Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

RİYAZİYYAT – MİQ (yeni)

MİQ – Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə yeni hazırlanmış online sınaq imtahanı

  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq

RİYAZİYYAT

1.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Qırmızı,narıncı,sarı,yaşıl,mavi,göy,bənövşəyi rənglərindən istifadə etməklə üfüqi zolaqlı üçrəngli bayraqlar düzəldilib.Təsadüfən seçilən bayrağın Azərbaycan bayrağı olma ehtimalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Bir nöqtədən çevrəyə çəkilən toxunanlar arasındakı bucaq 90˚-Çerənin radiusu 6 sm olarsa, toxunanların kəsişmə nöqtəsindən çevrəyə qədər ən qısa məsafəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10.

Düzgün dördbucaqlı piramidanın hündürlüyü 12 sm, oturacağındakı ikiüzlü bucağı 45o olarsa, həcmini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Yeni çıxarılmış daş kömürün tərkibində 10% su olur,lakin bir gün havada qaldıqdan sonra tərkibində 20% su olur.Çıxarılmış kömür bir gün havada qaldıqdan sonra bir tonun kütləsi neçə kiloqram artar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Natural ədədi 3 vahid artırdılar.Sonra ədəd əvvəl neçə faiz artmişdirsa,yenə bir o qədər faiz artırıldı və  13,5 alındı.Ədədin əvvəlki qiymətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Sahəsi 25 π sm²  olan dairənin mərkəzindən qaldırılmış perpendikulyarın uc nöqtəsindən uyğun çevrənin nöqtələrinə qədər olan məsafə  13 sm-dir. Uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Sahəsi 48 sm²  olan dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələri ardıcıl olaraq birləşdirilib. Alınan dördbucaqlının sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. a ədədini  6-ə böldükdə qalıq 5, 8-ə böldükdə qalıq 7, 9-a böldükdə qalıq 8 alınır. -nın ala biləcəyi  ən kiçik qiymətinin  rəqəmləri cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Sirkin kassasında birinci gün 50 bilet satıldı. Hər sonrakı gün əvvəlkindən 15 bilet artıq satıldı. 22 gün ərzində kassadan neçə bilet satılar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Müşahidə və məlumatların xatırlanması, nağıl edilməsi, tarixlər, hadisələr, yerlər və s. məlumatlar. Söhbət Blum taksonomoiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrindən nə üçün istifadə olunur?
1.cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın hazırlanmasında;
2.təlim prosesində fərdi yanaşmanı təmin etməkdə;
3.şagirdlərin irəliləyiş və geriləmələrinin müəyyənləşdirilməsində;
4.təlim tapşırıqlarının seçilməsində;
5.ev tapşırıqlarının verilməsində;
6.tədris olunacaq fənn və ya mövzu ilə bağlı maraq və ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsində;
7.sinifdəki təlimin istiqamətləndirilməsində;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Cisim və  hadisəyə  hərtərəfli baxışın formalaşmalaşdırır, qiymətləndirmə  bacarığının formalaşmalaşdırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Bu hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizminə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. BİBÖ və  Klaster üsulunun ortaq cəhəhəti

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin.
1.Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2.Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların ,inteqrativ şəkildə tətbiqini təmin edir.
3.Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4.Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Müasir təhsil təhsil proqramanın səciyyəvi cəhətlərinin ənənəvi təhsil proqramını ilə müqayisəli təsvirinin  uyğunluğunu  müəyyən edin.

1.şəxsiyyətyönümlü      2.tələbyönümlü     3.şagirdyönümlü     4.nəticə yönümlü

a) müəllimyönümlü      b) bilikyönümlü     c) təklifyönümlü      d) fənyönümlü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?
1.Qapalı suallardan istifadə
2.Açıq suallardan istifadə
3.şagirdin qabiliyyətinə inam
4.formal dinləmə
5.yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6.təlimatsız tapşırığın verilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Təlimin  inkişafetdirici  məqsədinə nail olmaq üçün qrup işi təlim forması şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Aşağıda qeyd olunan fikirlərə görə söhbət nədən gedir?
• Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil etmək.
• Mövzuları dəyişdirmək və ya artırmaq.
• İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən etmək.
• Əlavə resurslar seçmək.
• Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə dəyişikliklər etmək.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 


Suallar Sadiq Pirverdiyevin Riyaziyyat müəllimləri üçün test vəsaiti” ndən seçilmişdir

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

1 şərh var “RİYAZİYYAT – MİQ (yeni)

  • İyul 6, 2018 at 6:05 axşam
    Permalink

    Ele 1 sual cixir, sonra novbeti butonu olmur basa dusmedim niye?

    Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: