Загрузка...

RİYAZİYYAT – MİQ (yeni)

MİQ – Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə yeni hazırlanmış online sınaq imtahanı

  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Qırmızı,narıncı,sarı,yaşıl,mavi,göy,bənövşəyi rənglərindən istifadə etməklə üfüqi zolaqlı üçrəngli bayraqlar düzəldilib.Təsadüfən seçilən bayrağın Azərbaycan bayrağı olma ehtimalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Bir nöqtədən çevrəyə çəkilən toxunanlar arasındakı bucaq 90˚-Çerənin radiusu 6 sm olarsa, toxunanların kəsişmə nöqtəsindən çevrəyə qədər ən qısa məsafəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Düzgün dördbucaqlı piramidanın hündürlüyü 12 sm, oturacağındakı ikiüzlü bucağı 45o olarsa, həcmini tapın

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Yeni çıxarılmış daş kömürün tərkibində 10% su olur,lakin bir gün havada qaldıqdan sonra tərkibində 20% su olur.Çıxarılmış kömür bir gün havada qaldıqdan sonra bir tonun kütləsi neçə kiloqram artar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Natural ədədi 3 vahid artırdılar.Sonra ədəd əvvəl neçə faiz artmişdirsa,yenə bir o qədər faiz artırıldı və  13,5 alındı.Ədədin əvvəlki qiymətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Sahəsi 25 π sm²  olan dairənin mərkəzindən qaldırılmış perpendikulyarın uc nöqtəsindən uyğun çevrənin nöqtələrinə qədər olan məsafə  13 sm-dir. Uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Sahəsi 48 sm²  olan dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələri ardıcıl olaraq birləşdirilib. Alınan dördbucaqlının sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. a ədədini  6-ə böldükdə qalıq 5, 8-ə böldükdə qalıq 7, 9-a böldükdə qalıq 8 alınır. -nın ala biləcəyi  ən kiçik qiymətinin  rəqəmləri cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Sirkin kassasında birinci gün 50 bilet satıldı. Hər sonrakı gün əvvəlkindən 15 bilet artıq satıldı. 22 gün ərzində kassadan neçə bilet satılar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Müşahidə və məlumatların xatırlanması, nağıl edilməsi, tarixlər, hadisələr, yerlər və s. məlumatlar. Söhbət Blum taksonomoiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrindən nə üçün istifadə olunur?
1.cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın hazırlanmasında;
2.təlim prosesində fərdi yanaşmanı təmin etməkdə;
3.şagirdlərin irəliləyiş və geriləmələrinin müəyyənləşdirilməsində;
4.təlim tapşırıqlarının seçilməsində;
5.ev tapşırıqlarının verilməsində;
6.tədris olunacaq fənn və ya mövzu ilə bağlı maraq və ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsində;
7.sinifdəki təlimin istiqamətləndirilməsində;

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Cisim və  hadisəyə  hərtərəfli baxışın formalaşmalaşdırır, qiymətləndirmə  bacarığının formalaşmalaşdırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Bu hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizminə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. BİBÖ və  Klaster üsulunun ortaq cəhəhəti

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin.
1.Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2.Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların ,inteqrativ şəkildə tətbiqini təmin edir.
3.Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4.Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müasir təhsil təhsil proqramanın səciyyəvi cəhətlərinin ənənəvi təhsil proqramını ilə müqayisəli təsvirinin  uyğunluğunu  müəyyən edin.

1.şəxsiyyətyönümlü      2.tələbyönümlü     3.şagirdyönümlü     4.nəticə yönümlü

a) müəllimyönümlü      b) bilikyönümlü     c) təklifyönümlü      d) fənyönümlü

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?
1.Qapalı suallardan istifadə
2.Açıq suallardan istifadə
3.şagirdin qabiliyyətinə inam
4.formal dinləmə
5.yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6.təlimatsız tapşırığın verilməsi

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Təlimin  inkişafetdirici  məqsədinə nail olmaq üçün qrup işi təlim forması şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıda qeyd olunan fikirlərə görə söhbət nədən gedir?
• Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil etmək.
• Mövzuları dəyişdirmək və ya artırmaq.
• İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən etmək.
• Əlavə resurslar seçmək.
• Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə dəyişikliklər etmək.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

 

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 


Suallar Sadiq Pirverdiyevin Riyaziyyat müəllimləri üçün test vəsaiti” ndən seçilmişdir

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

2 thoughts on “RİYAZİYYAT – MİQ (yeni)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !