyətinə daxili stimulların təsiri, xarici stimulların (ictimai, pedaqoji, əxlaqi və s. ) intensivliyi, xarakteri və vaxtında tətbiqi
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Uyğunluğu tapın:1 - Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır
2 - Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində mühüm vəzifələr yerinə yetirilir
3 - Pedaqoji prosesin başlıca mərhələləri
a - Qarşıya məqsədin qoyulması, şəraitin diaqnostikası, nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması, prosesin inkiĢafının planlaşdırılması
b - Cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından, cəmiyyətin imkanlarından, pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
c - Hazırlıq, əsas, yekun
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Uyğunluğu tapın:1 - Mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib götürmək prosesi adlanır
2 - Pedaqoji texnologiya dedikdə nə başa düşülür?
- Pedaqoji texnologiyaların təsnifatına daxildir
a - Müəllimin pedaqoji vəzifələri həll etməyə yönəldilmiş ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti başa düşülür
b - optimallaşdırma
c - təlim, tərbiyə, inkişaf, diaqnostika
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin.
1 - dərnəklər;
2 - seminarlar;
3 - kombinə edilmiç dərs;
4 - fakültativ məşğələlər;
5 - bilik və bacarıqlara nəzarət və korreksiya;
6 - biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi;
7 - tədris ekskursiyaları;
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin1 – hiss və düşüncələri idarə etmək
2 – yoldaşlarını idarə etmək
3 – əməkdaşlıq yaratmaq
4 – rəftarıyla davranışını idarə etmək
5 – əhval – ruhiyyəsini idarə etmək
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

2 thoughts on “Təsviri incəsənət və rəsmxətt -B variantı

  • Fevral 20, 2020 at 22:46
    Permalink

    tesviri incesenetden 2020 ucun testler gonderin zehmet olmasa

    Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.