Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu– Online Test (BİOLOGİYA)

  • BIOLOGIYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

BIOLOGIYA

1. Təkamül prosesində bitkilərin hansı şöbəsində ilk dəfə əlavə kök əmələ gəlib?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

İşıq şüaları gözün hansı qişasında sinir impulslarına çevrilir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Zülalı kodlaşdıran m-RNT-nin molekul çəkisi 360000 a.k.v.-dir, bir nukleotidin molekul çəkisi isə 300 a.k.v.-dir. Kodlaşdırılmış zülal neçə amin turşusundan təşkil olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. İnsanın epidermis hüceyrəsində anafazanın sonunda neçə xromosom eyni vaxtda görünə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Boz və ağ homoziqot adadovşanlarını çarpazlaşdırdıqda ikinci nəsildə (iki heteroqizot fərdin çarpazlaşması zamanı) tamamilə yeni formalar, yəni qara tüklü adadovşanları da alınmışdır. Bunlar ümumi nəslin hansı hissəsini (%-lə) təşkil edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Göstərilən heyvanlardan hansı həmçinin bitkilərdə də parazitlik edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Nisbi sakitlik halında insan 120 tənəffüs hərəkəti etmişdir. Bu zaman onun ürəyinin mədəciklərinin yığılmasına nə qədər vaxt sərf olunar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Qlikoliz prosesi zamanı istilik şəklində yayılan enerjinin miqdarı 1200 kC olmuşdur. Bu zaman neçə mol qlükoza parçalanmış və nə qədər enerji ATF şəklində toplanmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Aşağıdakı hansı orqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində noosfer formalaşır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Öküz soliteri aralıq sahibin bədəninə hansı formada daxil olur və onu hansı formada tərk edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Bir böyrəyindən 5 litr qan keçən müddətdə (nisbi sakitlik halında) atmosferdən insanın tənəffüs yollarına daxil olan oksigen qazının miqdarı nə qədər olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Daun sindromlu oğlan doğulmuşdursa, mayalanma zamanı qametlərdə xromosomların kombinasiyası necə olmuşdur?

1. 23+x   2. 21+y   3. 22+xx   4. 22+y   5. 22+xy   6. 22+x

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Dölsüzlüyü Karpeçenko metodu ilə aradan qaldırılan növlərarası hibridin tetraploid (4n) xromosom sayı 44-dür. Bu hibridi əmələ gətirən orqanizmlərən birinin diploid xromosom sayı 24-dür. Növlərarası hibridi əmələ gətirən 2-ci orqanizmin tozcuq borusunda olan spermilərdəki xromosomların sayının cəmini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Egilopsun meyvəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Əgər insan askaridinin yenicə qoyulmuş yumurtasını oksigendən məhrum etsək, onda aşağıdakılardan hansı baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

İki qadının 4 əkiz uşağı dünyaya gəlmişdir. Birinci qadının dünyaya gətirdiyi əkizlərin hər ikisi bir-birinə çox oxşayan qız, ikincininki isə bacı- qardaşdır. Birinci və ikinci qadının uşaqlarının yaranması zamanı mayalanmada bilavasitə neçə spermatozoid iştirak etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Cinsi çoxalma zamanı ziqot yarandığı anda hansı baş verə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Qaranlıqda saxlanılmış bitkinin müəyyən bir yarpaq sahəsində 150 sütunvarı, 200 süngər toxuma hüceyrələri və 50 ağızcıq varsa, işıqda həmin sahədə cəmi neçə hüceyrədə xlorofil əmələ gələ bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Göyərçinin dayaq-hərəkət sisteminin kütləsi 150 qramdır. Skelet, bu sistemin kütləsinin 20%-ni təşkil edir. Döş əzələlərinin çəkisini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Əgər toyuqda yumurtalığın yetişmə zonasına 5 hüceyrə keçmişsə və bu zaman bölünmə nəticəsində əmələ gələn qametlərin 4-ü y-cinsi xromosomu daşıyırsa, neçə yönəldici cisim x-xromosomlu olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

İnsanın sərbəst yuxarı ətraflarında 2 cür sümük iliyi olan sümüklər skeletin sümüklərinin ümumi sayının neçə faizini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

3 somatik və bir yumurta hüceyrəsində xromosomların sayı cəmi 154 olan orqanizmin spermatozoidində autosom xromosomların sayı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

İki bakteriyanın bölünməsi nəticəsində 3 saatda əmələ gətirdiyi bakteriyaların maksimum sayı həmin müddətdə əmələ gətirdiyi minimum saydan neçə dəfə çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Kişi orqanizminin ontogenezi harada başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Göl qurbağasının ön ətraflarındakı barmaqlarının sayı n olarsa, bu qurbağada üzmə pərdələrinin ümumi sayı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Verilənlərdən hansı kasa yarpaqları və çiçək yatağıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Nüvə hansı komponentlərdən təşkil olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Nüvə şirəsində yerləşir:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Xromosomlar təşkil olunmuşdur:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. May böcəyinin qoyduğu yumurtalardan neçə müddət sonra sürfə çıxır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Pərbizan hansı dəstəyə aiddir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Hansı bitki yay ərzində 3-4 nəsil verir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Fikri tamamlayın: Qarquşu .........

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Rüşeymin qarın tərəfində olan sarılıq kisəsi nə üçündür?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Hansı köklər bitkinin daxilinə keçərək qida maddələrini sorur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Ətraflarda olan Arterial qanaxma zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Azərbaycanda vətəgə balıqlarının qidalanmasında mühüm rol oynayan hansı xərçənglərdir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Aşağıdakılardan hansı quşun həzm və ifrazat sisteminə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Çiçəyi xaricdən bənövşəyi, daxildən sarı rənglidir, meyvələri giləmeyvədir. Bu hansı bitkidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Antoni Van Levenhuk tərəfindən düzəldilmiş mikroskop cismi neçə dəfə böyüdür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:
1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:
1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir
2) şagirdi sosial həyata hazırlayır
3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.
4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir
5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

1 şərh var “Müəllimlərin İşə Qəbulu– Online Test (BİOLOGİYA)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.