Məktəblərdə psixoloq vəzifəsinə işə qəbul üçün test nümunələri

1. Psixologiya insan hәyatının hansı aspektlәrini öyrәnir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Rәhbәr, tәşkilat vә müәssisәdә hansı mühit yaratmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. İnsanın hәrәkәtlәrini vә bu hәrәkәtlәrә әtrafdakı insanların reaksiyasını әks etdirәn
tәcrübә әsasında insanın davranışının dәyişdirilmәsi prosesi necә adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Demokratik üslublu rәhbәr öz fәaliyyәtinin mәnasını nәdә görür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Bu gün dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkәlәrindә kütlәlәrin iqtisadi davranış fenomenini
araşdıran kimlәrin assosasiyaları mövcuddur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Tәbii imkan lar anlayışına hansı variant daxildir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Duyğu nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Rasional idrakın hansı formaları mövcuddur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Müasir psixologiyada qlobal problemlәr hansı problemlәrdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Dalğınlıq halında insanın psixoloji vәziyyәti necә olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Reterdant fәrdә mәxsus xüsusiyyәt hansı variantdadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Hafizә prosesi hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. Skinnerin motivasiyanın güclәndirilmәsi nәzәriyyәsinә görә..
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Şәxsiyyәtin fоrmаlаşmаsının әsаs kоmpоnеnti kimi tәbii imkаnlаr аnlаyışınа hаnsı vаriаnt dаxildir...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. İnsan siyasi heyvandır tezisini arqumentlәşdirәn kim olmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. Yeni şәraitdә qarşıya qoyulmuş mәqsәdә müvafiq olaraq iş üsullarının seçilmәsi vә hәyata
keçirilmәsi üçün mövcud bilik vә vәrdişlәrdәn istifadә olunması necә adlanır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. İnsan nәinki tәbiәtin verdiyi şeyin formasını dәyişdirir: tәbiәtin verdiyi şeydә o öz şüurlu
mәqsәdini dә hәyata keçirir, bu mәqsәd bir qanun olaraq insan fәaliyyәtinin üsulunu vә xarakterini
müәyyәn edir vә insan öz iradәsini bu mәqsәdә tabe etmәli olur sözlәri kimә mәxsusdu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Ünsiyyәt zаmаnı xаrici nitqin növlәri hаnsıdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. İnsanın davranış qaydalarına öyrәdilmәsi prosesinin ikinci tipi kim tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Şәxsiyyәtlәrarası vә qruplararası münasibәtlәrdә daha çox hansı müşahidә olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. Şәxsiyyәt özünü hansı sahәdә realizә edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Hәr bir insan hәyatını necә görür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. Әmәk qrupu,birlik vә firma rәhbәri strateji mәqsәdlәrin analizi vә işgüzar karyera
mәsәlәsini hәll edәn zaman hansı alimlәr tәrәfindәn tәklif edilmiş әsaslı mәsәlәlәrdәn istifadә edә
bilәr?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Aşağıdakılardan hansı idarәetmә mәsәlәlәrinin tipi deyil
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. İnsanların xarakterini öyrәnәrkәn nәdәn genış istifadә edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. Duyğuların növlәri hansılardır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Predmetinә görә tәlәbatların növlәri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Psixologiyada maddi vә mәnәvi (ruhi) başlanğıcların bir­birindәn asılı olmadan mövcud
olduğunu iddia edәn hansı nәzәriyyәdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Diqqәtin paylanması әn çox hansı mütәxәssislәrә lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Nәqşlәndirmә cismin surәtinin hafizәdә necә qalmasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. Kоnfliktоlоgiyanın prеdmеti nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Münaqişәlәrin idarә edilmәsinin metodlarını göstәrin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. Psixologiya elminin neçә tәdqiqat metodu var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Mәnәvi psixoloji problemlәr içәrisindә motiv prosesi nәdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Sеmiоtik еtikеt nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. Nümunә tәrbiyә üsullarının hansı qrupuna daxildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. K.Bouldinq münaqişәlәrin tәsnifatını necә verir...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Kоnfliktin strukturunu nеcә xaraktеrizә еtmәk оlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Xarakter ilә iradә arasında әlaqә necәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Qavrayışın әlamәtlәri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

One thought on “Məktəblərdə psixoloq vəzifəsinə işə qəbul üçün test nümunələri

  • Oktyabr 18, 2019 at 15:43
    Permalink

    Suallar cox olsa ela olar.Elave suallar olsun

    Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.