Reklam...

RİYAZİYYAT – MİQ (yeni)

MİQ – Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə yeni hazırlanmış online sınaq imtahanı

  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq

RİYAZİYYAT

1.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

2.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

3.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

4. Qırmızı,narıncı,sarı,yaşıl,mavi,göy,bənövşəyi rənglərindən istifadə etməklə üfüqi zolaqlı üçrəngli bayraqlar düzəldilib.Təsadüfən seçilən bayrağın Azərbaycan bayrağı olma ehtimalını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

5.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

6.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

7.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

8.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

9. Bir nöqtədən çevrəyə çəkilən toxunanlar arasındakı bucaq 90˚-Çerənin radiusu 6 sm olarsa, toxunanların kəsişmə nöqtəsindən çevrəyə qədər ən qısa məsafəni tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

10.
Düzgün dördbucaqlı piramidanın hündürlüyü 12 sm, oturacağındakı ikiüzlü bucağı 45o olarsa, həcmini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

11. Yeni çıxarılmış daş kömürün tərkibində 10% su olur,lakin bir gün havada qaldıqdan sonra tərkibində 20% su olur.Çıxarılmış kömür bir gün havada qaldıqdan sonra bir tonun kütləsi neçə kiloqram artar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

12. Natural ədədi 3 vahid artırdılar.Sonra ədəd əvvəl neçə faiz artmişdirsa,yenə bir o qədər faiz artırıldı və  13,5 alındı.Ədədin əvvəlki qiymətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

13. Sahəsi 25 π sm²  olan dairənin mərkəzindən qaldırılmış perpendikulyarın uc nöqtəsindən uyğun çevrənin nöqtələrinə qədər olan məsafə  13 sm-dir. Uzunluğunu tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

14. Sahəsi 48 sm²  olan dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələri ardıcıl olaraq birləşdirilib. Alınan dördbucaqlının sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

15.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

16.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

17.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

18.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

19.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

20.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

21.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

22.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

23.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

24. a ədədini  6-ə böldükdə qalıq 5, 8-ə böldükdə qalıq 7, 9-a böldükdə qalıq 8 alınır. -nın ala biləcəyi  ən kiçik qiymətinin  rəqəmləri cəmini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

25.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

26. Sirkin kassasında birinci gün 50 bilet satıldı. Hər sonrakı gün əvvəlkindən 15 bilet artıq satıldı. 22 gün ərzində kassadan neçə bilet satılar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

27.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

29.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

30.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

31.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

32.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

33.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

34.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

35.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

36.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

37.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

38.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

39.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

40.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

KURİKULUM

41. Müşahidə və məlumatların xatırlanması, nağıl edilməsi, tarixlər, hadisələr, yerlər və s. məlumatlar. Söhbət Blum taksonomoiyasının hansı mərhələsindən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

42. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrindən nə üçün istifadə olunur?1.cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın hazırlanmasında;
2.təlim prosesində fərdi yanaşmanı təmin etməkdə;
3.şagirdlərin irəliləyiş və geriləmələrinin müəyyənləşdirilməsində;
4.təlim tapşırıqlarının seçilməsində;
5.ev tapşırıqlarının verilməsində;
6.tədris olunacaq fənn və ya mövzu ilə bağlı maraq və ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsində;
7.sinifdəki təlimin istiqamətləndirilməsində;
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

43. Cisim və  hadisəyə  hərtərəfli baxışın formalaşmalaşdırır, qiymətləndirmə  bacarığının formalaşmalaşdırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Bu hansı iş üsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

44. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizminə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

45. BİBÖ və  Klaster üsulunun ortaq cəhəhəti
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

46. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin.1.Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2.Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların ,inteqrativ şəkildə tətbiqini təmin edir.
3.Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4.Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

47. Müasir təhsil təhsil proqramanın səciyyəvi cəhətlərinin ənənəvi təhsil proqramını ilə müqayisəli təsvirinin  uyğunluğunu  müəyyən edin.1.şəxsiyyətyönümlü      2.tələbyönümlü     3.şagirdyönümlü     4.nəticə yönümlü

a) müəllimyönümlü      b) bilikyönümlü     c) təklifyönümlü      d) fənyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

48. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?1.Qapalı suallardan istifadə
2.Açıq suallardan istifadə
3.şagirdin qabiliyyətinə inam
4.formal dinləmə
5.yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6.təlimatsız tapşırığın verilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

49. Təlimin  inkişafetdirici  məqsədinə nail olmaq üçün qrup işi təlim forması şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

50. Aşağıda qeyd olunan fikirlərə görə söhbət nədən gedir?• Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil etmək.
• Mövzuları dəyişdirmək və ya artırmaq.
• İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən etmək.
• Əlavə resurslar seçmək.
• Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə dəyişikliklər etmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Məntiq

51.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

52.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

53. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

54.
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

55.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

56.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

57. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

58.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

59.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

60. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 


Suallar Sadiq Pirverdiyevin Riyaziyyat müəllimləri üçün test vəsaiti” ndən seçilmişdir

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

2 Şərhlər “RİYAZİYYAT – MİQ (yeni)

  • Aprel 29, 2018 at 3:42 axşam
    Permalink

    56-cı sorunun cavabı “A” bəndidir, yəni 22

    Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir