Загрузка...

Sertifikasiya və MİQ imtahanlarına hazırlaşanlar üçün- COĞRAFİYA

 

Sual 1 - 40

1. Müvafiq olaraq mənsəblərində musson meşələri, tundra və codyarpaqlı meşələr təbii zonalarının inkişaf etdiyi çaylar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Respublikamızda yüngül sənayenin inkişafına mənfi təsir edən əsas amil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3. Topoqrafik xəritədə təsvir olunan relyef formalarını təsəvvür etmək üçün hansı qaydaları bilmək lazımdır:
1. hündürlüklər əsasən qəhvəyi rənglə göstərilir
2. əhalinin sıxlığı və onların təsərrüfat sahələri təsvir olunur
3. dairə formasında olan qapalı horizontallar təpə və çökəkliyi göstərir
4. horizontallar araındakı məsafənin sıxlaşması onların dikliyini göstərir
5. çökəkliklərdə berqştrixlərin kənara çəkilməsi təsvir olunur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarından düzənliyə doğru çay şəbəkəsinin sıxlığının azalmasının əsas:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Arid regionlarda ( yarımsəhra, savanna ) səhralaşma problemini yaradan amillər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Quba-Xaçmaz  iqtisadi-coğrafi rayonu üçün xarakterik deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11. Lənkəran-Astara və Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonlarında turizmin inkişafına müsbət təsir edən amillər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. Amazon çayı üçün xarakterik deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Avrasiya ilə Şimali Amerika materikləri üçün əsas oxşar xüsusiyyətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. Rusiya, Braziliya və Kanada üçün xarakterikdir:

1. sahilləri ən azı iki okean suları ilə yuyulur
2. hidroenrji ehtiyatlar çoxdur
3. ekstremal ərazilər mövcuddur
4. təbii artımın I tipi mövcuddur
5. neft-qaz və daş kömür ehtiyatları ilə zəngindirlər
6. suburbanizasiya prosesi üstündür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

1. çökmə süxurlarda seysmik dalğaların yayılma sürəti zəifdir
2. Krım, Saxalin və Yeni Zelandiyada palçıq vulkanları vardır
3. Cənubi Avropa, Yaponiya və Əjdaha dağlarında tektonik proseslər intensivdir
4. Kür-Araz, Kolxida və Turan ovalıqlarında fiziki aşınma üstündür
5. Padan ovalığı , İran və Meksika yaylaları litosfer tavalarının toqquşma zonasında yerləşirlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22. Altiplano nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. Relyef əmələgəlməsində fəal iştirak edən ekzogen proseslər:

1. buzlaqlar
2. zəlzələlər
3. günəş və küləyin fəaliyyəti
4. vulkanlar
5. yeraltı sular
6. tektonik proseslər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. Aşağıda göstərilən dağların hansında daha çox landşaft qurşaqları müşahidə edilir:

1. mülayim qurşaqda yerləşmiş hündürlüyü 4500 m olan dağda
2. ekvatorial qurşaqda yerləşmiş hündürlüyü 2000 m olan dağda
3. subarktik qurşaqda yerləşmiş hündürlüyü 4000 m olan dağda
4. subekvatorial qurşaqda yerləşmiş hündürlüyü 5000 m olan dağda

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Qoyunçuluğu maldarlıqdan fərqləndirən əsas əlamət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. Ekvator üzərində iki məntəqə arasında vaxt fərqi 520-dir. Həmin məntəqələr arasındakı məsafə xəritə üzərində 22,2 sm olarsa xəritənin tərtib olunduğu miqyası tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. Suvarmada geniş istifadə olunmayan çaylar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. Müvafiq olaraq şimal yarımkürəsində zeytun (I) və çəltik (II) əkinçiliyin inkişaf etdiyi ərazilərdə yağıntıların illik paylanma qrafikini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. Müvafiq olaraq sukeçirməyən (I) və sukeçirən (II) süxurları qruplaşdırın:

1. gil         4. qranit
2. gips      5. əhəngdaşı
3. duz       6. mərmər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38. -Qərbdə soyuq, şərqdə mülayim-isti iqlim hakimdir
-Ərazisində Turşsu və Şırlan mineral bulağı yerləşir
-Filiz faydalı qazıntılar geniş yayılmışdır
-Qonur və qəhvəyi dağ-meşə torpaqları geniş yayılmışdır

Verilən xüsusiyyətlər hansı fiziki-coğrafi rayon üçün xarakterikdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40. Şimali Amerikanın şimal hissəsində qədim dövr buzlaşmasının təsirinin nəticələri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

One thought on “Sertifikasiya və MİQ imtahanlarına hazırlaşanlar üçün- COĞRAFİYA

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !