Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. TARIX -2017/18

Əziz müəllimlər! müəllimlərin 2017-2018 tədris ili üzrə işə qəbulununa az qaldığından tehsilim.info olaraq namizədlər üçün növbəti sınaq imtahanı yerləşdirdik. Sınaq imtahanı tam real imtahan şəraitində keçirilir. Digər fənnlər üzrədə sınaq imtahanları saytda yerləşdirməyə çalışacağıq.   bizi izləyin.

 • TARİX
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

TARİX

1. Bütün ermənilərin katolikosu Osmanlı imperiyasında yaşayan erməniləri müdafiə etməyi xahiş etmişdi:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Eyni ildə yaranmışdır:1. Pakistan İslam Respublikası
2. Almaniya Federativ Respublikası
3. Çin Xalq Respublikası
4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Uyğunluq gözlənilmişdir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Uyğunluq pozulmuşdur:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Avstriya – Osmanlı müharibəsinin səbəbi:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin:1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi
2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması
3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması
4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi
5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid olduğu torpaq sahibliyi forması:1. Əkin yerləri, otlaqlar, meşələr daxil idi
2. Vergilərin ağırlığı bu torpaqların üzərinə düşürdü

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
“ Müqəddəs birlik ” adlı ittifaqa daxil deyildi:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir:1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini
2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini
3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini
4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:1. Frank dövlətinin yaranması
2. Katalaun döyüşü
3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması
4. Ərəb dövlətinin yaranması

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Uyğunluq pozulmuşdur:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Sultan III Səlimin Nizami-cədid adlanan islahatları “Lalə dövrü” başa çatdıqdan … Sonra həyata keçirilməyə başladı

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. İrəvandakı “Göy məscid” və “Sərdar sarayı” memarlıq abidələrinin ortaq xüsusiyyətlərini müəyyən edin:1. Səfəvilər dövlətinə aid olmaları
2. XVIII əsrin ikinci yarısında inşa olunmaları
3. Şəbəkə üslubunda inşa edilmələri
4. İrəvan xanı Hüseynəli xanın göstərişi ilə inşa edilmələri
5. Memar usta Abbasqulu tərəfindən inşa edilmələri

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:1. Şərqi Roma imperiyasının süqutu
2. Hülakülərin Abbasilər xilafətini süquta uğratması
3. Qəznəvilər dövlətinin yaranması
4. Osmanlı dövlətinin yaranması

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir:1. “İliada” dastanı
2. İmperator Trayanın sütunu
3. Parfenon məbədi
4. Demokritin təlimi
5. Kolizey amfiteatrı

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. XVII əsrin ikinci yarısı XVIII əsrdə tənəzzül prosesinin qarşısını almaq üçün keçirilən islahatların son məqsədi idi:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Sultan III Selimin islahatları necə adlanırdı?

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
İlk toxucu fabrikini yaratmışdı:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Aşağıdakılar aiddir:– Şimalı Azərbaycanda kapitalizmin manufaktura mərhələsini ancaq bu sahə keçmişdir.
– Sənaye kapitalizminin bütün mərhələlərini keçmişdir

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
XIX yüzillikdə Cənubi Azərbaycanda ilati – elat adlanırdı:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Birinci dünya müharibəsinin sonunda Cənubi Azərbaycanda erməni quldurlarının azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qırmasının qarşısını alan dövlət:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradıldı:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Mehri rayonunun yaradılması (1929 – 1931) nəticəsində:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
“Şliffen planı”nda nəzərdə tutulurdu:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşistlərlə əməkdaşlıq edən milli mənafeyə xəyanət edən qüvvələr adlanır:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Almaniyanın Qafqaza hücum planı:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. N.Xruşşovun Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxararaq müstəqil inzibati bölgə kimi Moskvaya tabe etmək planını pozdu:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
2003-cü ildə baş vermişdir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunlaşdırın1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Testin etibarlılığı nədir?

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. 21 — 3          31 — 832 — 5          64 — ?

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

27 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu. TARIX -2017/18

 • İyul 12, 2017 at 6:08 səhər
  Permalink

  Salam, tarixden yeni testler xahis edirik,tekrar suallar olmasin.Gozleyirik

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2017 at 7:52 səhər
  Permalink

  Salam elektron erize qebulunun qurtarmagina 2gun qalib ama helede erize tesdiqlenmiyib xais cvb yazasiz nece olacag birden qebul elemezlere?

  Cavab yaz
  • İyul 11, 2017 at 8:08 səhər
   Permalink

   Salam,mence erizemizin tesdiqlenmeyi erize qebulu qurtarandan sonra olacaq,amma mende deqiq bilmirem

   Cavab yaz
   • İyul 11, 2017 at 8:39 səhər
    Permalink

    Bir daha salam.Menimde sualım var,xahiş edirem zehmet olmasa bilen varsa cavablandırsın.Keçen il mlm.lerin işe qebulu üçün imtahan veren biri var deyirki bize demişdiler imtahanımız saat 3de olacaq,amma saat 11de oldu,ireli çekdiler,bizdede ele olma ehtimalı var?yeni vaxtından ne qeder evvel getmeliyik imtahan olan yere?,çünki rayonumuz Bakıdan uzaqdı,bilmek isteyirem ona göre davranım

    Cavab yaz
 • İyul 11, 2017 at 7:10 səhər
  Permalink

  Salam.Biologiyaya aid testlerde yukleyerdiniz zehemet olmasa.

  Cavab yaz
 • İyul 8, 2017 at 5:54 axşam
  Permalink

  riyaziyyatdan cox az test var,xahis edirik yeni testler yerlesdirin az qalib imtahana

  Cavab yaz
 • İyul 8, 2017 at 4:49 səhər
  Permalink

  3defe imtahan vermiwem.iwe qebul uzre 3un de de tarix bu cur cetin duwmeyib.Adminin meqsedi deyesen gozumuzu qorxutmaqdi)))))))

  Cavab yaz
  • İyul 11, 2017 at 7:13 axşam
   Permalink

   salam.zehmet olmasa deye bilersiz tarixden nece suallar dusur?

   Cavab yaz
  • İyul 11, 2017 at 8:09 axşam
   Permalink

   salam.zehmet olmasa deye bilersiz tarixden nece suallar dusmusdu?

   Cavab yaz
 • İyul 7, 2017 at 9:21 axşam
  Permalink

  xaiw edirem Cavab veresiz.qeydiyatdan kecdikden sonra elektron erizeni nece tesdiqletmeliyem,1heftedi qeydiyatdan kecmisem hele de baxilma merhelseindedi,narahatam.

  Cavab yaz
  • İyul 8, 2017 at 4:45 səhər
   Permalink

   hec kimin erizesin tesdiqlemeyibler hele.narahatbolmayin tesdiqleyende haminin erizesin birden tesdiqleyirler.

   Cavab yaz
 • İyul 7, 2017 at 3:20 axşam
  Permalink

  ixtisas sualları çətin idi.Bu testin obyektivliyini pozur.

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2017 at 3:03 axşam
  Permalink

  İxtisas sualları çətin idi

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2017 at 10:37 səhər
  Permalink

  Bu suallardan imtahana dusme ehtimali var?

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2017 at 6:38 səhər
  Permalink

  rusatam ashraf arayiwin yuxarisinda №… olur onu yazirsan men kecen il ele etmiwdim

  Cavab yaz
  • İyul 7, 2017 at 9:22 səhər
   Permalink

   Çox sağ olun xanım .Teşekkürler .

   Cavab yaz
 • İyul 7, 2017 at 6:27 səhər
  Permalink

  riyaziyyatdan mart ayinda salinan suallardi.yeni suallar gozleyirik.hele vaxta var.bizlere cox komeyi deye biler.

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2017 at 6:24 səhər
  Permalink

  salam riyaziyyatdan da suallar salin da imtahana cox az qalib.coooooooox xais edirem

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2017 at 6:04 səhər
  Permalink

  Her kese salam .Xahiş bilen varsa ,yazsın .Uniden arayış almalıyam .Qrup uşaqları alıb ,amma diplom seriya nömresi kod falan yoxdu .Bes diplom hissesine ne yazmalıyıq .Bu il bitirib qeydiyatdan keçen varsa mene bir az başa salsa yaxşı olar .

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2017 at 5:19 səhər
  Permalink

  cox cox xahiş edirem riyaziyyatdan da suallar atın.İmtahana cox az qalıb

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir