Loading...

Məktəb Psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtahanı

1. Psixologiya elminin əsas kateqoriyalarından biridir. İdrak proseslərinə(duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq və təxəyyül aiddir.İradi və emosianal proseslərin cəmidir.Söhbət psixi hadisənin hansı növündən gedir?

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 60

2. Erkən gənclik dövründə hansı fəaliyyət növü aparıcı fəaliyyət hesab olunur?

Uyğun olanları seçin:
1 - təlim fəaliyyəti 2 - təsviri fəaliyyət 3 - oyun fəaliyyəti 4 - peşə fəaliyyəti 5 - ünsiyyət fəaliyyəti

A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 60

3. İnsanların әmәk fәaliyyәti necә xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 60

4. V. N. Drujinin psixi qabiliyyətlərin hansı əsas qruplarını ayırd edirdi:

1 - təlim qabiliyyətləri
2 - impulsiv qabiliyyətlər
3 - intellektual qabiliyyətlər
4 - xüsusi qabiliyyətlər
5 - yaradıcı qabiliyyətlər
6 - qizli qabiliyyətlər,

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 60

5. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətlərini əks etdirən düzgün cərgəni göstərin:

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 60

6. İnsanların xarakterini öyrәnәrkәn nәdәn genış istifadә edilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 60

7. Şəxsiyyət və şəxsiyyətin həyata baxışı, onu dərk, inamı hansı bazada əmələ gəlir?

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 60

8. Müəyyən tərbiyə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün müəllim və tərbiyəçilərin, kollektivin qarşılıqlı fəaliyyəti prosesində istifadə etdiyi yollar toplusu necə adlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 60

9. Tropizmin neçə növü var?

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 60

10. Әmәk qrupu,birlik vә firma rәhbәri strateji mәqsәdlәrin analizi vә işgüzar karyera
mәsәlәsini hәll edәn zaman hansı alimlәr tәrәfindәn tәklif edilmiş әsaslı mәsәlәlәrdәn istifadә edә
bilәr?

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 60

11. Tərbiyənin əsas qanunauyğunluqlarını tədqiq edir:

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 60

12. Talantın irsiliyi әsәrinin müәllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 60

13. Yetkinliyin səviyyəsi hansılardır?

1 - Cinsi 2 - Psixoloji 3 - Sosial 4 - Özünəinamliq 5 - Fəlsəfi

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 60

14. Biri ünsiyyət bacarıqlarına aid deyil:

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 60

15. “İnsanlar həmişə çətin məqamlarda birləşməyə meyl edirlər. Onlar xoşagəlməz hissləri öləzitmək üçün qrupda psixoloji kömək arayırlar” – Qrupun hansı funksiyası bu zaman böyük rol oynayır?

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 60

16. Tədris materialının mənimsənilməsi üzrə işin aktivləşdirilməsində nəzarətin hansı funksiyası əks olunur:

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 60

17. Şәxsiyyәt özünü hansı sahәdә realizә edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 60

18. Ümumi qabliyyət psixoloi tərbiyə üsullarının hansı qrupuna daxildir?

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 60

19. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Şüur
2.Təfəkkür
3.Təxəyyül

a)obyektiv aləmin beyində ideal inikasıdır.
b)insanın qavrayışı və hafizəsi ilə bağlı təsəvvürlərin yenidən işlənməsi
c) cisim və hadisələr arasındakı qanunauyğun əlaqə va münasibətlərin ümumiləşmiş və vasitəli inikasından ibarət olan mürəkkəb idrak prosesidir.

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 60

20. Müasir psixologiyada qlobal problemlәr hansı problemlәrdir:

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 60

21. Sanksiyaların növlәrini göstәrin:

A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 60

22. E.Fromm adamları bir şəxsiyyət kimi neçə yerə ayırır:

A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 60

23. Psixologiya elminin neçә tәdqiqat metodu var?

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 60

24. Fəaliyyət prosesində nümunə psiхоlоji tərbiyə üsullаrının hаnsı qrupunа dахildir?

A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 60

25. Adaptiv yanaşma nəzərdə tutur:

A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 60

26. Psixologiyada materialist fikirlər necə olub?

A.
B.
C.
D.

Sual 26 - 60

27. Yuxarı siniflərdə şagird sinfinin diferensiasiyanın əsas şərtini nə təşkil edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 60

28. Pedaqoji prosesin hər hansı bir tərəfini ciddi nəzarət şəraitində obyektiv öyrənməyə imkan verən, hamı üçün eyni zamanda keçirilən yoxlama metodu hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 60

29. Biri sosial- psixoloji mühitə aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 29 - 60

30. Coşqun tip necə olur?

A.
B.
C.
D.

Sual 30 - 60

31. Psixomotor taksonomiyasına görə:

Ceyhun yaradıcılıq mərhələsində

A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 60

32. Şәn әhval, affektlәr, ehtiraslar, dalğınlıq, inamsızlıq,şübhә psixikanın hansı qrupuna aiddir?

A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 60

33. Şәxsiyyәtin inkişafının konsepsiyaları hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 60

34. Parigin təlqin prosesini necə proses kimi təhlil etmişdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 60

35. Kоnfliktоlоgiyanın prеdmеti nәdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 35 - 60

36. Uyğunluğu müəyyən edin:

1.Psixi proseslər
2.Psixi hallar
3.Psixi xassələr

a)Şən əhval, affektlər, ehtiraslar, dalğınlıq, inamsızlıq, şübhə

b)duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitqvə təxəyyül

c)Temperament, xarakter və qabiliyyətlər

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 60

37. Tətbiqi sosial psixoloji tədqiqatın mühüm şərti nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 60

38. Qabiliyyətin formaları hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 60

39. Şəxsiyyətin fəaliyyətində аdətin rоlu nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 60

40. K.Bouldinq münaqişәlәrin tәsnifatını necә verir...

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 60

41. İradi pozulmaları məzmunları ilə uyğunlaşdır.

I - iradi aktivliyin güclənməsi
II - ixtiyari məqsədyönlü hərəkətlərin pozulması
III - iradi aktivliyin zəifləməsi
IV - işin psixi tənziminin patoloji pozulması

1 - hipobuliya 2 - abuliya 3 - apraksiya 4 - hiperbuliya

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

42.  Pyajenin təsnifatında sensomotor təfəkkür hansı yaş dövrünə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

43. Şәxsiyyәt nüfuzu hansı psixoloji hadisәdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

44. Motivasiya zamanı yolverilməz haldır:

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

45. Ünsiyyәt zаmаnı xаrici nitqin növlәri hаnsıdır:

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 60

46. Qavrayışın әlamәtlәri hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Hansı təlim metodları söz metodlarına aiddir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Diqqәtin paylanması әn çox hansı mütәxәssislәrә lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Psixi proseslər neçə qrupa bölünür?

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Skinnerin motivasiyanın güclәndirilmәsi nәzәriyyәsinә görә..

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

51. İnsan bir çox hallarda müxtәlif tәxәyyülsürәtlәri yaradır, lakin onları hәyata keçirmir vә yaxud elә şeylәr fikirlәşir ki, onları hәyata keçirmәk әslindә mümkün olmur.

Belә tәxәyyülә hansı tәxәyyül deyilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 60

52. Yeni şәraitdә qarşıya qoyulmuş mәqsәdә müvafiq olaraq iş üsullarının seçilmәsi vә hәyata
keçirilmәsi üçün mövcud bilik vә vәrdişlәrdәn istifadә olunması necә adlanır ?

A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 60

53. Praktik psixoloqun təhsil müəssisəsində fəaliyyəti üç əsas tipə aid sənədlərdə əks olunur. Bunlardan təşkilati-metodik sənədlərə aid olanları müəyyən edin.

1. Psixoloji sorğu blankları, tapşırıq nümunələri üçün qovluq və jurnal;
2. - Praktik psixoloqun iş qrafiki;
3.BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyası; -
4.Psixoloji yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu; -
5. Praktik psixoloqun diferensial aylıq iş planı (peşə fəaliyyətinin proqramı);
6. - Praktik psixoloqun illik yekun hesabatı.
7. - psixoloji rəylər, korreksiya xəritələri;

A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 60

54. Nitqin pozulması necə adlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 60

55. Lider anlayışının tәrifini göstәrin:

A.
B.
C.
D.

Sual 55 - 60

56. Şәxsiyyәtdaxili böhran nәyin dәyişmәsilә bağlıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 56 - 60

57. Mәnәvi psixoloji problemlәr içәrisindә motiv prosesi nәdir.

A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 60

58. Orta yaş dövrünün I mərhələsi hansı illəri əhatə edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 58 - 60

59. Bu gün dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkәlәrindә kütlәlәrin iqtisadi davranış fenomenini
araşdıran kimlәrin assosasiyaları mövcuddur?

A.
B.
C.
D.

Sual 59 - 60

60. Qavrayış insanın fəaliyyətində hansı funksiyaları yerinə yetirir?

1 – Bələdləşmə 2 – Eyniləşdirmə 3 – Tənzimetmə 4- özünütəqdimetmə 5 – İdarə və nəzarət

A.
B.
C.
D.

Sual 60 - 60


 

Loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

2 şərh “Məktəb Psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtahanı

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.