loading...

“ Say sistemləri“ mövzusunda açıq dərs. Aytac Rzayeva

Aytac Rzayeva “ Say sistemləri“ mövzusunda açıq dərs İnformatika fənni yeni fənn və kommunikasiya texnologiyaları inqilabi sənayesi kimi formalaşaraq bizə dünyanın möcüzəli aləminin qapılarını açır. İnformatika şagirdlərə birgə tədqiqatçı olmaq XXI əsr şagirdinin bilik və bacarıqlarına yiyələnmək , beynəlxalq əməkdaşlıq etmək xüsussiyyətlərini hisslərini aşılayır. İnformasiya axtarışı uşaqlarda özünəinam, özünüqiymətləndirmə hissləri, çətinliyə düşərkən necə davranacaqları bacarığını , səmərəli sərbəstliyi , cəmiyyətə xeyirli şəxsiyyət kimi yetişməyi öyrədir.

Bakının Heydər Əliyev adına liseyin İnformatika müəllimi Aytac Rzayevanın VII ci sinifdə apardığı “Say sistemləri ” mövzusunda dərs mənim fikrimdə İnformatika elminin innovativ,kosmik bir fənn olması ideyasını yaratdı.. Dərs prosesində istedadlı müəllim İnformatikanın kodlaşdırılma sirlərindən interaktiv tapşırıqlar işlənilərkən bu elektron aləmdə bu elmə dair sevgi aşılamağı məharətlə bacardı. Dərs boyu İnformatikanı zənginləşdirən elmi inqilablar ,yeni texnologiyaların tətbiqi fonunda həyata keçirilir şagirdlər səyyah kimi dünyanı gəzirdilər. Dərsin motivasiya hissəs içox fərqli və maraqlı oldu Müəllim Say sistemlərinə keçidlə bərabər hesablama tarixinin də təkrarlanmasına zəmin yaratdı. İzlənilən videoçarxda Aytac Rzayevanın rənglər , simvollar , rebuslar vasitəsilə kodlaşdırma haqqında nümayiş etdirdiyi tapmaca tipli gizli suallar , şagirdlərdə böyük maraq yaratdı bir anda bütün sinif canlandı. Azərbaycan əlifbasının tarixi haqqında müxtəlif fikirlər yürütdülər ,Morze Sezar , İngilis dili əlifbaları ilə müqayisələr aparıldı.Mənim fikrimcə, peşəkar müəllimlik uşaq təffəkküründə bəşəri mahiyyətin əks etdirilməsinə nail olmağı bacarandır. Müəllimin monitorda nümayiş etdirdiyi qısa videoçarxdan sonar hamı mövzunun kodlaşdırmadan say sistemlərindən gedəcəyi qənaətinə gəldi. Wizer.me Web 2.0 resursu ilətəqdim olunan suallar mövzunun daha tez öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli rol oynamışdı “2-lik, 8-lik, 10-luq ,16-lıq ədədlərini nə birləşdirir? “ , “Kompüter nə üçün ikilik say sistemi ilə işləyir “ ,”Rəqəmsal informasiya nədir? ”, “ Diferensial tənlikləri necə həll edəbilərik ?” tədqiqat sualı ətrafında işləmək üçün sinif dörd qrupa bölündü. “Arifmometr ” qrupu “Say sistemlərinin həyatımızda rolu, onların müsbət və mənfi cəhətlərinin izah edilməsi tapşırığı üzərində işlədi. “Lütfizadə ” qrupu “Kompüterin rəqəmsal informasiya ilə işləməsi , proqramlaşdırma dillərinin əhəmiyyətinin mahiyyətini izah etmək üçün araşdırmalı” apardılar. “Blez Paskal ” qrupuna “ 10-luq say sistemindən 2-lik , 16-lıq say sistemlərinə keçid zamanı ədədlərin 16-lıq say sistemində A,B,C,D, E, F ədədləri ilə ifadə olunmasının səbəblərini araşdırmaq tapşırığı İzlənilən videoçarxda Aytac Rzayevanın rənglər , simvollar , rebuslar vasitəsilə kodlaşdırma haqqında nümayiş etdirdiyi tapmaca tipli gizli suallar , şagirdlərdə böyük maraq yaratdı bir anda bütün sinif canlandı.

Onlar Azərbaycan əlifbasının tarixi haqqında müxtəlif fikirlər yürütdülər ,Morze Sezar , İngilis dili əlifbaları ilə müqayisələr aparıldı.Mənim fikrimcə, peşəkar müəllimlik uşaq təffəkküründə bəşəri mahiyyətin əks etdirilməsinə nail olmağı bacarandır. Müəllimin monitorda nümayiş etdirdiyi qısa videoçarxdan sonar hamı mövzunun kodlaşdırmadan say sistemlərindən gedəcəyi qənaətinə gəldi. Wizer.me Web 2.0 resursu ilətəqdim olunan suallar mövzunun daha tez öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli rol oynamışdı “2-lik, 8-lik, 10-luq ,16-lıq ədədlərini nə birləşdirir? “ , “Kompüter nə üçün ikilik say sistemi ilə işləyir “ ,”Rəqəmsal informasiya nədir? ”, “ Diferensial tənlikləri necə həll edəbilərik ?” tədqiqat sualı ətrafında işləmək üçün sinif dörd qrupa bölündü. “Arifmometr ” qrupu “Say sistemlərinin həyatımızda rolu, onların müsbət və mənfi cəhətlərinin izah edilməsi tapşırığı üzərində işlədi. “Lütfizadə ” qrupu “Kompüterin rəqəmsal informasiya ilə işləməsi , proqramlaşdırma dillərinin əhəmiyyətinin mahiyyətini izah etmək üçün araşdırmalı” apardılar. “Blez Paskal ” qrupuna “ 10-luq say sistemindən 2-lik , 16-lıq say sistemlərinə keçid zamanı ədədlərin 16-lıq say sistemində A,B,C,D, E, F ədədləri ilə ifadə olunmasının səbəblərini araşdırmaq tapşırığı verilmişdi. “XXI əsrin innovvativ şagirdləri ” qrupu isə “görkəmli Azərbaycan bəstəkarları və dramaturqlarının ad , familiyalarını müxtəlif əlifbalar vasitəsilə kodlaşdırıb simvolların sayını müəyyənləşdirməli idilər . Müəllimin irəli sürdüyü suallarda mövzunun həyati mahiyyətinin, rəqamsal informasiya ilə analoq informasiyanın fərqini, komputerlərin ikilik say sistemləri ilə işləməsi səbəbinin əhəmiyyətini üzə çıxarılmasına xüsusi yer verilirdi. Bu tapşırıqlar riyaziyyat , texnologiya fənnlərinə inteqrasiya edərək digər mövzularla əlaqələndirir, aparılan riyazi hesablamalar problemin həllinə qlobal nöqteyi nəzərdən yanaşılmasına zəmin yaradırdı. Dərsin gedişi zamanı şagirdlərin əldə etdiyi nəticə, irəli sürdükləri fərziyyələr yeni fikir, ideya onların məntiqi düşünmə qabiliyyətini artırırdı.. Şagird təqdimatlarında gördüklərimə əsasən belə qənaətə gəlirəm ki, şagirdlər təlimdə yalnız o zaman uğur əldə edə bilirlər ki, onların bütün fənlərə maraqları yaransın , bu maraq onların dünyagörüşünün formalaşmasında Azərbaycan dili , Riyaziyyat da, İnformatika , Təsviri incəsənət və . digər fənnlərdə bərabər dərəcədə bölünsün. Bu baxımdan müşahidə etdiyim “İnformatikanın sehirli informasiya dünyasında ” uşaqlar özlərini “Nağıl qəhrəmanları” kimi hiss edirdilər. Aytac Rzayeva Promethean lövhənin rəngarəng resursları , Web 2 alətləri resusrları vasitəsilə şagirdlərin qrup və fərdi şəkildə işləmələri üçün interaktiv oyunlar tərtib etmişdi.Rəqəmlərlə sualların seçilməsi , qutuda gizlədilən ikilik rəqəmlərin 10-luq say sisteminə keçirilməsi , 8-lik say sisteminə aid pazl qurulması tapşırıqları şagirdləri dərs prosesinə elə cəlb etdi ki , onlar tamamilə informasiyaya<br /> müəyyənləşdirməli idilər . Müəllimin irəli sürdüyü suallarda mövzunun həyati mahiyyətinin, rəqamsal informasiya ilə analoq informasiyanın fərqini, komputerlərin ikilik say sistemləri ilə işləməsi səbəbinin əhəmiyyətini üzə çıxarılmasına xüsusi yer verilirdi. Bu tapşırıqlar riyaziyyat , texnologiya fənnlərinə inteqrasiya edərək digər mövzularla əlaqələndirir, aparılan riyazi hesablamalar problemin həllinə qlobal nöqteyi nəzərdən yanaşılmasına zəmin yaradırdı. Dərsin gedişi zamanı şagirdlərin əldə etdiyi nəticə, irəli sürdükləri fərziyyələr yeni fikir, ideya onların məntiqi düşünmə qabiliyyətini artırırdı.. Şagird təqdimatlarında gördüklərimə əsasən belə qənaətə gəlirəm ki, şagirdlər təlimdə yalnız o zaman uğur əldə edə bilirlər ki, onların bütün fənlərə maraqları yaransın , bu maraq onların dünyagörüşünün formalaşmasında Azərbaycan dili , Riyaziyyat da, İnformatika , Təsviri incəsənət və . digər fənnlərdə bərabər dərəcədə bölünsün. Bu baxımdan müşahidə etdiyim “İnformatikanın sehirli informasiya dünyasında ” uşaqlar özlərini “Nağıl qəhrəmanları” kimi hiss edirdilər. Aytac Rzayeva Promethean lövhənin rəngarəng resursları , Web 2 alətləri resusrları vasitəsilə şagirdlərin qrup və fərdi şəkildə işləmələri üçün interaktiv oyunlar tərtib etmişdi.Rəqəmlərlə sualların seçilməsi , qutuda gizlədilən ikilik rəqəmlərin 10-luq say sisteminə keçirilməsi , 8-lik say sisteminə aid pazl qurulması tapşırıqları şagirdləri dərs prosesinə elə cəlb etdi ki , onlar tamamilə informasiya axınına qoşuldular.<br />Müəllimin müasir texnologiyalardan məharətlə istifadə etməklə, daha kreativ ruh verib İnformatikanın nailiyyətlərini necə maraqlı izah edirdisə, şagirdlər də texnoloji imkanlardan bəhrələnib öz biliklərini məharətlə nümayiş etdirirdilər “Yaradıcı tətbiqetmə”nin digər maraqlı məqamı “Kahoot ” oyunu oldu. Müəllim şagirdlərə müraciət etdi ki, hər biriniz özünüzü müəllim kimi təsəvvür edin. Sinfin səs-küyünün idarə olunması , dərsinizin daha yaradıcı keçməsi üçün hansı üsullardan istifadə edərdiniz ? Təklif və fərziyələrini daha tez bildirən şagirdlərin adlarının lövhədə yaşıl işıqla səsləndirilməsi , onları daha yaradıcı , düşdükləri vəziyyətdən çıxmağa yol tapma bacarıqları işgüzar məlumat mübadiləsi yaratdı. Dərsin “Nəticə və ümumiləşdirmə” mərhələsində müəllim mövzuya aid olan informasiyaları sinfin iştirakı ilə elektron dərslik resusrları əlfəcinindən istifadə etdi. Dərsin qiymətləndirilməsi mərhələsinini maraqla izlədim.Şagirdlərə elektron qiymətləndirmə metodu ilə özlərini qiymətləndirdilər.Sonra müəllim bu şərhlərə öz əlavələrini Mövzunu qiymətləndirmə meyarlarının səviyyələrinə uyğun qiymətləndirərək Clasdojo resusrsu vasitəsilə şagird və valideyn poçtuna göndərdi. Aytac Rzayeva şagirdlərin elektron gündəliklərində dərs prosesində əməkdaşləq , fərdi fəallıq , qrupla birgə işləmək , nəticə çıxarmaq bacarığına görə qeydlər apardı. Təbii ki, müəllimin bu yanaşmasını Təlim prosesi üçün, şagirdlərin gələcəkdə şəxsiyət kimi formalaşdırılması üçün bu, olduqca önəmli nümunədir. Aytac Rzayeva şagirdlərə verdiyi biliyin dəyərə çevrilməsinə bu cür nail oldu…

1. 324 baxış
loading...

Aytac Rzayeva

Aytac Rzayeva Həmid qızı. Xətai rayonu 24 n-li tam orta məktəbin informatika muəllimi Təhsildə Əlavə Texnologiyalar Mərkəzində təlimçi

Bu haqda nə düşünürsən?