Müəllimlərin İşə Qəbulu – Online Test (TARİX)

  • TARİX
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

TARİX

1. Referendumun keçrilməsi ilə əlaqədar uyğun olmayan variantı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Rus çarı Mixail Romaııovun fəaliyyət dövrü üçün xarakterik olmayan xüsusiyyətləri müəyyən edin

1. Reç Pospolita ilə barışıq sazişinin imzalanması2. “Məclis Qanunnaməsi”nın qəbul edilməsi3. Pskovun Moskvaya birləşdirilməsi4. Təhkimçilik sisteminin əsasının qoyulması5. Rusiyanm yeni sülalə tərəfindən idarə olunmağa başlanması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:1. Fransada iri burjuaziyanın hərbi diktaturasının yaradılması2. İngiltərədə məhdud parlamentiı monarxiya rejiminin təsbit olunması3. ABŞ-da Məhkəmənin qərarı olmadan özbaşına həbslərin qadağan edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. E.ə III minilliyin axırı və e.ə II minilliyin əvvəllərinə aid olanları müəyyən edin:a. İnsanların təbiətin asılılığından azad olmağa başlaması

b. Sənətkarlığın başqa istehsal sahələrindən ayrılması

c. Ayaqla hərəkətə gətirilən dulus çarxından istifadə olunması

d. Urmiya sahilində şəhər tipli yaşayış məskənin yaranması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Avropa İttifaqı yaranan ildə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. XX əsrin əvvəlləri İngiltərə tarixi üçün xarakterik olan əlamətlər:1. Hökümət başçısının hüquqları genişləndirildi

2. Fəhlələrin yuxarı təbəqələri səs hüququ aldı

3.Sənaye burjuaziyası hakimiyyətdə təmsil olunmağa başladı

4.Fəhlə!ərin tətil hüququ təsdiq edildi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Quba xanı Şeyxəli xana aid olanları müəyyən edin:1. Rusiya ilə mübarizədə qalıb gəlib Dərbəndi yenidən Qubaya birləşdirməsi

2. Rusiya ilə müqavilə imzalaması

3. XVIII əsrin sonunda rusları məğlub etməsi

4. Ağa Məhəmməd şah Qacarın ikinci yürüşü zamanı Bakı xanlığını da idarə etməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
E.ə V əsr Yunanıstan üçün xarakterikdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Hansı təşkilatın məqsədləridir:1. Mühüm vəzifələrə Azərbaycanlıları gətirmək
2. Milli oyanışa xidmət etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Daha əvvəl olmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Uyğunluq pozulub:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Daha sonra olmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Azərbaycan torpaqlarının işğalının birinci mərhələsində rusiyapərəst bəylərdən ibarət müvəqqəti idarə yaradılmışdı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Azərbaycanda Ərəblər dövrünə aid deyil:1. Verginin torpağın sahəsinə görə alınması

2. Xaricilər hərəkatının baş verməsi

3. Rəvvadilərin müstəqil əmirlik yaratması

4. Bütün hərbi və mülki hakimiyyətin amilin əlində cəmlənməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. XX əsrin 60-cı illərdə Azərbaycan SSR-da həyata keçirilmiş sosial-iqtisadi tədbirlərə aiddir:1. Neftmaşınqayırma sahəsində Azərbaycan ABŞ-dan sonra dünyada ikinci yeri tutması

2. Pul islahatının keçirilməsi

3. Bakı metrosunun ilk stansiyasının işə salınması

4. Məcburi onillik təhsilin tətbiq edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Göstərilənlər aiddir:1. Qanunsuz həbslər qadağan olunurdu

2. Sil İd imtiyazlar və mütləqiyyət rədd olunurdu

3. Mülkiyyət toxunulmaz və müqəddəs hesab olunurdu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Ağdərə əməliyyatı nəticəsində işğal edilmiş əraziləri azad edildi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin istefa ərizəsi təqdim olunur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Eyni ilə aid olanları müəyyən edin:1. Yuxarı Zəngəzurun Ermənistana bırləşdirilmsi

2. Şərur – Dərələyəzın qey d-şərtsiz Ermənistana birləşdirilməsi

3. Azərbaycan Kommunist Partiyasının yaranması

4. Azərbaycanda ilk rəssamlıq studiyasının yaranması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. XVIII əsrin 50-ci illərinin sonu üçün xarakteriktir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Səhv variantları müəyyən edin:1.Qara Yusif – ycnı dövlətin və sülalənin əsasının qoyulması

2.Uzun Həsən – XV əsrin 50-cı illərində Gürcüstanın şərq hissəsini tutması

3.I Şah İsmayıl – Şirvanşah qoşunlarını məğlub etməsi

4. Şirvanşah III Fəribürz – Hakimiyyətinin ordu və xalq tərəfindən müdafiə edilməsi

5. Qazan xan – şəhər tacirlərini vergidən tam azad etməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:1. ABŞ-ın Birinci Dünya müharibəsinə qoşulması

2. Moskvada Ümumrusiya müsəlmanları qurultayının keçirilməsi

3. “Ədalət təşkilatlanın yaradılması

4. Rusiyada bolşevik diktaturasının qurulması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Qafqaz Canişinliyinin fəaliyyət dövrünə aid olanları müəyyən edin:1. Rusiya ilə Osmanlı arasında rus hərbi gəmilərinin Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququnu təsdiq edən müqavilənin imzalanması

2. Bakı, Quba və Gəncədə şəhər məhkəmələrinin fəaliyyətə başlaması

3. Azərbaycanda silki məhkəmələrin ləğv edilməsi

4. Zaqatala dairəsinin yaranması

5. Yelkənli hərbi donanma tarixində sonuncu döyüşün baş verməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. 1. Ağ Hun dövləti    2. Qərbi Hun dövləti    3. Qaraxanlı dövləta. Hindistanın şimal-qərb torpaqlarını işğal etməsi

b. XII əsrin 40-cı illərində qarakitaylara tabe olması

c. Şərqi Roma ilə müqavilə imzalaması

d. Qərbdə sərhəd qonşusunun Sasani dövləti olması

c. İslam dinini qəbul etmiş ilk türk sülalələrindəndir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Ərəb dövləti yarandıqdan neçə il sonra Frank imperiyası parçalandı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Qafqazın Lionu” adlandırılan şəhərin yerini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulmasından neçə il sonra milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Frank Kralı Böyük Karla aid olanlari seçin:1. Qalliyanı işğal etməsi
2. Pireney yarımadasında kiçik bir ərazini ələ keçirməsi
3. dövlətin ərazisini genişləndirməsi
4. İspaniyada Əməvilərlə müharibə aparması
5. Şimali və Mərkəzi İtaliyanın işğal etməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. SSRİ-də L.Brejnevin hakimiyyət dövrü bəzi ədəbiyyatlarda necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Səfəvi–Osmanlı müharibələrinin gedişində bağlanmış sülh müqavilələrinin xronoloji ardıcıllığını göstərin:
1. Sərab 2. Qəsri-Şirin 3.Amasya 4.İstanbul 5.Mərənd
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin:1. Kalka çayı sahilində döyüş
2.Monqolların Azərbaycana ikinci yürüşü
3.Gəncənin monqollar tərəfindən işğalı
4.Eldənizlər dövlətinin süqutu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Ağqoyunlu hökmdarı deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Napoleon Bonapartın məğlub olduğu döyüşlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
«Müqəddəs birlik»lə «Şimal ittifaq»ının oxşarlığı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
İngiltərənin respublika elan edilməsindən neçə il sonra Stüartlar sülaləsi bərpa edildi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Şərti xarakter daşımış torpaq mülkiyyəti formaları:

1. Vəqf   2. Mülk 3. Tiyul   4.Xalisə    5.İqta    6.Divani
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Rusiyanı Qaradəniz dövlətinə çevirən və Krım xanlığının taleyini ciddi təhlükə qarşısında qoyan sülh müqaviləsi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. «İstiqlaliyyət bəyannaməsi» «İnsan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsi»ndən neçə il əvvəl qəbul olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hakimiyyətin mənimsənilməsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid olan fikirləri müəyyənləşdirin:1. Bu mərhələ bir akademik dərsin zaman kəsiyində, həm də evdə tətbiq oluna bilər.
2. Biliyi möhkəmləndirir, praktiki əhəmiyyətini şagirdə öyrədir
3. Tədqiqat sualının cavabını araşdırmaq üçün bu mərhələdə uyğun şərait yaradılır.
4. 1 akademik dərs saatı ilə yekunlaşmaya bilər.
5. Öyrənilənləri, əldə olunan informasiyaları sistemləşdirməyə, ümumiləşdirməyə imkan yaradır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İdrak taksanomiyasının təhlil mərhələsinə aid olan variantı müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Mahiyyətini mənasını ifadə etmək hansı təfəkkürə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Diaqnostik
2.Formativ
3.Summativ
a)alt standartın reallaşmasına hansı səviyyədə nail olmağa xidmət edir
b)maraq dairəsi ,dünyagörüş ,zəif -güclü cəhətləri müəyyən edir
c)naliyyət səviyyəsini kəmiyyətcə ölçür
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Diferensial təlim
2.Didaktik prinsiplər
3.Distant təhsil
a)tədris prosesinin proqram-texniki vasitələr əsasında təşkili
b)təhsilalanın şəxsiyyətinə yönəlmiş təlim
c)təhsil prosesinin məzmununu,tədris metod və formalarının təşkilin əsas məqamları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Verilənlərdən hanı qiymətləndirmənin prinsipidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. İdrak taksanomiyası təhsildə şagirdə nə kimi imkanlar yaradır?
Yanlış verilmiş variantı müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Müəllim və şagirdin təlim vəzifələrinin birgə həllinə yönəlmiş,müxtəlif idraki və praktik fəaliyyəti özündə birləşdirən iş iş sistemidir.Söhbət hansı termindən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Formativ qiymətləndirməyə aid olan fikirləri seçin.1. Dəyişkəndir, geriyə dönmə xüsusiyyətinə malikdir.
2. Cəmləşdirici qiymətdir.
3. Şagird gündəlik təlim fəaliyyəti ərzində rəqəmli qiymət almaq üçün deyil, yaxşı nəticə göstərmək üçün çalışır.
4. Hər bir şagirdin inkişafının hərəkətverici amilinə, təlimin həlledici komponentinə çevrilir.
5. Şagirdin təlim nəticələrinə nail olması və nəticədə summativ qiymətləndirmədə müvəffəqiyyət qazanmasına kömək edir.
6. Dəyişmir, geriyə dönmə xüsusiyyətinə malik deyil
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Anaqramları həll edin və düzgün olmayan variantı müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Sürəti 108 km/saat olan qatar 600 metr uzunluğunda tuneli 36 saniyədə keçir. Eyni qatar həmin sürətlə dayanacaqda duran sərnişinin yanından neçə saniyəyə keçər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Şahmat turnirində 12 nəfər iştirakçı arasında oyunlar keçirilir.Hər kəsin bir-biriylə bir dəfə
oynayacağını nəzərə alaraq,cəmi neçə oyunun keçirildiyini tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?”əvəzinə düzgün olan variantı tapın.

Reabilitasiya - bərpaolunmaMikologiya - ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.