Tarix müəllimləri üçün Diaqnostik Qiymətləndirmə B variantı

  • TARİX
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TARİX

1. Paleolit və Mezolit dövrlərinin ümumi cəhəti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Yeni daş dövrü nədən sonra başladı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Çatiyə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
MannaSkif padşahlığının tarixinə aid oxşarlıq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Qədim Misir və Qədim Şumer mədəniyyətlərində oxşarlıq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Qədim Roma tarixinə aid olmayan termini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Miladi təqvimi başlayır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Çin əsarətinə qarşı göytürklərin üsyanına başçılıq etmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Bizansda xarici ticarətin yüksək inkişaf etməsinin əsas səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Uyğunluq pozulub:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Katalaun döyüşü Suasson döyüşündən neçə il əvvəl baş vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Adı buraxılmış dövləti müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Yaxın və Orta Şərqin xəritəsinin Qərbi Avropanın xeyrinə dəyişməsinə imkan vermədilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Uyğunluq pozulub:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
XI əsrin ortalarında Böyük Səlcuq imperiyasının əhatə etdiyi ərazi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Əmir Teymurun Hindistana yürüş etməkdə məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin:1. Terek çayı sahilində döyüşün baş verməsi
2. «Uqra görüşü»
3.Toxtamış xanın Moskvanı ələ keçirməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Mahiyyət etibarilə “uc” torpaq sahibliyi ilə oxşarlıq təşkil edən torpaq mülkiyyəti forması:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Yaylaq və qışlaq maldarlığı ilə məşğul olan köçəri kəndlilər adlanırdı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Aşağıdakılar aiddir:1. Müsəlman aləmində müqəddəs şəhərlər, pirlər, din uğrunda mübarizlər və şəhidlər üçün nəzərdə tutulmuşdu
2. Müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında idi
3. İcarəyə verilsə də, onu almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ağqoyunlu dövlətinin paytaxtını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. I Şənbi-Qazan və Sərdrud döyüşlərinə aid 2 oxşar cəhət:1. Teymurilərlə Qaraqoyunlular arasında baş vermişdir
2. Ağqoyunlularla Teymurilər arasında baş vermişdir
3. Teymurilər qalib gəlmişlər
4. Qaraqoyunlular qalib gəlmişlər
5. Ağqoyunlular qalib gəlmişlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Amerikanın kəşfini sürətləndirən hadisələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Xronoloji ardıcıllığı göstərin:1. Xristian kilsəsinin iki hissəyə parçalanması
2. Birinci səlib yürüşü
3. Fransada Baş ştatların çağırılması
4. İngiltərədə parlamentin çağırılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Manufaktura ilə fabrik arasında fərqli cəhətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Türklər Konstantinopolu ələ keçirdiyi ildə Qərbi Avropada:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Reç Pospolitanın yaradılması ilk növbədə təhlükə idi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. XVII əsrin ikinci yarısında bütün kənd sakinlərinə məxsus ümumi istifadədə olan torpaq mükiyyəti forması:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Uyğunluq gözlənilib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Peterburq müqaviləsinin bağlanmasından neçə il əvvəl Qəsri-Şirin müqaviləsi imzalanmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
XVII ə. II yarısına aid inzibati sistemdə uyğunluq pozulmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın dövlət quruluşu olmuşdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Şimali Azərbaycanda 1836-cı ildə ləğv edilmişdir:1. Rəhdar vergisi
2. Lənkəran xanlığı
3. Alban katolikosluğu
4. Komendant idarə-üsulu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. XIX əsrin II yarısında Şimali Azərbaycanda müəyyən şəxslərə şərti mülkiyyət hüququnun verilməsi adlanırdı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Azərbaycanda 1918-ci ilin dekabrından 1920-ci ilin aprelinədək ali dövlət nəzarətini həyata keçirmək funksiyalarına malik idi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
“Şliffen planı”nda nəzərdə tutulurdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşistlərlə əməkdaşlıq edən milli mənafeyə xəyanət edən qüvvələr adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Almaniyanın Qafqaza hücum planı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
N.Xruşşovun Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxararaq müstəqil inzibati bölgə kimi Moskvaya tabe etmək planını pozdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
2003-cü ildə baş vermişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Verilənlərdən alt – standartın funksiyalarını seçin:1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.