Coğrafiya müəllimlərin İşə Qəbulu – Online test

  • COĞRAFİYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Müvafiq ardıcıllıqla müəyyən edin:
1. Kişilərin sayı maksimum üstündür.
2. Qadınların sayı çox üstündür.
3. Kişi və qadınların sayı təxminən bərabərdir.

I. Yalnız südlük istiqamətli heyvandarlıq inkişaf etmişdir.
II. Orta urbanizasiya səviyyəsinə malikdir.
III. Ferma tipli kənd yaşayış məskənləri xasdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. a. Meyvə – tərəvəz konservi və xalçaçılıq müəssisələri fəaliyyət göstərir, aid olduğu iqtisadi rayonun əhalisin sayına görə ən iri şəhəridir. – Quba

b. Tütün, çay və fındıq yığımına görə fərqlənir, yerli istehlak xarakterli mebel fabriki və kərpic zavodları fəaliyyət göstərir. – Lənkəran

c. Mühüm turizm bazasına malikdir, işsizliklə bağlı kənara miqrasiyası yüksəkdir, balıq, süd emalı, meyvə – tərəvəz konservi müəssisələri fəaliyyət göstərir, aeroport mövcuddur. – Zaqatala

d. Yod – brom, qənnadı və şirniyyat istehsal edilir, pambıq parça fabriki fəaliyyət göstərir. – Bakı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Ölkəmizdə yay otlaqlarının yayıldığı ərazilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Boksit hasilatı və alüminium oksidi istehsalı ilə məşğul olan əsas ölkələr:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Bir hissəsi türk respublikaları ərazisində yerləşən su anbarlarını respublikalara uyğun qruplaşdırın:

I. Samara    II. Çeboksarı    III. Krasnoyarsk    IV. Sayan – Şuşenskoye
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Miqyası 1:400 000 olan xəritədə çay hövzəsi 150 sm² ilə göstərilmişdir. Hövzədəki çayların ümumi uzunluqlarının 3600 km olduğunu bilərək çay şəbəkəsinin sıxlığını hesablayın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu ildə ÜDM-nin 27 mlrd. manatı sənaye məhsullarının, 2,7 mlrd. manatı isə kənd təsərrüfatının payına düşür. Kənd təsərrüfatında xarici şirkətlər tərəfindən istehsal olunan məhsulun dəyəri 0,7 mlrd. manatdır. Kənd təsərrüfatında yerli şirkətlərin ÜDM-da payını (% – lə) hesablayın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Diaqramdan və xəritə – sxemdən istifadə etməklə urbanizasiya səviyyəsinin aid olduğu ölkələri müvafiq olaraq F, B və U ardıcıllığı ilə müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Sxemdən və aşağıda verilənlərdən istifadə etməklə doğru cavabı müəyyən edin (Nəzərə alın ki oxların yönəldiyi istiqamətlər ölkələri yox. materikləri ifadə edir):

1. Kapital2. Təmərküzləşmə3. Beynəlxalq müqavilələr4. Transmilli şirkətlərin fəaliyyəti
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Xəritədə işarələnmiş 1.2,3,4 nöqtələrinin yağıntılarının orta illik miqdarı ilə bağlı doğru cavabı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Ver kürəsinin əsas torpaq tiplərinin müqayisəsinin doğru verildiyi cavabı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. İqlim göstəricilərindən istifadə etməklə doğru uyğunluğu müəvvən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Müvafiq ardıcıllıqla F, B və U həriflərinin yerinə hansı ölkələrinin adı yazılmalıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Şərti işarələrlə verilmiş faydalı qazıntıların daha çox yayıldığı ölkələri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Müvafiq olaraq Rusiya Fcdcrasivauninm on mühüm qara metallurgiya (F) və əlvan metallurgiya (B) mərkəzlərini müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Miqyası 1:900000 olan xəritədə əkin sahəsi 20 sm olan əkiləcək torpaq sahələri 6.48 km² genişləndirələrsə, əkin sahəsi neçə faiz artar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Xəritədə işarələnmiş hissə üçün doğrudur. 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Türk xalqlarının məcburi köçmə və sürgünlərə məruz qaldığı ölkələri və onlara aid doğru uyğunluğu müəyyən edin:1. Gürcüstan II. .Moldova III. Ermənistan IV. Ukrayna /. İdarə olunma forması respublika, inzibati ərazi quruluşu unitardır.
2. Dağ – mədən maşınları istehsalı inkişaf etmişdir.
3. Qaqra və Pitsunda turizm – rekreasiya konqıleksləri mövcuddur.
4. Energetika resursları zəif şəhər əhalisinin payı yüksək, təbii artınu aşağı, emiqrasiyası güclüdür.
5. Ölkə daxilində Abxaziya, Acanstan Respublikaları və Cənubi Osetiya milli bölgəsi mövcuddur.
6. Üzümçülük və bağçılıq, taxılçılıq intensiv inkişaf etmişdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Uyğunluq pozulmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Orta Avropa regionunda yerləşir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Dağların ərazisində yerləşdiyi ölkələrə görə doğru uyğunluğunu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Yer öz oxu ətrafında 150°-lik qövsü qət etmək üçün nə qədər vaxt lazımdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Ata ilə üç uşağının yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi 72 olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
6 nəfərdən müxtəlif tərkibdə neçə 4 nəfərlik qrup yaratmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:

Nahar … ola bilməz.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.