loading...

Tədrisin fəallaşdırılmasında elektron resurslardan istifadə etməyin rolu əvəzsizdir

aytac-rzayevaSon illərdə Respublikamızın bütün sahələrində olduğu kimi təhsil sahəsində də böyük islahat proqramı həyata keçirilir və cəmiyyətdə baş verən köklü dəyişikliklər milli təhsil sistemimizə də öz təsirini göstərir. Azərbaycan xalqının ümumimilli lideri Heydər Əliyevin 15 iyun 1999-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikası Təhsil Sisteminin İslahat proqramı “haqqında fərmanı ilə başlanan təhsil islahatı bu gün öz yeni mərhələsində davam etməkdədir.İslahatın əsas mahiyyəti yeni pedoqoji təfəkkürün işığında təhsilin humanistləşdirilməsi,demokratikləşdirilməsi,fərdiləşdirilməsi,diferensiallaşdırılması, milli zəmin və bəşəri dəyərlər prinsipləri əsasında müasir məktəbin qurulması ,ənənəvi passiv təhsildən fəal,interaktiv təlimə keçid məsələləridir.Bütün qurulmasına xidmət edir.(1)
Fəal dərsin təşkili və qurulması müəllimdən böyük yaradıcılıq və səriştəlilik tələb edir. Fəal və interaktiv təlim metodları məktəbliləri yaradıcılığa, məntiqi düşüncəyə, sərbəstliyə, müstəqil bilik qazanmağa istiqamətləndirir.
Fəal və interaktiv dərsin təşkilində dərsin düzgün qurulması, motivasiyanın mövzuya uyğun şagirdlərin başa düşəcəyi və yaş səviyyəsinə uyğun formada seçilməsi müəllimdən xüsusi diqqət və peşəkar səriştəlilik tələb edir.
“Azərbaycan respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət strategiyası”nda -ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin 24 oktyabr, 2013-cü il tarixli sərəncamında səriştəli müəllim hazırlığı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu mühüm dövlət sənədində deyilir: “…təhsilin məzmununun formalaşmasında akademik biliklərlə yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi önə çəkilir. Səriştə əldə olunmuş bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə effektiv və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şəxsin qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. Səriştəyə əsaslanan təhsil sosial-iqtisadi inkişafa daha effektli xidmət göstərir” (2).
İbtidai siniflərdə informatikanı tədris etdiyim zaman şagirdlərin dərsə marağını artırmaq üçün müxtəlif üsul və vasitələrdən (məntiqi oyunlar, elektron testlər və krossvordlardan) geniş istifadə edirik. Bütün bunlarla yanaşı elektron resurslardan şagirdlərin daha çox marağına səbəb olur. Bu resurslardan biri “Bakınəşr”, “Bakımedia ” və Müasir Texnologiyalar Mərkəzinin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə birgə ibtidai siniflər üçün hazırladığı İNFO-KO diski uşaqların bacarıq və qabiliyyətini inkişaf etdirməyə yönəlmiş ilk milli elektron tədris vəsaitidir.İbtidai sinif müəllimləri üçün “İnfoko” diski nəhəng elektron vəsait kimi əlverişli dostdur. Hər bir müəllim bu elektron vəsaiti çox asan şəkildə aytac-rzayeva-1İnformatik.az aytından yükləyib, iş masasında saxlaya bilər, yaxud disk şəklində istənilən yerdə ixtiyari kompyuterdə açıb dərs zamanı istifadə edə bilər. “İnfoko” da sadəcə İnformatika fənni ilə bağlı deyil, Ana dili, Riyaziyyat, Həyat bilgisi, Texnologiya və digər fənləri əhatə edən bir –birindən maraqlı məntiqi oyun, tapşırıqlar və krosvordlar verilib.aytac

Bilirik ki, şagirdlərin yuxarı siniflərdə yaxşı oxuması, yüksək nəticələrlə attestat alıb ali məktəblərə qəbul olunması üçün ilk növbədə onların bilik təməli ibtidai siniflərdə möhkəm qurulmalıdır. Şagirdlərdə sərbəstliyinin artırılması, özünüqiymətləndirmə, yüksəkdüşüncə, fəallıq və şüurluluq tərzi formalaşdırmaq üçün “İnfoko “ hər bir müəllimin stolüstü vəsaiti ola bilər.
Bu resursda İnformatika fənnindən
– Alqoritm
– Məntiqi oyunlar
Proqramlaşdırma
mövzuları üzrə 150-yə yaxın interaktiv və rəngarəng çalışmalar verilmişdir. Şagird fəallığını artıran , onların məntiqi düşüncəsini inkişaf etdirən bu cür tapşırıqlardan
yuxarıda qeyd etdiyim mövzuları keçdiyim zaman istifadə edirəm. Bu üsullardan istifadə edərkən məntiqi oyunlara geniş yer verirəm.aytac-rzayeva

Belə ki, müxtəlif rənglərdən istifadə edərək heyvanları rəngləmək, onlara aid olan hissələri tapıb birləşdirmək, heyvanları fərqli və oxşar xüsusiyyətlərinə görə müqayisə etmək şagirdin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirir, onların düşüncə qabiliyyətini inkişaf etdirir və hafizəsini möhkəmləndirir.

Məntiqi oyunlar sırasında Tanqram vardır ki o müxtəlif həndəsi fiqurların birləşməsindən alınan fiqurdur.Tanqramın icrası zamanı şagirdlər üçbucaq, düzbucaq, kavadrat, çevrə, trapesiya və digər çoxbucaqlıları bir-birindən fərqləndirməyi mükəmməl öyrənir.aytac
Bu tapşırıq zamanı şagirdlər sıranı pozan ,digərlərindən seçilən obyektləri müəyyənləşdirir , doğru və yalan mülahizələr söyləyərək canlı və cansız əşyaları
Bir-birindən fərqləndirməyi öyrənirlər
Pazlların düzgün qurulması da zehni inkişaf etdirən məntiqi oyunlardandır. Bu oyunu biz sinfin bütün şagirdləri içərisində fərdi olaraq oynayırıq. Hər bir şagird hazırladığı pazlı elektron poçt vasitəsilə mənim poçtuma göndərir. Daha tez və düzgün işləyən ilk beş şagirdi qiymətləndirirəm. Onlara “Publisher” proqramında hazırladığım Təşəkkürnamə və Sertifikat təqdim edirəm. İnformatika kabinetimizin qarısındakı şərəf lövhəsində şagirdlərimizin Bebras,Alploqo, Sketçhup və Proprofs, Kode.orq kimi saytlardan əldə etdikləri serifikatları fərəhlə asırıq. Bu cür sertifikatlar uşaqlarda İnformatika fənninə marağı artırır onlar da sinifdə seçilən beşlikə düşmək ,şərəf lövhəsinə sertifikat təqdim etmək üçün həvəslə çalışırlar.aytac-rzayeva

Qrup işlərinin təşkili zamanı sinifi şagirdlərin sayına görə qruplara böldükdən sonra, hər qrupa fərqli tapşırıqlar verirəm.
Qrafların qurulması,əvvəlcədən mövzuya uyğun suallarını hazırladığım pazlların açılması , tanqram, alqoritmdə komandalar ardıcıllığı şagirdlər tərəfindən böyük maraq və rəğbətlə qarşılanır.“ İnfoko “ maraqlı olması ilə bilavasitə şagirdlər və müəllimlər üçün yenilikdir. “Klaviatura və siçan “ oyunu şagirdlərin təccüb və işgüzar səs-küyünə səbəb olur. Ən passiv şagirdin belə bu cür oyunlar zamanı aktivləşməsi məndə böyük sevnc hissi yaradır. Bizə verilən komandaları icra edərək alqoritmləri qururuq, şagirdlər oxuyub başa düşə bilmədikləri ardıcıllıqları əyani olaraq daha tez icra edir və qavrayırlar.Bir neçə oyundan sonra ən zəif şagird belə “Promethean “ lövhədə sərbəst işləməyə başlayır, oyunun aktif icraçısına çevrilir.Mənim şagirdlərdən almaq istədiyim məhz budur.Əgər şagird oxuyub qavraya bilmədiyini görərək tətbiq edirsə, onda “Blum”un yuxarı səviyyəli düşünmə bacarıqları (təhlil,sintez və qiymətləndirmə) formalaşır.Mən hədəfimə çatmış oluram,çünki, müasir dərsin əsas tələbi məhz şagirdlərdə yüksək düşüncə tərzinin formalaşdırılmasına nail olmaqdır.

Açar sözlər : fəal təlim, interaktiv, səriştəli müəllim

Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramının təsdiq edilməsi haqqındaAzərbaycan Respublikasi Prezidentinin sərəncamı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev. Bakı şəhəri, 15 iyun 1999-cu il. Bакı: Çаşıoğlu, 1999.
2. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət strategiyası” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı/“Xalq” qəzeti, 25 oktyabr 2013-cü il

loading...

Aytac Rzayeva

Aytac Rzayeva Həmid qızı.
Xətai rayonu 24 n-li tam orta məktəbin informatika muəllimi
Təhsildə Əlavə Texnologiyalar Mərkəzində təlimçi

Bu haqda nə düşünürsən?