Tarix. Müəllimlər üçün diaqnostik imtahan

  • TARİX
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TARİX

1.
Ağrı vadisi, Dərələyəz və Göyçə gölü arasındakı torpaqları əhatə edən Azərbaycan xanlığı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Səfəvi–Osmanlı müharibələrinin gedişində bağlanmış sülh müqavilələrinin xronoloji ardıcıllığını göstərin:
1. Sərab 2. Qəsri-Şirin 3.Amasya 4.İstanbul 5.Mərənd
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin:1. Kalka çayı sahilində döyüş
2.Monqolların Azərbaycana ikinci yürüşü
3.Gəncənin monqollar tərəfindən işğalı
4.Eldənizlər dövlətinin süqutu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Səfəvi dövlətinin paytaxtını Təbrizdən Qəzvinə köçürmüş Azərbaycan hökmdarı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Ağqoyunlu hökmdarı deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Napoleon Bonapartın məğlub olduğu döyüşlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Göstərilənlər aiddir:

1. 1048-ci ildə Bizans, erməni və gürcü feodallarının birləşmiş qüvvələri darmadağın edildi
2. 1055-ci ildə Bağdad daxil olmaqla İraq işğal olundu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Uyğun variantı müəyyənləşdirin:

I. Əbu Bəkr oğlu Naxçıvani
II. Eynəlqüzzat Miyanəçi
III. Fazil Fəriddin Şirvani

1. Filosof
2.Astronom
3.Memar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Ayrılmağa meyl, ayrılma təşəbbüsü adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
«Müqəddəs birlik»lə «Şimal ittifaq»ının oxşarlığı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Monqolların birinci yürüşündə üç günlük mübarizədən sonra ələ keçirib dağıtdıqları Azərbaycan şəhəri:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
İngiltərə tarixinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. 1900-cü il mayın 1-də «Cənubi Qafqazda dövlət kəndlilərinin torpaq quruluşu» haqqında çar hökuməti tərəfindən qəbul edilmiş qanunun mahiyyəti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Azərbaycanda 1870-ci il 14 may «Əsasnaməsi»nin 1847-ci il «Əsasnaməsi»ndən əsas fərqi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Şimal müharibəsinə aid döyüşlərin xronoloji ardıcıllığını göstərin:

1. Poltava  2. Narva 3.Lesnaya  4.Qrenqam  5. Qanqut
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Ayrılmağa meyl, ayrılma təşəbbüsü adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Yunan – İran müharibəsində dəniz döyüşü:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. ABŞ-da quldarlığın ləğv olunmasından neçə il əvvəl Rusiyada təhkimçiliyin ləğvi haqqında qanun qəbul edilmişdi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Quba xanlığının Azərbaycanın şimal-şərq torpaqlarını birləşdirmə ardıcıllığını müəyyənləşdirin:

1. Salyan  2. Dərbənd  3.Bakı  4. Cavad
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Azərbaycanın Erkən tunc dövrünə aid ibadət evi aşkar edilmiş qədim yaşayış məskəni:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Xronoloji ardıcıllığı düzün:1. Dəndənəkan döyüşü
2. Səlcuq dövlətinin yaranması
3.Malazgird döyüşü
4.Didqori döyüşü
5.Şamaxı zəlzələsi
6.Gəncə zəlzələsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. 1725-1728-ci illərdə Cənubi Qafqazda osmanlıların əhalidən aldığı tərəzi xərci adlanan vergi növü:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Səfəvilərin tarixinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Uyğun variantı müəyyənləşdirin:

a) almanların köçürülməsi
b) rusların köçürülməsi
c) ermənilərin köçürülməsi

1) 1830     2) 1828      3) 1817
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
İrəvandakı «Göyməscid» və Bakıdakı «İsmailiyyə» sarayına aid olan ümumi cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Türk İslam ordusunun Bakını erməni-bolşevik işğalından azad etməsindən neçə il sonra Türkiyə Cümhuriyyəti yarandı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
İstiqlaliyyət müharibəsində ABŞ-ın müttəfiqi idi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1.H.Əliyevin Yaponiyaya ilk rəsmi səfəri
2.ABŞ -ın Azərbaycana satış üzrə qoyduğu qadağanı ləğv etməsi
3.Milli Məclis tərəfindən ” Heydər Əliyev ” ordeninin təsis edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
XX əsrin əvvəllərində kapital ixracına görə dünyada ikinci yeri tutan dövlət hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
İngiltərənin respublika elan edilməsindən neçə il sonra Stüartlar sülaləsi bərpa edildi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Şərti xarakter daşımış torpaq mülkiyyəti formaları:

1. Vəqf   2. Mülk 3. Tiyul   4.Xalisə    5.İqta    6.Divani
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Mərkəzi Asiyada sərbədarilərlə Çində qırmızısarıqlıları birləşdirən cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Verilmiş xanların aid olduqları xanlıqları göstər:

1. İbrahimxəlil xan 2. Hüseynəli xan 3.Səlim xan  4.Hüseynqulu xan
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Rusiyanı Qaradəniz dövlətinə çevirən və Krım xanlığının taleyini ciddi təhlükə qarşısında qoyan sülh müqaviləsi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. XVIII əsrin 70-ci illərində Rusiya və Osmanlı arasında baş vermişdir:

1. Larqa döyüşü  2.Yassı sülhü  3.Rımnik döyüşü  4.Kaqul döyüşü  5.Belqrad sülhü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
XVII əsrin ikinci yarısında Səfəvilərdə mövcud olmuş torpaq mülkiyyəti formalarına daxil deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. «İstiqlaliyyət bəyannaməsi» «İnsan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsi»ndən neçə il əvvəl qəbul olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
XIX əsrin 30-50-ci illərində Şimali Azərbaycanda çöpbaşı vergisini verirdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hakimiyyətin mənimsənilməsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.