Müəllimlərin Diaqnostik qiymətləndirməsi-RİYAZİYYAT

  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1. a natural ədədini 6-a böldükdə qalıqda 5 alınır. a³+a² ədədini 6-a böldükdə alınan qalıq nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. ABC üçbucağında AB=BD=AC=5 smDC=1sm olarsa,  AD=x=?

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Şəkildə y= və y=√x əyriləri arasında qalan fiqurun sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Bir ədədi silsilənin beşinci həddi a, doqquzuncu həddi b olarsa, birinci həddini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. a= sin300°, b= cos315°, c=tg315° ədədlərini müqayisə edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. y=(a-1)x-4 düz xəttinin 3x-y+1=0 düz xəttinə paralel olması üçün a-nın qiyməti neçə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Aşağıdakı ədədlərdən hansı sadə ədəddir?

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. ABCD trapesiyasında EF orta xətt, AEK üçbucağının sahəsi 4sm² , CKF üçbucağının sahəsi 8sm² olduğuna görə, ABCD trapesiyasının sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. x= |√5 -3|, y=|x-5| , z=|y-2| olarsa, z-in qiymətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. A nöqtəsindən radiusu 3 sm olan çevrəyə B və C nöqtələrində toxunan iki düz xətt çəkilmişdir. A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafə 5 sm olarsa, BC parçasının uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. ABC və MNK üçbucaqları oxşar üçbucaqlardır. AB=6sm, BC=9sm, AC=10sm-dir. MNK üçbucağının ən böyük tərəfi ilə ən kiçik tərəfinin fərqi 6 sm-dir. Bu üçbucağın kiçik tərəfini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Bucaqlarından biri 60° olan rombun kiçik diaqonalı 4sm-dir. Rombun perimetrini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. İk müsbət ədəddən birinin 25%-i digərinin 48%-nə bərabərdir. Kiçik ədəd 125 olarsa, böyük ədədi tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Malın qiyməti əvvəlcə 40% azaldıldı. Sonra isə yeni qiyməti 60% artdı. Malın ilkin qiyməti necə dəyişdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. A(4;7) nöqtəsinə y=4 düz xəttinə nəzərən simmetrik olan nöqtənin koordinatlarını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Məxrəci 810 olan düzgün kəsrlərdən neçəsini sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Tərkibində 40% spirt olan 800 qram məhluldan 20% götürülərək yerinə həmin miqdarda su əlavə etdilər. Alınan məhluldakı spirtin faizlə miqdarını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. k-nın hansı qiymətində tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Rombun tərəfləri ilə diaqonallarının əmələ gətirdiyi bucaqlar 4:5 nisbətindədir. Rombun bucaqlarını tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Düzbucaqlı paralelepipedin ölçüləri 3,4 və 12 sm olarsa, bu paralelepipedin diaqonalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Aşağıdakı fikirlərdən neçəsi doğrudur?

1. Kvadratın daxilinə və xaricinə çevrə çəkmək olar.
2. Düzbucaqlının yalnız daxilinə çevrə çəkmək olar.
3. Paraleloqramın xaricinə çevrə çəkmək olar.
4. Rombun daxilinə çevrə çəkmək olmaz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. 0,1,2,3,4 rəqəmlərinin hərəsindən yalnız bir dəfə istifadə etməklə neçə üçrəqəmli ədəd düzəltmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. ifadəsini sadələşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. 253896 · 345678 hasilinin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Aydın hər il qoyulan məbləğin 18%-i qədər artımlı kredit verən bankdan 3000 manat pul götürdü. O, 18 aydan sonra banka nə qədər pul qaytarmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. y=√5cosx+2sinx funksiyasının ən böyük qiymətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Paraleloqramın perimetri 98 sm, hündürlükləri 12 sm və 16 sm-dir. Paraleloqramın qonşu tərəflərinin fərqini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Hansı təkliflər doğrudur ?
1. İki sadə ədədin cəmi mürəkkəb ədəddir.
2. İki mürəkkəb ədədin cəmi mürəkkəb ədəddir.
3. İki sadə ədədin hasili mürəkkəb ədəddir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Kurikuluma daxil olmayanı müəyyn edin:

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Müqayisə edir,qarşılaşdırır,mühakimə yürüdür.Blum Taksanomiyasına görə Spesifik təlim nəticələrini düzgün müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fəal təlimin psixoloji mexanizmlərini göstərin:

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur?

-Problemin həlli
-Kublaşdırma
-Konkret hadisənin tədqiqi
-Venn dioqramı
-Layihələrin hazırlanması
-Sosioloji sorğu
-Müsahibə
-“Qərarlar ağacı”
-“İdeyalar xalısı”
-Refleksiya
-Komitələr

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Verilənlər hansına aiddir?

1.Təsvir et
2.Müqayisə et
3.Oxşarlıqları və fərqi tap
4.Təsnif et
5.Qur
6.Dəyişdir
7.Hesabla
8.Sadələşdir

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Ümumitəhsil sisteminin Qiymətləndirmə Konsepsiyası nə zaman qəbul olundu?

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Keyfiyyət” qiymətləndirilməsi üsullarından biri yanlış verilib:

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Məktəbli əməyinin əsas növlərinə bunlardan hansı daxil deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Şagirdlərdə idrak fəallığına necə nail olmaq olar?

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Şagirdləri təlim prosesinə cəlb edərkən nələrdən istifadə etməli?

A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Motivasiya nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. “Motivləşdirmək” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Motivasiya neçə mərhələdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Tədqiqat sualı nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Dərsin sonunda müəllimin mütləq qayıtmalı Tədqiqat sualına irəli sürülən fərziyyələr
olduğu məqam:

A.
B.
C.
D.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Təfəkkür nədir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Hafizə nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 60 - 60


 

error: Kopya etmək olmaz !