Diaqnostik Qiymətləndirmə üçün Pedaqogika testləri

Müəllimlərin  Diaqnostik Qiymətləndirmədə istifadə edilə biləcək Pedaqogika və Tərbiyəmövzusuna aid online testləri sizinlə bölüşürük

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 40

PEDAQOGİKA

1. Pedaqogika elminin predmeti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2.
Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3.
Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır

1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim 4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı müəyyənləşdirin:

1 – tərbiyə
2 – formalaşma
3 – təlim
4 – inkişaf
5 – təhsil
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:1 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 – Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 – Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8.
İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9. Təlimin əlamətləri arasında ardıcıllığı müəyyən edin:1- Müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir
2- Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir
3- Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edir
4- Təhsil verməklə yanaşı, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifəni yerinə yetirir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10. Pedaqogikanın vəzifələri hansılardır?1 – praktik
2 – nəzəri
3 – tətbiqi
4 – texnoloji
A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11. Pedaqogikanın bölmələri olan sistemi müəyyən edin1 – Pedaqogikanın ümumi əsasları
2 – Təlimin əsasları
3 – Didaktika
4 – Tərbiyə texnologiyası
5 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
6 – Məktəbşünaslıq
7 – Kollektiv tərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et1 – Didaktika
2 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 – Məktəbşünaslıq
4 – Pedaqogikanın ümumi əsaslar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın:1 – nəzəri vəzifələr
2 – texnoloji vəzifələr
a – təsviredici və izahedici səviyyə
b – diaqnostik səviyyə
c – proqnostik səviyyə
d – layihə səviyyəsi
e – refleksiv və korrektiv səviyyə
ə – dəyişdirici səviyy
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14. Tərbiyə anlayışı və onun mənaları arasında uyğunluğu tapın:1 – geniş sosial mənada tərbiyə
2 – geniş pedaqoji mənada tərbiyə
3 – dar pedaqoji mənada tərbiyə
4 – daha dar mənada tərbiyə
a- Xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur
b- Insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə tutulur
c- Təhsil – tərbiyə prosesini əhatə edən geniş pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur
d- Insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.1 – Məktəbəqədər pedaqogika
2 – Antropologiya
3 – Xüsusi pedaqogika
4 – Pedaqoji psixologiya
5 – Ali məktəb pedaqogikası
6 – Pedaqogika tarixi
7 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın.1 – Tərbiyə
2 – Özünütərbiyə
3 – Yenidən tərbiyə

a – yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər
aşılamaq;
b – uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qaldıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə
yiyələnir;
c – özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş
dövrlərində fərqli olur;
d – adamın özünü saflaşdırmasıdır – xarakterini müsbət mənada dəyişmək, öz
üzərində məqsədyönlü işləməkdir;
e – tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi,
məzmunu və vəzifələri var və onlar bir – birilə sıx əlaqədədirlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin:1 – N. Gəncəvi
2 – J. J. Russo
3 – Aristotel
4 – Platon
5 – Y. A. Komenski
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.
A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20.
Təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan konkret fakt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar.1 – davranış vərdişləri;
2 – könüllülük;
3 – şəxsiyyətin keyfiyyətləri;
4 – özünütəyinetmə;
5 – uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti;
6 – tərbiyə məqsədlərində realizm
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – dövlət simvollarına hörmət;
2 – işgüzar və mütəşəkkil;
3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 – təbiəti qorumalıdır;
6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.
A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – vətəndaşlıq borcu;
2 – peşə qüruru;
3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;
4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;
5 – milli sərvətləri qorumaq;
6 – işgüzar və sahibkar olmalı.
A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. Pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin təsnifatında fərqli baxışların mövcud olmasının başlıca səbəbi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Tərbiyə prinsiplərinin tərtibinə verilən tələblər.1 – metodlar
2 – məcburilik
3 – formalar
4 – komplekslik
5 – eyni əhəmiyyətə maliklik
A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətlərini seçin.1 – təlim prinsiplərindən törəyir;
2 – spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdirlər;
3 – tam şəkildə praktikaya keçirilir;
4 – nisbi müstəqildirlər;
5 – köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər;
6 – təhsilvericidir.
A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29.
Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin.1 – Etnopedaqogika
2 – Surdopedaqogika
3 – Pedaqoji psixologiya
4 – Tiflopedaqogika
5 – Sosial pedaqogika
6 – Oliqotren pedaqogika
7 – Zoqopediya.
A.
B.
C.
D.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyənedin.1 – Məktəb pedaqogikası2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)3 – Müqayisəli pedaqogika4 – Pedaqogika tarixia – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələrini göstərin.1 – Psixologiya
2 – Riyaziyyat
3 – Anatomiya və fiziologiya
4 – İqtisadiyyat
5 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin :1 – qrupun pedaqoji dəyərləri
2 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 – sosial pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin :1 – intensiv
2 – ümumi
3 – ekstensiv
4 – xüsusi
A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin :1 – mənəvi dəyərlər
2 – sosial pedaqoji dəyərlər
3 – maddi dəyərlər
4 – qrupun pedaqoji dəyərləri
5 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36.
Təlimin köməkçi formaları olan sıranı seçin;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37.
Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin:1 – Tətbiqetmə
2 – Ümumiləşdirmə
3 – Qavrama
4 – Anlama
5 – Möhkəmləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin:1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40.
Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.