Загрузка...

Tarix – MİQ 2019 (yeni)

 

Sual 1 - 60

TARİX

1. Brest-Litovsk sülhünə görə Birinci Dünya müharibəsindən çıxan ölkə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Daha əvvəl olmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. 1922-ci il tarixinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Göstərilənlər kimin hakimiyyəti dövrünə aiddir:

1.Ağ hun imperatorluğunun ən qüdrətli dövrü idi.
2. Ordusunda təlim görmüş fillər var idi.
3. Hindistana aramsız yürüşlər etmişdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. Ktesifon döyüşü
2. Həşdatsər döyüşü
3. Cərmidan döyüşü
4. Dzirav döyüşü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Şirvanşahlar dövlətinə aid olanları seçin:

1. Əsası Məzyədilər sülaləsi tərəfindən qoyulmuşdur
2. İlk dəfə Xəzər dənizində ticarət gəmiləri üzməyə başlamışdı
3. Ərazisi Dərbənddən Kür çayına qədər olan
Azərbaycan torpaqlarını əhatə edirdi
4. Paytaxtı Bərdə şəhəri olmuşdur
5. Slavyanların hücumuna məruz qalmışdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Verilən əlamətlər aiddir:

1. Sülalə üzvlərindən və əmirlərdən təşkil olunan qapalı məşvərət orqanı idi
2. Müharibə, sülh, taxt-taca varislik və s. kimi mühüm dövlət məsələləri burada həll olunurdu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Fransa tarixində 1804-cü il və 1852-ci ildə olmuş oxşar cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Aşağıdakılar hansı islahatla bağlıdır:

1. Kəndli meşə, çəmən və otlaq sahələrini satın ala bilməzdi
2. Pay torpaqlarında salınmış bağ yerləri əvəzində pul ödənilmirdi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Gülüstan müqaviləsinin şərtlərinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Qaraxanlı və Qəznəvi dövlətinə aid ümumi cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Səfəvilər dövlətinin XVI əsrin I yarısı tarixinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Qədim Çin tarixinə aid xüusiyyətləri seçin:

1. “Dağlar və dənizlər” haqqında kitabın yaranması.
2. E.ə I əsrə aid daşdan yonulmuş darvaza
3. günəş və su saatının ixtira edilməsi
4. Syuy Şenin heroqilif lüğətini yaratması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Berlin konqresinin şərtlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Göstərilən hədisələr aiddir:

1.Köhnə alban əlifbası üzərində yeni alban elifbası yaratmışdı
2.V əsrin l yarısında Albaniyada hakimiyyətdə olmuşdur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Fransada Kapetinqlər sülaləsinin hakimiyyətinin başa çatması
2. İngiltərədə əhalinin siyahıya alınması
3. İspaniya ordusunun Qranadanı işğal etməsi
4. Səlib yürüşlərinin başlanması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Mannada vilayət hakimləri adlanırdı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Orta tunc dövründə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Böyük Britaniyada N.Çemberlenin başçılıq etdiyi hökumətə aid olanları seçin:

1. 30-cu illərin ikinci yarısında hakimiyyətdə olmuşdur
2. Avropada faşizmi “sakitləşdirmək” siyasəti yürüdülürdü
3. Böyük böhran dövründə hakimiyyətdə olmuşdur
4. Münhen sövdələşməsini imzalamışdır
5. Avropada Böyük Britaniyanın mövqeyi güclənmmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Uzun Həsəndən fərqli olaraq Yaqub padşah:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Sultan Əlaəddinin Hilçinin hakimiyyəti dövrünə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Bayat tayfası tərəfindən idarə olunan xanlığı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Qədim Misirin Yeni şahlıq dövrünə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Aşağıdakılar aiddir:
– Elxani vəziri tərəfindən Təbrizdə inşa etdirilmişdir
– Ərk qalası kimi tanınmışdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Eldənizlər dövləti üçün səciyyəvidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. I Dünya müharibəsinə aid xronoloji ardıcıllığı düzün:

1. Qallisiya döyüşü
2. ABŞ-ın müharibəyə qoşulması
3. Somma çayı sahilində döyüşün baş verməsi
4. Çanaqqalada ingilis-fransız qoşunlarının məğlub edilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə Milli hökumətin gördüyü tədbirləri seçin:

1. Təbrizdə pulsuz qız məktəbi açıldı
2. Dövlətin adı “Azadıstan” adlandırıldı
3. “Əmək haqqında” qanun qəbul edildi
4. Təbriz Universiteti fəaliyyətə başladı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Xaç yürüşlərinin nəticəsində:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Eyni ildə baş verən hadisələr:

1. Fətəli xan Əfşarın Qarabağı asılı vəziyyətə salması
2. Gavduşan döyüşü
3. Dərbəndin Quba xanlığına birləşdirilməsi
4. “Xatın arxı” döyüşü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. İlham Əliyevin I prezidentliyi dövrünə aid olanları seçin:

1.Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması
2. ABŞ-a ilk rəsmi səfər etməsi
3. Bütün çadır şəhərciklərinin ləğv edilməsi
4. Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı Həştərxan
sammitinin keçirilməsi
5. Təbrizdə konsulluğun açılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Müqavilələri şərtlərinə uyğunlaşdırın:

1. Niştadt sülhü
2. Yassı sülhü
3. Paris ( Versal) sülhü
a. İngiltərə ABŞ-ın müstəqilliyini tanıdı
b. Rusiya Qara dəniz sahilində qəti olaraq
möhkəmləndi
c. Solsahil Ukraynası və Kiyev Rusiyaya verildi
d. Rusiya Baltik dənizinə çıxış əldə etdi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Gürcüstan arasında mübahisəli ərazi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrə aid olanları seçin:

1. ABŞ-da ilk dəfə istehsalın təşkili¬ndə konveyer qaydasının tətbiqi
2. İtaliyada Konstitusiyanın qəbul edilməsi
3. Britaniyada fəhlələrin ilk dəfə tətil etməsi
4. “Üçüncü dünya ölkələri” nin yaranması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Yaradıcı təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !