Загрузка...

Tarix Müəllimlərin qəbul imtahanı 2016

TARIX müəllimləri üçün İşə Qəbul – ONLİNE TEST

  • TARİX
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

TARİX

1. Azərbaycanda 1918-ci ilin dekabrından 1920-ci ilin aprelinədək ali dövlət nəzarətini həyata keçirmək funksiyalarına malik idi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Hindistana aid hadisələrdən daha əvvəl olmuşdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Qubalı Fətəli xan və Şəkili Hüseyn xan arasında imzalanan müqaviləyə görə:1.Fətəli xan Şəki xanlığının bütövlüyünü qorumağı öhdəsinə götürmüşdü
2.Şəki xanlığı Şamaxının daxili işlərinə qarışmamalı idi
3.Şəki xanlığı vegi verməli,köçüb gedən əhali geri qaytarılmalı idi
4.Lazım olanda Şəki xanlığı Quba xanlığına qoşun verməli idi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Uyğunluq gözlənilib:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Heydər Əliyev Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının yaradılmasına dair təkliflər irəli sürmüşdü:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Qərbdə İberiya sərhədlərinə qədər uzanan Alban vilayəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Rusiyanın Balkan yarımadasındakı slavyan xalqlarını Osmanlı dövlətinə qarşı üsyanlara təhrik etməsi ilə başlanan müharibənin sonunda imzalanan müqavilə:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Ahalsix torpağını ərazisinə qatmış sultanlığı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Verilənlərin aid olduğu dövlət:1. pula olan tələbi ödəmək üçün məhsul vergisi pul vergisi ilə əvəz edilirdi.
2. gəmiqayırma sahəsində ciddi müvəffəqiyyətlər əldə edilmişdi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Turukkilərə aid olmayan xüsusiyyət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.1. Bakıda ilk açıq siyasi nümayişin keçirilməsi
2. Bakıda ilk ümumi siyasi tətilin keçirilməsi
3. Bakıda fəhlə hərəkatı tarixində ilk mütəşəkkil tətilin keçirilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Misir fironu II Ramzes hetlərlə ikinci döyüşdə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Xronoloji ardıcıllığı göstərin:1. Xristian kilsəsinin iki hissəyə parçalanması
2. Birinci səlib yürüşü
3. Fransada Baş ştatların çağırılması
4. İngiltərədə parlamentin çağırılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Əmir Teymurun Hindistana yürüş etməkdə məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin:1. Terek çayı sahilində döyüşün baş verməsi
2. «Uqra görüşü»
3.Toxtamış xanın Moskvanı ələ keçirməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
I Dövlət Dumasındakı müsəlman parlament fraksiyasına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Mahiyyət etibarilə “uc” torpaq sahibliyi ilə oxşarlıq təşkil edən torpaq mülkiyyəti forması:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Yaylaq və qışlaq maldarlığı ilə məşğul olan köçəri kəndlilər adlanırdı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. İqta torpaqlarına

1. Müsəlman aləmində müqəddəs şəhərlər, pirlər, din uğrunda mübarizlər və şəhidlər üçün nəzərdə tutulmuşdu
2. Müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında idi
3. İcarəyə verilsə də, onu almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ağqoyunlu dövlətinin paytaxtını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. I Şənbi-Qazan və Sərdrud döyüşlərinə aid 2 oxşar cəhət:1. Teymurilərlə Qaraqoyunlular arasında baş vermişdir
2. Ağqoyunlularla Teymurilər arasında baş vermişdir
3. Teymurilər qalib gəlmişlər
4. Qaraqoyunlular qalib gəlmişlər
5. Ağqoyunlular qalib gəlmişlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Türklər Konstantinopolu ələ keçirdiyi ildə Qərbi Avropada:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Ağa Məhəmməd xan Qacarın Azərbaycanın şimal torpaqlarına yürüşünə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Reç Pospolitanın yaradılması ilk növbədə təhlükə idi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. XVII əsrin ikinci yarısında bütün kənd sakinlərinə məxsus ümumi istifadədə olan torpaq mükiyyəti forması:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Uyğunluq gözlənilib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Peterburq müqaviləsinin bağlanmasından neçə il əvvəl Qəsri-Şirin müqaviləsi imzalanmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
XVII ə. II yarısına aid inzibati sistemdə uyğunluq pozulmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Amerikanın kəşfini sürətləndirən hadisələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın dövlət quruluşu olmuşdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Uyğuluğu müəyyən edin.1.Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
2.Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya məhkəməsi
3.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya məhkəməsi

a. məhkəmə qərarlarından protest verir.
b. yuxarı instansiya məhkəməsidir.
c. kassasiya qaydasında ədalət mühakiməsini həyata keçirir.
d. qanunvericilik,icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlər bölgüsü ilə
bağlı məsələləri həll edir.
e. işdən kənarlaşdırılması Milli Məclisdə 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Şimali Azərbaycanda 1836-cı ildə ləğv edilmişdir:1. Rəhdar vergisi
2. Lənkəran xanlığı
3. Alban katolikosluğu
4. Komendant idarə-üsulu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. XIX əsrin II yarısında Şimali Azərbaycanda müəyyən şəxslərə şərti mülkiyyət hüququnun verilməsi adlanırdı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Teymurun Azərbaycana “Üçillik yürüş” kimi tanınan səfərinə aid de Naxçıvanda Şeyx Həsənin başçılığı ilə xalqın mübarizəyə qalxmasıyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. XX əsrin əvvəlində digər şəhərlərdən fərqli olaraq kənd təsərrüfatı xarakterini itirmiş şəhərlər:

1.Bakı  2.Nuxa  3.Gəncə  4. Şuşa  5.Şamaxı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Manufaktura ilə fabrik arasında fərqli cəhətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
İstanbul və boğazlar Türkiyəyə qaytarılmalı idi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. XX əsrin 80-ci illərində SSRİ hökuməti hərəkatın geniş vüsət almasından qorxuya düşərək xüsusi vəziyyət və komendant saatı tətbiq etdiyi şəhərlər:
1. Gəncə  2. Sumqayıt  3. Bakı  4. Naxçıvan  5. Lənkəran
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Respublikaçılara aiddir:1. Ali Məhkəmənin irqi ayrı-seçkiliyin konstitusiyaya zidd olduğunu etiraf etdi
2. Uotorgeyt böhranın baş verməsi
3. ”Üçüncü yol” siyasətinin təklif edilməsi
4. Senatorların xalq tərəfindən seçilməsi haqqında konstitusiyaya düzəlişin edilməsi
5. ”mühafizakar inqilab” adlandırılan xəttin irəli sürülməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.