Загрузка...

Tarix – Diaqnostik Qiymətlndirmə 2018

  • TARİX
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TARİX

1. Uyğunluq gözlənilmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Daha əvvəl olmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəalliyyətinə aid oxşar cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid olduğu torpaq sahibliyi forması:
1. İcarəyə verilirdi
2. Almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir:
1. AXC-nin elan edilməsi
2. Bakı XKS-nin yaradılması
3. Almaniyanın birinci dünya müharibəsinə qoşulması
4. Rusiyanın birinci dünya müharibəsindən çıxması
5. “Sentrokaspi diktaturası”nın süqut etməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin əvvəlləri tarixi üçün səciyyəvi idi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:
1. İkinci Göytürk imperatorluğunun yaranması
2. Frank imperiyasının parçalanması
3. Kordova xilafətinin yaranması
4. Böyük Səlcuq dövlətinin yaranması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Eyni ildə yaranmışdır:
1. Avropa İqtisadi Birliyi
2. NATO
3. BMT
4. Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Rusiya tərəfindən ilk işğal edilmiş xanlıq:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may “Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”ndən əsas fərqi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Uyğunluq pozulmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Azərbaycanın XVIII əsrin 80-ci illərinin ortaları tarixinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Prezident təyin edir:
1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu
2. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilini
3. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini
4. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir:
1. “İliada” dastanı
2. İmperator Trayanın sütunu
3. Parfenon məbədi
4. Demokritin təlimi
5. Kolizey amfiteatrı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Uyğunluq gözlənilmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Eyni ildə yaranmışdır:
1. Pakistan İslam Respublikası
2. Almaniya Federativ Respublikası
3. Çin Xalq Respublikası
4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir:
1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi
2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının yaradılması
3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması
4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən çıxması
5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart soyqırımını həyata keçirməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Daha əvvəl olmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin:
1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi
2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması
3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması
4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi
5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Uyğunluq pozulmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir:
1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini
2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini
3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini
4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:
1. Frank dövlətinin yaranması
2. Katalaun döyüşü
3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması
4. Ərəb dövlətinin yaranması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir:
1. “Diskatan” heykəli
2. “Odisseya” dastanı
3. Lukretsinin təlimi
4. İlk Olimpiya oyunları
5. Panteon məbədi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.