Загрузка...

Təsviri incəsənət və rəsmxətt Diaqnostik Qiymətləndirmə

  • TƏSVİRİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TƏSVİRİ

1.
Təsviri sənətin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Mənzərə — təsviri sənətin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Soyuq rənglər bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Dekorativ-tətbiqi sənət növü:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
İnsan tərəfindən kəşf olunmuş ilk material:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Qarışıq rənglər bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Süjetli-tematik janra aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Təsviri sənətdə insanın gündəlik həyatına dair çəkilmiş janr belə adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Freska — ən qədim növdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Heykəltəraşlığa xarakterik olan janr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Qrafikanın əsas və ifadəli təsvir vasitəsələri bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Firuzəyi rəngi hansı rəng qarışığından almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Üsullardan hansı bədii metala aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Mozaika, vitraj, freska — növlərdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Elmira Şaxtaxtinskayanın yaratdığı plakatlar təsviri sənətin hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Karavacconun əsərlərində ifadə vasitəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Monumental rəngkarlığın növü deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Qayaüstü təsvirlər belə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Natürmort əsərlərindəki əşyalar üzərində işıqkölgə anlayışında ən qaranlıq səth necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Azərbaycanın məşhur dekorativ-tətbiqi sənət ustasını qeyd edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Qadın üst geyiminə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Fransa mədəniyyətinin simvolu sayılır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Qrafika — təsviri sənətin ….:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Şəhərimizin ən qədim memarlıq abidəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Qoşa Qala qapılarının üzərindəki rəmz aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Kontrast rənglər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Parlaq rənglər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Azərbaycanın qadın baş geyimlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Səth üzərində yarıdan çox qabardılan heykəltəraşlıq növü:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Mozaikada istifadə edilən material:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Ağacdan olan qabları hansı üsulla hazırlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Leonardo da Vinçi yaradıcılığı hansı dövrə təsadüf edib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Hündür qülləli, əlvan vitrajlı üslub:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Təbriz memarlıq məktəbinə bu tikili aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. İtalyan memarı və rəngkarı, İntibah dövrünün nümayəndəsi, Madonna təsvirləri yaradan sənətkar:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Təsviri incəsənət fənni üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsində ən vacib sayılan üsullarından biri:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Avropa mədəniyyəti tarixində, Orta əsr və Yeni dövr mədəniyyətləri arasındakı mərhələ sayılan, İntibah dövrünün digər adı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Qədim dövrdə insan fiqurunu hərəkətdə təsvir edən ilk heykəltəraş:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Qədim Misirdə piramidaların təyinatı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Kiçikyaşlı şagirdlər üçün rəssamların yaradıcılığında ən mühüm hesab edilən biliklər bunlardır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.