Sertifikasiya və MİQ imtahanına hazırlaşanlar üşün imtahan

1. Ölkə əhalisinin sayı 2000-cı ildə 10,5 mln nəfər, illik artım isə hər 1000 nəfərə 8 nəfər olmuşdur. Əhalinin illik artımının neçə faiz olduğunu və 2010-ci ildə əhalinin sayını neçə nəfərə çatacağını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Uyğunluğu tapın

1. denudasion relyef formaları
2. akkumulyativ relyef formaları

a) kanyon
b) delta
c) gətirmə konusu
d) şelf
e) meandr

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Özbəkistanda yayılmış təbii sərvətləri aid olduğu ərazilərə uyğun qruplaşdırın

I. neft
II. qaz
III. kömür
IV. əlvan metal
V. qızıl

a) Muruntau
b) Mübarək
c) Anqren
d) Fərqanə
e) Almalıq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Dəmiryol nəqliyyatının inkişaf etmədiyi ölkələr və buna səbəb
1. Avstriya, İsveçrə - materikdaxili coğrafi mövqeyə malik olması
2. Əfqanıstan, Nepal – dağlıq relyefin üstünlüyü
3. Malta, Bruney – sahəcə kiçik dövlət olması
4. Norveç, Finlandiya – qütbyanı enliklərdə yerləşməsi
5. BƏƏ, Qatar – səhra və yarımsəhra landşaftın üstünlüyü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Uyğunluğu tapın

1. Yayı quraq keçən mülayim – isti iqlim şəraitində becərilən bitkilər
2. Qışı quraq keçən mülayim – isti iqlim şəraitində becərilən bitkilər
3. Yarımsəhra və quru çöl iqlim tipi şəraitində inkişaf edən bitkilər

a) bostan bitkiləri, pambıq, qış otlaqları
b) tütün, taxıl, qərzəkli meyvələr
c) suvarma əkinçiliyi, zeytun, quru subtropik meyvəçilik
d) sitrus bitkiləri, faraş tərəvəz, çay
e) yay otlaqları, kartofçuluq, şəkər çuğunduru

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Alternativ enerjidən daha geniş istifadə edən ölkələr
1. Fransa   2. Rusiya   3. Misir  4. Argentina   5. Böyük Britaniya   6. Belarus

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Uyğunluğu tapın

1. konturlu şərti işarələr
2. xətti şərti işarələr
3. miqyassız şərti işarələr

a. yarımada b. sahil c. bostan  d. market e. məktəb

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Filiz faydalı qazıntılar geniş yayılmışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Fransa və Böyük Britaniya üçün xarakterikdir
1. mülayim-dəniz iqlim tipi hakimdir
2. taxılçılıq üzrə ixtisaslaşmışlar
3. german dil qrupuna aiddrlər
4. əhalinin həyat səviyyəsi yüksəkdir
5. Şimal dənizindən neft-qaz hasil edirlər
6. avtomobil istehsalına görə fərqlənirlər
7. zəngin daş kömür ehtiyatına malikdirlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Uyğunluğu müəyyən edin
1. Sibir
2. Şərqi Avropa
3. Şimali Amerika

a) Kanada
b) Aldan
c) Anabar
d) Ukrayna
e) Baltik

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Ölkədə dəmir filizi hasilatı 600 mln ton, polad istehsalı 400 mln tondur. İstehsal olunan poladın 30%-i metal tullantılarından əldə olunur. Filizin tərkibində 40% metal olduğunu nəzərə alaraq, bu ölkənin nə qədər dəmir filizi idxal etdiyini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Oğuz dil qrupun aiddirlər

Məcburi köçürülməyə məruz qalmışlar
Yaşadıqları ərazilər türk dövləri deyil

Verilən xüsusiyyətlər hansı türk xalqlarına aiddir

 1. Krım tatarları 4. Axısxa türkləri
 2. qırğızlar 5. uyğurlar
 3. qıpçaq 6. noqaylar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Ərzaq kimi çəltikdən daha çox istifadə edən ölkələri müəyyən edin
1. Tailand 2. AFR 3. Böyük Britaniya 4. Vyetnam 5. Filippin 6. Meksika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Müvafiq olaraq qidalanmasında qar – yağış (I), musson yağışı (II) və qar – buzlaqlar (III) və yeraltı suların (IV) üstünlük təşkil etdiyi çaylar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Son dövrlərdə Sakit okeanda dəniz nəqliyyatının yüksək inkişaf etməsinin səbəbləri:
1. Yaponiya və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin sürətli inkişafı
2. Atlantik okean hövzəsi ölkələrinin iqtisadi inkişafının tənəzzülə uğraması
3. Hind okeanda neft-qaz hasilatının azalması
4. ABŞ və Kanadanın qərb hissələrinin sürətli inkişafı
5. Qərbi Avropa ölkələrində ekoloji problemlərin kəskinləşməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Rekreasiya ehtiyatları ilə daha çox zəngin olan iqtisadi – coğrafi rayonlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Yaponiya və Qərbi Avropa ölkələrində əlvan metallurgiya müəssisələri əsasən yerləşdirilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Ölkədəki dəmir yollarının ümumi uzunluğu 25 min km-dir. Ölkənin sahəsi 400000 km2 olduğunu bilərək hər 1000 km2 –də neçə km dəmir yolu olduğunu hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Uyğunluğu tapın
1. N. Tusi
2 N. Kopernik
3 M. Polo
4. A. Nikitin
5. K. Ptolomey

a) Rusiya– Hindistan üzrə səyahət etmiş, “ Üç dəniz arxasına səyahət” əsərini yazmışdır
b) ulduzlu səma qlobusunu tərtib etmişdir
c) Avropa və Asiyanı birləşdirən “İpək Yolu” haqqında çoxlu məlumat vermişdir
d) Yerin və digər planetlərin Günəş ətrafında fırlanmasını əsaslanaraq heliosentrik sistem nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür
e) Günəş və digər planetlərin Yer ətrafında fırlanmasını əsaslanaraq geosentrik sistem nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Respublikamızn əsas çirklənmiş çayları
1. Qusarçay 2. Tovuzçay 3. Bərgüşad 4. Kişçay 5. Türyançay 6. Oxçuçay

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Uyğunluğu tapın
1. ümumcoğrafi xəritələr
2. tematik xəritələr
3. kompleks xəritələr

a) sərhədlər və şəhərlər
b) torpaq örtüyü
c) bitki örtüyü
d) sinoptik xəritələr
e) təbii zonalar xəritəsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Uyğunluğu tapın
1. silindirik
2. konus
3. azimutal

a. meridian və paralellər düz xətt şəklində təsvir edilir
b. yarımkürələrin fiziki xəritəsi əsasən bu proyeksiyada tərtib olunur
c. 47o şm.e və 62o şm.e.-də təhriflər olmur
d.əsasən Günəşin zenit enlikləri daha dəqiq təsvir olunur
e. meridianlar şaxələnmiş, paralellər çevrə şəklində təsvir olunur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Respublikamızın ekoloji rayonları və həmin ərazilərdə formalaşan təsərrfat sahələri

I. gərgin və fəlakətli
II. böhranlı
III. qənaətbəxş
IV. yaxşı

1. Samur – Dəvəçi, Kür – Araz
2. Gəncə - Qazax, Qusar maili düzənliyi
3. Abşeron
4. orta və yüksək dağlıq

a) kənd təsərrüfatı
b) yanacaq energetika, neft – kimya
c) heyvandarlıq
d) yanacaq energetika, kənd – təsərrüfatı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. Cənubi Amerika və Afrika üçün ümumi olmayan cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. LLL  ( milli adətlər – peyzaj – asudə vaxtı) və SSS (dəniz – günəş – qum) istiqamətində inkişaf etmiş turizm bölgələri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Gəncə - Qazax iqtisadi coğrafi rayonunda yerləşən çayları şərqdən qərbə doğru düzün

 1. Tovuzçay 2. Ağstafaçay 3. Həsənsu
 2. Şəmkirçay 5. Qoşqarçay 6. Zəyəmçay
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Ekoloji monitorinqin aparılma səviyyələri

1. stasionar labaratoriya
2. mobil labaratoriya
3. mini labaratoriya

a) yerində su və ya süxurdan nümunələr götürmək və onların çirklənmə səviyyəsini təhlil etmək üçün istifadə olunur
b) günboyu, aramsız şəkildə atmosfer havasının və hidrosferin mühafizəsinin yoxlanılmasını həyata keçirmək məqsədilə, neft – qaz mənbələrinin mövcud olduğu və kimya sənayesinin inkişaf etdiyi ərazilərdə fəaliyyət göstərir
c) böyük ərazilərdən və ya obyektlərdə baş verən qəzalardan su və torpaq örtüyünün hazırkı durumunu müəyyən etməyə və nümunəni daha detallı təhlil edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Missisipi və Volqa çayları üçün xarakterikdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Abşeron iqtisadi rayonunun ixtisaslaşdığı maşınqayırma sahələri
1. neft – mədən avadanlığı istehsalı,
2. cihazqayırma
3. elektrotexnika
4. nəqliyyat maşınqayırması
5. gəmiqayırma

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. Turizm ehtiyatları ilə zəngin olan ada və yarımadalar
1. Maldiv adaları                   2. Butiya yarımadası
3. Pireney yarımadası          5. Kanar adaları
5. Folklend adaları                6. Labrador yarımadası

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Turizm ehtiyatları ilə zəngin olan su hövzələri:
1. Karib dənizi            2. Aralıq dənizi
3. Bofort dənizi          4. Berinq dənizi
5. Meksika körfəzi     6. Anadır körfəzi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

2 thoughts on “Sertifikasiya və MİQ imtahanına hazırlaşanlar üşün imtahan

 • Dekabr 19, 2019 at 14:47
  Permalink

  Bu testlərin əksəriyyətinin cavabı yanlış verilib. Nəyə görə əvvəlcədən bütün testlərin cavabının doğruluğunu yoxlamırsız? Bura test qoymaq şərt deyil, gərək düzgün cavablar olsun. 55, 57, 58, 60-cı və s. sualların cavabı yanlışdır.

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.