Loading...

Müəllimlərin Sertifikasiya və MİQ imtahanına hazırlaşanlar üçün imtahan

1.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin fəaliyyətindəki əsas istiqamətlərə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Uyğunluğu tapın
1. bərabərbucaqlı proyeksiya
2. bərabərsahəli proyeksiya
3. ixtiyarı proyeksiya

a. materik və okeanların ərazilərinin hesablanmasında istifadə olunur
b. dəniz nəqliyyatında və aviasiyada istifadə edilir
c. D. Qall və A. Petersin proyeksiyaları buna aiddir
d. sahə və bucaq təhrifi olur və ən çox tədris məqsədilə istifadə olunur
e. H. Merkatorun tərtib etdiyi xəritə buna aiddir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Hansı Avropa ölkələrində qastarbayter (qonaq işçi) üstünlük təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Nə üçün çuğundur şəkərinin xarici ticarəti qamış şəkərinə nisbətən xeyli zəifdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Uyğunluğu tapın:
1. areal üsulu
2. keyfiyyət fonu üsulu
3. hərəkət üsulu

a. siyasi xəritələrdə dövlət əraziləri təsvir edilir
b. dənizdə gəmilərin istiqaməti müəyyən edilir
c. faydalı qazıntılaın, bitki və heyvan növlərinin yayıldığı sahələr təsvir edilir
d. ovalıqlar, yüksəkliklər təsvir edilir
e. qatarların yükdaşıma istiqaməti göstərilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. A məntəqəsi 35o cənub enliyində yerləşir. Bu məntəqənin şimala doğru meylliyi 20o olarsa qış gündönümündə bu məntəqəyə günəş şüalarının düşmə bucağını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan üçün xarakterikdir

 1. yarımsəhra və quru-çöl iqlimi hakimdir
 2. urbanizasiya səviyyəzi yüksəkdir
 3. zəngin neft-qaz ehtiyatına malikdir
 4. Xəzər dənizinin sahilində yerləşir
 5. cavan platformada yerləşir
 6. pambıqçılıq və taxılçılıq üzrə ixtisaslaşmışlar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Uyğunluğu tapın:

I. əmtəə
II. istehsalın ərazi təşkili
III. ticarət balanı (saldo)
IV. reeksport

a) məhsuldar qüvvələrin ərazidə səmərəli yerləşdirmək
b) satış üçün hazır olan məhsul
c) idxal olunmuş məhsulun yenidən satılması
d) ixracla idxal arasındakı fərq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Gölün həqiqi sahəsi 80 km2-dir. İqlimin quraqlaşması nəticəsində gölün sahəsi 60 km2 oldu. Gölün sahəsi neçə faiz azaldı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Təmərküzləşmənin yüksək olduğu sənaye sahələri

 1. maşınqayırma
 2. kimya
 3. tikinti materialları istehsalı
 4. mebel istehsalı
 5. metallurgiya
 6. pambıq parça istehsalı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Nə üçün İOÖ-lər demoqrafik siyasətində əhalinin sayını azaltmaq istəyir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. İllik yük dövrüyyəsi daha çox olan portları aid olduğu okeanlara uyğun qruplaşdırın:
I. Sakit
II. Atlantik
III. Hind

1. Nyu-York
2. Marsel
3. Tokio
4. San-Fransisko
5. Bombey
6. Kəraçi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. İstehlakçıya (I) və xammala (II) meyl edir
1. unüyütmə               2. meşə sənayesi
3. qənnadı                   4. meyvə-tərəvəz
5. çörəkbişirmə          6. yağ istehsalı
7. ət istehsalı              8. şərab-konyak

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Uyğunluğu tapın:
1. torpaq coğrafiyası
2. sənaye coğrafiyası
3. ticarət coğrafiyası
4. turizm coğrafiyası
5. tibbi coğrafiya
6. siyasi coğrafiya
7. kənd təsərrüfatı coğrafiyası

a) Avstraliyada yarımsəhra landşaftın, təbii yem bazasının olması heyvandarlığın inkişafına öz müsbət təsiri etmişdir
b) Şimali Afrika və Cənub – Qərbi Asiya ölkələrində müharibə şəraiti və aclıq problemi müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olmuşdur
c) deqredasiya və meliorasiya işlərinin aparılması
d) İran körfəzindən hasil olunan neftin Qərbi Avropa ölkələrinə ixracı
e) Naxçıvanda iri sənaye müəssisələrinin açılışı və yeni təsərrüfat strukturunun yaranması
f) Aralıq dənizi ölkələrində rekresiya ehtiyatlarının bol olması və Alp dağlarına turların təşkili
i) beynəlxalq təşkilatların qarşılıqlı əlaqəsi və bəzi dövlətlərin parçalanması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Demoqrafik böhranın müşahidə edildiyi ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Uyğunluğu tapın:

1. ümumcoğrafi xəritələr
2. tematik xəritələr
3. kompleks xəritələr

a) sərhədlər və şəhərlər
b) torpaq örtüyü
c) bitki örtüyü
d) sinoptik xəritələr
e) təbii zonalar xəritəsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

 1. Yer qabığının böyük bir hissəsi enməyə başlayır, dəniz hövzəsi genişlənir, çökmə süxur qatı toplanır, Yer qabığında temperatur və təzyiqin artması metamorfizləşməsinə səbəb olur
 2. daxili proseslər zəifləyir, xairici proseslərin təsiri ilə dağlar milyon illər ərzində tədricən dağılıb düzənliklərə çevrilir və platforma mərhələsi baş verir
 3. Yer qabığının enməsi davam etməklə yanaşı müəyyən hissələrdə qalxmalar baş verir, çökmə süxur qatı parçalanır, vulkanızm güclənir, antiklinal və sinklinallar yaranır
 4. Yer qabığının enməsi dağəmələgəlmə prosesləri ilə əvəz olunur, antiklinal və sinklinalların birləşməsi nəticəində iri dağ sistemləri əmələ gəlir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Konqo və Lena dünyanın ən böyük hövzəyə malik olan çayları olsa da nəqliyyatın zəif inkişafının əsas səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Kənd təsərrüfatının inkişafına təsir edən əsas amillər:
1. neft-qaz ehtiyatının bol olması
2. maqmatik süxurların üstünlüyü
3. aqroiqlim və torpaq resursları
4. ərazinin geoloji yaşı
5. heyvandarlıq üçün yem bazası
6. suvarma sistemlərinin olması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41. 5 kq torfun yanmasından 17 min kkal istilik alınır. Bu halda neçə kq torf 20 kq şərti yanacaq vahidinə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Uyğunluğu tapın

1. akkumulyativ düzənliklər
2. denudasiyon düzənliklər

a) əsaəsn platformanın əyilmə sahələrinə və dağarası çökəkliklərinə uyğun gəlir
b) çökmə mənşəli (qeyri – filiz) faydalı qazıntılarla zəngin olur
c) qədim dağların yerində yarandığından nisbətən hündür olur və əsasən yaylalara çevrilir
d) çökmə süxur qatının qalınlığı azdır və filiz faydalı qazıntılarla zəngindir
e) kristallik bünövrə yer səthinə yaxın yerləşir
f) səthi çayların gətirdiyi çöküntülərlə örtülü olduğu ərazilərdə allüvial düzənliklər adlanır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Respublikamızda təsərrüfatın hansı sahələri istehlakçıya meyl edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Texnopolis və texnoparkları aid olduğu ölkələrə uyğun qruplaşdırın

1. Silikon vadisi
2. Sofiya – Antipolis
3. Texnium

a) İtaliya
b) Yaponiya
c) ABŞ
d) Fransa
e) Böyük Britaniya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Çayın eroziya bazisi yüksələrsə:
1. düşməsi artar
2. meyllik azalar
3. düşməsi azalar
4. meyllik artar
5. dib eroziya güclənər
6. yan eroziya güclənər
7. kanyonvari dərələr əmələ gələr
8. meandr dərələr genişlənər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Respublikamızda həm yay, həm də qış otlaqlarının daha çox inkişaf etdiyi iqtisadi rayonlar:

1. Gəncə-Qazax  2. Aran  3. Abşeron  4. Dağlıq Şirvan  5. Şəki-Zaqatala  6. Kəlbəcər –Laçın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

One thought on “Müəllimlərin Sertifikasiya və MİQ imtahanına hazırlaşanlar üçün imtahan

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.