Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu– BİOLOGİYA. 2016

Əziz Biologiya müəllimləri və müəllim olaq arzusunda olanlar ! .Hazırladığımız bu ONLİNE TEST sizə tam real imtahan şəraitində özünüzü sınamağa şərait yaradacaq.

  • BIOLOGIYA
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

BIOLOGIYA

1. Yumurtadan çıxan hörümçək balaları hörümçək toru görmədikləri halda, gələcəkdə özlərinə xas tor qururlar. Bu davranış necə adlandırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. İnsanda hava ilə qan arasında qazlar mübadiləsi tənəffüs sisteminin hansı hissəsində baş verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Fotosintez prosesini həyata keçirən bir prokariot hüceyrədə aşağıdakılardan hansına rast gəlinməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Sibir şamı toxumlarının rüşeymlərində cəmi 666 ləpə yarpaqları olarsa, bu toxumlarda neçə qanadcıq saymaq olar? (rüşeymindəki ləpə yarpaqları adi şamın rüşeymindəki ləpə yarpaqlarının sayı ilə bərabər sayda olarsa)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Hansı hüceyrə orqanoidinin tərkibində nuklein turşusu olmur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Qanda qlükozanın miqdarının artması zamanı aşağıdakı proseslərdən hansı sağlam bir insanda
ardıcıllıqla baş verər?
I. qaraciyərdə qlükozanın qlikogenə çevrilməsi
II. mədəaltı vəzi tərəfindən qana insulin hormonu ifrazının artması
III. qandan bədən hüceyrələrinə qlükozanın keçməsinin sürətlənməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Tropik bitkilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Hansı fəsiləyə aid olan bitki verilməmişdir?
Pişikdili, topulqa, pirakanta, quşqonmaz, sarılıq otu, yarğanotu, şiyav

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Aşağıdakı canlılardan hansında yuxarı ətrafın qurşaq sümükləri daha çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Canlılar və onların malik olduğu tənəffüs orqanı aşağıda verilmişdir. Doğru olmayan variantı müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Sintez olunmuş xətti quruluşlu zülal molekulu 98 sistein amin turşusundan təşkil olunmuşsa, bu zülalın ağırlığını tapın (sistein amin turşusu radikalı (CH2SH).

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Belə növəmələgəlmə zamanı növün populyasiyaları öz arealında qalır, lakin areal daxilində həyat şəraiti dəyişir. Aşağıdakı canlılardan hansı bu növəmələgəlmədən yaranmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Aşağıdakılardan hansı ibtidai bitki deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Bir infuzor tərlikdə orta hesabla 180 həzm vakuolunun yarandığı müddətdə, başlanğıc 2 bakteriyadan maksimum neçəsi bölünməyə məruz qalar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Kökümsov gövdəyə malikdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Aşağıda verilmiş hüceyrə orqanoidlərindən ribosoma malik olmayanı haqqında doğru ifadələrin göstərildiyi variantı müəyyən edin.
I. mitoxondri
II. xromoplast
III. Holci kompleksi
IV. xloroplast
V. dənəvər endoplazmatik şəbəkə
1. Lizosomarın formalaşmasında iştirak edir
2. bütün canlı hüceyrələrdə olur
3. DNT-yə malikdir
4. üzvi maddə sintez edir
5. birmembranlı quruluşdadır
6. ikimembranlı quruluşdadır
7. yalnız bitki hüceyrəsində olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Viruslara aid olan doğru ifadələrin verildiyi variant aşağıdakılardan hansıdır?
1. yalnız eukariotlarda parazitlik edir
2. təbiətdə qeyri-aktiv, kristal formasında olurlar
3. kapsid zülalı ribosomlarında sintez olunur
4. timin və urasil nukleotidinə eyni bir virusda rast gəlinmir
5. bütün nümayəndələrində xarici örtükdə yalnız zülal olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Uyğunsuzluğu müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Təkamül prosesində bitkilərin hansı şöbəsində ilk dəfə əlavə kök əmələ gəlib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

İşıq şüaları gözün hansı qişasında sinir impulslarına çevrilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Zülalı kodlaşdıran m-RNT-nin molekul çəkisi 360000 a.k.v.-dir, bir nukleotidin molekul çəkisi isə 300 a.k.v.-dir. Kodlaşdırılmış zülal neçə amin turşusundan təşkil olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

İnsanın epidermis hüceyrəsində anafazanın sonunda neçə xromosom eyni vaxtda görünə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Boz və ağ homoziqot adadovşanlarını çarpazlaşdırdıqda ikinci nəsildə (iki heteroqizot fərdin çarpazlaşması zamanı) tamamilə yeni formalar, yəni qara tüklü adadovşanları da alınmışdır. Bunlar ümumi nəslin hansı hissəsini (%-lə) təşkil edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Göstərilən heyvanlardan hansı həmçinin bitkilərdə də parazitlik edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Nisbi sakitlik halında insan 120 tənəffüs hərəkəti etmişdir. Bu zaman onun ürəyinin mədəciklərinin yığılmasına nə qədər vaxt sərf olunar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Qlikoliz prosesi zamanı istilik şəklində yayılan enerjinin miqdarı 1200 kC olmuşdur. Bu zaman neçə mol qlükoza parçalanmış və nə qədər enerji ATF şəklində toplanmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Aşağıdakı hansı orqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində noosfer formalaşır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Öküz soliteri aralıq sahibin bədəninə hansı formada daxil olur və onu hansı formada tərk edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Bir böyrəyindən 5 litr qan keçən müddətdə (nisbi sakitlik halında) atmosferdən insanın tənəffüs yollarına daxil olan oksigen qazının miqdarı nə qədər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Daun sindromlu oğlan doğulmuşdursa, mayalanma zamanı qametlərdə xromosomların kombinasiyası necə olmuşdur?

1. 23+x   2. 21+y   3. 22+xx   4. 22+y   5. 22+xy   6. 22+x

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Dölsüzlüyü Karpeçenko metodu ilə aradan qaldırılan növlərarası hibridin tetraploid (4n) xromosom sayı 44-dür. Bu hibridi əmələ gətirən orqanizmlərən birinin diploid xromosom sayı 24-dür. Növlərarası hibridi əmələ gətirən 2-ci orqanizmin tozcuq borusunda olan spermilərdəki xromosomların sayının cəmini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Egilopsun meyvəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Əgər insan askaridinin yenicə qoyulmuş yumurtasını oksigendən məhrum etsək, onda aşağıdakılardan hansı baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Hədəf kursları

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

One thought on “Müəllimlərin İşə Qəbulu– BİOLOGİYA. 2016

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !