RİYAZİYYAT - MİQ imtahan 2018 -
Загрузка...

RİYAZİYYAT – MİQ imtahan 2018

 • RİYAZİYYAT
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1. Hədlərinin sayı cüt olan sonlu həndəsi silsilənin cüt yerdə duran hədlərinin cəmi 30 və silsilə vuruğu 3 olarsa, silsilənin bütün hədlərinin cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunu 3 dəfə artırsaq, sahəsi necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. 4!+3! Ifadəsinin qiymətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Oxz müstəvisinə nəzərən A(3; 5; 4) nöqtəsinə simmetrik olan nöqtəni tapın

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Düzgün üçbucaqlı piramidanın oturacağının tərəfini 2 dəfə, apofemini 3 dəfə artırsaq, yan səthinin sahəsi sahəsi neçı dəfə artar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. ABCD kvadratının A təpəsindən kvadratın müstəvisinə AM perpendikulyarı qaldırılmışdır. M nöqtəsindən kvadratın digər təpələrinə qədər olan məsafələr 8 sm və 10 sm olarsa, AM-in uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Çəndəki suyun 25% - i buxarlandıqdan sonra qalan suyu neçə faiz artırmaq lazımdır ki, əvvəlki qədər su alınsın ?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Paraleloqramın sahəsi 18 sm², kiçik tərəfi isə 9 sm-dir. Onun böyük hündürlüyünü tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. 12 işçi 3 saata 500 qutu istehsal edir. 300 qutu istehsal etmək üçün 16 işçiyə nə qədər vaxt lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fərqli variantı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 0000111110000→1110000111→0011100→?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Biri kurikulumun prinsipi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Strategiya nəyə xidmət edir?

1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

6 Şərhlər “RİYAZİYYAT – MİQ imtahan 2018

 • İyul 10, 2018 at 11:59 səhər
  Permalink

  Xais edirem riyaziyyatdan yeni testler yuklensin.hazirliga kömək olur.

  Cavab yaz
 • İyul 10, 2018 at 8:30 səhər
  Permalink

  Salam. Xahis edirem cavablandirardz. Men tetbiqi riyaziyyat fakultesini qurtarmisam. Riyaziyyat muellimliyi ucun imtahan vermek istedm ezizem qebul olmadi. Pedoqoji oxumaliyam 1 illik. Pedoqoji oxuduqdan sonra riyaziyyat muellimliyi ucun imtahan vere bileremmi yoxsa ixtisas deyismemi oxumaliyam.

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2018 at 11:56 səhər
  Permalink

  Salam.melimlerin iwe qebul qeydiyyat vaxti ne vaxta qederdir,yoxsa qeydiyyat bitib?

  Cavab yaz
   • İyul 10, 2018 at 7:29 səhər
    Permalink

    cox sag olun melumatiniz ucun.bes bir defe kecid balini kecmisense bu balla nece il iwlemek hüququmuz var

    Cavab yaz
 • İyun 23, 2018 at 7:48 səhər
  Permalink

  cox sagolun testlere gore…bize cox komeklik eliyirsiz

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.