Загрузка...

Məktəb Psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtahanı

1. Diqqәtin paylanması әn çox hansı mütәxәssislәrә lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 60

2. Psixomotor taksonomiyasına görə:

Ceyhun yaradıcılıq mərhələsində

A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 60

3. Yetkinliyin səviyyəsi hansılardır?

1 - Cinsi 2 - Psixoloji 3 - Sosial 4 - Özünəinamliq 5 - Fəlsəfi

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 60

4. İnsan bir çox hallarda müxtәlif tәxәyyülsürәtlәri yaradır, lakin onları hәyata keçirmir vә yaxud elә şeylәr fikirlәşir ki, onları hәyata keçirmәk әslindә mümkün olmur.

Belә tәxәyyülә hansı tәxәyyül deyilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 60

5. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Şüur
2.Təfəkkür
3.Təxəyyül

a)obyektiv aləmin beyində ideal inikasıdır.
b)insanın qavrayışı və hafizəsi ilə bağlı təsəvvürlərin yenidən işlənməsi
c) cisim və hadisələr arasındakı qanunauyğun əlaqə va münasibətlərin ümumiləşmiş və vasitəli inikasından ibarət olan mürəkkəb idrak prosesidir.

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 60

6. Şәxsiyyәt özünü hansı sahәdә realizә edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 60

7. Orta yaş dövrünün I mərhələsi hansı illəri əhatə edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 60

8. Skinnerin motivasiyanın güclәndirilmәsi nәzәriyyәsinә görә..

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 60

9.  Pyajenin təsnifatında sensomotor təfəkkür hansı yaş dövrünə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 60

10. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətlərini əks etdirən düzgün cərgəni göstərin:

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 60

11. Tədris materialının mənimsənilməsi üzrə işin aktivləşdirilməsində nəzarətin hansı funksiyası əks olunur:

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 60

12. Pedaqoji prosesin hər hansı bir tərəfini ciddi nəzarət şəraitində obyektiv öyrənməyə imkan verən, hamı üçün eyni zamanda keçirilən yoxlama metodu hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 60

13. Psixologiya elminin əsas kateqoriyalarından biridir. İdrak proseslərinə(duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq və təxəyyül aiddir.İradi və emosianal proseslərin cəmidir.Söhbət psixi hadisənin hansı növündən gedir?

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 60

14. Şәxsiyyәt nüfuzu hansı psixoloji hadisәdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 60

15. Mәnәvi psixoloji problemlәr içәrisindә motiv prosesi nәdir.

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 60

16. Ümumi qabliyyət psixoloi tərbiyə üsullarının hansı qrupuna daxildir?

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 60

17. Kоnfliktоlоgiyanın prеdmеti nәdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 60

18. Biri ünsiyyət bacarıqlarına aid deyil:

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 60

19. Praktik psixoloqun təhsil müəssisəsində fəaliyyəti üç əsas tipə aid sənədlərdə əks olunur. Bunlardan təşkilati-metodik sənədlərə aid olanları müəyyən edin.

1. Psixoloji sorğu blankları, tapşırıq nümunələri üçün qovluq və jurnal;
2. - Praktik psixoloqun iş qrafiki;
3.BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyası; -
4.Psixoloji yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu; -
5. Praktik psixoloqun diferensial aylıq iş planı (peşə fəaliyyətinin proqramı);
6. - Praktik psixoloqun illik yekun hesabatı.
7. - psixoloji rəylər, korreksiya xəritələri;

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 60

20. K.Bouldinq münaqişәlәrin tәsnifatını necә verir...

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 60

21. İnsanların xarakterini öyrәnәrkәn nәdәn genış istifadә edilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 60

22. Erkən gənclik dövründə hansı fəaliyyət növü aparıcı fəaliyyət hesab olunur?

Uyğun olanları seçin:
1 - təlim fəaliyyəti 2 - təsviri fəaliyyət 3 - oyun fəaliyyəti 4 - peşə fəaliyyəti 5 - ünsiyyət fəaliyyəti

A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 60

23. Şәxsiyyәtdaxili böhran nәyin dәyişmәsilә bağlıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 60

24. Nitqin pozulması necə adlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 60

25. İnsanların әmәk fәaliyyәti necә xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 60

26. Sanksiyaların növlәrini göstәrin:

A.
B.
C.
D.

Sual 26 - 60

27. Şəxsiyyət və şəxsiyyətin həyata baxışı, onu dərk, inamı hansı bazada əmələ gəlir?

A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 60

28. Hansı təlim metodları söz metodlarına aiddir?

A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 60

29. Qavrayış insanın fəaliyyətində hansı funksiyaları yerinə yetirir?

1 – Bələdləşmə 2 – Eyniləşdirmə 3 – Tənzimetmə 4- özünütəqdimetmə 5 – İdarə və nəzarət

A.
B.
C.
D.

Sual 29 - 60

30. Psixologiyada materialist fikirlər necə olub?

A.
B.
C.
D.

Sual 30 - 60

31. Yeni şәraitdә qarşıya qoyulmuş mәqsәdә müvafiq olaraq iş üsullarının seçilmәsi vә hәyata
keçirilmәsi üçün mövcud bilik vә vәrdişlәrdәn istifadә olunması necә adlanır ?

A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 60

32. Tətbiqi sosial psixoloji tədqiqatın mühüm şərti nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 60

33. Parigin təlqin prosesini necə proses kimi təhlil etmişdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 60

34. Adaptiv yanaşma nəzərdə tutur:

A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 60

35. Әmәk qrupu,birlik vә firma rәhbәri strateji mәqsәdlәrin analizi vә işgüzar karyera
mәsәlәsini hәll edәn zaman hansı alimlәr tәrәfindәn tәklif edilmiş әsaslı mәsәlәlәrdәn istifadә edә
bilәr?

A.
B.
C.
D.

Sual 35 - 60

36. Psixi proseslər neçə qrupa bölünür?

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 60

37. Şәn әhval, affektlәr, ehtiraslar, dalğınlıq, inamsızlıq,şübhә psixikanın hansı qrupuna aiddir?

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 60

38. İradi pozulmaları məzmunları ilə uyğunlaşdır.

I - iradi aktivliyin güclənməsi
II - ixtiyari məqsədyönlü hərəkətlərin pozulması
III - iradi aktivliyin zəifləməsi
IV - işin psixi tənziminin patoloji pozulması

1 - hipobuliya 2 - abuliya 3 - apraksiya 4 - hiperbuliya

A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 60

39. Tropizmin neçə növü var?

A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 60

40. Psixologiya elminin neçә tәdqiqat metodu var?

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 60

41. V. N. Drujinin psixi qabiliyyətlərin hansı əsas qruplarını ayırd edirdi:

1 - təlim qabiliyyətləri
2 - impulsiv qabiliyyətlər
3 - intellektual qabiliyyətlər
4 - xüsusi qabiliyyətlər
5 - yaradıcı qabiliyyətlər
6 - qizli qabiliyyətlər,

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

42. Ünsiyyәt zаmаnı xаrici nitqin növlәri hаnsıdır:

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

43. E.Fromm adamları bir şəxsiyyət kimi neçə yerə ayırır:

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

44. Qabiliyyətin formaları hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

45. “İnsanlar həmişə çətin məqamlarda birləşməyə meyl edirlər. Onlar xoşagəlməz hissləri öləzitmək üçün qrupda psixoloji kömək arayırlar” – Qrupun hansı funksiyası bu zaman böyük rol oynayır?

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 60

46. Müasir psixologiyada qlobal problemlәr hansı problemlәrdir:

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Biri sosial- psixoloji mühitə aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Coşqun tip necə olur?

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Uyğunluğu müəyyən edin:

1.Psixi proseslər
2.Psixi hallar
3.Psixi xassələr

a)Şən əhval, affektlər, ehtiraslar, dalğınlıq, inamsızlıq, şübhə

b)duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitqvə təxəyyül

c)Temperament, xarakter və qabiliyyətlər

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Şəxsiyyətin fəaliyyətində аdətin rоlu nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

51. Şәxsiyyәtin inkişafının konsepsiyaları hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 60

52. Tərbiyənin əsas qanunauyğunluqlarını tədqiq edir:

A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 60

53. Bu gün dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkәlәrindә kütlәlәrin iqtisadi davranış fenomenini
araşdıran kimlәrin assosasiyaları mövcuddur?

A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 60

54. Fəaliyyət prosesində nümunə psiхоlоji tərbiyə üsullаrının hаnsı qrupunа dахildir?

A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 60

55. Talantın irsiliyi әsәrinin müәllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 55 - 60

56. Qavrayışın әlamәtlәri hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 56 - 60

57. Müəyyən tərbiyə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün müəllim və tərbiyəçilərin, kollektivin qarşılıqlı fəaliyyəti prosesində istifadə etdiyi yollar toplusu necə adlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 60

58. Yuxarı siniflərdə şagird sinfinin diferensiasiyanın əsas şərtini nə təşkil edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 58 - 60

59. Lider anlayışının tәrifini göstәrin:

A.
B.
C.
D.

Sual 59 - 60

60. Motivasiya zamanı yolverilməz haldır:

A.
B.
C.
D.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

2 thoughts on “Məktəb Psixoloqları üçün Diaqnostik sınaq imtahanı

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.