Musiqi müəllimləri üçün Diaqnostik Qiymətləndirmə

  • MUSİQİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

MUSİQİ

1.
Tembr nəyə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Cırtdanların yürüşü” musiqi əsərini kim yazıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
“İntizar” operasının müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Hansı simfoniya L.V.Bethoven tərəfindən yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
İlk balet neçənci əsrdə yaradılıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Bunlardan hansı uşaq səsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Tetralogiya nəyə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Klassisizm janrı neçənci əsrdə yaranıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Aşağıda adıçəkilənlərdən hansı bəstəkar deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Moskva konservatoriyasında Cövdət Hacıyevin müəllimi kim olub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
İlin fəsilləri” əsərini skripka üçün hansı bəstəkar yazıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Hansı zərbi-muğam rondo quruluşdadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
F.Şopenin yaradıcılığının əsas janrı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Adı fransız sözü olub, “dairə” mənasını bildirən musiqi formasını müəyyən edin :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
2/4 ölçülü xanada neçə çərək not olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Təlxəyin mahnısı’ Üzeyir Hacıbəyovun hansı operasında səslənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Azərbaycan dirijorunu seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
“Vokaliz” nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
F.Şubertin əsəri deyil :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Bu musiqi əsəri Nizami Gəncəvinin əsərləri əsasında yazılmayıb:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Hansı azərbaycan bəstəkarı ‘Yeddi gözəl” baletini bəstələyib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Dahi dünyaşöhrətli müğənnilər :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Səslə müşaiyət olunan musiqi adlanır :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
İlk rus operasını kim bəstələyib və bu hansı operadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
“Operetta” nədir ? Simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa edilən vokal rəqs səhnələrindən və danışıq epizodlarından ibarət komediya məzmunlu musiqili səhnə əsəri Simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa edilən vokal rəqs səhnələrindən və danışıq epizodlarından ibarət komediya məzmunlu musiqili səhnə əsəri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Kimlərə ustad aşıqlar deyirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
“Arazbarı” instrumental əsərini hansı bəstəkar işləmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Caz musiqisində ən populyar musiqi alətlərini seçin:

1. Saksafon 2.Royal 3. Skripka 4. Trombon 5. Gitara 6.Fleyta 7.Tar 8. Arfa
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
T.Quliyev hansı kinofilmə musiqi bəstələyib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
İlk azərbaycan qadın opera ifaçısı kim olub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Simfonik orkestrdə hansı alətlər qrupu əsas aparıcı rol oynayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
“Sürəyya” mahnısının müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Ən kiçik interval necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Sadə intervallara aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Hansı Cuzeppe Verdinin əsəri deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Oktavalardan orta registirə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Azərbaycanda caz-muğamın banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Müşaiyətsiz oxuma zamanı müəllim nə etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
“Yallı” rəqsini hansı bayramda ifa edirik?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Nağıl mövzusunda ən çox əsər yazan rus bəstəkarı kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.