Reklam...

Müəllimlər üçün Kurikulum Testləri.

 

Question 1 of 97

1. Biri alt standartın funksiyası deyil:
A.
B.
C.
D.

Question 1 of 97

Question 2 of 97

2. Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən et:
A.
B.
C.
D.

Question 2 of 97

Question 3 of 97

3. Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı müəyyən et:
A.
B.
C.
D.

Question 3 of 97

Question 4 of 97

4. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?
A.
B.
C.
D.

Question 4 of 97

Question 5 of 97

5. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin:
A.
B.
C.
D.

Question 5 of 97

Question 6 of 97

6. 2.1.1. Mötərizəli və mötərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin
A.
B.
C.
D.

Question 6 of 97

Question 7 of 97

7. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən edin: 1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, insan) tanıyır.
A.
B.
C.
D.

Question 7 of 97

Question 8 of 97

8. “Ucadan düşün” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilmişdir?
A.
B.
C.
D.

Question 8 of 97

Question 9 of 97

9. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.

Question 9 of 97

Question 10 of 97

10. 2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.

Question 10 of 97

Question 11 of 97

11. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə
imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər
yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu)
yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına verilir”.
Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:
A.
B.
C.
D.

Question 11 of 97

Question 12 of 97

12. Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.

Question 12 of 97

Question 13 of 97

13. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları
nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının
şərhidir?
A.
B.
C.
D.

Question 13 of 97

Question 14 of 97

14. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.

Question 14 of 97

Question 15 of 97

15. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha
yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan
yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.

Question 15 of 97

Question 16 of 97

16. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və
qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin
təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.

Question 16 of 97

Question 17 of 97

17. Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.

Question 17 of 97

Question 18 of 97

18. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir
A.
B.
C.
D.

Question 18 of 97

Question 19 of 97

19. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?
A.
B.
C.
D.

Question 19 of 97

Question 20 of 97

20. Biri mikro idraki bacarıq deyil:
A.
B.
C.
D.

Question 20 of 97

Question 21 of 97

21. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Question 21 of 97

Question 22 of 97

22. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Question 22 of 97

Question 23 of 97

23. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?
A.
B.
C.
D.

Question 23 of 97

Question 24 of 97

24. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki)
tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
5. Əlavə resurslar seçmək.
A.
B.
C.
D.

Question 24 of 97

Question 25 of 97

25. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir.
1. Tədris vahidi
2. Motivasiya yaratmaq
3.Mövzular
4. Standratlar
5. İnteqrasiya
6.Tədqiqat sualının qoyuluşu
7. Tarix
A.
B.
C.
D.

Question 25 of 97

Question 26 of 97

26. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 26 of 97

Question 27 of 97

27. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?
1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
2. Tədqiqatın aparılması
3. Məlumat mübadiləsi
4. Ev tapşırığının yoxlanılması
5. Məlumatların müzakirəsi
6. Nəticələrin çıxarılması
7. Yeni mövzunun izahı
8. Yaradıcı tətbiq etmə
9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən
mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.

Question 27 of 97

Question 28 of 97

28. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 28 of 97

Question 29 of 97

29. Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Question 29 of 97

Question 30 of 97

30. Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir
A.
B.
C.
D.

Question 30 of 97

Question 31 of 97

31. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir
A.
B.
C.
D.

Question 31 of 97

Question 32 of 97

32. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Question 32 of 97

Question 33 of 97

33. Aşağıdakı fikirlərdən hansı nəticələrin çıxarılması mərhələsinə aid deyil
A.
B.
C.
D.

Question 33 of 97

Question 34 of 97

34. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.
1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.
2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.
3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.
4. Bu mərhələdə mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.
5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.
A.
B.
C.
D.

Question 34 of 97

Question 35 of 97

35. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı
mərhələsinə aiddir.
A.
B.
C.
D.

Question 35 of 97

Question 36 of 97

36. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində
Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Question 36 of 97

Question 37 of 97

37. Aşağıdakılarda hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil
A.
B.
C.
D.

Question 37 of 97

Question 38 of 97

38. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.

Question 38 of 97

Question 39 of 97

39. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Question 39 of 97

Question 40 of 97

40. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.
A.
B.
C.
D.

Question 40 of 97

Question 41 of 97

41. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Question 41 of 97

Question 42 of 97

42. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Question 42 of 97

Question 43 of 97

43. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Question 43 of 97

Question 44 of 97

44. Neçə formativ qiymətləndirmə sxemi var?
A.
B.
C.
D.

Question 44 of 97

Question 45 of 97

45. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.

Question 45 of 97

Question 46 of 97

46. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?
A.
B.
C.
D.

Question 46 of 97

Question 47 of 97

47. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 47 of 97

Question 48 of 97

48. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Question 48 of 97

Question 49 of 97

49. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Question 49 of 97

Question 50 of 97

50. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Question 50 of 97

Question 51 of 97

51. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 51 of 97

Question 52 of 97

52. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Question 52 of 97

Question 53 of 97

53. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Question 53 of 97

Question 54 of 97

54. İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A.
B.
C.
D.

Question 54 of 97

Question 55 of 97

55. Bunlardan hansı inteqrasiyanın “Hər hansı məzmun standartlarında digər fənlərlə
inteqrasiya imkanlarının nəzərdə tutulması” istiqamətinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 55 of 97

Question 56 of 97

56. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 56 of 97

Question 57 of 97

57. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?
1. fəndaxili
2. fənlərin əlaqələndirilməsi
3. fənlərarsı
4. fənlərin birləşdirilməsi
A.
B.
C.
D.

Question 57 of 97

Question 58 of 97

58. Fənlərin əlaqələndirilməsi növü üzrə inteqrasiyanın neçə modeli var?
A.
B.
C.
D.

Question 58 of 97

Question 59 of 97

59. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf
etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar
yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.

Question 59 of 97

Question 60 of 97

60. Kurikulum nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 60 of 97

Question 61 of 97

61. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 61 of 97

Question 62 of 97

62. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?
A.
B.
C.
D.

Question 62 of 97

Question 63 of 97

63. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?
A.
B.
C.
D.

Question 63 of 97

Question 64 of 97

64. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
A.
B.
C.
D.

Question 64 of 97

Question 65 of 97

65. Kurikuluma nə daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 65 of 97

Question 66 of 97

66. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.

Question 66 of 97

Question 67 of 97

67. "Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.

Question 67 of 97

Question 68 of 97

68. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 68 of 97

Question 69 of 97

69. Neçə təlim forması var?
A.
B.
C.
D.

Question 69 of 97

Question 70 of 97

70. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 70 of 97

Question 71 of 97

71. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
A.
B.
C.
D.

Question 71 of 97

Question 72 of 97

72. Planlaşdırmanın neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Question 72 of 97

Question 73 of 97

73. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?
A.
B.
C.
D.

Question 73 of 97

Question 74 of 97

74. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3 İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
A.
B.
C.
D.

Question 74 of 97

Question 75 of 97

75. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 75 of 97

Question 76 of 97

76. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
A.
B.
C.
D.

Question 76 of 97

Question 77 of 97

77. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Question 77 of 97

Question 78 of 97

78. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A.
B.
C.

Question 78 of 97

Question 79 of 97

79. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A.
B.
C.

Question 79 of 97

Question 80 of 97

80. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır
A.
B.
C.

Question 80 of 97

Question 81 of 97

81. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır
A.
B.
C.

Question 81 of 97

Question 82 of 97

82. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.

Question 82 of 97

Question 83 of 97

83. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.

Question 83 of 97

Question 84 of 97

84. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?
A.
B.
C.

Question 84 of 97

Question 85 of 97

85. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A.
B.
C.

Question 85 of 97

Question 86 of 97

86. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A.
B.
C.

Question 86 of 97

Question 87 of 97

87. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.

Question 87 of 97

Question 88 of 97

88. Fəal təlimin üstünlüklərini seçin:1.Tədqiqat vərdişlərinin formalaşdırılması
2.Veb resurslardan davamlı istifadə
3. Müəllimin tədqiqatçl mövqeyi
4. Az vaxtda çox informasiya
5. Biliyin reproduktiv tətbiqi
6. Əməkdaşlıq və qarşılıqlı hörmət
A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 97

Question 89 of 97

89.
Düzgün olmayan fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 97

Question 90 of 97

90. Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklərin aparılması zamanı  hansı qiymətləndirmə növündən istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 97

Question 91 of 97

91. Tərbiyədə xarici ziddiyyətləri seçin.1 – cəmiyyətin tələbi ilə tərbiyə səviyyəsi arasında;
2 – vərdiş və adətlərlə yeni formalaşdırılan keyfiyyət;
3 – pedaqoji və sosial təsirlər arasında;
4 – uşağın daxili səyi, meyl, marağı;
5 – ictimai maraqlarla şəxsi maraqlar arasında;
6 – tərbiyə olunanla tərbiyə edən səviyyəsi və imkanları arasında.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 97

Question 92 of 97

92. 1. Qiymətləndirmə meyarları2. Qiymətləndirmə standart3. Qiymətləndirmə üsulu4. Qiymətləndirmə vasitəsia) qiymətləndirilmə prosesində istifadə olunan alətlərdir.
b) şagirdlərin bilik və bacarıqlarının Zqiymətləndirilməsi üçün məzmun standartları əsasında hazırlanmış tələblər
c) təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
d) qiymətləndirilmə prosesinin həyata keçirilməsini müəyyən-ləşdirilən üsullardır nəzərdə tutulur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 97

Question 93 of 97

93. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və    mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 97

Question 94 of 97

94. Verilmiş açar sözlər təhsil məqsədləri taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir ?
Münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, tərif ya tənqid etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 97

Question 95 of 97

95. Tədqiqat sualının rolu?1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq
3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 97

Question 96 of 97

96. “Uşaqlarda düzgün əlaqə yaratmaq imkanı, şagirdlərlə ünsiyyətə qabillik, yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq baca-rığı.”
Sadalanan qabiliyyət pedaqoji tex-nologiyanın hansı növüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 96 of 97

Question 97 of 97

97. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?1. Qapalı suallardan istifadə
2. Açıq suallardan istifadə
3. Şagirdin qabiliyyətinə inam
4. Formal dinləmə
5. Yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6. Təlimatsız tapşırığın verilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 97 of 97


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

21 Şərhlər “Müəllimlər üçün Kurikulum Testləri.

 • Yanvar 4, 2017 at 8:11 axşam
  Permalink

  Hörmətli Admin 2016-2017 ci il işə qəbulunu nəzərdə tuturdum.Yəqin hələ yüklənməyib mən belə başa düşdüm

  Cavab yaz
 • Yanvar 4, 2017 at 7:24 axşam
  Permalink

  hormetli admin zəhmət olmasa deyərdiz 2016 işə qəbulun qəbul olanları haqqında məlumata hardan baxım

  Cavab yaz
 • Dekabr 20, 2016 at 4:24 axşam
  Permalink

  Salam, “ eqimurnav“ hərflərin yeri dəyişilsə hansı söz alınar, bilən varsa yazsında, zəhmət deyilsə ;(

  Cavab yaz
 • Dekabr 19, 2016 at 6:13 axşam
  Permalink

  uc ardicil cut ededin cemi 756-dir.en boyuk eded necedir?cavabi 254-dur

  Cavab yaz
  • Yanvar 4, 2017 at 11:32 səhər
   Permalink

   253 ən böyüyüdür.
   X+X+1+X+2=756
   3X=753
   X=251
   X+1=252
   X+2=253

   Cavab yaz
   • Fevral 18, 2017 at 2:57 axşam
    Permalink

    Mən dekabrdakı imtahanı tapa bilmirəm kömək edersiz

    Cavab yaz
   • May 10, 2017 at 2:56 axşam
    Permalink

    cut reqem diyende x+x+2+x+4=756 yazilir sen sehv yazmisan o ardicil ededlerdir

    Cavab yaz
 • Dekabr 19, 2016 at 6:11 axşam
  Permalink

  uc ardicil tek ededin cemi 327-dir,bu ededlerdn en kiciyi necedir?cavabi:107dir

  Cavab yaz
 • Dekabr 19, 2016 at 6:03 axşam
  Permalink

  her kese Salam,burda ibtiaiye hazirlawanlardan kimler var?kimd imtahana duwen suallara uygun riyaziyyat meseleleri varsa yazsin.

  Cavab yaz
 • Dekabr 19, 2016 at 2:16 axşam
  Permalink

  salam admin men dovlet texnikomunu bitirmiwem inglisdili uzre bilmek isteyremki hansi fenlerden imtahan olur tewekkur edirem

  Cavab yaz
  • Dekabr 19, 2016 at 5:03 axşam
   Permalink

   İşə qəbulu nəzətdə tutursunuzsa: ixtisas (40 sual), kurikulum(10 sual), məntiq (10 sual). Onuda qeyd edim ki işə qəbul olmaq üçün ixtisasınız pedaqoji istiqamətli olmalıdır.

   Cavab yaz
 • Dekabr 17, 2016 at 1:36 axşam
  Permalink

  salam admin bey sizden ve bilenlerden xaiw edirem ibtidai sinif ucun iwe qebula hansi riyaziyyat kitabindan istifade edim

  Cavab yaz
 • Dekabr 16, 2016 at 6:44 axşam
  Permalink

  Çox gözəl saytdır.Ancaq testin nəticəsini başa düşə bilmədim.4-10 suallara düzgün cavab verdiyim yazılıb.Bu nə deməkdir.nəticə 40%

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir