Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – MUSİQİ (2018)

  • MUSİQİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

MUSİQİ

1. «Tar Şərq musiqi təhsilini artıra bilən alətlərdən ən qiymətlisi və mühümüdür»
Yuxarıda qeyd olunan sözlər kimə məxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. “12 miniatür”  fortepiano musiqi əsərinin müəllifi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Tar musiqi aləti kim ilk dəfə kim tərəfindən və neçənci ildə səsləndirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. «Leyli və Məcnun» operasının premyerası neçənci ildə keçirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Tar musiqi aləti ilk dəfə hansı operanın Leyli və Məcnunpremyerasında səsləndirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Hansı Azərbaycan xalq mahnısında qəhrəman haqqında oxuyuruq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Opera əsərinin hissələrinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Solo musiqi aləti, simfonik və kamera orkestrləri üçün yazılmış mürəkkəb quruluşlu musiqi janrıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Tar çalğı alətini ilk dəfə Simfonik Orkestrin tərkibinə kim daxil etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. F.Şubertin “Meşə kralı” musiqi əsərinin janrını muəyyən edin :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Tar və simfonik orkestr üçün konsert musiqi janrının ilk müəllifi hansı sənətkardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. ,,Ananın oğluna nəsihəti” mahnısının bəstəkarı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Temp nəyə deyilir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. “Çingiz” simfoniya-rekviyem əsərinin bəstəkarı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. «Nə gözəldir Azərbəycan!» mahnısının müəllifləri kimlərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Uzeyir Hacıbəyovun ilk operettası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. C.Cahangirovun “Arazın o tayında” adlı əsərində hansı muğamdan istifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Bizim həyət” mahnısının bəstəkarı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı operanın girişində “Şəbihicran” xoru səslənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Muğam-caz” janrını kim yaratmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. V.Mustafazadə hansı musiqi alətinin virtuoz ifaçısı olub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Hansı operetta Səid Rustəmov tərəfindən bəstələnib ?

1. Durna                                   5. Arşın mal alan
2. O olmasın, bu olsun         6. Gozum aydın
3. Rəisin arvadı                     7. Cılğın qaskoniyalı
4. Beş manatlıq gəlin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Porqi və Bess” operasının müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Günəşə yollar çək” mahnısının bəstəkarı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Yeddi gözəl” baletindən “Adajio” hansı muğama əsaslanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Biri “Darçını” Azərbaycan xalq rəqsinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Şərqdə ilk qadın opera bəstəkarı kimdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. «Bənövşə» Uşaq Xorunun yaradılması neçənci ilə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Azərbaycan xalq rəqsi “Cəngi” ilə “Koroğlu” operasındakı “Cəngi” ilə oxşar cəhətdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. “Şur” simfonik muğamının müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. D.B.Kabalevskinin əsəri hansıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Vyana meşəsinin nağılı” valsının bəstəkarı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Verilən əsərlərdən biri Niyazinindir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. OXU, TAR” mahnısının musiqisi kimə məxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Şeir parçası hansı mahnıya aiddir?

Nəğməni od tutub alışan
Ruhuma, qəlbimə çiləyim.
Oxu, sevgim mənim,
Oxu, arzum mənim

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Vyanada anadan olmuş bəstəkar hansıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. “Zəminxarə” muğamının muəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. «Bənövşə» Uşaq Xoru kim tərəfindən və nə vaxt yaradılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Kamança çalğı alətinin adının mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. ≪Eqmont≫ əsərini kim bəstələyib ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:
1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:
1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir
2) şagirdi sosial həyata hazırlayır
3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.
4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir
5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək ” Kitabından

Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...
loading...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

9 şərh “Müəllimlərin İşə Qəbulu – MUSİQİ (2018)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !