Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu– BİOLOGİYA. 2016

Əziz Biologiya müəllimləri və müəllim olaq arzusunda olanlar ! .Hazırladığımız bu ONLİNE TEST sizə tam real imtahan şəraitində özünüzü sınamağa şərait yaradacaq.

  • BİOLOGİYA
  • KURİKULUM

BİOLOGİYA

1. Yumurtadan çıxan hörümçək balaları hörümçək toru görmədikləri halda, gələcəkdə özlərinə xas tor qururlar. Bu davranış necə adlandırılır?
A.
B.
C.
D.
E.
2. İnsanda hava ilə qan arasında qazlar mübadiləsi tənəffüs sisteminin hansı hissəsində baş verir?
A.
B.
C.
D.
E.
3. Fotosintez prosesini həyata keçirən bir prokariot hüceyrədə aşağıdakılardan hansına rast gəlinməz?
A.
B.
C.
D.
E.
4. Sibir şamı toxumlarının rüşeymlərində cəmi 666 ləpə yarpaqları olarsa, bu toxumlarda neçə qanadcıq saymaq olar? (rüşeymindəki ləpə yarpaqları adi şamın rüşeymindəki ləpə yarpaqlarının sayı ilə bərabər sayda olarsa)
A.
B.
C.
D.
E.
5.
Hansı hüceyrə orqanoidinin tərkibində nuklein turşusu olmur?

A.
B.
C.
D.
E.
6. Qanda qlükozanın miqdarının artması zamanı aşağıdakı proseslərdən hansı sağlam bir insanda
ardıcıllıqla baş verər?
I. qaraciyərdə qlükozanın qlikogenə çevrilməsi
II. mədəaltı vəzi tərəfindən qana insulin hormonu ifrazının artması
III. qandan bədən hüceyrələrinə qlükozanın keçməsinin sürətlənməsi
A.
B.
C.
D.
E.
7.
Tropik bitkilər:
A.
B.
C.
D.
E.
8.
A.
B.
C.
D.
E.
9. Hansı fəsiləyə aid olan bitki verilməmişdir?Pişikdili, topulqa, pirakanta, quşqonmaz, sarılıq otu, yarğanotu, şiyav
A.
B.
C.
D.
E.
10. Aşağıdakı canlılardan hansında yuxarı ətrafın qurşaq sümükləri daha çoxdur?
A.
B.
C.
D.
E.
11. Canlılar və onların malik olduğu tənəffüs orqanı aşağıda verilmişdir. Doğru olmayan variantı müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13.
A.
B.
C.
D.
E.
14. Sintez olunmuş xətti quruluşlu zülal molekulu 98 sistein amin turşusundan təşkil olunmuşsa, bu zülalın ağırlığını tapın (sistein amin turşusu radikalı (CH2SH).
A.
B.
C.
D.
E.
15. Belə növəmələgəlmə zamanı növün populyasiyaları öz arealında qalır, lakin areal daxilində həyat şəraiti dəyişir. Aşağıdakı canlılardan hansı bu növəmələgəlmədən yaranmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.
16.
Aşağıdakılardan hansı ibtidai bitki deyil?
A.
B.
C.
D.
E.
17.
A.
B.
C.
D.
E.
18. Bir infuzor tərlikdə orta hesabla 180 həzm vakuolunun yarandığı müddətdə, başlanğıc 2 bakteriyadan maksimum neçəsi bölünməyə məruz qalar?
A.
B.
C.
D.
E.
19.
Kökümsov gövdəyə malikdir:
A.
B.
C.
D.
E.
20.
A.
B.
C.
D.
E.
21.
A.
B.
C.
D.
E.
22. Aşağıda verilmiş hüceyrə orqanoidlərindən ribosoma malik olmayanı haqqında doğru ifadələrin göstərildiyi variantı müəyyən edin.I. mitoxondri
II. xromoplast
III. Holci kompleksi
IV. xloroplast
V. dənəvər endoplazmatik şəbəkə
1. Lizosomarın formalaşmasında iştirak edir
2. bütün canlı hüceyrələrdə olur
3. DNT-yə malikdir
4. üzvi maddə sintez edir
5. birmembranlı quruluşdadır
6. ikimembranlı quruluşdadır
7. yalnız bitki hüceyrəsində olur
A.
B.
C.
D.
E.
23.
A.
B.
C.
D.
E.
24. Viruslara aid olan doğru ifadələrin verildiyi variant aşağıdakılardan hansıdır?1. yalnız eukariotlarda parazitlik edir
2. təbiətdə qeyri-aktiv, kristal formasında olurlar
3. kapsid zülalı ribosomlarında sintez olunur
4. timin və urasil nukleotidinə eyni bir virusda rast gəlinmir
5. bütün nümayəndələrində xarici örtükdə yalnız zülal olur
A.
B.
C.
D.
E.
25.
Uyğunsuzluğu müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.
26. Təkamül prosesində bitkilərin hansı şöbəsində ilk dəfə əlavə kök əmələ gəlib?
A.
B.
C.
D.
E.
27.
İşıq şüaları gözün hansı qişasında sinir impulslarına çevrilir?
A.
B.
C.
D.
E.
28. Zülalı kodlaşdıran m-RNT-nin molekul çəkisi 360000 a.k.v.-dir, bir nukleotidin molekul çəkisi isə 300 a.k.v.-dir. Kodlaşdırılmış zülal neçə amin turşusundan təşkil olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.
29.
İnsanın epidermis hüceyrəsində anafazanın sonunda neçə xromosom eyni vaxtda görünə bilər?
A.
B.
C.
D.
E.
30. Boz və ağ homoziqot adadovşanlarını çarpazlaşdırdıqda ikinci nəsildə (iki heteroqizot fərdin çarpazlaşması zamanı) tamamilə yeni formalar, yəni qara tüklü adadovşanları da alınmışdır. Bunlar ümumi nəslin hansı hissəsini (%-lə) təşkil edirlər?
A.
B.
C.
D.
E.
31.
Göstərilən heyvanlardan hansı həmçinin bitkilərdə də parazitlik edir?
A.
B.
C.
D.
E.
32.
Nisbi sakitlik halında insan 120 tənəffüs hərəkəti etmişdir. Bu zaman onun ürəyinin mədəciklərinin yığılmasına nə qədər vaxt sərf olunar?

A.
B.
C.
D.
E.
33. Qlikoliz prosesi zamanı istilik şəklində yayılan enerjinin miqdarı 1200 kC olmuşdur. Bu zaman neçə mol qlükoza parçalanmış və nə qədər enerji ATF şəklində toplanmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.
34.
Aşağıdakı hansı orqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində noosfer formalaşır?
A.
B.
C.
D.
E.
35. Öküz soliteri aralıq sahibin bədəninə hansı formada daxil olur və onu hansı formada tərk edir?
A.
B.
C.
D.
E.
36. Bir böyrəyindən 5 litr qan keçən müddətdə (nisbi sakitlik halında) atmosferdən insanın tənəffüs yollarına daxil olan oksigen qazının miqdarı nə qədər olar?
A.
B.
C.
D.
E.
37. Daun sindromlu oğlan doğulmuşdursa, mayalanma zamanı qametlərdə xromosomların kombinasiyası necə olmuşdur?1. 23+x   2. 21+y   3. 22+xx   4. 22+y   5. 22+xy   6. 22+x
A.
B.
C.
D.
E.
38. Dölsüzlüyü Karpeçenko metodu ilə aradan qaldırılan növlərarası hibridin tetraploid (4n) xromosom sayı 44-dür. Bu hibridi əmələ gətirən orqanizmlərən birinin diploid xromosom sayı 24-dür. Növlərarası hibridi əmələ gətirən 2-ci orqanizmin tozcuq borusunda olan spermilərdəki xromosomların sayının cəmini göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.
39.
Egilopsun meyvəsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
40.
Əgər insan askaridinin yenicə qoyulmuş yumurtasını oksigendən məhrum etsək, onda aşağıdakılardan hansı baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.
43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.
45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.
46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.
47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.
48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.
49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.
50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.
51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.
53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.
55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.
56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.
57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.
58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

 

Hədəf kursları

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.