Müəllimlərin İşə Qəbulu– Online Test (BİOLOGİYA)

  • KURİKULUM
  • Məntiq
  • BİOLOGİYA
 

Sual 1 - 60

KURİKULUM

1. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

Məntiq

11. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Fərqli fiquru müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

BİOLOGİYA

21. Təkamül prosesində bitkilərin hansı şöbəsində ilk dəfə əlavə kök əmələ gəlib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
İşıq şüaları gözün hansı qişasında sinir impulslarına çevrilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Zülalı kodlaşdıran m-RNT-nin molekul çəkisi 360000 a.k.v.-dir, bir nukleotidin molekul çəkisi isə 300 a.k.v.-dir. Kodlaşdırılmış zülal neçə amin turşusundan təşkil olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. İnsanın epidermis hüceyrəsində anafazanın sonunda neçə xromosom eyni vaxtda görünə bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Boz və ağ homoziqot adadovşanlarını çarpazlaşdırdıqda ikinci nəsildə (iki heteroqizot fərdin çarpazlaşması zamanı) tamamilə yeni formalar, yəni qara tüklü adadovşanları da alınmışdır. Bunlar ümumi nəslin hansı hissəsini (%-lə) təşkil edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Göstərilən heyvanlardan hansı həmçinin bitkilərdə də parazitlik edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Nisbi sakitlik halında insan 120 tənəffüs hərəkəti etmişdir. Bu zaman onun ürəyinin mədəciklərinin yığılmasına nə qədər vaxt sərf olunar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Qlikoliz prosesi zamanı istilik şəklində yayılan enerjinin miqdarı 1200 kC olmuşdur. Bu zaman neçə mol qlükoza parçalanmış və nə qədər enerji ATF şəklində toplanmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Aşağıdakı hansı orqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində noosfer formalaşır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Öküz soliteri aralıq sahibin bədəninə hansı formada daxil olur və onu hansı formada tərk edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Bir böyrəyindən 5 litr qan keçən müddətdə (nisbi sakitlik halında) atmosferdən insanın tənəffüs yollarına daxil olan oksigen qazının miqdarı nə qədər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Daun sindromlu oğlan doğulmuşdursa, mayalanma zamanı qametlərdə xromosomların kombinasiyası necə olmuşdur?

1. 23+x   2. 21+y   3. 22+xx   4. 22+y   5. 22+xy   6. 22+x
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Dölsüzlüyü Karpeçenko metodu ilə aradan qaldırılan növlərarası hibridin tetraploid (4n) xromosom sayı 44-dür. Bu hibridi əmələ gətirən orqanizmlərən birinin diploid xromosom sayı 24-dür. Növlərarası hibridi əmələ gətirən 2-ci orqanizmin tozcuq borusunda olan spermilərdəki xromosomların sayının cəmini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Egilopsun meyvəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Əgər insan askaridinin yenicə qoyulmuş yumurtasını oksigendən məhrum etsək, onda aşağıdakılardan hansı baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
İki qadının 4 əkiz uşağı dünyaya gəlmişdir. Birinci qadının dünyaya gətirdiyi əkizlərin hər ikisi bir-birinə çox oxşayan qız, ikincininki isə bacı- qardaşdır. Birinci və ikinci qadının uşaqlarının yaranması zamanı mayalanmada bilavasitə neçə spermatozoid iştirak etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Cinsi çoxalma zamanı ziqot yarandığı anda hansı baş verə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Qaranlıqda saxlanılmış bitkinin müəyyən bir yarpaq sahəsində 150 sütunvarı, 200 süngər toxuma hüceyrələri və 50 ağızcıq varsa, işıqda həmin sahədə cəmi neçə hüceyrədə xlorofil əmələ gələ bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Göyərçinin dayaq-hərəkət sisteminin kütləsi 150 qramdır. Skelet, bu sistemin kütləsinin 20%-ni təşkil edir. Döş əzələlərinin çəkisini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Əgər toyuqda yumurtalığın yetişmə zonasına 5 hüceyrə keçmişsə və bu zaman bölünmə nəticəsində əmələ gələn qametlərin 4-ü y-cinsi xromosomu daşıyırsa, neçə yönəldici cisim x-xromosomlu olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41.
İnsanın sərbəst yuxarı ətraflarında 2 cür sümük iliyi olan sümüklər skeletin sümüklərinin ümumi sayının neçə faizini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
3 somatik və bir yumurta hüceyrəsində xromosomların sayı cəmi 154 olan orqanizmin spermatozoidində autosom xromosomların sayı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
İki bakteriyanın bölünməsi nəticəsində 3 saatda əmələ gətirdiyi bakteriyaların maksimum sayı həmin müddətdə əmələ gətirdiyi minimum saydan neçə dəfə çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Kişi orqanizminin ontogenezi harada başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Göl qurbağasının ön ətraflarındakı barmaqlarının sayı n olarsa, bu qurbağada üzmə pərdələrinin ümumi sayı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Verilənlərdən hansı kasa yarpaqları və çiçək yatağıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Nüvə hansı komponentlərdən təşkil olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Nüvə şirəsində yerləşir:
A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Xromosomlar təşkil olunmuşdur:
A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. May böcəyinin qoyduğu yumurtalardan neçə müddət sonra sürfə çıxır?
A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Pərbizan hansı dəstəyə aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Hansı bitki yay ərzində 3-4 nəsil verir?
A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fikri tamamlayın: Qarquşu .........
A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Rüşeymin qarın tərəfində olan sarılıq kisəsi nə üçündür?
A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Hansı köklər bitkinin daxilinə keçərək qida maddələrini sorur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Ətraflarda olan Arterial qanaxma zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Azərbaycanda vətəgə balıqlarının qidalanmasında mühüm rol oynayan hansı xərçənglərdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan hansı quşun həzm və ifrazat sisteminə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Çiçəyi xaricdən bənövşəyi, daxildən sarı rənglidir, meyvələri giləmeyvədir. Bu hansı bitkidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Antoni Van Levenhuk tərəfindən düzəldilmiş mikroskop cismi neçə dəfə böyüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.