Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat-2017

Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəlimlərinin işə qəbulu üzrə sınaq imtahanı.

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Nümunədəki təsriflənən feillərin ümumi olan xüsusiyyəti hansıdır?

Qoy paltarı ütülədim
Kimə məktubu yazdırdın?
Paltarları dünən ütülətdim

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Fikirlərdən biri zərfə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Əvəzliklərlə bağlı doğru fikirləri seçin.

1. Şəxs əvəzlikləri tək və cəm olur.
2. Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən edən əvəzliklər işarə əvəzlikləri sayılır.
3. O, bu-əvəzlikləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdən sonra hallanır.
4. Sual əvəzlikləri bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. “Bacılar dərdləşdi”, “Qonaqlar dağılışdı” cümlələrindəki feillər üçün ortaq cəhətləri seçin.

1.Hər ikisi eyni qrammatik növdədir
2.Hər ikisi adlardan düzəlib.
3.Hər ikisi təsirsizdir.
4.Hər ikisi eyni zamandadır.
5.Hər ikisi idi hissəciksizdir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Frazeoloji omonim kimi işlənə bilməyən birləşməni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Aşağıdakı cümlələrin birində tərz bildirən həm feili bağlama,həm də zərf işlənmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. “Aysel hər şeyin yenidən başladığını görüb uzunuzadı düşünməyə başladı.”cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. “Yazdırmalıydı”feilində işlənmiş şəkilçiləri ardıcıllıqla düzün.

1.Vacib şəkilçisi
2.İsə hissəciyi
3.Feildən feil düzəldən şəkilçi
4.İdi hissəciyi
5.Növ şəkilçisi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. “Skamyanın dünən rənglənmiş taxtalarını axşam yağan yağış bir az bozartmışdı”və “O çeşmənin,o kölgənin yanından kövrəlmədən ötüb-keçdiyim olmayıb”cümlələri ilə bağlı düzgün fikirləri seç:

1.Hər iki cümlədə zaman zərfi işlənmişdir.
2.Hər iki cümlənin xəbəri şühudi keçmiş zamanda olan feillə ifadə olunmuşdur.
3.İkinci cümlədə feilin təriflənməyən formasına aid iki nümunə var.
4.Birinci cümlədə iki zaman zərfi və iki feili sifət işlənmişdir.
5.Hər iki cümlədə qurluşca mürəkkəb təsriflənən feil işlənib

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Tərkibində düzəltmə tərzi-hərəkət və sadə yer zərfləri olan cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. tarix, tarixi, tarixən sözlərinin fonetik təhlili ilə bağlı doğru fikirləri müəyyənləşdirin.

1. Hər üç sözdə uzanan sair var.
2. Sözlərin hamısında vurğu sona düşmür.
3. Yazılışları ilə tələffüzləri arasında fərqli məqam yoxdur.
4. Hər üçü alınma mənşəlidir.
5. Sözlərin üçü də eyni nitq hissəsi deyil

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Orada axşamdan küçəyə yığışıb konfransın nəticəsini sgözləyənlər də var idi cümləsinin
sintaktik təhlili ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. “Çingiz müəllimin baxışlarından utanıb gözlərini yerə dikdi”cümləsində feili bağlama tərkibi hansı cümlə üzvü vəzifəsindədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. “Gənclik o qədər güclü,o qədər coşqundur ki,çox zaman nənələrin,dədələrin arzusundan asılı olmur”cümləsinin təhlili ilə bağlı səhv fikri göstərin.

1.Cümlə […]-(…)sxeminə uyğundur.
2.Baş cümlədə işlənmiş, ııı növ təyini söz
birləşməsinin asılı tərəfi həmcinsdir.
3.Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
4.Baş cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Düzgün fikirləri seçin:

1.Başqırd dili qıpçaq qrupuna aiddir
2.Qazax və qaqauz dilləri eyni qrupa aid deyil.
3.Qumuq dili qıpçaq qrupuna daxildir.
4.Tatar,özbək,uyğur dili eyni qrupa aiddir.
5.Müasir çuvaş dili türk dil ailəsinə aid deyil.
6.Salar dili bulqar dil qrupuna aiddir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Nümunədə hansı durğu işarələri buraxılmışdır?

Koroğlu xanımları dəliləri birtəhər sakit eləyib dedi:
Ay canım niyə əl-ayağa düşübsünüz Yazığın biridir bizə ziyanı olmaz qoy süfrəmizin qırıqquruğundan yeyib qapıda bacada dolansın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Səhv yazılmış sözləri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Vurğuya görə məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

sintez,ideya,nominasiya,nevroloji…

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. “Yarışda birincilik qazanan uşaq ədəbiyyatı çox sevir”. cümləsində sözlər arasındakı sintaktik əlaqələrdən biri səhv göstərilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. “Kişi bir sənəti bilər xalis, Çoxuna meyl edən qalar naqis”

nümunəsinin janrı ilə bağlı olan fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Tuyuq və rübai üçün ortaq götürülməz:

Eyni..
1. … qafiyə quruluşu
2. …dövrdə yaranması
3. …bəhrdə olması
4. … şəkildə olması
5. …vəzndə olması

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. “Arazım çağlar axar,
Dörd yanı bağlar axar.
Əlim suyuna çatmaz,
Sinəmi dağlar axar.”

Nümunə ilə bağlı doğru olmayan fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. “Çox da tərifləmə mənə vətəni,
Bu qılınc olmasa,yeyərlər məni.”

Nümunəsi ilə bağlı doğru olmayan fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Hansı rəvayət əsasında yazılı ədəbiyyatda müstəqil əsər yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Verilmiş əsərlərdən hansı bəhrinə görə fərqlidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Səhv fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Verilmiş fikirlərə uyğun əsərlərin yazılma ardıcıllığını seçin:

1. Gözəllərin tərənnüm olunduğu səfər təəssüratı əsasında yazılan əsərdir
2. İlk poemanın qələmə alınması
3. İlk ana dilində nəsr əsərinin qələmə alınması
4. İlk povest janrında yazılmış əsər.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Hansı dövrə aid fikirlərdir?

1. Ana dilində yazan şairlər üstünlük təşkil edir.
2. Türk şeir janrı formalaşır.
3. Bədii əsərlərlə yanaşı,elmi əsərlər də yazılır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. “Bizim uşaqları böyüdər Allah, Naxıra şir,pələng toxunmaz əsla.” verilmiş nümunə hansı əsərdəndir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. “Gülə mənzil olmuş yenə də çəmən, Köynəyi yırtılmış ta ətəyindən. Dedim :”Kim yırtmışdır səbir pərdəni?  Qalxıb səhər yeli söylədi ki,”Mən”

Nümunə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

İsgəndərin (“İsgəndərnamə” poemasında) dirilik suyu əldə etməsi barədə…

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda qadın qəhrəmanın dilindən verilir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

“Hünər bağının gül”ü adlanan janr və bu sözlərin müəllifi…

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Biri fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

 Füzuli üç dildə qələmini sınayıb. Füzuli üç dildə qələmini sınayıb.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. “Bildim qəmini sənin ki çoxdur,
Qəm çəkməyə bir hərif yoxdur.”

Nümunənin aid olduğu əsərlə bağlı olmayan fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. A.Məcnun      B. Leyli       C. Zeyd

Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərindəki bu obrazlara aid fikirləri uyğunlaşdırın.

1) Müəllifin avtoportretidir.
2) Aşiqlərin cənnətdə olduğunu görür.
3) Zəmanəsinin övladıdır,həsrətə dözməyib ölür.
4) Etirazını açıq ifadə etməsə də,əlinə keçən “2
fürsət”lə bunu göstərir
5) Sevdiyini gülüstanda görmədiyi üçün oralara güzar etmir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı nı əks etdirir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Vaqiflə Zakir üçün ortaq sayılmayan cəhət hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. 12 işçi 3 saata 500 qutu istehsal edir. 300 qutu istehsal etmək üçün 16 işçiyə nə qədər vaxt lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fərqli variantı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 0000111110000→1110000111→0011100→?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Biri kurikulumun prinsipi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Strategiya nəyə xidmət edir?

1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Zəfər Kursları

Digər işə Qəbul testləri

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.