Загрузка...

Müəllimin peşə funksiyaları və qabiliyyətləri

Müəllim xüsusi hazırlıq keçmiş və pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır. Yalnız o pedaqoji fəaliyyətlərə müvafiq olaraq hərəkət etməyi bacarır,öz peşə borcunu keyfiyyətlə icra etmək üçün müəyyən məsuliyyət daşıyır. Müəllimlik işi insan fəaliiyətinin çox mürəkkəb növünə aiddir. Pedaqoji funksiya müəllimə peşə bilikləri və bacarıqları tətbiq etmək istiqamətini göstərməkdir. Əlbəttə, pedaqoji fəaliyyətin başlıca istiqamətlərini şagirdlərin təlim, təhsil, tərbiyəsi, inkişafı v ə formalaşması təşkil edir. Bu istiqamətlərib hər birində müəllim çoxlu konkret işlər görür. Amma bütün bu işlərin kökünə baxanda məlum olur ki,müəllimin başlıca funksiyası təlim,tərbiyə,təhsil,inkişaf,formalaşma proseslərini idarə etməkdir. O, özünün bu başlıca funksiyasını nə qədər dərindən başa düşsə,öz şagirdlərinə bir o qədər müstəqillik, təşəbbüskarlıq, sərbəstlik verər
Hələ vaxtı ilə Sokrat peşəkar pedaqoqları “fikrin mamaçaları” adlandırmışdır.Savadlı müəllim şagirdə hazır bilikləri
verməməli,onun başında fikrin meydana gəlməsinə, yaranmasına kömək göstərməlidir.
Müəllim əməyinin səciyyvi xüsusiyyətləri və özünəməxsusluğu nədədir ? Tədqiqatçılar bununla bağlı onlarla model fikirləşmiş və həyata keçirmişlər. Bu modelərdən biri pedaqoji idarətməni müəllimin başlıca funksiyası hesab edir. İdarəetmə funksiyasını konkretləşdirmək üçün “pedaqoji layihə” anlayışından istifadə olunur. Bu anlayış aıtında düşünülmüş və axıra qədər yerinə yetirilmiş hər hansı bir iş başa düşülür. Məsələn, viktorina, olimpiada, məktəb bayramı və ekoloji ekspedisiyanın təşkili belə bir iş ola bilər. Bütün bu işləri pedaqoq idarə etməlidir. Səhv nə qədər az olsa,işin sıəmərəsi bir o qədər yüksək olar.
Pedaqoqun birinci funksiyası layihənin ilkin mərhələsi ilə bağlıdır. Bu mərhələdə qarşıya məqsəd qoyulur. Məlumdur ki, məqsəd pedaqoji fəaliyyətin əsas amilidir. Məqsəd müəllimin və onun şagirdlərinin əməyini ümumi nəticicəyə nail olmağa doğru istiqamətləndirir.Təlim prosesinin idarə olunması, hər şeydən əvvəl şagirdlərin əməyini ümumi nəticəyə nail olmağa doğru istiqamətləndirir. Təlim prosesinin idarə olunması hər şeydən əvvəl, şagirdlərin hazırlıq səviyyəsinə, imkanlarına,tərbiyəliyinə, inkişafına əsaslanır.Buna diaqnostlaşdırma (yunan sözüdür,aydınlaşdırmaq deməkdir ) yolu ilə nail olunur. Məktəblilərin fiziki və psixi xüsusiyyətlərinin inkişafını, onların əqli hazırlıq və əxlaqı tərbiyəlilik səviyyəsini, sinifdə və ailədə tərbiyə şəraitini bilmədən məqsədi düzgün müəyyənləşdirmək,ona nail olmaq üçün vəsitələri seçmək olmaz.
Diaqnostlaşdırma proqnozlaşdırma (yunan sözüdür,qabaqcadan görmək mənasını verir ) ilə qırılmaz surətdə həyata keçirilir. Bu konkret şəraitdə müəllimin öz işinin nəticələrini qabaqcadan görmək bacarığında özünü göstərir. Buna əsaslanaraq o, öz fəaliyyətinin strategiyasını müəyyənləşdirir, müəyyən olunmuş kəmiyyətdə və keyfiyyətdə pedaqoji məhsulun alınması imkanlarını qiymətləndiri.MÜƏLLİMLƏR OXUYUN ! Müəllimin peşə funksiyaları və qabiliyyətləri…
Müəllimin lahiyələşdirici funksiyası gələcək fəaliyyətin modelini qurmaqdan,müəyyən olunmuş şəraitdə seçməkdən ibarətdir.
Diaqnoz, proqnoz, layihə təlim-tərbiyə fəaliyyətinin planını işləyib hazırlamaq üçen əsas olur. Bununlada pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsi başa çatır. Peşəkar müəllimin bütün detalları düşünülmüş, dəqiqləşdirilmiş planı olmasa,sinfə girməyi özünə rəva bilməz. Planın həcmi vacib deyil, ən başlıcası onun olmasıdır.
Müəllimin təşkilatçılıq funksiyası əsas etibarilə şagirdləri nəzərdə tutulan işə cəlb etməklə, məqsədə nail olmaq üçün onlarla əməkdaşlıq etməklə bağlıdır.
İnformasiya vermə funksiyasının mahiyyəti elə adından bəllidir. Müəllim şagirdlər üçün başlıca informasıya mənbəyidir. O, çəx şeyi – öz fənnini, onun tədrisi metodikasını, pedaqogikanı , psixologiyanı bilir.
Nəzarətetmə, qiymətləndirmə, və korreksiya funksiyaları bəzən birləşir. Bu pedaqiji prosesi müəllimə lazımdır. Nəzarəti həyata keçirən, bilikləri qiymətləndirən zaman şagirdlərin təkcə nailiyyətinin yox, həm də uğursuzluğunun səbəbləri aydın olur. Toplanılan informasıya prosesə düzəliş etməyə, ona təsirli stimullar daxil etməyə, səmərəli vasitələrdən istifadə etməyə imkan verir.
Müəllim analitik funksiyanıhər hansı bir pedaqoji layihənin son mərhələsində yerinə yetirir. Müəllim başa çatan işi təhlil edir,onun səmərəliliyini müəyyənləşdirir. Əgər göstərici nəzərdən tutulduğundan azdırsa, gələcəkdə bu geriliyi doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq üçün yollar axtarılır.
Müəllimin yerinə yetirdiyi funksiyaların çoxluğu onun əməyinə bir çox ixtisasların komponentlərini daxil edir. Bunlara aktyorluq, rejissorluq və mencerlik, tədqiqatçılıq və seleksioner ixtisasları daxildir.
Müəllim peşəsi yer üzərindı ən qibtə olunmalı peşədir. Nə qədər ki, cəmiyyət var müəllim olacaqdır. Dünyada yaşayan hər bir insanın taleyi az da olsa müəllimin əlində olmuşdur. Həyatımızda işıqlı nə varsa, hamısı – həqiqət, müdriklik , xeyirxahlıq, qardaşlıq, bəşəriyyətin təmənnasız xidmətçisi olan müəllimdən gəlir.
Müəllim xüsusi peşə və ictima funksiyaları onun şəxsiyyətinə əxlaqi simasına yüksək tələblər veriri. Müəllimə verilən tələblər pedaqoji fəaliyyətin mevəffəqiyətini müəyyən edən peşə keyfiyyətlərinin imperativ (qeyri-şərtsiz) sistemidir.
Hər şeydən əvvəl nəzərə almaq lazımdır ki, praktik pedaqoji fəaliyyətin ancaq yarısı rasional texnologiya üzərində qurulmuşdur. Ona görə də meəllimə verilən başlıca tələb onun pedaqoji qabiliyyətlərə malik olmasıdır. Pedaqoji qabiliyyətlər müəllimin şəxsi keyfittətləridir. Onlar uşaqlarla işləməyə meyldə, uşaqlaram məhəbbətdə, onlarla ensiyyətdən həzz almaqda özünü göstərir. Pedaqoji qabiliyyətlər yeddi qrupa ayrılır :
1.Təşkilatçılıq qabiliyyətləri. Bu qabiliyyət müəllimin uşaqları birləşdirmək, onları məşğul etmək, vəzifələri bölüşdürmək, işi planlaşdırmaq, görülən işə yekun vurmaqvə s. Bacarığında özünü göstərir.
2. Didaktik qabiliyyətlər. Buraya tədris materialını, əyani vasitələri, avadanlıqlığı seçmək və hazırlamaq, tədris materialını başa düşülən şəkildə, aydın, ifadəli, inandırıcı və ardıcıl nəql etmək, idrakı maraqların və mənəvi tələbatların inkişafını stimullaşdırmaq, tədris-idrak fəallığını yüksəltmək və s. Konkret bacarıqlar daxildir.
3. Perspektiv qabiliyyətlər. Bu, şagirdlərin daxili aləmini görmək bacarığında, onların emosional vəziyyətini obyektiv qiymətləndirməkdə, psixikanın xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaqda özünü göstərir.
4. Kommunikativ qabiliyyətlər. Bu qabiliyyətlər müəllimin şagirdlər, onların valideynləri, həmkarları, tədris müəssisəsinin rəhbərliyi ilə pedaqoji cəhətdən məqsədyönlü münasibət yarada bilməsində özünü göstərir.
5. Suqqestiv (təlqinedici ) qabiliyyətlər. Bu, şagirdlərə emosional-iradi təsir göstərməkdən ibarətdir.
6. Tədqiqatçılıq qabiliyyətlər. Bu, pedaqoji situasiyaları və prosesləri dərk etmək və obyektiv qiymətləndirmək bacarığında özünü göstərir.
7. Elmi – idrakı qabiliyyətlər. Bu, seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyətidir.
Müəllim praktiki fəaliyyət üçün bu qabiliyyətlərin hamısı eyni dərəcədə vacib deyil. Son illərin elmi tədqiqatları göstərir ki, bu qabiliyyətlər içərisində “aparıcı” və “köməkçi” qabiliyyətlər vardır. Aparılan çoxsaylı sorğuların nəticələrinə görə didaktik, təşkilatçılıq qabiliyyətləri aparıcı qabiliyyətlərə aid edilir, qalanlar isə köməkçi qabiliyyətlər hesab olunur.
Əlbəttə, ideal pedaqoji fəaliyyətlə istedadlı və qabiliyyətli adamlar məşğul olmalıdır. Pedaqoji peşə kütləvi olduğundan istənilən qədər istedadlı və qabiliyyətli müəllim tapmaq çətindir. Ona görədə məsələyə bir qədər başqa prizmadan yanaşmaq lazımdır. Bir çox mütəxəsislər belə hesab edirlər ki, insan parlaq, nəzərə çarpan qabiliyyətlərə malik olmasa da, bir çox vacib peşə keyfiyyətlərini əməksevərlilik, doğruçuluq, vəzifələrinə ciddi münasibət, öz üzərində daim işləmək hesabına kompensasiya edə bilər.
Müəllim mühüm peşə keyfiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: əməksevərlik, intizamlılıq, məsuliyyətlilik, qarşıya məqsəd qoymaq və ona nail olmaq yolunu seçməyi bacarmaq, mütəşəkkillik, qətiyyətlilik, əzmkarlıq, öz peşə səviyyəsini, əməyinin keyfiyyətini sistematik və planauyğun yüksəltmək və s.
Müəllim üçün ən vacib keyfiyyətlər humanizimdir. Bu yer üzərində ən yüksək dəyər olan insana münasibətdir. Bu yer üzərində ən yüksək dəyər olan insana münasibətdir. Bu münasibət konkret işlərdə və hərəkətlərdə öz ifadəsini tapır. Humanist münasibətlər şagirdin şəxsiyyətinə maraqdan, onun vəziyyətinə şərik olmaqdan, tələbkarıqdan, şəxsiyyətinin inkişafına qayğı göstərməkdən və s ibarətdir.
Müəllim həmişə fəal, yaradıcı şəxsiyyətdir.Sinif və uşaq kollektivi kimi mürəkkəb orqanizmə pedaqoji rəhbərliyi həyata keçirmək üçün müəllim inadlı,qətiyyətli olmaklı, hər hansı bir situasiyanı müstəqil həll etməyə hazır olmalıdır. Dözümlülük, özünü ələ ala bilmək müəllim peşəsi üçün zəruri olan keyfiyyətlərdəndir. Peşəsində öz aparıcı mövqeyini saxlamağı bacarmalıdır.
Ədalətlilik müəllimin peşə keyfiyyətlərinin ayrılmaz hissəsidir. Müəllim sistematik olaraq şagirdlərin bilik,bacarıq və hərəkətlərini qiymətləndirməlidir. Ona görə də onun qiymətləndirmə ilə bağlı mühakimələri, fikirləri məktəblilərin inkişaf səviyyəsinə uyğun gəlməlidir. Şagirdlər müəllimin obyektivliyi haqqında bunlara görə fikir yürüdürlər. Heç bir şey obyektiv olmaq bacarığı qədər müəllimin əxlaqı nüfuzunu möhkəmləndirə bilmir. Müəllimin qərəzçiliyi, subyektivliyi təhsil-tərbiyə işinə çox zərər vurur.
Müəllim tələbkar olmalıdır. Bu, onun müvəffəqiyyətli işinin mühüm şərtidir. Müəllim ilk növbədə özünə yüksək tələblər verməlidir, çünki özündə olmayan şeyi başqasından tələb etmək olmaz. Pedaqoji tələbkarlıq ağlabatan olmalı, inkişaf edən şəxsiyyətin imkanlarını nəzərə almalıdır.
Müəllimin yumor hissi pedaqoji prosesdə mövcud ola bilən güclü gərginliyi neytrallaşdırır. Deyirlər ki, şən müəllim qaraqabaq müəlliməyə nisbətən daha yaxşı öyrədir. Bu, sinifdə nisbətən emosional fon yaratmağa kömək edir.
Pedaqoji takt haqqında xüsusi danışmaq lazımdır. Pedaqoji takt xüsusi bacarıq növü olub, şagirdlərlə ünsiyyətdə müəyyən hədlərə riayət etmək deməkdir. Takt tərbiyəçinin, müəllimin ağlını, hisslərinin və ümumi mədəniyyətinin ümumiləşmiş ifadəsidir. Şagird şəxsiyyətinə hörmət etmək pedaqoji taktdın özəlliyidir. Şagirdləri başa düşmək müəllimə qeyri – taktiki hərəkətlərə yol verməyə imkan vermir, konkret situasiyada optimal təsir vasitələri seşməyə kömək edir. Müəllim təkcə biliklərdə öz əksini tapan ideyalarla tərbiyə tmir, o, həm də ideyaları sinfə ncə çatdırması ilə tərbiyə edir.Təlimdə təkcə ağıllılar bir- birinə təsir etmir, həm də, müəllimin qəlbi şagirdin qəlbi ilə təmasda olur.
Şagirdin tədris fənni ilə görüşünün taleyi xeyli dərəcədə müəllim-şagird sistemində münasibətlərin quruımasından asılıdır. Bu bir faktırki, riyaziyyat müəlliminə böyük rəğbət, məhəbbət olmasa , riyaziyyatı sevmək olmaz. Ədəbiyyat müəllimini başa düşmədən incəsənəti sevmək mümkün deyil.
Müəllimlikdə şəxsi keyfiyyətlərlə peşə keyfiyyətləri vəhdət təşkil edir. Peşə keyfiyyətlərinə tədris etdityi fənni, onun tədrisi metodikasını bilmək, psixoloji hazırlıq. Ümumi erudisiya, geniş mədəni səviyyə, pedaqoji ustalıq, pedaqoji əmək və ünsiyyət texnologiyasına yiyələnmək, təşkilatçılıq bacarıq və vərdişləri, pedaqoji takt, pedaqoji texnika, natiqlik məharəti və başqa keyfiyyətlər daxildir.
Elmə aludə olmaq müəllimin mühüm keyfiyyətidir. Elmə marq müəllimə öz fənninə hörmət hissini formalaşdırmağa, elmi mədəniyyətini qoruyub saxlamağa, öz elinin bəşər inkişafının ümumi prosesləri ilə əlaqəsini şagirdlərə göstərməyə və görməyi öyrətməyə kömək edir.
Öz peşakar əməyinə məhəbbət elə keyfiyyətdir ki, onsuz olmaq mümkün deyil. Müasir müəllimin şəxsiyyəti bir çox halda onu erudisiyasını, yüksək mədəni səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Müasir dünyadan sərbəst baş çıxarmaq istəyən şəxs çox şeyi bilməlidir. Erusisiyalı pedaqoq yüksək şəxsi mədəniyyətin daşıyıcısı olmalıdır.
Müəllimin ilk professioqramı XX əsrin 20-30-cu, yenisi isə 80-cl illərində qəbul olunmuşdur.Həmin professioqramları müqaisə edəndə məlim olurki. Meəllimə verilən bəzi tələblər yox olmuş, yeniləri meydana gəlmişdir. Yox olan keyfiyyətlər içərisində “möhkəm sağlamlıq”da vardır. Soruşula bilər: məgər müasir müəllimə sağlamlıq lazım deyil ?
Hər il min nəfər birinci kurs tələbəsi ilə aparılan sorğu göstərirki, onları 85 faizə qədəri birinci yeri müəllimin ədalətlilik keyfiyyətinə, ikinci yeri tələbkarlıq keyfiyyətinə, üçüncu yeri isə öz fənnini bilməyə verirlər. 20 keyfiyyət içəisində birinci 10 yeri aşağıdakı keyfiyyətlər tutmuşdur : ədalətlilik, tələbkarlıq, öz fənnini bilmək, xeyirxahlıq, şagirdlərə etibar etmək, nəzarətlilik, təvəzökarlıq, diqqətlilik, mütəşəkkillik, əxlaqı saflıq.
Səciyyəvi haldırki, şagirdlərin qəlbində yaranan müəllim obrazı daimi qalmır, şagirdlər sinfə keçdikcə o dəyişir. İbtidai məktəbdə müəllim idealdır, onun tələbləri qanundur. Əfsus, müəllimin ideallaşdırılması çox sürmür və azalma meyli müşahidə olunur.
Tədqiqatlar göstərirki, əsl istedadlı müəllimlər 12 faizdən çox deyil. Müəllimlərin əsas kütləsi təlim-tərbiyə metod və priyomlarına yaxşı yiyələnmiş ustalardır. Vaxtı ilə pedaqoji ədəbiyyatda pedaqoqun keyfiyyətləri haqqında söhbət gedərkən onun qayğıkeş, xeyir xah, uşaqları sevən, qəlbi məhəbbətlə dolu olan insan olması arzu olunurdu.
Müəllmin əməyinin belə qeyri-işgüzar və sentimental yanaşma A.S.Makarenkonun hiddətləndirirdi. O, belə hesab edirdi ki, “müəllim qəlbi” şagirdlərə münasibətin daxili tənzimləyicisi kimi istifadə oluna bilməz. A,S.Makerenkonun fikrincə “xeyirxah qəlblər sistemi” uşaqların rəğbətini qazanmaq. “ən çox sevilən müəllim ” titulunu almaq uğrunda mübarizəyə gətirib çıxarır. O,müəllimə istehsalat mövqeyindən yanaşmağı, ona əmək , zəhmət adamı, fəhlə kimi baxmağa çağırır.                                                                                aztehsil.com

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

45 Şərhlər “Müəllimin peşə funksiyaları və qabiliyyətləri

 • Avqust 18, 2017 at 10:34 axşam
  Permalink

  Sualim biraz gecdir bilirem artiq hami musahibeye hazirliq gorur. Amma helede fikirlesirem.

  Cavab yaz
 • Avqust 18, 2017 at 10:32 axşam
  Permalink

  Salam Azerbaycan dili ve edebiyyatdan imtahan veren muellimler sizce ixtiisas cetin idi?. Mene cetin geldi.coxu metnler dusmudu birde terkibe gore tehlil

  Cavab yaz
  • Avqust 20, 2017 at 8:53 səhər
   Permalink

   Salam Müellim çende iştirak etdim ancaq ixdisas cox asan idi mence çetin deyildi sadece sebirle ve diqetle bezi suallari tehlil etmek lazimdi

   Cavab yaz
 • Avqust 17, 2017 at 10:54 səhər
  Permalink

  Salam texnologiyadan icmal hazirlayan var komeklik eliyerdiz. Hec olmasa standart hissesine. Cox xahis edirem

  Cavab yaz
  • Avqust 19, 2017 at 7:35 səhər
   Permalink

   salam mehemmed bey mende texnologiyadan icmal hazirlamaq istiyirem ancaq bilmirem calisaq bir hazirlayaq

   Cavab yaz
   • Avqust 20, 2017 at 8:55 səhər
    Permalink

    Salam namiq bey. Men yazmisam artiq. Amma bilmirem beyenecekler yoxsa yox. Size de ugurlar. Musahibeniz ne vaxtdi. Menim musahibem 2 gun sonradi

    Cavab yaz
 • Avqust 16, 2017 at 9:53 axşam
  Permalink

  Cox saqol.diplomnda mellim sozu yazilmayanlar musahibede buna gore size nese deyilse yeni isdirak ede veya etmeyecryinz haqda xahis edrem biede melumat yazn

  Cavab yaz
  • Avqust 16, 2017 at 5:25 axşam
   Permalink

   Dedim musiqiye usaqliqdan hevesim cox boyuk olub.musiqi mektebine yazildim 5il oxudum.sonra tehsilimi ali tehsil etmek ucun calisdim qebul oldum.men cox xosbextemki bu ixtisasi secmisem. O da dedi ne oxuya bilersen bizim ucun? Dedim bidene xalq mahnisi oxuya bilerem oxudum olarda menle beraber oxudular

   Cavab yaz
 • Avqust 16, 2017 at 12:56 axşam
  Permalink

  Musahibe cagiris sexsi seyfenizde qeyd olunub.mende hec ne gostermir.

  Cavab yaz
 • Avqust 16, 2017 at 12:14 axşam
  Permalink

  Musiqici xanım(əgər bəysinizsə uzr istəyirəm xanım dediyin ucun) Bir otaqda tekce sizin müsahibəniz idi? Yoxsa başqalarından da musahibə götürülürdü? İnshallah xeyir xeber eşidırsiz

  Cavab yaz
  • Avqust 16, 2017 at 1:11 axşam
   Permalink

   5Nefer cagirdilar senedler yoxlanildiqdan sonra apardilar 5ci otaga. novbe ile bir bir girib cixdiq.

   Cavab yaz
 • Avqust 16, 2017 at 12:05 axşam
  Permalink

  Deqiq melumati olan var cavablar ne vaxt cixacaq?

  Cavab yaz
 • Avqust 16, 2017 at 11:52 səhər
  Permalink

  Herkese salam.Həmkarlar birsey sorusmag istiyirem. Men İbtidai sinif müəllimliyi üzrə 49.197 bal topladim. Özüm Gəncədənəm və ancaq Gəncə məktəblərini yazmışam. Görəsən qəbul olaram bir yerə? .Bu il Gəncəyə çox yer verilib biraz ona ümidim var.Əgər ətrafli bilen varsa mene cvb versində zəhmət olmasa.Çox sagolun indidən.

  Cavab yaz
  • Avqust 16, 2017 at 12:06 axşam
   Permalink

   Hansı məktəbləri yazmısız Selale xanım

   Cavab yaz
   • Avqust 16, 2017 at 1:11 axşam
    Permalink

    23-36-31-2-5-30-Gimnazya-14.Sizde ibtidai müəllimsiz? bes Siz hansi mektebleri yazmisiz?

    Cavab yaz
    • Avqust 16, 2017 at 1:25 axşam
     Permalink

     2 və 5-ə düşmə ehtimalınız coxdur orada vakant yer cox göstərilib və mən əminəm ki siz mutləq yazdıqıarınızdan birinə düşəcəksiz narahat olmayın Selale xanım

     Cavab yaz
     • Avqust 16, 2017 at 1:49 axşam
      Permalink

      İnşAllah Allah razı olsun.Sizdə qəbul olarsiniz inşAllah.Meni rahatlasdirdiz biraz))

      Cavab yaz
  • Avqust 16, 2017 at 12:27 axşam
   Permalink

   Selale xanim sizin duse bilmeyiniz sizle eyni vakansiyalari yazan muellimlerin sayindan ve topladiqlari ballardan asilidir. Indiden size hec kim bu haqda deqiq melumat deye bilmez.Bilirem cox cetindir amma sebrli olmaga calisin.En deqiq melumat sehifenize gelecek cunki.

   Cavab yaz
   • Avqust 16, 2017 at 1:13 axşam
    Permalink

    Çox sagolun.İnşAllah hamimiz qəbul olarigg.Allahin iznilə .Amin

    Cavab yaz
 • Avqust 16, 2017 at 11:14 səhər
  Permalink

  icmal teleb olunmur. yalniz sifahi sorgu sual. bizde hardasa 7-8otaqda gedirdi musahibe. men 5ci otaga dusmusdum. formativ qiymetlendirme resmi seneddirmi? sonra formativ qiymetlendirme hara qeyd olunur? ders nece hisseden ibaretdir? sual verir dersin evvelinde neylemelisen ve sonunda neylemelisen?

  Cavab yaz
 • Avqust 16, 2017 at 8:24 səhər
  Permalink

  Salam hərkəsə. İbtidai sinif müəllimliyi Nitq hissləri mövzusunun.
  Məzmun standartı- 4.1.4.Qrammatik mənalarına görə (isim sifət say fel )sözləri qruplaşdırır.
  4.1.5.Köməkçi nitq hissələrinin tanıyır,onların əsas nitq hissələrindən fərqini izah edir.
  Məqsəd- 1.sözün leksik ve qrammatik mənalarını fərqləndirir.
  2.əsas və köməkçi nitq hissələrinin fərqini izah edir.
  Cümlənin baş üzvlərinin.
  Məzmun standartı – 4.1.4.Qrammatik mənalarına görə (isim sifət say fel)sözləri qruplaşdırır.
  4.1.5. Cümlənin formalaşmasında baş və ikinci dərəcəli üzvlərin rolunu sadə şəkildə izah edir.
  Məqsəd- 1.Cümlədə sözlərin düzgün ardıcıllıgın müəyyən edir.
  2.Cümlə üzvlərini sual verməklə fərqləndirir.
  3.Mübtəda və xəbərin bas üzvlər olduğunu bilir və nümünələr əsasında göstərir.
  Mövzu- Zərf. Məzmun standartı- 4.1.4. (Yuxardakilarla eynidi)
  4.1.5.Köməkçi nitq hissələrini tanıyır,onlarin əsas nitq hissələrindən fərqini izah edir.
  Məqsəd- 1.Sözləri leksik və qrammatik mənalarına görə fərqləndirir.
  2.Qrammatik mənasına görə hərəkətin tərzini yerini miqdarini bildirən sözləri tanıyır.
  Uğurlar hərkəsə .Dəqiq məlumatlardı çəkinmiyin yazmagdan))

  Cavab yaz
 • Avqust 16, 2017 at 5:20 səhər
  Permalink

  Bu barede hecne demirler dediler cox sagolun melumat sexsi seyfenize gelecek. InsAllah istediyi yerlere qebul olar

  Cavab yaz
  • Avqust 16, 2017 at 8:09 səhər
   Permalink

   Salam Musigici.musahibede sizden yazili icmal teleb etdiler?yoxsa yalniz wifahi daniwdiniz movzunu

   Cavab yaz
 • Avqust 16, 2017 at 4:30 səhər
  Permalink

  Musahibe 5 15deq arasi cekir.1ci sual deyir ozunu teqdim ele.2ci sual dedi niye sirf musiqi muellimliyi?

  Cavab yaz
  • Avqust 16, 2017 at 5:07 səhər
   Permalink

   Cox sagol Musiqici cavablandirdigin ucun senden razi qaldilar? İnşAllah kecersen Amin

   Cavab yaz
 • Avqust 15, 2017 at 9:17 axşam
  Permalink

  Salam.Men musahibede istirak etdim ayin 14u. suallar verilen movzulardan oldu.amma kurikulumnanda suallar verildi. formativ ve summativ qiymetlendirmeden suallar verirdiler.ixtisasdan verilen movzudan kenarda sual verdiler nezeri suallar

  Cavab yaz
  • Avqust 16, 2017 at 2:19 səhər
   Permalink

   Salam Musiqici ugurlar musahibe nece deqiqe cekdi? size nece psixaloji suallar verdiler yazardizda?

   Cavab yaz
  • Avqust 16, 2017 at 2:23 səhər
   Permalink

   Salam cox xaish edirem deyesiniz nece deqiqe cekdi musahibe deyerdiniz

   Cavab yaz
  • Avqust 16, 2017 at 4:54 səhər
   Permalink

   Musiqici muellime salam Xahiş edirem deyin gorek summativ və formativ qiymıtləndirmədən nə soruşuldu Bir də hansı psixoloji suallar verildi

   Cavab yaz
 • Avqust 15, 2017 at 6:52 axşam
  Permalink

  Tarixde MŰƏLLİMLƏR ÜSYANI baş verecek,deyesen.😉😉Nezere alsaq ki, 99,9% butun usyanlarin neticesi edamlarla bitir, meslehet gorulmur.😨😆😆😊

  Cavab yaz
 • Avqust 15, 2017 at 6:32 axşam
  Permalink

  Xahis edirem musahibede istirak edenler varsa yazsinlar da nece oldu? Ne suallar verirler? Cavablandirsaz sevinerem .tsk

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir