Məktəb Psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtahanı

1. E.Fromm adamları bir şəxsiyyət kimi neçə yerə ayırır:
A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 60

2. Qabiliyyətin formaları hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 60

3. Diqqәtin paylanması әn çox hansı mütәxәssislәrә lazımdır?
A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 60

4. Şəxsiyyətin fəaliyyətində аdətin rоlu nədir?
A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 60

5. Fəaliyyət prosesində nümunə psiхоlоji tərbiyə üsullаrının hаnsı qrupunа dахildir?
A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 60

6. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətlərini əks etdirən düzgün cərgəni göstərin:
A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 60

7. Şәn әhval, affektlәr, ehtiraslar, dalğınlıq, inamsızlıq,şübhә psixikanın hansı qrupuna aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 60

8. V. N. Drujinin psixi qabiliyyətlərin hansı əsas qruplarını ayırd edirdi:1 - təlim qabiliyyətləri
2 - impulsiv qabiliyyətlər
3 - intellektual qabiliyyətlər
4 - xüsusi qabiliyyətlər
5 - yaradıcı qabiliyyətlər
6 - qizli qabiliyyətlər,
A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 60

9. Ümumi qabliyyət psixoloi tərbiyə üsullarının hansı qrupuna daxildir?
A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 60

10. Psixologiya elminin əsas kateqoriyalarından biridir. İdrak proseslərinə(duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq və təxəyyül aiddir.İradi və emosianal proseslərin cəmidir.Söhbət psixi hadisənin hansı növündən gedir?
A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 60

11.  Pyajenin təsnifatında sensomotor təfəkkür hansı yaş dövrünə təsadüf edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 60

12. İnsan bir çox hallarda müxtәlif tәxәyyülsürәtlәri yaradır, lakin onları hәyata keçirmir vә yaxud elә şeylәr fikirlәşir ki, onları hәyata keçirmәk әslindә mümkün olmur. Belә tәxәyyülә hansı tәxәyyül deyilir?
A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 60

13. Talantın irsiliyi әsәrinin müәllifi kimdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 60

14. İradi pozulmaları məzmunları ilə uyğunlaşdır. I - iradi aktivliyin güclənməsi
II - ixtiyari məqsədyönlü hərəkətlərin pozulması
III - iradi aktivliyin zəifləməsi
IV - işin psixi tənziminin patoloji pozulması

1 - hipobuliya 2 - abuliya 3 - apraksiya 4 - hiperbuliya
A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 60

15. Praktik psixoloqun təhsil müəssisəsində fəaliyyəti üç əsas tipə aid sənədlərdə əks olunur. Bunlardan təşkilati-metodik sənədlərə aid olanları müəyyən edin.1. Psixoloji sorğu blankları, tapşırıq nümunələri üçün qovluq və jurnal;
2. - Praktik psixoloqun iş qrafiki;
3.BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyası; -
4.Psixoloji yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu; -
5. Praktik psixoloqun diferensial aylıq iş planı (peşə fəaliyyətinin proqramı);
6. - Praktik psixoloqun illik yekun hesabatı.
7. - psixoloji rəylər, korreksiya xəritələri;
A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 60

16. Tədris materialının mənimsənilməsi üzrə işin aktivləşdirilməsində nəzarətin hansı funksiyası əks olunur:
A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 60

17. Motivasiya zamanı yolverilməz haldır:
A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 60

18. Psixologiya elminin neçә tәdqiqat metodu var?
A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 60

19. Biri sosial- psixoloji mühitə aiddir:
A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 60

20. Sanksiyaların növlәrini göstәrin:
A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 60

21. Şәxsiyyәtin inkişafının konsepsiyaları hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 60

22. Skinnerin motivasiyanın güclәndirilmәsi nәzәriyyәsinә görә..
A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 60

23. Qavrayış insanın fəaliyyətində hansı funksiyaları yerinə yetirir?1 – Bələdləşmə 2 – Eyniləşdirmə 3 – Tənzimetmə 4- özünütəqdimetmə 5 – İdarə və nəzarət
A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 60

24. Müasir psixologiyada qlobal problemlәr hansı problemlәrdir:
A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 60

25. Biri ünsiyyət bacarıqlarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 60

26. Yuxarı siniflərdə şagird sinfinin diferensiasiyanın əsas şərtini nə təşkil edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 26 - 60

27. Şəxsiyyət və şəxsiyyətin həyata baxışı, onu dərk, inamı hansı bazada əmələ gəlir?
A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 60

28. Coşqun tip necə olur?
A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 60

29. Mәnәvi psixoloji problemlәr içәrisindә motiv prosesi nәdir.
A.
B.
C.
D.

Sual 29 - 60

30. Psixologiyada materialist fikirlər necə olub?
A.
B.
C.
D.

Sual 30 - 60

31. Orta yaş dövrünün I mərhələsi hansı illəri əhatə edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 60

32. Әmәk qrupu,birlik vә firma rәhbәri strateji mәqsәdlәrin analizi vә işgüzar karyera
mәsәlәsini hәll edәn zaman hansı alimlәr tәrәfindәn tәklif edilmiş әsaslı mәsәlәlәrdәn istifadә edә
bilәr?
A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 60

33. Uyğunluğu müəyyən edin:1.Psixi proseslər
2.Psixi hallar
3.Psixi xassələr

a)Şən əhval, affektlər, ehtiraslar, dalğınlıq, inamsızlıq, şübhə

b)duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitqvə təxəyyül

c)Temperament, xarakter və qabiliyyətlər

A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 60

34. Yeni şәraitdә qarşıya qoyulmuş mәqsәdә müvafiq olaraq iş üsullarının seçilmәsi vә hәyata
keçirilmәsi üçün mövcud bilik vә vәrdişlәrdәn istifadә olunması necә adlanır ?
A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 60

35. Hansı təlim metodları söz metodlarına aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 35 - 60

36. Müəyyən tərbiyə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün müəllim və tərbiyəçilərin, kollektivin qarşılıqlı fəaliyyəti prosesində istifadə etdiyi yollar toplusu necə adlanır?
A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 60

37. Şәxsiyyәtdaxili böhran nәyin dәyişmәsilә bağlıdır?
A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 60

38. Yetkinliyin səviyyəsi hansılardır?1 - Cinsi 2 - Psixoloji 3 - Sosial 4 - Özünəinamliq 5 - Fəlsəfi
A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 60

39. Şәxsiyyәt özünü hansı sahәdә realizә edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 60

40. K.Bouldinq münaqişәlәrin tәsnifatını necә verir...
A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 60

41. İnsanların xarakterini öyrәnәrkәn nәdәn genış istifadә edilir?
A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

42. Psixomotor taksonomiyasına görə:Ceyhun yaradıcılıq mərhələsində
A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

43. Tətbiqi sosial psixoloji tədqiqatın mühüm şərti nədir?
A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

44. Pedaqoji prosesin hər hansı bir tərəfini ciddi nəzarət şəraitində obyektiv öyrənməyə imkan verən, hamı üçün eyni zamanda keçirilən yoxlama metodu hansıdır?
A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

45. Nitqin pozulması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 60

46. Bu gün dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkәlәrindә kütlәlәrin iqtisadi davranış fenomenini
araşdıran kimlәrin assosasiyaları mövcuddur?
A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. “İnsanlar həmişə çətin məqamlarda birləşməyə meyl edirlər. Onlar xoşagəlməz hissləri öləzitmək üçün qrupda psixoloji kömək arayırlar” – Qrupun hansı funksiyası bu zaman böyük rol oynayır?
A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Tropizmin neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Parigin təlqin prosesini necə proses kimi təhlil etmişdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Ünsiyyәt zаmаnı xаrici nitqin növlәri hаnsıdır:
A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

51. Psixi proseslər neçə qrupa bölünür?
A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 60

52. Kоnfliktоlоgiyanın prеdmеti nәdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 60

53. Erkən gənclik dövründə hansı fəaliyyət növü aparıcı fəaliyyət hesab olunur?Uyğun olanları seçin:
1 - təlim fəaliyyəti 2 - təsviri fəaliyyət 3 - oyun fəaliyyəti 4 - peşə fəaliyyəti 5 - ünsiyyət fəaliyyəti
A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 60

54. Şәxsiyyәt nüfuzu hansı psixoloji hadisәdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 60

55. Qavrayışın әlamәtlәri hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Sual 55 - 60

56. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Şüur
2.Təfəkkür
3.Təxəyyül

a)obyektiv aləmin beyində ideal inikasıdır.
b)insanın qavrayışı və hafizəsi ilə bağlı təsəvvürlərin yenidən işlənməsi
c) cisim və hadisələr arasındakı qanunauyğun əlaqə va münasibətlərin ümumiləşmiş və vasitəli inikasından ibarət olan mürəkkəb idrak prosesidir.

A.
B.
C.
D.

Sual 56 - 60

57. Lider anlayışının tәrifini göstәrin:
A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 60

58. Adaptiv yanaşma nəzərdə tutur:
A.
B.
C.
D.

Sual 58 - 60

59. Tərbiyənin əsas qanunauyğunluqlarını tədqiq edir:
A.
B.
C.
D.

Sual 59 - 60

60. İnsanların әmәk fәaliyyәti necә xarakter daşıyır?
A.
B.
C.
D.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

2 Şərh “Məktəb Psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtahanı

  • Dekabr 10, 2019 at 08:35
    Permalink

    Başqa variyantları açsanız əminliyimi müəyyən edərəm.

    Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.