Загрузка...

Müəllimlərin işə qəbulu – Təsviri incəsənət

  • TƏSVİRİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq

TƏSVİRİ

1. Azərbaycanın xalçaşünas rəssamı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Orta əsrlərdə Azərbaycanda metal məişət əşyaları ilə yanaşı hansı incəsənət növündən geniş istifadə edilirdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Azərbaycanın birinci qadın rəssamı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Rəngi zəif və yüngül etmək üçün boyaya hansı rəng qatmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Orta əsrlərdə Azərbaycanda hansı xalçaçılıq məktəbləri fəaliyyət göstərirdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Simvolik naxışlara aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Əsatir janrının mövzusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Orta əsrlərdə Azərbaycanda istehsal olunan xalçalar bədii xüsusiyyətlərinə görə hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Kişi geyimini müəyyən et.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Mömünə xatun məqbərəsi neçənci ildə tikilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Orta əsrlərdə Azərbaycanda bədii xüsusiyyətlərinə görə istehsal olunan xalçalar içərisində hansı çoxluq təşkil edirdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Landşaft nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Mənzərə təsviri sənətin ....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. İstanbulun Türk və İslam əsərləri muzeyində saxlanılan Şirvan xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Janr sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Portretin neçə növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. İstanbulun Türk və İslam əsərləri muzeyində saxlanılan Qazax xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Rəsmin neçə növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Bunlardan hansı qısamüddətli rəsmdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Berlin incəsənət muzeyinin Şərq bölməsində nümayiş etdirilən Şirvan xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Qara rəngin rəmzi mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Göy və yaşıl rəngin rəmzi mənası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Berlin incəsənət muzeyinin Şərq bölməsində nümayiş etdirilən Qazax xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Ornamentin neçə növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Modellərin hazırlanması üzrə mütəxəssis, geyim dizayneri, geyim obrazların yaradıcısı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. XIII yüzilliyə aid Türkiyədə saxlanılan ən qədim Azərbaycan xalçası hansı xalçaçılıq məktəbinə mənsubdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Xalça üzərində insan təsviri yaratmış rəssam:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. "Məhəmməd Füzuli" , "M.F.Axundov", "Heydər Әliyev" , "Məmmədəmin Rəsulzadə", "Ana", "Atatürk" kimi əsərlərin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Berlin incəsənət muzeyində saxlanılan XV yüzilliyə aid olan xalça hansı xalçaçılıq məktəbinə mənsubdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Şüşə əşyalarının vətəni haradır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Yusif quyudan çıxır. Gənc şahzadənin güllərlə portreti, qırx sütun sarayının divar rəsmləri hansı rəssama aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Dövrümüzə qədər gəlib çatmış ən qədim Azərbaycan xalçası neçənci əsrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Təpəgöz, div, simuruq, əjdaha hansı janra aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. İşıq kölgədən ilk dəfə istifadə etmiş və onun nəzəriyyəsini işləmiş ilk rəssam kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Azərbaycanın hansı memarlıq abidələri bədii kaşılarla bəzədilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. "Bahar", "Müharibə vetranı", "Yaralı div", "Dəvə", "Qaçqınlar", "Döyüşkən quşlatr" əsərlərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. XVII əsr Avropa rənkarlığında realist istiqamətin əsasını qoymuşdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. "Mən rəngkarlıqla bilavasitə yaradıcılıqüçün məşğul ola bilmirəm və heç vaxt bacarmamışam. Әtrafımızdakı həyatı, rus həqiqətləri məni çox düşündürür və narahat edir" kimi məşhur sözlər hansı rəssama aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. "David və Qoliaf", "Falçı", "Madonna ilə ilan", "Oğlan", "Balaca xəstə vanx", "Meduza Qarquna", "Musiqiçilər", "Meyvə səbəti ilə oğlan" kimi məşhur əsərlər hansı rəssama aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Azərbaycanın hansı şəhərində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı tunc fiqurlar görkəmli yerlərdən birini tutmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

3 şərh “Müəllimlərin işə qəbulu – Təsviri incəsənət

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !