Müəllimlərin İşə Qəbulu – MUSİQİ (2018)

 • MUSİQİ
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

MUSİQİ

1. «Tar Şərq musiqi təhsilini artıra bilən alətlərdən ən qiymətlisi və mühümüdür»
Yuxarıda qeyd olunan sözlər kimə məxsusdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. “12 miniatür”  fortepiano musiqi əsərinin müəllifi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Tar musiqi aləti kim ilk dəfə kim tərəfindən və neçənci ildə səsləndirilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. «Leyli və Məcnun» operasının premyerası neçənci ildə keçirilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Tar musiqi aləti ilk dəfə hansı operanın Leyli və Məcnunpremyerasında səsləndirilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Hansı Azərbaycan xalq mahnısında qəhrəman haqqında oxuyuruq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Opera əsərinin hissələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Solo musiqi aləti, simfonik və kamera orkestrləri üçün yazılmış mürəkkəb quruluşlu musiqi janrıdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Tar çalğı alətini ilk dəfə Simfonik Orkestrin tərkibinə kim daxil etmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. F.Şubertin “Meşə kralı” musiqi əsərinin janrını muəyyən edin :
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Tar və simfonik orkestr üçün konsert musiqi janrının ilk müəllifi hansı sənətkardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. ,,Ananın oğluna nəsihəti” mahnısının bəstəkarı kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Temp nəyə deyilir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. “Çingiz” simfoniya-rekviyem əsərinin bəstəkarı kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. «Nə gözəldir Azərbəycan!» mahnısının müəllifləri kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Uzeyir Hacıbəyovun ilk operettası hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. C.Cahangirovun “Arazın o tayında” adlı əsərində hansı muğamdan istifadə olunub?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Bizim həyət” mahnısının bəstəkarı kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı operanın girişində “Şəbihicran” xoru səslənir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Muğam-caz” janrını kim yaratmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. V.Mustafazadə hansı musiqi alətinin virtuoz ifaçısı olub?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Hansı operetta Səid Rustəmov tərəfindən bəstələnib ?

1. Durna                                   5. Arşın mal alan
2. O olmasın, bu olsun         6. Gozum aydın
3. Rəisin arvadı                     7. Cılğın qaskoniyalı
4. Beş manatlıq gəlin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Porqi və Bess” operasının müəllifi kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Günəşə yollar çək” mahnısının bəstəkarı kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Yeddi gözəl” baletindən “Adajio” hansı muğama əsaslanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Biri “Darçını” Azərbaycan xalq rəqsinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Şərqdə ilk qadın opera bəstəkarı kimdir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. «Bənövşə» Uşaq Xorunun yaradılması neçənci ilə təsadüf edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Azərbaycan xalq rəqsi “Cəngi” ilə “Koroğlu” operasındakı “Cəngi” ilə oxşar cəhətdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. “Şur” simfonik muğamının müəllifi kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. D.B.Kabalevskinin əsəri hansıdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Vyana meşəsinin nağılı” valsının bəstəkarı kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Verilən əsərlərdən biri Niyazinindir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. OXU, TAR” mahnısının musiqisi kimə məxsusdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Şeir parçası hansı mahnıya aiddir?

Nəğməni od tutub alışanRuhuma, qəlbimə çiləyim.Oxu, sevgim mənim,Oxu, arzum mənim
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Vyanada anadan olmuş bəstəkar hansıdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. “Zəminxarə” muğamının muəllifi kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. «Bənövşə» Uşaq Xoru kim tərəfindən və nə vaxt yaradılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Kamança çalğı alətinin adının mənası nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. ≪Eqmont≫ əsərini kim bəstələyib ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək ” Kitabından

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

5 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – MUSİQİ (2018)

 • Avqust 16, 2020 at 21:28
  Permalink

  80% bu suallardan dusur..Men imtahana gedende 2018 2019 testleri oyrendim getdim ve 80 % imtahanda bu suallar idi

  Reply
 • Fevral 1, 2020 at 22:55
  Permalink

  musiqiden bir sual burda sehv gedir eslinde o duzdur cin ladi major halinda 4 ve 7 sesler istirak etmir

  Reply
 • İyun 4, 2019 at 04:59
  Permalink

  Salam! Ümümtəhsil məktəblərində işləmək üçün burada olan testlərdən istifadə etmək olalarmı?

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.