Müəllimlərin İşə Qəbulu– Online Test (AZƏRBAYCAN DİLİ)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 40

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Bəndlə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:

Bu vətən deyilən dünyam sirlidir,Bir paytaxtı sevinc, bir paytaxtı qəm.Bu Vətən torpağı çox qəribədir,Hələ sərhədini tapa bilmirəm
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Səhv yazılmış sözləri seçin.1. fövqəltəbi  2. gigiyena  3. fraqment  4. əsl-nəcabətli  5. adapdasiya  6. çulğalamaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3.
Hansı sözün yazılışı düz, tələffüzü səhv verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4.
Hansı sözün kökü heç bir ismin sinonimi kimi işlənə bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. “Sıxılmaq, sıxdırmaq, sıxlıq, sıxıcıdır” sözləri haqda səhv fikirləri müəyyən edin.

1. “Sıx” felindən yaranmış eyniköklü sözlərdir.
2. Kökləri omonimlik təşkil edən sözlərdir.
3. Sözlərin hamısı morfoloji yolla yaranmışdır.
4. Hər sözdə bir leksik şəkilçi var.
5. Sözlərin hamısı başlanğıc formadadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Tibbi müayinədən sonra xəstənin qohumları onu evlərinə apardılar” cümləsinin təhlili ilə bağlı səhv cavab hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Nümunə ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir.

Qızın gözəlliyi, qızın varlığı,Görünür gözünə bir xəyal kimi. (B. Vahabzadə)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9.
Hansı sözün tələffüzü düzgün göstərilməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11. Birinin kökünü həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi götürmək olmur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13. Can vermə qəmi-eşqə ki, eşq afəti-candır…cümləsinin növünü müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14.
Fikirlərdən hansı səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15.
Biri eyni cümlə üzvünün sualı deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Nümunədə hansı durğu işarələri buraxılmışdır?Dədə Qorqud dastanında babalarımızın oğuz türklərinin yurd vətən sevgisi dövlətçilik təfəkkürü mənəvi saflıq uğrunda mübarizəsi özünün geniş əksini tapmışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17. Düz və səhv yazılan sözlərin sıralanmasını nəzərə alaraq, nöqtələrin yerində yazılacaq sözü müəyyənləşdirin.

1. məvkurə      2. sahman
3. qəhraman    4. …..
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. “Yazıb yaratdığın qalsın yadigarYaşadır insanı iş, sənət, oğul!”     –nümunəsində sadalanan şəkilçilərdən hansı yoxdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19. Verilən cümlələrin birində iki müxtəlif köməkçi nitq hissəsindən istifadə olunmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Hansı sənədlər yazılıb təsdiqləndikdən sonra müvafiq təşkilatlara təqdim olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21. Gördünmü, ay bala dedi atan mənim başıma nə oyun açdı – cümləsinin sxemini göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22.
Xitab haqqında deyilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. Aşağıdakı işgüzar sənədlərdən hansını hazırlayarkən bu tələblər yerinə yetirilməlidir?1. Sənəd vahid formada yazılır və onu idarə rəhbəri verir.
2. Sənəddə bu və ya digər şəxsin ictimai fəaliyyəti, əxlaqi və siyasi keyfiyyətləri obyektiv şəkildə ardıcıl sadalanır.
3. Kimə,kimdən və haraya təqdim olunması göstərilir.
4. Dövlət əhəmiyyətlidirsə, müzakirə olunaraq yoxlanılır.
5. Məsul şəxsin imzası və müəssisənin möhürü vurulur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. Hansı fikirlər səhvdir?1. Oynaq ismi və sifəti eyniköklü omonim sözlərdir.
2. Düzəltmə sözlərin kökü və başlanğıc forması fərqli olur.
3. Eyniköklü sözlər həm morfoloji, həm də sintaktik yolla düzəlir.
4. “Yanacaq” sözünün başlanğıc formasını iki şəkildə düşünmək mümkündür.
5. Kökü omonim olan yağlı, yağış, yağmur sözləri eyniköklüdür.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25. 1969-cu ildə Nil Armstronq “Apollon-11” gəmisində ayın səthinə enməyə müvəffəq oldu” cümləsindəki hansı ismin yazılışında səhvə yol verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. 1. Söz birləşməsi şəklində olur
2. Sintaktik təhlil zamanı parçalanmır.
3. Tərkibindəki hər bir sözün öz vurğusu olur.
4. Bəziləri ixtisar oluna bilir.

Verilən fikirlər hansına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Aşağıda göstərilənlər hansı üslub üçün səciyyəvidir?1. Ləhcə xüsusiyyətləri özünü göstərir.
2. İntonasiya, jest-hərəkət aparıcı yer tutur.
3. Nitqin sərbəstliyi mühümdür
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. İcbar fel işlənmiş cümlələri göstərin:1. Dayım içəri girən kimi bizə acıqlandı və və böyrü üstə aşmış stulu qaldırdı.
2. Usta özünə təzə köynək tikdirirdi.
3. İdarənin bütün sənədlərini yoxlatdırdılar.
4. O, içəri keçib işıqları yandırdı.
5. Hökmdar müqəssiri tutdurdu.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29. Bayaqdan bizim hərəkətlərimizə sakitcə göz qoyan qadın birdən-birə dilə gəlib bizə məsləhət gördü ki,…” baş cümləsinə hansı budaq cümlə qoşula bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: Madam ki, indi ki, bir halda ki….
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. Frazeoloji birləşmələrin hər üçünə aid olan xüsusiyyəti göstərin.

ayağından çəkmək, gözü açılmaq, əlindən tutmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. Həmcins üzvlərdə təkrar olunan bəzi qrammatik şəkilçilər sonuncusu saxlanılmaqla ixtisar oluna bilir. Bunlara aid deyil:1. Hal şəkilçiləri
2. Cəm şəkilçiləri
3. Mənsubiyyət şəkilçiləri
4. Xəbərdə şəxs şəkilçiləri
5. Zaman şəkilçiləri
6. Felin şəkil şəkilçiləri
7. İnkar şəkilçiləri
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. Nümunədəki isimlərin hamısına aid olan ümumi cəhəti göstərin.

Fazil özünü nağıllarda eşitdiyi əfsanəvi bürclərin üstündə hiss edirdi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. Sıraların hansında “q” /qe/ hərfi ayrı-ayrılıqda [q], [ğ], [x] və [k´] səsini ifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35. Hansı tabesiz mürəkkəb cümlənin xəbərləri felin məchul növü ilə ifadə olunub?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36. “Qələm əyri yonulsa da, düz yazar” – cümləsi haqqında səhv fikri tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37. Vağzalın yan-yörəsindəki dükanların da hamısı bağlı idi” cümləsindəki üzvlərin sıralanmasını göstərin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38. Aşağıdakı cümlələrdən ikisi ümumi şəxslidir.1. Dərsi vaxtında hazırlayarlar.
2. İgid ölər, adı qalar.
3. Yalan söz üz qızardar.
4. Sözün düzünü zarafatla deyərlər.
5. Quşu gözündən vururdu.
6. Onu orden və medallarla təltif etmişdilər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Ara söz işlənmiş cümlə hansıdır? (Durğu işarələri buraxılıb)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40.
Hansı sıradakı mürəkkəb ad səhv yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.