Reklam...

Müəllimlərin İşə Qəbulu Online Testlər (Pedaqogika)

Müəllimlərin İşə Qəbulu Online Testlər (Pedaqogika)

 • PEDAQOGİKA
 

Question 1 of 40

PEDAQOGİKA

1. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyənedin.1 – Məktəb pedaqogikası2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)3 – Müqayisəli pedaqogika4 – Pedaqogika tarixia – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 40

Question 2 of 40

2. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin1 – qrupun pedaqoji dəyərləri
2 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 – sosial pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 40

Question 3 of 40

3. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – vətəndaşlıq borcu;
2 – peşə qüruru;
3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;
4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;
5 – milli sərvətləri qorumaq;
6 – işgüzar və sahibkar olmalı.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 40

Question 4 of 40

4. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin1 – mənəvi dəyərlər
2 – sosial pedaqoji dəyərlər
3 – maddi dəyərlər
4 – qrupun pedaqoji dəyərləri
5 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 40

Question 5 of 40

5.
Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 40

Question 6 of 40

6. Tərbiyə prinsiplərinin tərtibinə verilən tələblər.1 – metodlar
2 – məcburilik
3 – formalar
4 – komplekslik
5 – eyni əhəmiyyətə maliklik
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 40

Question 7 of 40

7. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 40

Question 8 of 40

8. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin :1 – Tətbiqetmə
2 – Ümumiləşdirmə
3 – Qavrama
4 – Anlama
5 – Möhkəmləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 40

Question 9 of 40

9. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – dövlət simvollarına hörmət;
2 – işgüzar və mütəşəkkil;
3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 – təbiəti qorumalıdır;
6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 40

Question 10 of 40

10. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin1 – intensiv
2 – ümumi
3 – ekstensiv
4 – xüsusi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 40

Question 11 of 40

11. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 40

Question 12 of 40

12. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələrini göstərin.1 – Psixologiya
2 – Riyaziyyat
3 – Anatomiya və fiziologiya
1 – – İqtisadiyyat
5 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 40

Question 13 of 40

13.
Pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin təsnifatında fərqli baxışların mövcud olmasının başlıca səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 40

Question 14 of 40

14. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 40

Question 15 of 40

15.
Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 40

Question 16 of 40

16.
Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 40

Question 17 of 40

17. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin.1 – Etnopedaqogika
2 – Surdopedaqogika
3 – Pedaqoji psixologiya
4 – Tiflopedaqogika
5 – Sosial pedaqogika
6 – Oliqotren pedaqogika
7 – Zoqopediya.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 40

Question 18 of 40

18.
Təlimin köməkçi formaları olan sıranı seçin;
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 40

Question 19 of 40

19. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətlərini seçin.1 – təlim prinsiplərindən törəyir;
2 – spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdirlər;
3 – tam şəkildə praktikaya keçirilir;
4 – nisbi müstəqildirlər;
5 – köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər;
6 – təhsilvericidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 40

Question 20 of 40

20. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar.1 – davranış vərdişləri;
2 – könüllülük;
3 – şəxsiyyətin keyfiyyətləri;
4 – özünütəyinetmə;
5 – uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti;
6 – tərbiyə məqsədlərində realizm
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 40

Question 21 of 40

21.
Pedaqogika elminin predmeti:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 40

Question 22 of 40

22.
Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 40

Question 23 of 40

23.
Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 40

Question 24 of 40

24. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 40

Question 25 of 40

25. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı müəyyənləşdirin:1 – tərbiyə
2 – formalaşma
3 – təlim
4 – inkişaf
5 – təhsil
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 40

Question 26 of 40

26. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:1 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 – Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 – Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 40

Question 27 of 40

27. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 40

Question 28 of 40

28.
İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 40

Question 29 of 40

29. Təlimin əlamətləri arasında ardıcıllığı müəyyən edin:1- Müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir
2- Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir
3- Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edir
4- Təhsil verməklə yanaşı, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifəni yerinə yetirir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 40

Question 30 of 40

30. Pedaqogikanın vəzifələri hansılardır?1 – praktik
2 – nəzəri
3 – tətbiqi
4 – texnoloji
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 40

Question 31 of 40

31. Pedaqogikanın bölmələri olan sistemi müəyyən edin:1 – Pedaqogikanın ümumi əsasları
2 – Təlimin əsasları
3 – Didaktika
4 – Tərbiyə texnologiyası
5 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
6 – Məktəbşünaslıq
7 – Kollektiv tərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 40

Question 32 of 40

32. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et1 – Didaktika
2 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 – Məktəbşünaslıq
4 – Pedaqogikanın ümumi əsaslar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 40

Question 33 of 40

33. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın:1 – nəzəri vəzifələr
2 – texnoloji vəzifələr
a – təsviredici və izahedici səviyyə
b – diaqnostik səviyyə
c – proqnostik səviyyə
d – layihə səviyyəsi
e – refleksiv və korrektiv səviyyə
ə – dəyişdirici səviyy
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 40

Question 34 of 40

34. Tərbiyə anlayışı və onun mənaları arasında uyğunluğu tapın1 – geniş sosial mənada tərbiyə
2 – geniş pedaqoji mənada tərbiyə
3 – dar pedaqoji mənada tərbiyə
4 – daha dar mənada tərbiyə
a- Xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur
b- Insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə tutulur
c- Təhsil – tərbiyə prosesini əhatə edən geniş pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur
d- Insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 40

Question 35 of 40

35. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.1 – Məktəbəqədər pedaqogika
2 – Antropologiya
3 – Xüsusi pedaqogika
4 – Pedaqoji psixologiya
5 – Ali məktəb pedaqogikası
6 – Pedaqogika tarixi
7 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 40

Question 36 of 40

36. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 40

Question 37 of 40

37. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın.1 – Tərbiyə
2 – Özünütərbiyə
3 – Yenidən tərbiyə

a – yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər
aşılamaq;
b – uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qaldıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə
yiyələnir;
c – özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş
dövrlərində fərqli olur;
d – adamın özünü saflaşdırmasıdır – xarakterini müsbət mənada dəyişmək, öz
üzərində məqsədyönlü işləməkdir;
e – tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi,
məzmunu və vəzifələri var və onlar bir – birilə sıx əlaqədədirlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 40

Question 38 of 40

38. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin1 – N. Gəncəvi
2 – J. J. Russo
3 – Aristotel
4 – Platon
5 – Y. A. Komenski
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 40

Question 39 of 40

39. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 40

Question 40 of 40

40.
Təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan konkret fakt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 40


 

Müəllimlərin İşə Qəbulu – Pedaqogika testləri (2)

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

7 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu Online Testlər (Pedaqogika)

 • Mart 11, 2018 at 8:05 səhər
  Permalink

  30cu sualda cavab nezeri ve tetbigidi.niye bes 33de nezeri texnoloji deyilir?

  Cavab yaz
 • Mart 5, 2018 at 1:22 axşam
  Permalink

  Testlere gore tesekkurler. Riyaziyyatdan yeni testler daxil edin zehmet olmasa.

  Cavab yaz
 • Mart 3, 2018 at 3:11 axşam
  Permalink

  Men saytda daim istifade etmek isteyrem neynim?

  Cavab yaz
  • Mart 3, 2018 at 5:13 axşam
   Permalink

   Salam. Saytdan tam istifadə pulsuzdur. Yeni testlərdən xəbər tutmaq üçün facebook ünvanımıza abunə olun yaxud gündəlik sayta daxil olun ki testlərdən xəbər tutasınız

   Cavab yaz
   • Mart 10, 2018 at 8:34 səhər
    Permalink

    Salam müəllim. Yeni testlərə keçmək olmur.Ne edim? Bu nə vaxtsa düzələcək?

    Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir